Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سه شنبه, 11 خرداد 1395 16:04

نمونه هشت

بسمه تعالی
کتاب آقای دکتر یوسف­ نیا

216. خروجی پمپ غلتکی به چه عواملی وابسته می باشد؟
1) تعداد چرخش 2) قطر داخلی لوله
3) طول قسمت تماس یافته غلتک با لوله 4) همه موارد
217. خصوصیات لوله پلی وینیل کلراید ( PVC ) شامل:
1) با کاهش دما سخت می شود 2) مقاومت بالایی دارد 3) ایجاد شارژالکترواستاتیک می کند 4) هر سه مورد
218. پمپ استفاده شده در وسایل کمک بطنی ( VAD ) از نوع ... می باشد
1) قطری 2) شعاعی 3) محوری 4) گزینه یک و دو صحیح می باشد
219. میزان جریان خون در پمپ سانتریفوژی وابسته به:
1) گرادیان فشار 2) مقاومت مدارCPB
3) مقاومت سیستمیک عروقی 4) هر سه مورد
220. حفظ و ذخیره منابع پر انرژ ی فسفات و کاهش آزاد سازی محرک ناقلین عصبی توسط ---------- انجام می شود.
1) هیپرترمی 2) هیپوترمی 3) نرموترمی 4) هیچکدام
221. قانون Q10 چیست؟
1) افزایش 10 درجه ای دما تا 2 برابر میزان واکنش های متابولیسمی را افزایش می دهد
2) کاهش 10 درجه ای دما واکنش های متابولیسمی را نصف می کند
3)دو مورد الف و ب
4) کاهش 10 درجه ای دما واکنش های متابولیسمی را 2 برابر می کند.
222. بهترین روش در طول فاز هایپوترمی عمیق استفاده از-----------می باشد.
1)PH-Stat 2 ) Alpha-Stat 3) هردو مورد 4 )هیچکدام
223. بهترین روش در طول فاز هایپوترمی عمیق استفاده از------- و در طول Rewarming استفاده از------ می باشد
1)PH-Stat ( هایپوترمی) – Alpha-Stat ( گرم کردن)
2) Alpha-Stat (هایپوترمی)- PH-Stat (گرم کردن)
3) PH-Stat - PH-Stat
4) Alpha-Stat- Alpha-Stat
224. در هیپوترمی کدام اندام بیشترین کاهش خون رسانی را دارند؟
1) طحال 2)کلیه ها 3 )قلب 4 )مغز
225. کاهش حرارت به کمتر از 26 درجه سانتی گراد سبب:
1) افزایش مقاومت عروق سیستمیک
2) افزایش مقاومت عروق ریوی
3) مورد 1و2
4) افزایش مقاومت عروق سیستمیک و کاهش مقاومت عروق ریوی
226. انتقال گرما در اکسیژناتور از طریق ........ انجام می پذیرد.
1) هدایت 2) کنوکسیون 3) تشعشع 4) گزینه یک و دو صحیح می باشد
227. کدامیک از موارد زیر بهترین غشاء جهت ساخت مامبران اکسیژناتور می باشد؟
1) غشاء سلیکونی 2 ) غشاء پلی پروپیلین
3 ) غشاء سلوفان 4) گزینه یک و دو صحیح می باشد
228. خیس شدن غشاءها و ورود پلاسمای خون به سوراخهای فیبررا....... گویند که در این حالت تبادل گازها........ پیدا می کند.
1) نشت پلاسما – افزایش 2) نشت پلاسما- کاهش
3) نشت خون- افزایش 4) نشت خون- کاهش
229. میزان درناژ وریدی وابسته به ........
1) حجم خون بیمار- مقاومت موجود در کانول وریدی
2) گرادیان بین بیمار و اکسیژناتور
3)نوع اکسیژناتور
4) گزینه یک و دو صحیح می باشد
230. گرادیان فشار بیش از .......در کانول آئورت موجب همولیز می شود.
1) 100 میلی متر جیوه 2) 150 میلی متر جیوه
3) 70 میلی متر جیوه 4) 170میلی متر جیوه
231. عوارض کانوله کردن شریان فمورال شامل:
1)دایسکشن 2) ایسکمی اندام 3 ) فیستول لنفاوی 4) هر سه مورد
232. مهمترین عارضه کانوله کردن شریا ن فمورال چیست؟
1) خونریزی 2) دایسکشن رتروگرادشریانی 3) ایسکمی اندام 4) عفونت
233. مزایای استفاده از شریان آگزیلاری نسبت به شریان فمورال چیست؟
1) کاهش ایسکمیک 2) استفاده در هیپوترمی عمیق
3) کاهش آتروآمبولی مغزی 4) هر سه مورد

234. کدام جمله صحیح می باشد؟
1) لوله 8/3 اینچ: 9 میلی متر قطر و 65 سی سی حجم در هر 100 سانتی متر در خود جای می دهد
2)لوله 2/1 اینچ 12 میلی متر قطر و 115 سی سی حجم در هر 100 سانتی متر در خود جای می دهد
3) لوله 4/1 اینچ : 6 میلی متر قطر و 30 سی سی حجم در هر 100 سانتی متر در خود جای می دهد
4) همه موارد
235. اجزای مخزن کاردیوتومی شامل:
1) حفره کف زدا 2 ) حفره ذخیره ای
3) ماکروومیکروفیلتر 4) همه موارد
236. در هنگام گرم کردن بیمار، باید حداکثر گرادیان حرارت شریانی با وریدی به چه میزان باشد؟
1) 12 درجه سانتی گراید 2)10 درجه سانتی گراید
3)8 درجه سانتی گراید 4)6 درجه سانتی گراید
237. در صورت افزایش گرادیان حرارت شریانی با وریدی به بیش از ده درجه سانتی گراید:
1) حلالیت گاز کاهش یافته و حباب هوا تشکیل نمی شود
2) حلالیت گاز کاهش یافته و حباب هوا تشکیل می شود
3) حلالیت گاز افزایش یافته و حباب هوا تشکیل می شود
4) حلالیت گاز افزایش یافته و حباب هوا تشکیل نمی شود
238. گرمای مناسب بیمار در انتهای CPB شامل:
1) رکتال 37- نازوفارنکس 37 2) رکتال 35- نازوفارنکس 37
3) رکتال 35- نازوفارنکس 38 4) رکتال 37- نازوفارنکس 38
239. هیپوترمی بازگشتی ) Rebound ) بعد از اتمام CPB نشان دهنده:
1) گرم کردن نامناسب بیمار 2) کاهش دمای محیط اتاق عمل قلب
3) هردو مورد 4) طولانی شدن زمان عمل
240. اسیدوز در حین CPB سبب:
1) کاهش عملکرد میوکارد- هایپرکالمی 2) کاهش تون عروق ریوی
3) کاهش عملکرد داروهای اینوتروپیک 4) همه موارد
241. هدف بالینی بعد از CPB حفظ فشار شریانی در محدوده ------ به همراه ایندکس قلبی--------می باشد.
1)90-80 میلی متر جیوه - >2lit/min/m2
2) 100-90 میلی متر جیوه ->2lit/min/m2
3) 100-90 میلی متر جیوه - <2lit/min/m2
4) 90-80 میلی متر جیوه - <2lit/min/m2
242. مقاومت عروق سیستمیک با گرم کردن دوباره بیمار ------ می یابد.
1) کاهش 2)افزایش 3) تاثیری ندارد 4) هیچکدام
243. هپارین:
1) ضعیف ترین میکرومولکولی قلیایی در بدن است
2) قوی ترین ماکرومولکول اسیدی در بدن است
3) قوی ترین ماکرومولکول بازی در بدن است
4) ضعیف ترین میکرومولکولی اسیدی در بدن است
244. فاکتورهای موثر در پاسخ دهی بیماران نسبت به هپارین شامل:
1)سطح آنتی ترومبین و تعداد پلاک ها
2) دما، PH و مصرف داروها ی ضد انعقاد
3) وضعیت تغذیه بیمارو اختلال عملکرد اعضا
4) هر سه مورد
245. تزریق بولوس هپارین قبل از شروع CPB سبب---------فشار سیستمیک و ----------مقاومت عروق سیستمیک می شود.
1) کاهش- کاهش 2) کاهش- افزایش
3)افزایش- افزایش 4) افزایش- کاهش
246. عوامل موثر در مقاومت به هپارین شامل:
1) کمبود آنتی ترومین سه و سپتی سمی
2) ترومبوسیتوز
3) سندرم هیپرائوزیتوفیلی
4) هرسه مورد
247. علت اصلی کمبود آنتی ترومین در بیمارانی که تحت عمل جراحی قلب قرار می گیرند شامل:
1) درمان با هپارین قبل از عمل 2)DIC
3)کمبود کلسیم 4)مورد 1و2
248. پروتامین از دسته پروتین های ------- است که از اسپرم ماهی سالمون گرفته شده و دارای بار------- می باشد.
1)قلیایی- مثبت 2)قلیایی-منفی 3 )اسیدی- مثبت 4)اسیدی- منفی
249. عوارض پروتامین در کدام یک از موارد زیر بیشتر می باشد؟
1) کسانی که به ماهی آلرژی دارند
2)کسانی که انسولین NPH دریافت می کنند
3) مورد الف و ب
4) کسانیکه قبلاً هپارین دریافت کرده اند
250. واکنشهای مربوط به پروتامین شامل:
1) هیپوتانسیون سیستمیک گذرا 2) واکنش آنافیلاکتیک
3) وازوکانستریکشن عروقی 4) هر سه مورد

