Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سه شنبه, 11 خرداد 1395 15:59

نمونه چهار

بسمه تعالی
سری چهارم نمونه سوالات کتاب آقای شول و همکاران


- 30 - کدام مورد برای تولید ادرار قلیایی در درمان هموگلوبینوری حین CPB کاربرد دارد؟

الف- فوروزماید ب- مانیتول ج- اسمولول د- هر سه مورد صحیح است.
31 . کدام محدوده دمایی بر حسب سانتی­گراد بعنوان هیپوترمی متوسط( moderate ) محسوب می­شود؟
الف- 35-33 ب- 32-31 ج- 30-25 د- 37-35
32. عملکرد پروتامین در مورد عروق سیستمیک و عروق ریوی چگونه است؟
الف- باعث اتساع عروق سیستمیک و انقباض عروق ریوی می­شود.
ب- باعث انقباض عروق سیستمیک و اتساع عروق ریوی می­شود.
ج- باعث اتساع عروق سیستمیک و عروق ریوی می­شود.
د- باعث انقباض عروق سیستمیک و عروق ریوی می­شود.
33. مناسب ترین ایندکس جریان خون( L/min/m2 ) در هیپوترمی عمیق(کمتر از 28 درجه سانتی­گراد) چه عددی است؟
الف- 6/1 ب- 2 ج- 2/2 د-4/2
34. جریان بیش از حد بالا در یک دمای پایین ممکن است منجر به کدام عارضه می­شود؟
الف- باعث آسیب به خون شود. ب- مانع از عمل جراحی به دلیل خونریزی زیاد می­شود.
ج- باعث کاهش بیش از حد فشار وریدی شود. د- الف و ب صحیح است.
35. گرادیان حرارتی بین دمای آب هیترکولر و خون نباید بیشتر از..........درجه سانتی گراد باشد.
الف- 5 ب- 20 ج- 10 د- 15
36. پس از پایان CPB یک افت متعاقب در............... رخ می­دهد.
الف- دمای مرکزی ب- دمای محیطی ج- دمای کل بدن د- دمای خون وریدی
37. علت اصلی اختلال متابولیسم ناشی از بای پس قلبی- ریوی کدام است؟
الف- محلول های پرایم ب- هیپوپرفیوژن ارگان ها ج- تغییر در دمای بدن د- هر سه مورد
38. جهت محاسبه میزان حجم گلبول­های قرمز باید حجم خون بیمار را ضرب در کدام پارامتر (X ) نماییم؟
Red Cell Volume=Patient blood volume. X
الف- cpb Hct ب- Hct pre ج- Hct pre-cpb د-Hct pre+cpb
39. در فرمول SVR، گزینه مناسب بجای (X )کدام است؟
SVR=(MAP-CVP/ X).80
الف- CO ب- CI ج- BSA د- CPB flow
40. کدام یک از گزینه­های زیر می­توانند از علل هیپوپرفیوژن باشند؟
الف-کانولاسیون نامناسب شریانی ب- انحراف جراحی وریدهای اجوف و قلب
ج- آکلوژن غیر صحیح غلطک­های سر پمپ د- هرسه مورد
41. در دمای 16 درجه سانتی­گراد حین CPB، تقاضای متابولیک بدن نسبت به دمای 37 درجه سانتی­گراد، حدود چند درصد است؟
الف- 50% ب- 35% ج- 5/12% د- 5%
42. در دماهای پایین­تر، هموگلوبین تمایل بیشتری برای اتصال به اکسیژن دارد و در نتیجه اکسیژن با سهولت ..................آزاد می­شود و منحنی تفکیک اکسیژن-هموگلوبین به سمت ..............منحرف میشود؟
الف- بیشتری- راست ب- کمتری- چپ
ج- کمتری- راست د- بیشتری- چپ
43. در زمان DHCA و در حین )ACP پرفیوژن مغزی آنته­گراد) در بالغین متوسط فشار شریانی باید...........و در حین RCP(رتروگراد) باید فشار ورید مرکزی............ باشد؟
الف-65 میلی­متر جیوه- 25 میلی­متر جیوه ب-85 میلی­متر جیوه- 45 میلی­متر جیوه
ج- 40 میلی­متر جیوه- 10 میلی­متر جیوه د- 45 میلی­متر جیوه- 15 میلی­متر جیوه
44. تاثیر هموفیلتراسیون حین CPB بر میزان بیکربنات چگونه است؟
الف- موجب افزایش بیکربنات می­شود. ب- موجب کاهش بیکربنات می­شود.
ج- هیچ تاثیری بر میزان بیکربنات ندارد. د- بستگی به نوع و روش هموفیلتراسیون دارد.
45. کدام سیستم بافری بیشترین سهم میزان ظرفیت بافری بدن را به خود اختصاص می­دهد؟
الف- سیستم بافری بیکربنات ب- سیستم بافری فسفات
ج- سیستم بافری پروتئین پلاسما د- سیستم بافری هموگلوبین و اکسی هموگلوبین
46. آلکالوز متابولیک مرتبط با CPB معمولا به کدان علت ایجاد می­شود؟
الف- هیپوکالمی ب- هیپرکالمی ج- هموفیلتراسیون زیاد د- الف و ج صحیح است.
47. به ازای هر درجه کاهش دما، میزان Pco2 چند درصد کم می­شود؟
الف-10% ب- 4/4% ج- 20% د- 1%
48. در استراتژی......................، گاز خون شریانی با توجه به دمای نمونه خون، اصلاح........... ولی در استراتژی.....................، گاز خون شریانی نسبت به دمای نمونه خون اصلاح...........
الف- آلفا استات- نشده –PH استات- می­شود. ب-PH استات- شده – آلفا استات – نمی­شود.
ب- آلفا استات – شده -PH استات – نمی­شود. د- PH استات – شده – آلفا استات – می­شود.
49. احتمال آمبولی( گازی و ذرات) در کدام استراتژی مدیریت PH افزایش می­یابد؟
الف-PH استات ب- آلفا استات
ج- هر دو به یک میزان تاثیر دارند. د- نوع استراتژی هیچ تاثیری بر ایجاد آمبولی ندارد.
50. کدام گزینه در مورد هیپرکالمی صحیح نیست؟
الف- هیپرکالمی شایعترین اختلال الکترولیتی در حین CPB است.
ب- هیپرکالمی با سطح پتاسیم بین mmol/l 5/6-7 را میتوان با استفاده از انفوزیون دکستروز درمان کرد.ظ ه7
ج- در صورت عدم وجود تغییرات ECG، .نیازی به درمان هیپرکالمی متوسط نیست.
د- معمولا افزایش در سطح گذرا می­باشد.
51. باید از تجویز کلسیم.......................... از باز کردن کلمپ آئورت اجتناب کرد.
الف- قبل ب- بعد ج- قبل و بعد د- بلافاصله قبل و بعد
52. کدام یک از گزینه­های زیر مرتبط به کاهش منیزیم می­باشد؟
الف- اسپاسم عروق کرونر ب- سندرم برون ده قلبی پایین ج- افزایش احتمال وقوع آریتمی های دهلیزی و بطنی د- همه موارد
53 . هیپرگلایسمی قبل از عمل، شیوع کدام یک از گزینه­های زیر را افزایش می­دهد؟
الف- مدیاستینیت ب- عفونت زخم ج- نواقص عصبی – شناختی د- همه موارد
54. کدام شاخص، نشانگر توازن بین عرضه و تقاضای اکسیژن است؟
الف- اشباع شریانی اکسیژن ب- اشباع وریدی اکسیژن ج- گزینه الف و ب د- هموگلوبین
55. عملکرد پتاسیم بعنوان یک جزء ضروری محلول­های کاردیوپلژی در غشاء سلولی چگونه است؟
الف- باعث پلاریزه شدن غشائ سلولی می­شود.
ب- باعث دپلاریزه شدن غشائ سلولی می­شود.
ج- باعث رپلاریزه شدن غشائ سلولی می­شود.
د- باعث کاهش عرض غشاء سلولی می­شود.
56. کدام یک از یونهای زیر در محلول سنت توماس با عملکرد مهاری آنزیم میوزین فسفوریلاز به ثبات غشاء میوکارد کمک می­کند و ATP را برای فعالیت پس از ایسکمی ذخیره می­کند؟
الف- کلسیم ب- پتاسیم ج- منیزیم د- پروکائین
57. کدام گزینه در مورد کاردیوپلژی خونی صحیح است؟
الف- رادیکال­های آزاد را افزایش می­دهد.
ب- آسیب گردش خون مجدد را در ایسکمی حاد میوکارد کاهش می­دهد.
ج- فشار انکوتیک را کاهش می­دهد.
د- موجب افزایش فعالیت پلاکت­ها، لکوسیت­ها و سیستم کمپلمان می­شود.
58. کدام گزینه در مورد کاردیوپلژی کریستالوئید صحیح است؟
الف- آنزیم سدیم- پتاسیم آدنوزین تری فسفاتاز را مهار می­کند.
ب- باعث کاهش ادم میوکارد می­شود.
ج- موجب کاهش فعالیت سیستم کمپلمان می­شود.
د- همه موارد صحیح است.

