Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
یکشنبه, 16 خرداد 1395 00:00

جذب نیرو

برای اطلاع از آخرین اخبار جذب نیرو و استخدام، به اینجا مراجعه نمایید.

چهارشنبه, 12 خرداد 1395 04:42

فصلنامه اول

سوالات سومین آزمون جامع پرفیوژن
1. پمپ های سانتریفیوژی وابسته به ........................................... هستند؟
الف. PRE LOAD ب. هر دو
√ج. AFTER LOAD د. هیچکدام
2. حد Optimal گرادیان فشار در نوک کانول شریانی جهت به حداقل رساندن آسیب(لیز گلوبولی) چیست؟
الف. 50 میلی متر جیوه √ب. 100 میلی متر جیوه
ج. 150 میلی متر جیوه د. 200 میلی متر جیوه
3. شایعترین منابع همولیز کدام است؟
الف. کالیبراسیون غیر معمول Roller Pump ب. ترانسفیوژن خون قدیمی
ج. استفاده زیاد از ساکشن √د. همه موارد
4. میزان ACT پایه جهت شروع پمپ کدامست؟
الف. بالاتر از 100 ب. بالاتر از 200
ج. بالاتر از 300 √د. بالاتر از 400
5. ایندکس قلبی قابل قبول جهت جداشدن بیمار از پمپ عبارتست از........؟
الف. بیشتر از 1lit/min/m2
ب. کمتر از 2lit/min/m2
√ج. بیشتر از 2lit/min/m2
د. برابربا 2lit/min/m2
6. مرکز تنظیم و کنترل درجه حرارت در کجا قرار دارد؟
الف. نخاع ب. بصل النخاع
√ج. هیپو تالاموس د. تالاموس
7. یک بافر از چه اجزایی تشکیل شده است؟
الف. اسید قوی + بیکربنات √ج. اسید ضعیف + بیکربنات
ب. اسید قوی + فسفات د. اسید ضعیف +فسفات
8. سرعت عملکرد سیستمهای کنترل اسید وباز در بدن به ترتیب عبارتست از؟
الف. کلیه ها،تنفس ، بافرها ج. بافرها، کلیه ها، تنفس
ب. تنفس، کلیه ها، بافرها √د. بافرها، تنفس، کلیه ها
9. در تکنیک PH stat درزمان هیپوترمی، PCO2 واقعی .......... بوده و نیاز به ......... آن در سیستم است؟
√الف. پایین، افزایش ب. پایین، کاهش
ج. بالا، کاهش د. بالا ،افزایش
10- شایع ترین محلول مورد استفاده در پرایم کریستالویید کدام است؟
الف. محلول رینگر ب. نرمال سالین ج. مانیتول √د. پلاسمالایت
11- استفاده از کدام یک از کلوییدهای زیر در محلول پرایم شایع تر است؟
الف . استارچ­ها √ب . مانیتول
ج. دکستران­ها د. ژلاتین­ها
12- تخلیه قلب در زمان ایسکمی بوسیله ونت .....................................
√الف. باعث کاهش تقاضای اکسیژن میوکارد می­شود
ب. باعث نشت خون از اطراف کانول می­شود.
ج. ممکن است باعث ایجاد آمبولی شود.
د. همه موارد فوق صحیح است.
13- اگر دمای مرکزی بیمار به 30 درجه سانتی گراد برسد، نیاز به اکسیژن در بیمار چند درصد نرمال می­باشد؟
الف. %30 ب. %40
√ج. %50 د. %60
14- با افزایش دما در حین CPB منحنی تفکیک اکسیژن – هموگلوبین.....
√الف. به سمت راست میل می کند زیرا تمایل هموگلوبین برای اتصال به اکسیژن کاهش می­یابد.
ب. به سمت چپ میل می کند زیرا تمایل هموگلوبین برای اتصال به اکسیژن کاهش می­یابد.
ج. به سمت راست میل می کند زیرا تمایل هموگلوبین برای اتصال به اکسیژن افزایش می­یابد.
د. به سمت چپ میل می کند زیرا تمایل هموگلوبین برای اتصال به اکسیژن افزایش می­یابد.