سه شنبه, 11 خرداد 1395 16:03

نمونه هفت

بسمه تعالی
سوالات کتاب آقای حمید شفیعی

151. کدام گزینه در مورد آناتومی شریان کرونر راست صحیح است؟
الف- شریان کرونر راست از پشت لت راست دریچه ی آئورت منشاء می گیرد.
ب- به سمت خلف، طی مسیر می­کند.
ج- با عبور از جلوی شریان ریوی در شیار بین RA و RV قرار می­گیرد.
د- همه موارد
152. گزینه غلط در مورد آناتومی کرونر را انتخاب کنید.
الف- شریان کرونری اصلی چپ، به دو شاخه Lcx و LAD تقسیم می­شود.
ب- شریان کرونری اصلی چپ، از پشت لت چپ دریچه آئورت منشاء می­گیرد.
ج- مهمترین شریان تغذیه کننده RA وRV شریان کرونر چپ می باشد.
د- شاخه Lcx در شیار خلفی بین LA و LV پایین می­رود.
153. گزینه غلط کدام است؟
الف- خونرسانی به گره SA، در 59 درصد موارد توسط شاخه های کرونر راست.
ب- خونرسانی به گره SA، در 41 درصد موارد توسط LCX انجام می شود.
ج- خونرسانی به گره AV، در 90 در­صد موارد با شریان کرونر راست انجام می­شود.
د- خونرسانی به گره AV، در 90 درصد موارد توسط LCX انجام می شود.
154. طی هر ضربان قلبی، پتانسیل داخل سلولی از مقادیر ........................... ( حدود ............. میلی ولت) به مقدار .......................( حدود .........میلی ولت ) می رسد.
الف- خیلی منفی ( حدود 85- میلی ولت)، کمی مثبت( حدود 20+میلی ولت )
ب- کمی مثبت( حدود 20+میلی ولت )، خیلی منفی ( حدود 85- میلی ولت)
ج- خیلی مثبت ( حدود 85 + میلی ولت)، کمی مثبت( حدود 20+میلی ولت )
د- کمی مثبت( حدود 20+میلی ولت )، خیلی مثبت ( حدود 85+ میلی ولت)
155. مکانیسم فرانک- استارلینگ به چه معناست؟
1)افزایش کشش عضله بطن چپ در طول پر شدن موجب افت فشار می شود
2) افزایش کشش عضله بطن راست در طول پر شدن موجب افزایش فشار آئورت می شود
3) افزایش کشش عضله بطن چپ در طول پر شدن موجب افزایش میزان خون پمپ شده به آئورت می شود.
4) کاهش میزان خون ورودی به بطن موجب افزایش کشیده شدن عضله قلب می شود
156. نحوه تاثیر گذاری اعصاب سمپاتیک بر قدرت انقباضی قلب چگونه است؟
1)تاثیر چندانی بر قدرت انقباضی قلب ندارد
2)موجب افزایش شدید قدرت انقباضی قلب می شود
3)موجب کاهش ضربان قلب می شود
4) موارد ب و ج صحیح است.
157. کدام گزینه صحیح است؟
الف- به رفلکس بارورسپتور رفلکس کاروتید هم می گویند.
ب- رفلکس بارورسپتور، به تغییرات فشار خون از طریق کشش رسپتورهای طولی و حلقوی که در سینوس کاروتید و قوس آئورت وجود دارند پاسخ می دهد.
ج- پاسخ فعال شده از طریق رفلکس بارورسپتور، توام با افزایش فعالیت سیستم سمپاتیک و کاهش فعالیت سیستم پاراسمپاتیک است.
د- گزینه های الف و ب صحیح است.
158. کدامیک ازرفلکسهای زیر در اثر افزایش فشار داخل جمجمه ای ایجاد می شود؟
1) رفلکس کوشینگ 2)بزولدجاریش 3) بین بریج 4)چشمی- قلبی
159. در جریان تجزیه گلوکز در مطلوب ترین شرایط حداکثر چند مولکول ATP تشکیل می شود؟
1) 32 2) 20 3) 38 4)36
160. کدام یک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟
1) سدیم فراوان تر کاتیون خارج سلولی می باشد
2)پتاسیم فراوانترین کاتیون داخل سلولی است
3)کلسیم فراوانترین کاتیون داخل سلولی است
4) الف و ب صحیح می باشد.
161. توزیع مایع بین بخشهای داخل و خارج سلولی عمدتاً به کدام نیرو مربوط میشود؟
1) فشار هیدرو استاتیک 2) فشار اسمزی
3)کلوئیدی 4)همه موارد
162. میان اثر اسمزی یک مولکول آلبومین با وزن مولکولی000/70 دالتون با اثر اسمزی یک مولکول گلوکز با وزن مولکولی 180 دالتون چه نسبتی وجود دارد؟
1) اثر اسمزی آنها برابر است 2 ) اثر اسمزی البومین بیشتر است
3) اثر اسمزی گلوکز بیشتر است 4 ) هیچکدام
169. محلولهای کلرید سدیم با غلظت کمتر از 9/0 در صد چه نوع محلولی هستند؟
1) ایزوتونیک 2)هایپرتونیک 3)هایپوتونیک 4) هیچکدام
170. کدام یک از نیروهای زیر جزو نیروهای استارلینگ می باشند؟
1) فشار مویرگی
2)فشار هیدروستاتیک مایع بینا بینی
3 ) فشار انکوتیک
4) همه موارد
171. بیش از حد بزرگ شدن اریتروبلاست ها و شکل غیر عادی پیدا کردن آنها در نتیجه کمبود ویتامین B12 و اسید فولیک چه نوع کم خونی نامیده می شود؟
1) آپلاستیک 2)همولتیک 3) مگالوبلاستیک 4) آنمی داسی شکل
172. کدامیک از انواع لکوسیت ها جزو گرانولوسیت ها نیستند؟
1)نوتروفیل 2)ائوزینوفیل 3 )بازوفیل 4)مونوسیت
173. بیشترین فراوانی و کمترین فراوانی انواع گلبولهای سفید خون به ترتیب مربوط به کدامیک از موارد زیر می باشد؟
1)نوتروفیل- بازوفیل 2)ائوزینوفیل-مونوسیت