سه شنبه, 11 خرداد 1395 15:58

نمونه سه

بسمه تعالی
سری سوم سوالات از کتاب آقای شول

1. کدام گزینه جزو اقدامات لازم جهت کاهش هوای مکیده شده از طریق ساکشن کاردیوتومی محسوب نمی­شود؟

الف- اجتناب از فشار منفی ب- ساکشن با سرعت زیاد

ج- ساکشن نکردن میدان عمل خشک د- نگه­داشتن نوک ساکشن زیر سطح خون

2. کدام گزینه در مورد خون ساکشن شده از میدان جراحی صحیح است؟

الف- فاکتورهای انعقادی ندارد. ب- اینترلوکین-6 دارد

ج- یکی از منابع اصلی تجمع سلولی است. د- ب و ج صحیح است.

3. میزان فشارCVP بلافاصله پس از شروع چه میزان باید باشد؟

الف- کمتر از 5mmHg ب- کمتر از 10mmHg ج- کمتر از 12mmHg د- کمتر از 20mmHg

4. محتوای اکسیژن هموگلوبین در اشباع 100 درصد برحسب ml/g چه عددی است؟

الف- 30/1 ب- 32/1 ج- 34/1 د- 34/1

5. پایین بودن اشباع اکسیژن هموگلوبین در خون وریدی(SVo2 ) در حین CPB ناشی از کدام دلیل می­تواند باشد؟

الف- کاهش دما ب- جریان پمپ ناکافی ج- هماتوکریت بالا د- بیهوشی عمیق بیمار

6. کدام گزینه بعنوان علت افزایش تدریجی در فشار پرفیوژن پس از ادامه CPB مطرح است؟

الف- کاهش ویسکوزیته خون ب- افزایش پیشرونده سطح کاتکولامین­ها

ج- کاهش رنین د- عدم توازن مایع بین کمپارتمان­های عروق و بافت

7. کدام گزینه در مورد متوسط فشار خون شریانی(MAP ) و تضمین پرفیوژن مناسب ارگان­ها صحیح است؟

الف- فشار خون پایین مهم نیست، بلکه حفظ جریان خون بالا مهم است.

ب- جریان خون بالا مهم نیست، بلکه فشار خون بالا مهم است.

ج- در مرحله اول باید DO2 کل بدن بهینه­سازی شود.

د- در مرحله اول باید مقاومت عروقی تغییر داده شود.

8. اگر فشار ورید مرکزی بصورت مداوم بالا باشد و اصلاح نشود، کدام اقدام صحیح است؟

الف- سر و چشم بیمار از نظر نشانه­های تورم بررسی شود.

ب- تغییر کانولاسیون وریدی برای بهبود درناژ.