15- با توجه به موارد داده شده میزان بیکربنات سدیم مورد نیاز را بر حسب میلی مول حساب نمایید.
Body weight: 60 kg PH: 7.26 PCO2: 43 mmHg PaO2:360 mmHg
HCO3- :18 mmol/L BE: -6.1
الف. 40 ب. 45 ج . 50 √د . 55
16- هدف از تجویز سیترات – فسفات – دکستروز در محلول کاردیوپلژی چیست؟
الف. بافر کردن اسیدوز ناشی از ایسکمی میوکارد
ب. کاهش گرادیان عرض غشاء سلول
ج. تثبیت غشاء میوسیت ها
√د. پیشگیری از ورود کلسیم به داخل میوسیت ها
17- چه موادی به محلول کاردیوپلژی اضافه می­گردد تا کاردیوپلژی غنی شده به دست آید؟
الف. کلرید پتاسیم و ترومتامین
ب. ترومتامین و سیترات – فسفات – دکستروز
√ج. گلوتامات اسپارتات و بقیه اسید امینه های واسطه چرخه کربس
د. پروکائین
18- قبل از جدا شدن از پمپ در صورتی که جدایی بطن­ها از دهلیزها اتفاق بیفتد، کدام یک از اقدامات زیر انجام می­شود؟
الف. استفاده از ضربان ساز ب. استفاده از اینوتروپ و تنگ کننده های عروقی
ج. درمان ضد آریتمی √د. استفاده از کاردیوورژن
19- در خصوص خنثی سازی هپارین کدام مورد صحیح نیست؟
الف. mg/kg 4-3 پروتامین داده می شود.
ب. mg 3/1-1 پروتامین به ازاء هر 100 واحد هپارین داده می شود.
ج. کانولهای وریدی قبل از تجویز پروتامین خارج می شوند.
√د.کانول شریانی بعد از تجویز کامل پروتامین خارج می­شود
20- استفاده از بالون پمپ ...................
الف. باعث افزایش نیاز میوکارد به اکسیژن می­شود زیرا قدرت انقباضی قلب را افزایش می­دهد.
√ب. باعث کاهش نیاز میوکارد به اکسیژن می­شود زیرا پس بار را کاهش داده و کشش دیواره بطن چپ را کاهش می­دهد.
ج. باعث کاهش نیاز میوکارد به اکسیژن می­شود زیرا قدرت انقباضی قلب را افزایش می­دهد.
د. باعث افزایش نیاز میوکارد به اکسیژن می­شود زیرا پس بار را کاهش داده و کشش دیواره بطن چپ را کاهش می­دهد.
21- عمده ترین اثر استفاده از مدارهای پوشیده از هپارین کدام است؟
الف. کاهش انعقادپذیری
ب. کاهش فیبرینولیز
√ج. کاهش فعالیت سیستم کمپلمان
د. مهار تولید سایتوکاین­ها
22- استفاده از فیلترهای حذف کننده لوکوسیت­ها در مدار پمپ در کدام یک از بیماران زیر سودمندتر است؟
√الف. بیمارانCOPD ب. بیماران دیابتی
ج. بیماران سکته قلبی حاد د. بیماران نارسایی کلیوی
23- مهمترین عامل تعیین کننده پرفیوژن مغز کدام است؟
√الف. فشار متوسط شریانی ب. فشار وریدی مرکزی
ج. فشار داخل جمجمه (ICP) د. جریان پمپ
24- شایع ترین عامل سکته قلبی و اختلالات شناختی پس از عمل جراحی قلب کدام است؟
الف. فیبریلاسیون دهلیزی
ب. تشکیل ترومبوز
√ج. آمبولی ذرات به دلیل دست کاری آئورت
د . افزایش سن
25- کدام یک از جملات زیر صحیح است؟
الف. قشر کلیه نسبت به مدولای آن نسبت به هیپوکسی حساس تر است.
√ب. مدولای کلیه نسبت به قشر آن نسبت به هیپوکسی حساس تر است.
ج. قشر و مدولای کلیه نسبت به هیپوکسی حساسیت مشابهی دارند.
د. در کلیه عرضه اکسیژن با تقاضای اکسیژن متناسب است.