3)مونوسیت- نوتروفیل 4 )لنفوسیت- ائوزینوفیل
174. کدام یک از موارد زیر جزو واکنشهای التهاب نیستند؟
1) افزایش نفوذ پذیری مویرگها و نشست مقادیر زیاد مایع به داخل فضای بین بافتی
2) انقباض عروقی و کاهش جریان خون موضعی
3) مهاجرت تعداد زیادی از گرانولوسیت ها ومونوسیت ها به درون بافت
4)ایجاد لخته در فضاهای بین بافتی به علت مقادیر زیاد فیبرینوژن
175. لنفوسیت های T و B به ترتیب مسوول ایجاد کدام نوع ایمنی هستند؟
1) ایمنی هومورال- ایمنی سلولی 2) ایمنی سلولی- ایمنی هومورال
3) ایمنی ذاتی- ایمنی سلولی 4) ایمنی سلولی- ایمنی ذاتی
176. کدامیک از عمل مکانیسم های آنتی بادی ها در مقابل عوامل بیگانه ،حمله مستقیم بعضی از آنتی بادی های قوی به غشای سلولی عوامل مهاجم و تخریب آنها می باشد؟
1) آگلوتیناسیون 2)رسوب 3 )خنثی سازی 4) لیز
177. تفاوت اساسی بین مسیرهای داخلی و خارجی انعقاد خون کدام است؟
1) سرعت 2)وسعت 3)محل شروع مسیرها 4) هیچکدام
178. ترکیب هپارین با کدام ماده موجب ایجاد خاصیت ضد انعقادی می شود؟
1) ترومبین 2)پروترومبین 3)آنتی ترومبین 3 4)فاکتور 8
179. در تزریق وسیع خون ( Massive Blood Teransfusion ) منحنی اکسیژن – هموگلبین بیمار چه تغییری می کند؟
1) شیفت به راست 2) شیفت به چپ
3) افزایش تمایل باند شدن هموگلوبین به اکسیژن 4) گزینه 2 و 3 صحیح است
180. یکی از عوارض تزریق وسیع خون مسمومیت با سیترات است مهمترین علامت آن کدام است؟
1)هیپرتانیسون بد خیم 2)هیپوتانیسون
3) مشابه هیپرکلسمی 4) مشابه هیپوکلسمی
181. از دلایل توجه جدی به تزریق خون اتولوگ در سالهای اخیر به کدام موارد میتوان اشاره کرد؟
1)جلوگیری از بیماریهای عفونی
2) جلوگیری از واکنشهای آلرژیک
3) موارد1و 2
4) جلوگیری از مسمومیت با نیترات و هیپرکالمی
182. انواع آمبولی شامل:
1) بیولوژیک 2)گازی
3)اجسام خارجی 4)همه موارد
183. میکروبابلهای به اندازه ----- میکرون قادرند به ارگانهای حیاتی آسیب وارد کنند.
1 )40 میکرون 2)30
3)25 4)20
184. عوامل تولید کننده میکروبابل در CPB چیست؟
1)اکسیژناتور و ساکشن 2)نحوه سردو گرم کردن
3)Surgical Air 4)همه موارد
185. میکروبابلهای آزاد در خون که اندازه آنها 40 میکرون می باشد مانند یک سطح غیر اندوتلیال عمل کرده و باعث:
1) فعال شدن پلاکت و فاکتور هاگمن
2)ترشح واسطه های التهابی
3) تاثیر بر آندوتلیوم عروق
4 )همه موارد
186. عبور حباب از آرتریال فیلتر وابسته به:
1)اندازه حباب 2) BPP
3)ویسکوزیته و اندازه فیلتر 4)همه موارد.
187. جهت هواگیری مناسب آرتریال فیلتر می بایست:
1)از گاز Co2 استفاده گردد 2)مایع پرایم را گرم کرد
3)با فلوی پایین و از طریق Retrograde انجام گیرد
4 ) همه موارد
188. مهمترین عامل موثر بر کارکرد هموفیلتر چیست؟
1) هماتوکریت 2)حرارت
3)فشار مامبران 4)موارد 1و2
189. کدامیک از موارد زیر از هموفیلتر برداشت می شود.
1)سدیم و پتاسیم 2)کراتینین، اوره و ویتامین B12
3) کلر و گلوکز 4)همه موارد
190. معایب اولترافیلتراسیون تعدیل شده )MUF ) کدام است.
1) تولید میکرو آمبولی 2)ناپایداری وضعیت همودینامیک
3)تاخیر در خارج کردن کانولها 4)همه موارد
191. کدام سیتوکنین در حین اولترافیلتراسیون از فیلتر خارج می شود
1)اینترلوکین یک و ده 2) TNF
3)اینترلوکین هشت و شش 4)همه موارد
192. نوزادان و شیر خواران به علت افزایش نیازهای متابولیکی ( نسبت به سطح بدن) به مقدار جریان خون -----------در حین CPB احتیاج دارند
1) کمتر 2)بیشتر
3)فرقی نمی کند 4)هیچکدام
193. جهت تزریق خون در حین CPB مراحل زیر به ترتیب انجام می گیرد.
1 )اضافه کردن هپارین ،کلسیم و بیکربنات به کیسه خون
2) اضافه کردن کلسیم، هپارین و بیکربنات به کیسه خون
3) اضافه کردن بیکربنات ،کلسیم و هپارین به کیسه خون
4) اضافه کردن کلسیم و بیکربنات ، هپارین به کیسه خون
194. مغز انسان:
1)20 درصد از مصرف اکسیژن کل بدن را به خود اختصاص می دهد
2)15 درصد از بازده قلب را به خود اختصاص می دهد
3)جریان خون مغز در قسمت کورتیکال 80- 75 و در قسمت ساب کورتیکال 20 سی سی در هر 100 گرم مغز در دقیقه می باشد
4)همه موارد
195. وقتی می گوییم جریان خون مغز به صورت Auto Regulation ( خود تنظیمی) کنترل می شود یعنی چه؟
1)مغز دارای توانایی خاص در تنظیم مقاومت عروقی خود در حرارت نرمال داشته تا بتواند جریان خون را در محدوده خاص ثابت نگه دارد
2) مغز دارای توانایی خاص در تنظیم مقاومت عروقی خود در هیپوترمی داشته تا بتواند جریان خون را در محدوده خاص ثابت نگه دارد