ج- بیمار در پوزیشن ترندلنبرگ قرار گیرد.

د- الف و ب صحیح است.

9. کدام گزینه در مورد اندازه گیری دما با پروب نازوفارنکس صحیح است؟

الف- کمتر از آنچه هست، نشان می­دهد. ب- بیشتر ازآنچه هست، نشان می­دهد.

ج- با فاصله زیادی نسبت به دمای مغز نشان می­دهد. د- ب و ج صحیح است.

10. دمای زیاد خون، حین CPB دارای چه عوارضی است؟

الف- کاهش حباب­های میکروسکوپی در خون ب- کاهش همولیز

ج- آسیب مغزی د- الف و ب صحیح است.

11. در صورت کاهش 7 درجه سانتی­گراد از دمای بدن، نیاز به اکسیژن چند درصد کاهش می­یابد؟

الف- 7 درصد ب- 14 درصد ج- 50 درصد د- 21 درصد

1. کدام گزینه جزو اقدامات لازم جهت کاهش هوای مکیده شده از طریق ساکشن کاردیوتومی محسوب نمی­شود؟

الف- اجتناب از فشار منفی ب- ساکشن با سرعت زیاد

ج- ساکشن نکردن میدان عمل خشک د- نگه­داشتن نوک ساکشن زیر سطح خون

2. کدام گزینه در مورد خون ساکشن شده از میدان جراحی صحیح است؟

الف- فاکتورهای انعقادی ندارد. ب- اینترلوکین-6 دارد

ج- یکی از منابع اصلی تجمع سلولی است. د- ب و ج صحیح است.

3. میزان فشارCVP بلافاصله پس از شروع چه میزان باید باشد؟

الف- کمتر از 5mmHg ب- کمتر از 10mmHg ج- کمتر از 12mmHg د- کمتر از 20mmHg

4. محتوای اکسیژن هموگلوبین در اشباع 100 درصد برحسب ml/g چه عددی است؟

الف- 30/1 ب- 32/1 ج- 34/1 د- 34/1

5. پایین بودن اشباع اکسیژن هموگلوبین در خون وریدی(SVo2 ) در حین CPB ناشی از کدام دلیل می­تواند باشد؟

الف- کاهش دما ب- جریان پمپ ناکافی ج- هماتوکریت بالا د- بیهوشی عمیق بیمار

6. کدام گزینه بعنوان علت افزایش تدریجی در فشار پرفیوژن پس از ادامه CPB مطرح است؟

الف- کاهش ویسکوزیته خون ب- افزایش پیشرونده سطح کاتکولامین­ها

ج- کاهش رنین د- عدم توازن مایع بین کمپارتمان­های عروق و بافت

7. کدام گزینه در مورد متوسط فشار خون شریانی(MAP ) و تضمین پرفیوژن مناسب ارگان­ها صحیح است؟

الف- فشار خون پایین مهم نیست، بلکه حفظ جریان خون بالا مهم است.

ب- جریان خون بالا مهم نیست، بلکه فشار خون بالا مهم است.

ج- در مرحله اول باید DO2 کل بدن بهینه­سازی شود.

د- در مرحله اول باید مقاومت عروقی تغییر داده شود.

8. اگر فشار ورید مرکزی بصورت مداوم بالا باشد و اصلاح نشود، کدام اقدام صحیح است؟

الف- سر و چشم بیمار از نظر نشانه­های تورم بررسی شود.

ب- تغییر کانولاسیون وریدی برای بهبود درناژ.

ج- بیمار در پوزیشن ترندلنبرگ قرار گیرد.

د- الف و ب صحیح است.

9. کدام گزینه در مورد اندازه گیری دما با پروب نازوفارنکس صحیح است؟

الف- کمتر از آنچه هست، نشان می­دهد. ب- بیشتر ازآنچه هست، نشان می­دهد.

ج- با فاصله زیادی نسبت به دمای مغز نشان می­دهد. د- ب و ج صحیح است.

10. دمای زیاد خون، حین CPB دارای چه عوارضی است؟

الف- کاهش حباب­های میکروسکوپی در خون ب- کاهش همولیز

ج- آسیب مغزی د- الف و ب صحیح است.

11. در صورت کاهش 7 درجه سانتی­گراد از دمای بدن، نیاز به اکسیژن چند درصد کاهش می­یابد؟

الف- 7 درصد ب- 14 درصد ج- 50 درصد د- 21 درصد

سه شنبه, 11 خرداد 1395 15:57

نمونه دو

بسمه تعالی
سری دوم سوالات کتاب آقای شول و زارعی

1. عدم استقبال از دکستروز 5 درصد در پرایم به چه دلیل کاهش یافت؟

الف- متابولیسم گلوکز منجر به ایجاد یک محلول هیپوتونیک می­شود.
ب- هیپرگلیسمی پیامد های نورولوژیک را بدتر می­کند.
ج-متابولیسم گلوکز منجر به ایجاد یک محلول هیپرتونیک می­شود.
د- گزینه­های الف و ب صحیح است.
2. مهم­ترین خصوصیت پرایم ایده­آل کدام است؟

الف- تونوسیته ب- ترکیب الکترولیتی ج- PH مشابه پلاسما د- دمای مشابه
3. مانیتول به عنوان یک برداشت کننده رادیکال­های آزاد خون در کدام یک از مراحل بای پس، عمل می­کند؟

الف- دوره­های هیپوپرفیوژن ب- ایسکمی ج- برقراری جریان خون مجدد د- همه موارد
4. حداکثر گرادیان فشار در کانول شریانی باید چند میلی متر جیوه باشد؟

الف- 100 میلی متر جیوه ب- 200 میلی متر جیوه ج- 250 میلی متر جیوه د- 300 میلی متر جیوه
5. کدام اقدام حین CPB در صورت آمبولی هوایی سیستمیک صحیح است؟