3) مغز دارای توانایی خاص در تنظیم مقاومت عروقی خود درمحدوده وسیعی از فشار متوسط شریانی داشته تا بتواند جریان خون را در محدوده خاص ثابت نگه دارد
4 ) همه موارد
196. اگر فشار متوسط شریانی )MAP )بیمار پایین تر از --------------میلی جیوه و بالاتر از------------میلی متر جیوه قرار گیرد خود تنظیمی مغز توانایی خود را----------------و جریان خون مغز وابسته به مقدار ----------------خواهد شد.
1)30،140- حفظ می کند- فشار خون
2) 150،50- از دست می دهد- فشار خون
3)160،60 – از دست می دهد- فلو
4)150،50 – حفظ می کند- فلو
197. در چه دمایی عملکرد خود تنظیمی مغز مختل می شود؟
1)پایین تر از 22 درجه 2)پایین تر از 26 درجه
3)پایین تر از 28 درجه 4)پایین تر از 18 درجه
198. در حرارت 18 درجه سانتیگراد مصرف اکسیژن مغز به ------------درصد شرایط طبیعی می رسد.
1) 20 2)10
3)30 4)50
199. هر چه طول مدت DHCA ----------------باشد بهبود سرعت متابولیسم اکسیژن مغزCMRO2 ----------- می یابد.
1)کمتر- کاهش 2)بیشتر- کاهش
3)بیشتر – بیشتر 4)بیشتر- فرقی نمی کند
200. عوامل موثر در کاهش مدت زمان جهت بهبود متابولیسم مغزی بعد ازDHCA چیست؟
1)Topical colling 2) Trickle Flow
3) افزایش اشباع اکسیژن قبل از DHCA 4) موارد1و2
201. فعالیت الکتریکی مغز در چه درجه حرارتی متوقف می شود؟
1)16 2)18
3)20 4)22
202. در پرفیوژن آنتی گرید مغز، دمای خون تزریقی---------------میزان جریان خون------------و با فشار خون---------------- می باشد.
1)22 درجه سانتی گراد- 300 سی سی در دقیقه- 40 میلی متر جیوه
2) 20 درجه سانتی گراد- 300 سی سی در دقیقه- 20 میلی متر جیوه
3) 18 درجه سانتی گراد- 200 سی سی در دقیقه- 20 میلی متر جیوه
4 ) 18 درجه سانتی گراد- 200 سی سی در دقیقه- 40 میلی متر جیوه
203. در پرفیوژن رتروگرید مغز عبور خون از چه قسمتهایی موجب Steal syndrome می شود؟
1)از ورید آزیگوس به TVC 2)وریدهای جدار توراکس
3)شبکه وریدی پری ورتبرال 4) همه موارد
204. صدمات ناشی از DHCA بر مغز شامل:
1)ضایعات عروق کوچک 2) حرکات کره ای شکل
3) تشنج و اختلال در حافظه 4) همه موارد
205. روشهای پیشگیری از صدمات DHCA کدامند؟
1) استفاده از استراتژی PH-state 2) جلوگیری از افزایش قند
3) اولترافیلتراسیون در حین گرم شدن 4) همه موارد
206. بهترین زمان عمل جراحی بر بیماران حامله در چه زمانی می باشد
1) سه ماهه اول 2)سه ماهه دوم
3)سه ماهه سوم 4) فرقی نمی کند
207. مهمترین علل مرگ جنین چیست؟
1) عدم اکسیژن رسانی مطلوب
2) کاهش جریان خون نبض دار
3)اختلال در خون رسانی به جفت
4 )همه موارد
208. بیمار حامله را بر روی تخت اتاق عمل کمی به سمت------چرخانده و پهلوی -------را به اندازه ----درجه بالا می برند تا فشار از روی ----برداشته شود.
1) چپ-راست-30- ورید اجوف
2) راست-چپ- 20-15- ورید اجوف
3) راست-چپ -30- ورید اجوف
4) چپ-راست-20-15- ورید اجوف
209. در بیماران حامله ،هماتوکریت، --- میزان جریان خون و برابر با---- لیتر در دقیقه بر متر مربع بوده و هیپوترمی در سطح-------و فشار شریانی برابر با ----میلی متر جیوه باید باشد.
1) 20 درصد – 5/3 –متوسط- 50
2) 25 درصد –3 –متوسط- 70
3) 25 درصد – 5/3 –عمیق- 70
4) 20 درصد – 3 –عمیق- 70
210. -------موجب انحراف منحنی اشباع اکسیژن به سمت------شده که نتیجه آن،------اکسیژن رسانی به جنین است.
1)آلکالوزتنفسی- چپ- کاهش
2)اسیدوز تنفسی- چپ- کاهش
3) آلکالوزتنفسی- راست- افزایش
4) اسیدوز تنفسی- راست- کاهش
211. کدام یک از عوامل زیر تمایل به داسی شکل شدن گلبول ها را به شدت افزایش می دهد؟
1)هیپوکسی 2)اسیدوز
3)هیپوترمی 4)همه موارد
212. در بیماران کم خونی سلول داسی شکل در هنگام کلامپ آئورت بهتر است ابتدا از کاردیوپلژی -----------استفاده کرد.
1)کریستالوتید سرد 2)کریستالوتید گرم
3)خونی سرد 4)خونی گرم
213. در آگلوتینین سرد می بایست حرارت بیمار در حالت--------حفظ شود و محلول پرایم را به میزان----------درجه سانتی گراد نگه داشت.
1)هیپوترمی- 33 2)نرموترمی -37
3)هیپوترمی- 37 4) نرموترمی 33
214. هموگلوبین مناسب در هنگام خروج از پمپ برای بیمارانی که 70 سال داشته اند ،EF حدود 30 درصد تنگی شریان کاروتید چپ 40 در صد و راست 45در صد بهتر است به چه میزان باشد؟
1)در محدوده 7 2)در محدوده 6
3)در محدوده 10 4) در محدوده 13
215. کدام ارگان در حین CPB به سرعت سرد و گرم می شود؟
1) قلب 2) ریه 3)مغز 4)کبد

سه شنبه, 11 خرداد 1395 16:02

نمونه شش

بسمه تعالی
سری ششم سوالات کتاب آقای شول و همکاران

96. کدام یک جزء متغیرهای فیزیولوژیک دخیل در آسیب های مغزی نیست؟
الف) MAP ب) HCT ج) flow د) PBUF
97. کدام یک عوامل تعین کننده پرفیوژن مغزی در حین بای پس قلبی – ریوی را با ترتیب اولویت بیان می کند؟
الف) MAP –Hct -متابولیسم مغزی – PaCO2
ب) متابولیسم مغزی - PaCO2 - Hct - MAP
ج) MAP - PaCO2 - متابولیسم مغزی -Hct
د) متابولیسم مغزی - MAP - PaCO2 - Hct
98. در شرایط ایده آل هایپوترمی زیر 25 درجه سانتی گراد، تا چند درصد میتواند متابولیسم و مصرف اکسیژن را کاهش دهد؟
الف) 40% ب)50% ج)60% د)70%
99) کدام جمله در مورد پرفیوژن مغز درست بیان شده است؟
الف) در فشار متوسط شریانی بالاتر از mmHg 55 افزایش جریان خون پمپ موجب افزایش جریان خون مغز میشود.
ب) در فشار متوسط شریانی کمتر از mmHg 55, کاهش جریان خون پمپ موجب کاهش جریان خون مغز میشود.
ج) در فشار متوسط شریانی بالاتر از mmHg 45 افزایش جریان خون پمپ موجب افزایش جریان خون مغز میشود.
د) مرز فشار متوسط شریانی برای پیشگیری از کاهش جریان خون مغز حین CPBmmHg 70 بیان شده است.
100) وابستگی جریان خون مغزی به جریان پمپ چه زمانی دیده میشود؟
الف) زمانی­که جریان خیلی بالا باشد ب) زمانیکه جریان خیلی پایین باشد
ج) زمانی­که جریان پمپ به قدری پایین باشد که نتواند فشار متوسط شریانی بالاتر از آستانه خود تنظیمی مغز ایجاد کند
د) زمانی­که جریان پمپ به قدری بالا باشد که فشار متوسط شریانی بالاتر از آستانه خود تنظیمی مغز ایجاد کند
101) بر اساس نتایج مطالعات گلد و همکاران، توصیه شده است در بیماران مسن و مبتلایان به دیابت و فشار خون بالا، فشار متوسط شریانی حین CPB در چه حدی حفظ شود.
الف) بالاتر از mmHg 55-60 ب) mmHg 40 -55 ج) بالاتر از mmHg 80 د) بالاتر از mmHg 90
102) کدام گزینه درمورد تاثیر دما بر نتایج نورولوژیک نادرست است؟
الف) شواهد محکمی مبنی یر تاثیرات نورولوژیکی کنترل دما وجود ندارد
ب) گرم کردن آهسته بر نتایج شناختی اثر مثبت دارد
ج) دمای مغزی حین بای پس اصولا بالاتر از آن چیزی است که تخمین زده می­شود
د) بسیاری از حوادث ناشی از آمبولی در مرحبه گرم کردن مجدد ایجاد میشود
103) کدام گزینه در مورد تاثیر کنترل قند خون بر آسیب های مغزی صحیح است؟
الف) هایپوگلیسمی نسبت به هایپوترمی پیامدهای نورولوژیک را در آسیب های ایسکیمک وخیم تر می­کند
ب) کنترل قند خون قبل و حین و بعد از عمل به تنهایی در کاهش بروز آسیب های مغزی نقش موثری دارد
ج) کنترل قند خون قبل و حین و بعد از عمل در صورت بروز آسیب مغزی شدت آن را تعدیل میکند
د) هایپرگلایسمی نسبت به هایپوترمی پیامدهای نورولوژیک را در آسیب های ایسکیمک وخیم تر می­کند
104) مطالعات انجام شده در مورد تاثیر مهارکننده های کمپلمان و استرویید ها در نتایج نورولوژیکی چه نتایجی در پی داشته است؟
الف) اثر بخشی آنها مورد تایید قرار گرفت
ب) اثر بخشی آنها آنطور که باید مورد تایید قرار نگرفت
ج) تاثیر آنها آنطور به اندازه کافی قدرتمند نبود.
د) ب و ج صحیح است.
105) کدام گزینه در مورد کاهش آمبولیزاسیون حین بای پس قلبی ریوی موثر است؟
الف) باز کردن کلمپ آئورت هر 20 دقیقه به مدت دو دقیقه
ب) کانول گذاری فمورال
ج) گرافت های تماما وریدی
د) تصویر برداری قبل از عمل
106) شروع سکته مغزی با بیشترین میزان شیوع در جراحی CABG با پمپ، در چندمین روز پس از عمل میباشد؟
الف) روز اول ب) روز دوم ج)روز سوم د) روز چهارم
107) شروع سکته مغزی با بیشترین میزان شیوع در جراحی CABG بدون پمپ، در چندمین روز پس از عمل میباشد؟
الف) روز اول ب) روز دوم ج)روز سوم د) روز چهارم
108) در جراحی CABG به روش Off Pump میزان سکته مغزی نسبت به روش ON Pump چه تغییری دارد/
الف) بطور نسبی کاهش می­یابد ب) بطور قابل توجهی کاهش می­یابد
ج) تغییری نمیکند د) دقیقاً مشخص تشده است
109) کدام گزینه در مورد سکته های مغزی حین CPB صحیح است.
الف) بیش از نیمی از سکته های مغزی ممکن است به آمبولی های ناشی از آئورت ارتباطی نداشته باشد
ب) با حذف دستکاری آئورت میزان سکته مغزی کاهش می­یابد
ج) الف و ب صحیح است
د) بروز کلی سکته مغزی در جراحی قلب نسبت به قبل افزایش یافته است.
110) فیبریلاسیون دهلیزی پس از عمل بطور مستقل، احتمال بروز سکته مغزی را چند برابر افزایش میدهد؟
الف) دو برابر ب) چها برابر ج) شش برابر د) ده برابر
111)عوامل خطر سکته مغزی دیررس پس از جراحی قلب کدام است؟
الف) پرفشاری خون ب) سکته مغزی قبلی ج) الف و ب د) حوادث خاص حین عمل جراحی
112)کدام متغیر کمترین نسبت شانس در خطر سکته مغزی زودرس یا دیررس را دارد؟
الف) مدت زمان CPB ب) سابقه سکته مغزی ج) دیابت د) آترواسکلروزیس آئورت صعودی
113) کدام متغیر بیشترین نسبت شانس در خطر سکته مغزی زودرس یا دیررس را دارد؟
الف) مدت زمان CPB ب) سابقه سکته مغزی ج) جنسیت زن د) فیبریلاسیون دهلیزی
114) افرادی که حملات ایسکمی گذرا (TIA) را تجربه کرده اند تقریبا چند درصد شانس سکته مغزی در 6 ماه اول بعد از TIA را دارند؟
الف) 50%ب) 80% ج)20% د)95%
115) کدام گزینه در مورد بیمارانی که اخیراً دچار سکته مغزی شده اند صحیح است ؟
الف) به ناپایداریهای همودینامیکی حین پمپ حساسیت بیشتری دارند
ب) آسیب پذیری آنها نسبت به سایر بیماران تفاوتی ندارد
ج) الف و ب صحیح است
د) به ناپایداری های همودینامیکی حین پمپ حساسیت کمتری دارند
116) کدام گزیته در مورد نتایج نورولوژیکی صحیح است؟
الف) قوی ترین عامل تعین کننده نتایج نورولوژیکی اتفاقات حین جراحی است
ب) قوی ترین عامل تعین کننده نتایج نورولوژیکی به تاریخچه پزشکی قبلی بیمار برمی گردد
ج) نحوه شروع یا تشدید عوامل خطر بیمار بوسیله وقایع حین و بعد از عمل جراحی تاثیر اندکی بر پیامدهای نورولوژیکی دارد
د) گزینه الف، ج صحیح است.
117) نتایج شناختی طولانی مدت در بیمارانی که تحت مداخلات عروق کرونر از طریق پوست (PCI) قرار می­گیرند نسبت به آنهایی که تحت CABG قرار میگیرند چه تفاوتی دارد؟
الف) در PCI بیشتر است ب) در CABG بیشتر است ج) تفاوتی ندارد د) هر دو به یک میزان است
118)جراحی قلب به روش بدون پمپ از لحاظ آسیب های شناختی نسبت به روش با پمپ چه تفاوتی دارد؟
الف) روش بدون پمپ نتایج بهتری دارد ب) در روش باپمپ نتایج کمتری دارد
ج) میزان تفاوت، اهمیت بالینی ندارد د) الف و ج صحیح است.