الف- قرار دادن بیمار در وضعیت ترندلنبرگ
ب- CPB نباید متوقف شود.
ج- بیمار باید زود گرم شود، زیرا افزایش دما، حلالیت آمبولی گازی را افزایش می­دهد.
د- الف و ج صحیح است.
6. مزایای کانولاسیون شریان آگزیلاری نسبت به شریان فمورال کدام است؟

الف-کمتر دچار دایسکسیون و یا آترواسکلروز می­شود.
ب- خطر ایسکمی اندام با استفاده از این شریان کمتر است.
ج- این شریان جریان خون آنته گراد ایجاد می­کند، در نتیجه آمبولی مغزی کاهش می­یابد.
د- همه موارد.
7. کدام گزینه جزو عوامل موثر بر میزان درناژ وریدی است؟

الف- فشار ورید مزکزیCVP) ) ب- مقاومت اعمال شده توسط مدار(کانول­ها، لوله­ها و اتصالات)
ج- تفاوت ارتفاع بین بیمار و پایین­ترین سطح خونی در مخزن وریدی د- الف و ب صحیح است.
8. درناژ بیش از حد ممکن است باعث کدام مشکل شود؟

الف- کلاپس رگ در اطراف کانول وریدی ب- افت متناوب درناژ وریدی
ج- ایجاد آمبولی گازی د- همه موارد
9. نسبت تخلیه کل جریان وریدی از SVC و IVC در CPB کدام است؟

الف-3/1 از SVC و 3/2 از IVC ب- 3/2 از SVC و 3/1 از IVC
ج-2/1 از SVC و 2/1 از IVC د- 4/1 از SVC و 4/3 از IVC
10. به چه منظوری از نوار ( tape ) یا کمربندهایی که اطراف عروق کانوله شده در روش کانولاسیون دو وریدی استفاده می­شود؟

الف- جهت اطمینان از بازگشت کل خون وریدی بیمار به مدار CPB
ب- جلوگیری از ورود هوا به داخل مسیر وریدی به هنگام باز شدن دهلیز راست.
ج- جلوگیری از نشت خون کانول به سمت دهلیز
د- همه موارد

1. عدم استقبال از دکستروز 5 درصد در پرایم به چه دلیل کاهش یافت؟

الف- متابولیسم گلوکز منجر به ایجاد یک محلول هیپوتونیک می­شود.
ب- هیپرگلیسمی پیامد های نورولوژیک را بدتر می­کند.
ج-متابولیسم گلوکز منجر به ایجاد یک محلول هیپرتونیک می­شود.
د- گزینه­های الف و ب صحیح است.
2. مهم­ترین خصوصیت پرایم ایده­آل کدام است؟

الف- تونوسیته ب- ترکیب الکترولیتی ج- PH مشابه پلاسما د- دمای مشابه
3. مانیتول به عنوان یک برداشت کننده رادیکال­های آزاد خون در کدام یک از مراحل بای پس، عمل می­کند؟

الف- دوره­های هیپوپرفیوژن ب- ایسکمی ج- برقراری جریان خون مجدد د- همه موارد
4. حداکثر گرادیان فشار در کانول شریانی باید چند میلی متر جیوه باشد؟

الف- 100 میلی متر جیوه ب- 200 میلی متر جیوه ج- 250 میلی متر جیوه د- 300 میلی متر جیوه
5. کدام اقدام حین CPB در صورت آمبولی هوایی سیستمیک صحیح است؟

الف- قرار دادن بیمار در وضعیت ترندلنبرگ
ب- CPB نباید متوقف شود.
ج- بیمار باید زود گرم شود، زیرا افزایش دما، حلالیت آمبولی گازی را افزایش می­دهد.
د- الف و ج صحیح است.
6. مزایای کانولاسیون شریان آگزیلاری نسبت به شریان فمورال کدام است؟

الف-کمتر دچار دایسکسیون و یا آترواسکلروز می­شود.
ب- خطر ایسکمی اندام با استفاده از این شریان کمتر است.
ج- این شریان جریان خون آنته گراد ایجاد می­کند، در نتیجه آمبولی مغزی کاهش می­یابد.
د- همه موارد.
7. کدام گزینه جزو عوامل موثر بر میزان درناژ وریدی است؟

الف- فشار ورید مزکزیCVP) ) ب- مقاومت اعمال شده توسط مدار(کانول­ها، لوله­ها و اتصالات)
ج- تفاوت ارتفاع بین بیمار و پایین­ترین سطح خونی در مخزن وریدی د- الف و ب صحیح است.
8. درناژ بیش از حد ممکن است باعث کدام مشکل شود؟

الف- کلاپس رگ در اطراف کانول وریدی ب- افت متناوب درناژ وریدی
ج- ایجاد آمبولی گازی د- همه موارد
9. نسبت تخلیه کل جریان وریدی از SVC و IVC در CPB کدام است؟

الف-3/1 از SVC و 3/2 از IVC ب- 3/2 از SVC و 3/1 از IVC
ج-2/1 از SVC و 2/1 از IVC د- 4/1 از SVC و 4/3 از IVC
10. به چه منظوری از نوار ( tape ) یا کمربندهایی که اطراف عروق کانوله شده در روش کانولاسیون دو وریدی استفاده می­شود؟

الف- جهت اطمینان از بازگشت کل خون وریدی بیمار به مدار CPB
ب- جلوگیری از ورود هوا به داخل مسیر وریدی به هنگام باز شدن دهلیز راست.
ج- جلوگیری از نشت خون کانول به سمت دهلیز
د- همه موارد

سه شنبه, 11 خرداد 1395 15:54

نمونه یک

بسمه تعالی

سوالات کتاب آقای شول و همکاران

PaO2

مهمترین عامل تعیین کننده ظرفیت حمل اکسیژن خون کدام است؟.1
الف- میزان
flow

ب- هماتوکریت
ج- میزان

د- موارد الف و ب

استفاده از خون اتولوگ در پرایم جهت کاهش میزان همودایلوشن با کدام روش ارجحیت دارد؟.2
الف- روش آنته گراد

ب-روش رتروگراد

ج- هیچ کدام برتری ندارد.