119) پیامد پیشرفت بیماری های مزمن مغزی بعد از جراحی تا چند سال پس از جراحی نمایان می شود؟
الف) 2سال ب) 4سال ج) 5سال د) 7سال
120) چند درصد از بیمارانی که دچار آسیب حاد کلیوی بعد از عمل جراحی دریچه همزمان با CABG شوند نیاز به دیالیز خواهند داشت؟
الف) 1% ب) 2% ج)33% د)10%
121) چند درصد از بیمارانی که دچار آسیب حاد کلیوی بعد از عمل جراحی CABG شوند نیاز به دیالیز خواهند داشت؟
الف) 1% ب) 2% ج)12% د)5%
122) خطر ابتلای بیمار تحت جراحی قلب به آسیب حاد کلیوی به طور قابل ملاحظه ای به کدام عامل ارتباط دارد؟
الف) فشار منوسط شریانی حین CPB ب) میزان هایپوترمی حین CPB
ج) وخامت بیمار مزمن کلیه (CKD) د) الف و ب صحیح است
123) افزایش کراتینین سرم وابسته به کدام عامل است؟
الف) ترشح توبولی ب) توده عضلانی ج) کاتابولیسم د) همه موارد
124) کدام گزینه جزء مارکرهای جدید آسیب کلیه است؟
الف) اینترلوکین 6 ب) کراتینین ج) سیستاتینC سرم د) الف و ج صحیح است
125) کدام گزینه به عنوان نشانگر زیستی جدیدتر و اختصاصی در مورد آسیب حاد کلیوی درمان بیماران جراحی قلب و عروق اطقال می­باشد؟
الف) NGAL ب)کراتینین ج) KIM-1 د) IL -17
126) طبق مطالعات Chertow کدام مورد بعنوان یک پیش بینی کننده قوی برای دیالیز پس از عمل محسوب میشود؟
الف) کلیرانس کراتینین قبل از عمل ب) سابقه عمل جراحی قلب ج) کم خونی د) الف و ج صحیح است
127) کدام عامل جزء علل اصلی کاهش جریان خون کلیوی در طی CPB است؟
الف) واسطه های تولید شده توسط SIRS ب) جابجایی آندوتوکسین های دستگاه گوارش
ج) الف و ب صحیح است د) فشار متوسط شریانی حین CPB
128) کلیه چند درصد از کل برون ده قلبی را دریافت می­کند؟
الف) 50%ب)30% ج)40% د)20%
129) قشر کلیه چند درصد از کل جریان خون کلیه را دریافت میکند؟
الف) 10% ب)90% ج)20% د)30%
130) مصرف اکسیژن کلیه چند درصد از استفاده کل بدن است؟
الف) 10% ب)20% ج)50% د)30%
131. کدام گزینه در مورد پرفیوژن کلیه­ها حین CPB نادرست است؟
الف- کلیه­ها به کاهش پرفیوژن بسیار حساس­اند.
ب- بیشتراکسیژن وارد شده به کلیه توسط مدولای کلیه مصرف می­شود.
ج- الگوی مصرف اکسیژن در قشر و مدولای کلیه مشابه است.
د- عدم انطباق مصرف اکسیژن بین قشر کلیه با مدولا می­تواند سبب ATN شود.
132. کدام گزینه در مورد پیشگیری از آسیب حاد کلیه در CPB جایگاهی ندارد؟
الف- هیدراسیون کافی قبل از جراحی ب- اجتناب از نفروتوکسین­ها(مواد حاجب)
ج- اصلاح همودینامیک د- هموفیلتراسیون
133. استفاده از دیورتیک­ها با هدف پیشگیری از AKI در CPB ............
الف- تاثیری ندارد ب- کاملا موثر است.
ج- سبب اصلاح اختلالات می­شود. د- سبب دفع قابل توجه رادیکال­های آزاد می­شود.
134. دوز پیشنهادی مانیتول در اطفال حین جراحی قلب به روش ON Pump کدام است؟
الف- gr/kg 3-2 ب- gr/kg 0.5 ج- gr/kg5 د- gr/kg6-8
135. در خصوص بیماران وابسته به همودیالیز که کاندید جراحی قلب هستند، بهترین زمان انجام همودیالیز کدام است؟
الف- بلافاصله قبل از جراحی ب- حداکثر 6 ساعت قبل از جراحی
ج- 1-2 روز قبل از جراحی د- 3 روز قبل از جراحی
136. اسیدوز متابولیک مرتبط با AKI در ارتباط با کدام گزینه معمول­تر است؟
الف- دفع زیاد بی­کربنات ب- هایپوپرفیوژن
ج- اسیدوز لاکتیک د- ب و ج صحیح است
137. کدام گزینه در مورد مصرف دیورتیک­ها بعنوان مداخله درمانی برای AKI صحیح است؟
الف- مداخله موفقی در این زمینه به نظر نمی­رسد.
ب- نگرانی­هایی در مورد افزایش خطر بالینی با استفاده آنها وجود دارد.
ج- مصرف قبل از عمل، تاثیری در جلوگیری، اصلاح یا کوتاه شدن مدت زمان AKI ندارد.
د- همه موارد.
138. کدام گزینه شامل آسیب­های شایع آئورت محسوب نمی­شود؟
الف- تنگی آئورت ب- گشاد شدگی آنوریسمی
ج- قطع شدن عرضی آئورت د- دایسکسیون آئورت
139. کدام گزینه در مورد ترتیب نامگذاری لایه­های سه­گانه آئورت از داخل به خارج صحیح است/
الف- ادونتیشیا، مدولا، اینتیما ب- اینتیما، مدولا، ادونتیشیا
ج- ادونتیشیا، اینتیما، مدولا د- اینتیما، ادونتیشیا، مدولا
140. بر اساس تقسیم­بندی استنفورد در مورد دایسکسیون آئورت سینه­ای، کدام نوع به جراحی فوری نیاز دارد؟
الف- نوع A ب- نوع B ج- نوع C د- نوع D
141. کدام گزینه جزو معایب کانولاسیون شریان فمورال می­باشد؟
الف- کانول گذاری ممکن است به ایسکمی اندام تحتانی منجر شود.
ب- پرفیوژن رو به عقب
ج- پرفیوژن آنته­گراد د- الف و ب صحیح است.
142. کدام گزینه در مورد روش­های بهبود درناژ وریدی صحیح است؟
الف- استفاده از کانول وریدی قطورتر با حفظ تناسب وریدی
ب- استفاده کمکی از مکش درناژ وریدی
ج- استفاده از کانول های بلند وریدی د- همه موارد
143. بهترین روش برای محافظت نخاع در برابر ایسکمی به هنگام جراحی آئورت نرولی کدام است؟
الف- به حداقل رساندن زمان کلمپ عرضی آئورت
ب- استفاده از CPB نسبی از طریق عروق فمورال
ج- هیپوترمی متوسط
د- هیپوترمی عمیق
144. هایپوترمی تصادفی معمولا در چه سطحی ایجاد می شود؟
الف- ملایم ب- متوسط ج- عمیق د- همه موارد
145. کدام گزینه در مورد پدیده افت متعاقبددر مصدومین صحیح است؟
الف-پدیده از دست دادن گرما ب- معمولاً همراه غوطه ور شدن در آب سرد بدنبال غرق شدگی اتفاق می­افتد
ج- الف و ج صحیح است د- افت بدن مصدوم بعد از عمل جراحی است
146. قابل اعتمادترین در مطمئن ترین روش برای گرم کردن بدن مصدوم دچار هایپوترمی شدید کدام است؟
الف- استفاده از CPB ب- غوطه ور ساختن در آب گرم ج- استنشاق گازهای دمی گرم
د- درمان بوسیله امواج موج کوتاه (microwave)
147. کدام گزینه جزء معیارهای قطعی مرگ سلول غیر قابل برگشت نیست؟
الف- هایپرکالمی بالایmmol/l9 ب- 5/6 ≤PH ج- 5≤Hb د- ACT≤400ثانیه در نمونه خون وریدی
148. کدام گزینه جز معیارهای پیش بینی کننده نیاز به CPB حین عمل پیوند ریه نمی­باشد؟
الف) کسر تخلیه بطن راست کمتر از 40% ب) نتیجه کمتر از 250 متر درشت 6 دقیقه پیاده روی
ج) اسیدوز شدید در ABG د) افت اشباع خون شریانی به کمتر از 94% در هنگام ورزش
149. در کدام­یک از جراحی های برداشتن تومور، CPB کاربرد دارد؟
الف- تومور کبد با درگیری ورید اجوف تحتانی ب- تومور وسیع مدیاستینال که به قلب نفوذ کرده است
ج- تومور کلیه با درگیری ورید اجوف تحتانی د- همه موارد
150. کدام سیستم بصورت پرتابل امکان استفاده از تجهیزات کمک سیرکولاسیون را به بیماران در بخشهای اورژانس میدهد؟
الف- ECPS ب-DHCA ج-CPB د-VAD

سه شنبه, 11 خرداد 1395 16:01

نمونه پنج

بسمه تعالی
سری پنجم سوالات کتاب آقای شول و همکاران

59. کدام گزینه در مورد Hot shot صحیح است؟
الف- باعث یکنواخت شدن ذخایر سلولی می­شود.
ب- باعث تقویت سرعت بهبودی انقباض میوکارد می­شود.
ج- قبل از باز شدن کلمپ آئورت و در پایان دوره ایسکمی به صورت گرم تزریق شود.
د- همه موارد صحیح است.
60. کدام گزینه در مورد تزریق کاردیوپلژی رتروگراد صحیح نیست؟
الف- می­تواند همراه با تزریق آنته گراد کاردیوپلژی باشد.
ب- باعث توزیع مناسب و کافی کاردیوپلژی در بطن چپ، دیستال به تنگی عروق کرونر شود.
ج- کاتتر رتروگراد از طریق دهلیز راست به داخل سینوس کرونر هدایت می­شود.
د- در بعضی موارد می­توان کاردیوپلژی رتروگراد از طریق ریشه آئورت نیز تزریق کرد.
61. حداکثر فشار تزریق کاردیوپلژی رتروگراد چند میلی­متر جیوه است؟
الف- mmHg40 ب- mmHg50 ج- mmHg60 د- mmHg80
62. افت ناگهانی فشار در تزریق کاردیوپلژی بصورت رتروگراد بصورت می­تواند به کدام علت باشد؟
الف- عدم اکلوژن پمپ ب- خارج شدن کاتتر رتروگراد از محل خود
ج- سوراخ شدن سینوس کرونر د- کاهش فلوی تزریق کاردیوپلژی
63. در مورد د­مای کاردیوپلژی کدام نادرست است؟
الف- کاردیوپلژی کریستالوئید 4 درجه سانتی گراد ب- کاردیوپلژی خونی سرد و با دمای 10-16 درجه سانتی گراد
ج- کاردیوپلژی خونی گرم 37 درجه سانتی گراد د- کاردیوپلژی خونی گرم با دمای 24-30 درجه سانتی گراد
64. در صورت عدم استفاده از کاردیوپلژی، کدام گزینه می­تواند حمایت نسبی از میوکارد انجام دهد؟
الف- فیبریلاسیون ب- هایپوترمی ج- حفظ فشار پرفیوژن فیزیولوژیک د- همه موارد
65. شایعترین جراحی قلب کدام است و دمای مرکزی به چه میزان برای این جراحی کافی است؟
الف- بای پس عروق کرونر 30 درجه سانتی گراد ب- تعویض دریچه آئورت 30 درجه سانتی گراد
ج- بای پس عروق کرونر 34 درجه سانتی گراد د- تعویض دریچه آئورت 34 درجه سانتی گراد
66. سپتوم جراحی چیست و شروع آن به چه میزان است؟
الف- حرکات متناقض سپتوم بین بطنی که بعد از جراحی قلب شایع است-40%.
ب- حرکات متناقض سپتوم بین بطنی که بعد از جراحی قلب شایع است-80%.
ج- نازک شدن سپتوم بین بطنی در اعمال جراحی دریچه تری کاسپید یا دریچه میترال- 40%.
د- نازک شدن سپتوم بین بطنی در اعمال جراحی دریچه تری کاسپید یا دریچه میترال- 80%.
67. اندیکاسیون استفاده از کاردیوپلژی کم پتاسیم غنی شده کدام است و برای جلوگیری از هجوم کلسیم بداخل سلول حاوی چه دارای می­باشد؟
الف- دایسکسیون آئورت صعودی – بی کربنات ب- انفارکتوس حاد میوکارد – بلوک کننده کانال کلسیم
ج- دایسکسیون آئورت صعودی- بلوک کننده کانال کلسیم د- انفارکتوس حاد میوکارد - بی کربنات
68. اولین گام در جداسازی بیمار از CPB کدام است؟
الف- گرم کردن مجدد بیمار ب- اصلاح هموگلوبین ج- اصلاح الکترولیت­ها د- برقراری حمایت­های دارویی وازواکتیو
69. حداقل دمای مناسب برای جداسازی از CPB کدام است؟
الف- 35 درجه سانتی گراد ب- 36 درجه سانتی گراد ج-34 درجه سانتی گراد د- 37 درجه سانتی گراد
70. در صورت وجود نارسایی کبدی در بیمار تحت جراحی قلب، احتمال کدام اختلال در حین جداسازی از CPB بیشتر است؟
الف- هایپو کلسمی ب- هایپرکلسمی ج- هایپو ناترمی د- هایپو گلایسمی
71. حداقل میزان Hb در بیماران بدون مشکل خونی و مادرزادی قلبی در زمان جدا شدن از CPB چه میزان توصیه شده است؟
الف- 5/6 ب- 7 ج- 5/7 د- 8
72.کدام گزینه جزو عوامل خطری است که مانع جدا کردن بیمار از CPB می­باشد؟
الف- محافظت ناکافی از میوکارد ب- زمان طولانی کلمپ عرضی آئورت
ج- ضعف عملکرد بطنی قبل از عمل د- همه موارد
73. در هنگام جداسازی از CPB، شایعترین مواردی که نیاز به تصحیح دارد کدام گزینه است؟
الف- دیس ریتمی ب- میزان هموگلوبین
ج- ناپایداری همودینامیک د- اسید و باز و سطح پتاسیم
74. مقادیر نرمال SVR کدام است؟(( din.s/m2
الف- 1200-1400 ب- 900-1200 ج- 800-600 د- 500-800
75. مقادیر قابل قبول SVR در بیماری که با بطن چپ اتساع یافته و کسر تخلیه­ای زیر 30% تحت جراحی قرار گرفته است؟
الف- پایین­تر از مقادیر نرمال SVR ب- بالاتر از مقادیر نرمال SVR
ج- مقادیر نرمال SVR د- نیازی به بررسی SVR در این مورد نیست.
76. مقادیر قابل قبول SVR در بیماری که با هایپوترمی بطن چپ و حفره کوچک بطن چپ و کسر تخلیه­ای نرمال دارد کدام است؟
الف- پایین­تر از مقادیر نرمال SVR ب- بالاتر از مقادیر نرمال SVR
ج- مقادیر نرمال SVR د- نیازی به بررسی SVR در این مورد نیست.
77. مقادیر قابل قبول SVR در بیماری که با ایسکمی مغزی و بیماری­های کلیوی همراه است، کدام گزینه است؟
الف- پایین­تر از مقادیر نرمال SVR ب- بالاتر از مقادیر نرمال SVR
ج- مقادیر نرمال SVR د- نیازی به بررسی SVR در این مورد نیست.
78. در صورت جدا شدن از با فشار ورید بالا و حجم زیاد بطن چپ، کدام عارضه محتمل است؟