د- ترکیب دو روش

CPB

کدام گزینه بعنوان عامل موثر در کاهش نیاز به انتقال خون آلوژن مطرح است؟.3
الف- پذیرش نسبی همودایلوشن در حین
ب- استفاده از پرایم اتولوگ

CPB

ج- استفاده از هموفیلترها برای تغلیظ خون در حین
د- همه موارد

عدم استقبال از دکستروز 5 درصد در پرایم به چه دلیل است؟.4

الف- متابولیسم گلوکز منجر به ایجاد یک محلول هیپوتونیک می­شود.

ب- هیپرگلیسمی پیامد های نورولوژیک را بدتر می­کند.

ج-متابولیسم گلوکز منجر به ایجاد یک محلول هیپرتونیک می­شود.

د- گزینه­های الف و ب صحیح است.

I.

CPB

کدام اقدام حین در صورت آمبولی هوایی سیستمیک صحیح است؟.5
الف- قرار دادن بیمار در وضعیت ترندلنبرگ

ب- CPB نباید متوقف شود.

ج- بیمار باید زود گرم شود، زیرا افزایش دما، حلالیت آمبولی گازی را افزایش می­دهد.

د- الف و ج صحیح است.

I.مزایای کانولاسیون شریان آگزیلاری نسبت به شریان فمورال کدام است؟.6

الف-کمتر دچار دایسکسیون و یا آترواسکلروز می­شود.

ب- خطر ایسکمی اندام با استفاده از این شریان کمتر است.

ج- این شریان جریان خون آنته گراد ایجاد می­کند، در نتیجه آمبولی مغزی کاهش می­یابد.

د- همه موارد.

I. کمربندهایی (تیپ) که اطراف عروق کانوله شده در روش کانولاسیون دو وریدی استفاده می شود به چه منظوری است؟­

الف- جهت اطمینان از بازگشت کل خون وریدی بیمار به مدار CPB

ب- جلوگیری از ورود هوا به داخل مسیر وریدی به هنگام باز شدن دهلیز راست.

ج- جلوگیری از نشت خون کانول به سمت دهلیز

د- همه موارد

.8 کدام گزینه در مورد خون ساکشن شده از میدان جراحی صحیح است؟

الف- فاکتورهای انعقادی ندارد. ب- اینترلوکین-6 دارد

ج- یکی از منابع اصلی تجمع سلولی است. د- ب و ج صحیح است.

.9کدام گزینه بعنوان علت افزایش تدریجی در فشار پرفیوژن پس از ادامه CPBمطرح است؟

الف- کاهش ویسکوزیته خون ب- افزایش پیشرونده سطح کاتکولامین­ها

ج- کاهش رنین د- عدم توازن مایع بین کمپارتمان­های عروق و بافت

.10کدام گزینه در مورد اندازه گیری دما با پروب نازوفارنکس صحیح است؟

الف- کمتر از آنچه هست، نشان می­دهد. ب- بیشتر ازآنچه هست، نشان می­دهد.

ج- با فاصله زیادی نسبت به دمای مغز نشان می­دهد.

د- ب و ج صحیح است.

11. کدام مورد برای تولید ادرار قلیایی در درمان هموگلوبینوری حین CPB کاربرد دارد؟

الف- فوروزماید ب- مانیتول ج- اسمولول د- هر سه مورد صحیح است.

12. عملکرد پروتامین در مورد عروق سیستمیک و عروق ریوی چگونه است؟

الف- باعث اتساع عروق سیستمیک و انقباض عروق ریوی می­شود.

ب- باعث انقباض عروق سیستمیک و اتساع عروق ریوی می­شود.

ج- باعث اتساع عروق سیستمیک و عروق ریوی می­شود.

د- باعث انقباض عروق سیستمیک و عروق ریوی می­شود.

13 . در فرمول SVR، گزینه مناسب بجای (X )کدام است؟

SVR=(MAP-CVP/ X).80

الف- COflow ب- CI ج- BSA د- CPB

14 . تاثیر هموفیلتراسیون حین CPB بر میزان بیکربنات چگونه است؟

الف- موجب افزایش بیکربنات می­شود. ب- موجب کاهش بیکربنات می­شود.

ج- هیچ تاثیری بر میزان بیکربنات ندارد. د- بستگی به نوع و روش هموفیلتراسیون دارد.

15 .احتمال آمبولی گازی در کدام استراتژی مدیریت PH افزایش می یابد؟

الف- PH استات ب- آلفا استات

ج- هر دو به یک میزان د- نوع استراتژی بدون تاثیر است.

16. کدام گزینه در مورد هیپرکالمی صحیح نیست؟

الف- هیپرکالمی شایعترین اختلال الکترولیتی در حین CPB است.

ب- هیپرکالمی با سطح پتاسیم بین mmol/l 5/6-7 را میتوان با استفاده از انفوزیون دکستروز درمان کرد.

ج- در صورت عدم وجود تغییرات ECG، .نیازی به درمان هیپرکالمی متوسط نیست.

د- معمولا افزایش در سطح گذرا می­باشد.

.17 . کدام یک از گزینه­های زیر مرتبط به کاهش منیزیم می­باشد؟

الف- اسپاسم عروق کرونر ب- سندرم برون ده قلبی پایین

ج- افزایش احتمال وقوع آریتمی های دهلیزی و بطنی د- همه موارد

18. عملکرد پتاسیم بعنوان یک جزء ضروری محلول­های کاردیوپلژی در غشاء سلولی چگونه است؟

الف- باعث پلاریزه شدن غشائ سلولی می­شود.

ب- باعث دپلاریزه شدن غشائ سلولی می­شود.

ج- باعث رپلاریزه شدن غشائ سلولی می­شود.

د- باعث کاهش عرض غشاء سلولی می­شود.