الف- بروز MR ب- بروز TR ج- بروز AI د- بروزAS
79. کدام یک جزو مکانیسم­های کلیوی ایجاد کننده آسیب ارگان­ها مرتبط با CPB است؟
الف- همودایلوشن ب- فعال شدن پاسخ التهابی سیستمیک ج- پرفیوژن مجدد قلب د- همه موارد
80. مکانیسم­های اساسی که باعث فعال شدن سیستم التهابی مرتبط با جراحی قلب می­شوند کدام است؟
الف- فعال شدن کمپلمان ب- تولید رادیکال­های آزاد اکسیژن
ج- فعال شدن نوتروفیل­ها د- همه موارد.
81. افزایش میزان اجزاء فعال شده کمپلمان بیشتر در کدام مراحل CPB است؟
الف- 2 دقیقه بعد از شروع CPB ب- پس از برداشتن کلمپ عرضی آئورت
ج- سرد شدن بیمار د- الف و ب صحیح است.
82. کدام گزینه جزو خصوصیات بارز SIRS می­باشد؟
الف- اختلال انعقادی ب- گشادی عروق ج- الف و ب د- تنگی عروق
83. بدنبال تماس خون با اجزای مدار بای پس بویژه اکسیژناتور، کدام مسیر وابسته به پروتئاز پلاسما فعال می­شود؟
الف- مسیر کمپلمان ب- مسیر کینین- کالیکرین ج- مسیر فیبرینولیتیک د- همه موارد
84. سیستم کمپلمان شامل کدام گزینه می­شود؟
الف- بیش از 30 پروتئین پلاسما ب- بیش از 100 پروتئین پلاسما
ج- بیش از 15 اسیدآمینه پلاسما د- بیش از اسید آمینه پلاسما
85. سطح پلاسمایی اجزای کمپلمان پس از عمل، افت کرده و معمولا ..................پس از عمل به حالت طبیعی برمی­گردد.
الف- 6-3 روز ب- 15-10 روز ج- 48-18 ساعت د- 6-2 ساعت
86. در مسیر فیبرینولیتیک، لخته­های فیبرینی که در ناحیه برش یا زخم تشکیل شده­اند، نهایتا توسط کدام گزینه شکسته می­شوند؟
الف- پلاسمینوژن ب- برادی کینین ج- پلاسمین د- کالیکرین
87. کدام گزینه در مورد مکانیسم ایجاد آسیب ناشی از ایسکمی- پرفیوژن مجدد صحیح است؟
الف- تجمع کلسیم داخل سلولی در دوره ایسکمی ب- افزایش مجدد کلسیم داخل سلولی به هنگام پرفیوژن مجدد
ج- مرگ کاردیومیو سیت­ها بدنبال افزایش کلسیم میتوکندریایی د- همه موارد
88. استفاده از مدارهای پوشیده از هپارین که به منظور کاهش شدت فعالیت کمپلمان به کار می­رود چه تاثیری در انعقاد پذیری و فیبرینولیز داشته است؟
الف- در تقلیل انعقادپذیری و فیبرینولیز تاثیر کمی داشته است.
ب- در افزایش انعقاد پذیری و فیبرینولیز تاثیر زیادی داشته است.
ج- موجب افزایش انعقادپذیری و کاهش فیبرینولیز شده است.
د- موجب کاهش شدید انعقادپذیری و فیبرینولیز شده است.
89. کدام گزینه در مورد برتری جراحی قلب به روش Off-Pump یا On-Pump صحیح است؟
الف- روش Off-Pump نسبت به روش On-Pump برتری دارد.
ب- هنوز اختلاف نظرهای بسیاری در مورد روش Off-Pump وجود دارد.
ج- انتخاب روش Off-Pump بستگی به امکانات موسسات درمانی دارد.
د- گزینه های ب و ج صحیح است.
90. حین CPB ، متابولیسم کبد چه تغییری می­کند؟
الف- افزایش می­یابد ب- کاهش می­یابد ج- هیچ تغییری نمی­کند د- ابتدا کاهش و سپس افزایش می­یابد.
91. کدام گزینه شامل پیامدهای نارسایی کبدی مربوط به بای پس قلبی- ریوی می­باشد؟
الف- اختلال در متابولیسم داروها ب- افزایش غلظت پروتئین پلاسما
ج- افزایش تولید فاکتورهای انعقادی د- همه موارد
92. کدام گزینه جزو عوامل خطر ایجاد کننده پانکراتیت پس از عمل قلب نمی باشد؟
الف- بای پس طولانی ب- افت فشار حین و پس از عمل
ج- هیپرترمی د- تجویز مقادیر زیاد کلسیم حین عمل و پس از آن
93. کدام گزینه جزو دلایل افزایش محتوی آبی در ریه پس از بای پس قلبی ریوی می­باشد؟
الف- آتلکتازی ب- کاهش نفوذپذیری مویرگی ج- بارگیری مایعات اضافه حین بای پس قلبی ریوی د- همه موارد.
94. میزان بروز MI در کدام روش بیشتر است؟
الف- روش Off-Pump ب- روش On-Pump ج- در هر دو روش مشابه است. د- بررسی نشده است.
95. تحقیقاتی که کیفیت زندگی پس از جراحی قلب با و بدون Pump را مقایسه کرده است، نتایج حاصل در کدام گروه بهتر است؟
الف- روش Off-Pump ب- روش On-Pump
ج- در هر دو روش مشابه است. د- کیفیت زندگی، شاخص مناسبی برای ارزیابی CPB نیست.

صفحه8 از22

درباره انجمن پرفیوژنیست های ایران

تا سال 1379، یعنی بعد از 30 سال از شروع اولین عمل جراحی قلب در ایران ، مجموعه پرفیوژنیست های کشور بدون حمایت قابل توجهی ، مورد کم مهری قرار گرفته اند . این گروه زحمت کش که جزﺀ لاینفک تیم جراحی قلب بوده و پا به پای جراح و بیهوشی در درمان بیماران نقش بسیار با اهمیتی را داشتند، سر انجام به حکم وجدان و عشقی که در قلبشان بود و به امید رسیدن به جایگاهی در خور و شایسته ،با تلاشی پیگیر در پیش برد اهداف این رشته نو پا کوشیده و سهمی قابل توجه در پیشرفتی که تا به امروز نصیب این رشته نوین گشته است را بر عهده گرفتند .

تماس با ما

آدرس:  ایران ، تهران ، بلوار ميرداماد ، جنب پمپ بنزين ، خيابان كازرون شمالي ، كوچه شهيد نيك رای ، پلاك 4 ، طبقه دوم
تلفن تماس : 26401340-21-0098 
پست الکترونیک:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
Fax: 0098-21-
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…