19 . کدام گزینه در مورد کاردیوپلژی خونی صحیح است؟

الف- رادیکال­های آزاد را افزایش می­دهد.

ب- آسیب گردش خون مجدد را در ایسکمی حاد میوکارد کاهش می­دهد.

ج- فشار انکوتیک را کاهش می­دهد.

د- موجب افزایش فعالیت پلاکت ها، لکوسیت ها و سیستم کمپلمان می شود.

20. کدام گزینه در مورد Hot shot صحیح است؟

الف- باعث یکنواخت شدن ذخایر سلولی می­شود.

ب- باعث تقویت سرعت بهبودی انقباض میوکارد می­شود.

ج- قبل از باز شدن کلمپ آئورت و در پایان دوره ایسکمی به صورت گرم تزریق شود.

د- همه موارد صحیح است.

21. در صورت عدم استفاده از کاردیوپلژی، کدام گزینه می­تواند حمایت نسبی از میوکارد انجام دهد؟

الف- فیبریلاسیون ب- هایپوترمی ج- حفظ فشار پرفیوژن فیزیولوژیک د- همه موارد

22. سپتوم جراحی چیست و شروع آن به چه میزان است؟

الف- حرکات متناقض سپتوم بین بطنی که بعد از جراحی قلب شایع است-40%.

ب- حرکات متناقض سپتوم بین بطنی که بعد از جراحی قلب شایع است-80%.

ج- نازک شدن سپتوم بین بطنی در اعمال جراحی دریچه تری کاسپید یا دریچه میترال- 40%.

د- نازک شدن سپتوم بین بطنی در اعمال جراحی دریچه تری کاسپید یا دریچه میترال- 80%.

23. اولین گام در جداسازی بیمار از CPB کدام است؟

الف- گرم کردن مجدد بیمار ب- اصلاح هموگلوبین ج- اصلاح الکترولیت­ها د- برقراری حمایت­های دارویی وازواکتیو

24. حداقل میزان Hb در بیماران بدون مشکل خونی و مادرزادی قلبی در زمان جدا شدن از CPB چه میزان توصیه شده است؟

الف- 5/6 ب- 7 ج- 5/7 د- 8

25. مقادیر نرمال SVR کدام است؟(( din.s/m2

الف- 1200-1400 ب- 900-1200 ج- 800-600 د- 500-800

26. کدام یک جزو مکانیسم­های کلیوی ایجاد کننده آسیب ارگان­ها مرتبط با CPB است؟

الف- همودایلوشن ب- فعال شدن پاسخ التهابی سیستمیک ج- پرفیوژن مجدد قلب د- همه موارد

27. کدام گزینه جزو خصوصیات بارز SIRS می­باشد؟

الف- اختلال انعقادی ب- گشادی عروق ج- الف و ب د- تنگی عروق

28. کدام گزینه در مورد مکانیسم ایجاد آسیب ناشی از ایسکمی- پرفیوژن مجدد صحیح است؟

الف- تجمع کلسیم داخل سلولی در دوره ایسکمی ب- افزایش مجدد کلسیم داخل سلولی به هنگام پرفیوژن مجدد

ج- مرگ کاردیومیو سیت­ها بدنبال افزایش کلسیم میتوکندریایی د- همه موارد

29. کدام گزینه در مورد برتری جراحی قلب به روش Off-Pump یا On-Pump صحیح است؟

الف- روش Off-Pump نسبت به روش On-Pump برتری دارد.

ب- هنوز اختلاف نظرهای بسیاری در مورد روش Off-Pump وجود دارد.

ج- انتخاب روش Off-Pump بستگی به امکانات موسسات درمانی دارد.

د- گزینه های ب و ج صحیح است

30. کدام گزینه شامل پیامدهای نارسایی کبدی مربوط به بای پس قلبی- ریوی می­باشد؟

الف- اختلال در متابولیسم داروها ب- افزایش غلظت پروتئین پلاسما

ج- افزایش تولید فاکتورهای انعقادی د- همه موارد

31. کدام یک جزء متغیرهای فیزیولوژیک دخیل در آسیب های مغزی نیست؟

الف) MAP ب) HCT ج) flow د) PBUF

32) کدام جمله در مورد پرفیوژن مغز درست بیان شده است؟

الف) در فشار متوسط شریانی بالاتر از mmHg 55 افزایش جریان خون پمپ موجب افزایش جریان خون مغز میشود.

ب) در فشار متوسط شریانی کمتر از mmHg 55, کاهش جریان خون پمپ موجب کاهش جریان خون مغز میشود.

70 mmHg

ج) در فشار متوسط شریانی بالاتر از mmHg 45 افزایش جریان خون پمپ موجب افزایش جریان خون مغز میشود.
د) مرز فشار متوسط شریانی برای پیشگیری از کاهش جریان خون مغز حین پمپ معادل بیان شده است

33) کدام گزینه در مورد تاثیر کنترل قند خون بر آسیب های مغزی صحیح است؟

الف) هایپوگلیسمی نسبت به هایپرترمی پیامدهای نورولوژیک را در آسیب های ایسکیمک وخیم تر می­کند

ب) کنترل قند خون قبل و حین و بعد از عمل به تنهایی در کاهش بروز آسیب های مغزی نقش موثری دارد

ج) کنترل قند خون قبل و حین و بعد از عمل در صورت بروز آسیب مغزی شدت آن را تعدیل میکند

د) هایپرگلایسمی نسبت به هایپوترمی پیامدهای نورولوژیک را در آسیب های ایسکیمک وخیم تر می­کند

34)عوامل خطر سکته مغزی دیررس پس از جراحی قلب کدام است؟

الف) پرفشاری خون ب)سکته مغزی قبلی ج) حوادث خاص حین عمل جراحی د) الف و ب

35. کدام گزینه در مورد پرفیوژن کلیه­ها حین CPB نادرست است؟

الف- کلیه­ها به کاهش پرفیوژن بسیار حساس­اند.

ب- بیشتراکسیژن وارد شده به کلیه توسط مدولای کلیه مصرف می­شود.

ATN

ج- الگوی مصرف اکسیژن در قشر و مدولای کلیه مشابه است.
د- عدم انطباق مصرف اکسیژن بین قشر کلیه با مدولا می­تواند سبب شود.

36. در خصوص بیماران وابسته به همودیالیز که کاندید جراحی قلب هستند، بهترین زمان انجام همودیالیز کدام است؟

الف- بلافاصله قبل از جراحی ب- حداکثر 6 ساعت قبل از جراحی

ج- 1-2 روز قبل از جراحی د- 3 روز قبل از جراحی

37. کدام گزینه در مورد ترتیب نامگذاری لایه­های سه­گانه آئورت از داخل به خارج صحیح است؟

الف- ادونتیشیا، مدولا، اینتیما ب- اینتیما، مدولا، ادونتیشیا

ج- ادونتیشیا، اینتیما، مدولا د- اینتیما، ادونتیشیا، مدولا

38. بهترین روش برای محافظت نخاع در برابر ایسکمی به هنگام جراحی آئورت نرولی کدام است؟

الف- به حداقل رساندن زمان کلمپ عرضی آئورت

ب- استفاده از CPB نسبی از طریق عروق فمورال

ج- هیپوترمی متوسط

د- هیپوترمی عمیق

39. قابل اعتمادترین و مطمئن ترین روش برای گرم کردن بدن مصدوم دچار هایپوترمی شدید کدام است؟

الف- استفاده از CPB ب- غوطه ور ساختن در آب گرم ج- استنشاق گازهای دمی گرم

د- درمان بوسیله امواج موج کوتاه (microwave)

40. کدام گزینه جز معیارهای پیش بینی کننده نیاز به CPB حین عمل پیوند ریه نمی­باشد؟

الف) کسر تخلیه بطن راست کمتر از 40% ب) نتیجه کمتر از 250 متر در 60 دقیقه پیاده روی

ج) اسیدوز شدید در ABG د) افت اشباع خون شریانی به کمتر از 94% در هنگام ورزش

کدامیک ازموارد زیر جزء اثرات سودمند استفاده از بالون پمپ داخل ائورتی است؟.41

الف ) کاهش بار بطن چپ ب)کاهش تقاضای اکسیژن میوکارد

ج)افزایش فشار پرفیوژن کرونری د) همه موارد

کامیک از موارد زیرجزء عوارض استفاده از بالون پمپ نیست ؟.42

الف)ایسکمی اندام تحتانی ب) کاهش فشار وج مویرگهای ریوی

ECMO

ج) انسداد شریا نهای کلیوی و احشایی د) دایسکسیون
کدامیک از موارد زیر اندیکاسیون استفاده از را به خوبی نشان می دهد؟.43

ب)سندروم اسپیره کردن مکنیومARDSالف)

LVAD

ج)هیپوترمی د)همه موارد
کدامیک از موارد زیر موارد منع استفاده از را نشان میدهد؟.44

الف)نارسایی شدید قلبی ب) اسیدوز متابولیک غیر قابل کنترول

ج)خونریزی حاد د) نارسایی مزمن کلیوی

ایسکمی بعد از برداشتن کلمپ ائورت را ...... مینامند:.45

الف)ایسکمی رپرفیوژن ب) ایسکمی پیشرو

ج) ایسکمی محافظت شده د)همه موارد

عوامل ایجاد کننده ادم بدنبال تزریق محلول کاردیوپلژی کدام است؟.46

الف)افزایش فشار تزریق ب)همودایلشن

CPB

ج)تغییرات فیزیولوژیک در سیستم پمپ یونی د)همه موارد
علت اصلی همولیز در مربوط به ....... می باشد: .47

الف) هد پمپ ب)ساکشن

ج)اکسیژناتور د)فیلترها

Cavitationب)

تغییر ناگهانی در سرعت پمپ سبب .............. می شود:.48
Back flow الف)

ج) کاهش فشار خون د) موارد الف و ب

در هنگام گرم کردن بیمار باید حداکثر گرادیان حرارت شریانی با وریدی به چه میزان باشد؟.49

الف) 12 درجه سانتیگراد ب) 10 درجه سانتیگراد

Alpha-State

PH-Stae

ج) 8 درجه سانتیگراد د)6 درجه سانتیگراد
Pco2ب)

Po2

تفاوت مهم دو روش و در محاسبه می باشد:.50
BE

HCO3

الف)
ج) د)

اثر قدرتمند اولترافیلتراسیون روی سیستم ایمنی مربوط به حذف ...... می باشد:.51

الف) اینترکولین 8 ب)اینترکولین10

CPB

ج) اینترکولین6 د) همه موارد
تفاوت در اطفال و بزرگسالان در کدامیک از موارد زیر است؟.52

الف) حجم خون در گردش – میزان بیشتر اکسیزن مصرفی

ب)بستر عروقی واکنشی- وجود شانت داخل و خارج قلبی

ج)تنظیم دمای تغییر پذیر- تحمل کمتر نسبت به میکروامبولی

د)هر سه مورد

کدامیک از عوامل زیردر ایجاد هیپوکاپنی موثر است؟.53

الف)هایپرونتیلاسیون ب) اسیدوز متابولیک

QRS

T

PR

ج)هیپوکسمی د) همه موارد
پهن شدن کمپلکس طولانی شدن فاصله و بر جسته شدن موج از مشخصات کدام اختلال الکترولیتی است؟.54

الف)هایپوکالمی ب) هایپرکالمی

ج)هیپومنیزیومی د)هایپرگلیسمی

افزایش کلسیم داخل سلولی از طریق:.55

الف) ورود مستقیم کلسیم از کانالهای کلسیم غشاء سلول

CAMP

ب) ازاد شدن کلسیم از ذخایر داخل سلول
تحریک گیرندهای بتا یک و افزایش تولید ج)

C5a

C3a

د) همه موارد
انافیلاکسینهای و سبب: .56

الف) انقباض سلولهای عضلانی صاف

ب)افزایش مقاومت عروق ریوی

ج) افزایش نفوذپذیری عروق

CPB

د)همه موارد
صدمه به ارگانهای حیاتی بدن در حین از طریق :.57

الف)میکروامبولی ب) هیپوپرفیوژن

ج) اختلال الکترولیتها د) موارد الف و ب

خونی که از ... عبور می کند بیش از هر عضو دیگری از بدن اکسیزن خود را برای سوخت و ساز از دست می دهد:.58

الف) کلیه ها ب) عروق کرونر قلب ج)مغز د) ریه ها

CPB

عوامل موثر در حفاظت از میوکارد در حین شامل:.59
الف) بی حرکتی کامل قلب و جلوگیری از ادم ب) تنظیم کلسیم

NO

ج) استفلده از ادنوزین و د) همه موارد
بهترین روش تزریق کاردیوپلزی در بیماران با نارسایی دریچه ائورت و انسداد شدید عروق کرونر چیست؟.60

الف) انتی گرید ب) رتروگرید ج) ) رتروگرید - انتی گرید د) انتی گرید - رتروگرید

کدامیک از محلولهای زیر برای استفاده در پرایم مناسب نیست؟.61

CPB

الف) البومین ب) والوون ج)دکستروز 5 درصد د) نرمال سالین
عوامل موثر در اتساع قلب در حین شامل: .62

الف)نارسایی دریچه ائورت ب) کولترالهای کرونری و غیر کرونری

ج) کاهش تخلیه وریدی د)همه موارد

در حین پمپ پرفیوژنیست متوجه می شودکه حجم مخزن وریدی به یکباره افزایش یافته به طوری که از بالای مخزن وریدی خون به بیرون ریخته می شود به نظر شما ایراد کار جیست؟.63

الف) افزایش حجم تزریق کاردیوپلزی ب)نشت اب از تبادل کننده حرارت به خون

ج)نشت خون از تبادل کننده حرارت به اب د)تزریق داروی وازواکتیو

علایم دایسکشن ائورت در حین پمپ کدام است؟.64

الف) کاهش ناگهانی در برگشت وریدی ب) افزایش فشار در مسیر شریانی

ج) خونریزی از ریشه ائورت در محل کانولاسیون د ) همه موارد

مهمترین عامل تعیین کننده مقاومت عروق و فشار خون تغییر در...... می باشد:.65

الف)ویسکوزیته ب) سرعت جریان خون ج) شعاع رگ د)درجه حرارت

عوامل تولیدکننده میکروبابل در حین پمپ کدام است؟.66

الف)اکسیژناتور و ساکشن ب)گرادیان حرارتی

SURGICAL AIR

ج) د)همه موارد
مهمترین عامل بر کارکرد هموفیلتر چیست ؟.67

الف) هماتوکریت ب) حرارت

ج) فشار مامبران د) موارد1 و2

بهترین زمان عمل جراحی برای بیماران حامله چه زمانی می باشد ؟ .68

الف) سه ماهه اول ب) سه ماهه دوم

ج) سه ماهه سوم د) تفاوتی نمی کند

......... موجب انحراف منحنی اشباع اکسیژن به سمت........شده که نتیجه آن.......اکسیژن رسانی به جنین است.69

الف) آلکالوز تنفسی- چپ – کاهش ب) اسیدوز تنفسی – چپ – کاهش

E F

ج) آلکالوز تنفسی – راست – افزایش د) اسیدوز تنفسی – راست – کاهش
هموگلوبین مناسب در هنگام خروج از پمپ برای بیمارانی که 70 سال داشته اند ، حدود 30 درصد تنگی شریان کاروتید چپ 40 درصد و راست 45 درصد بهتر است به چه میزان باشد ؟.70

ب) در محدوده6 الف) در محدوده 7

ج)در محدوده 10 د) در محدوده 13

پاسخنامه سوالات پرفیوژن
1
الف 44
الف 45
د 46
ب 47
ب 48
ب 49
ب 50
ب 51
د 52
د 53
ب 54
د 55
د 56
د 57
ب 58
د 59
ج 60
ج 61
د 62
ب 63
د 64
ج 65
د 66
ج 67
ب 68
الف 69
ج 70

ب
2 د
3 د
4 د
5 الف
6 د
7 د
8 د
9 ب
10 الف
11 ب
12 ج
13 الف
14 ب
15 الف
16 ب
17 د
18 ب
19 ب
20 د
21 د
22 الف
23 الف
24 د
25 ب
26 د
27 ج
28 د
29 د
30 الف
31 الف
32 الف
33 الف
34 د
35 ج
36 ج
37 ب
38 الف
39 الف
40 ج
41 د
42 ب
43 د

درباره انجمن پرفیوژنیست های ایران

تا سال 1379، یعنی بعد از 30 سال از شروع اولین عمل جراحی قلب در ایران ، مجموعه پرفیوژنیست های کشور بدون حمایت قابل توجهی ، مورد کم مهری قرار گرفته اند . این گروه زحمت کش که جزﺀ لاینفک تیم جراحی قلب بوده و پا به پای جراح و بیهوشی در درمان بیماران نقش بسیار با اهمیتی را داشتند، سر انجام به حکم وجدان و عشقی که در قلبشان بود و به امید رسیدن به جایگاهی در خور و شایسته ،با تلاشی پیگیر در پیش برد اهداف این رشته نو پا کوشیده و سهمی قابل توجه در پیشرفتی که تا به امروز نصیب این رشته نوین گشته است را بر عهده گرفتند .

تماس با ما

آدرس:  ایران ، تهران ، بلوار ميرداماد ، جنب پمپ بنزين ، خيابان كازرون شمالي ، كوچه شهيد نيك رای ، پلاك 4 ، طبقه دوم
تلفن تماس : 26401340-21-0098 
پست الکترونیک:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
Fax: 0098-21-
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…