26- ترمیم آنوریسم کدام قسمت از آئورت به DHCA نیاز دارد؟
الف. آئورت صعودی √ب. قوس آئورت
ج. آئورت نزولی توراسیک د. آئورت نزولی شکمی
27- یک مایع پرایم ایده آل باید ............،.............. و .......... مشابه پلاسما داشته باشد.
الف. تونسیته- PH- HCT
√ب. تونسیته - ترکیب الکترولیتی –PH
ج. ترکیب الکترولیتی –PH - HCT
د. تونسیته - ترکیب الکترولیتی –HCT
28- کدامیک از جملات ذیل تعریف اسمز می باشد ؟
√الف. انتشار خالص آب از یک ناحیه با غلظت زیاد آب به ناحیه ای با غلظت کمتر آب
ب. انتشار خالص آب از یک ناحیه با غلظت کم آب به ناحیه ای با غلظت بیشتر آب
ج. انتشار یونها از یک ناحیه با غلظت زیاد به ناحیه ای با غلظت کمتر
د. انتشار یونها از یک ناحیه با غلظت کم به ناحیه ای با غلظت بیشتر
29- کدامیک از تعاریف ذیل مربوط به پلی سیتمی می باشد ؟
√الف. افزایش گلبول قرمز بیشتر از 30% ب.افزایش گلبول قرمز بیشتر از 20%
ج.افزایش گلبول قرمز بیشتر از 10% د. افزایش گلبول قرمز بیشتر از 40%
30- چند نوع آنتی ژن Rh در خون وجود دارد و نوع شایع آن کدام است ؟
الف. 6 و D √ب. 5و D ج.4و D د.6 و C
31- پلاسمای منجمد تازه بعد از ذوب شدن در دمای 1 تا 6 درجه چند ساعت نگهداری می شود ؟
√الف. 24 ساعت ب. 48 ساعت ج. 72 ساعت د.12 ساعت
32- در تولید میکروآمبولی کدامیک از عوامل ذیل نقش مهمتری دارد ؟
√الف. ساکشن تراکوتومی ب. نحوه سرد کردن
ج. اکسیژتراتور د. Cavitation
33- جهت جلوگیری از آلودگی میکروبی و ذرات معلق در هوا از کدام فیلتر استفاده می شود ؟
الف. فیلتر تخلیه لکوسیت
ب. فیلتر قبل از بای پس
√ج. فیلتر گازی
د. فیلترهای شریانی
34- از انجام اولترافیلتراسیون کدام فشار نقش مهمتری را دارد ؟
الف. فشار اسمونیک √ب. فشار هیدواستاتیک بین دو طرف غشا
ج. فشار انکوتیک د. ایجاد فشار مثبت در قسمت خارجی هموفیلتر
35- کدام عامل در اولترافیلتراسیون عامل بسیار مهم در تعیین مواد و محلولهایی است که می تواند از مایع پلاسما خارج گردد ؟
√الف. اندازه منافذ ب. سرعت جریان خون
ج. فشار منفی ایجاد شده در مسیر خروجی د. فشار مثبت ایجاد شده در مسیر خروجی
36- در سندرم قلب چپ كوچك جهت كانولاسيون شرياني در CPBاز كدام شريان استفاده مي شود؟
الف. آئورت √ ب. پولمونر
ج. ابتداي آئورت د.شاخه چپ شريان پولمونر
37- استفاده از هيپوترمي در جراحي قلب اطفال داراي مزاياي ذيل مي باشد به جز:
الف. حفاظت از مغز و ارگان هاي حياتي بدن ب. هيپوترمي برگشت خون از محيط جانبي به محيط عمل كم مي كند
√ج. افزايش متابوليسم بدن د. امكان گرم شدن قلب در فاصله تجويز كارديوپتري كم مي كند
38- محدوده هيپوترمي خفيف در CPBاطفال كدام است؟
√الف. 30الي34 ب. 28الي 30 ج. 32الي34 د. 25 الي28
39- منظور از مدت زمان مطمئن در DHCA(DEEP HYPOTEMY CIRCULATORY AREST) كدام است؟
√الف. در زمان ايست گردش خون هيچ گونه ضايعه ساختماني و عملكرد براي مغز پيش نيايد
ب. نگاه داشتن درجه حرارت در محدوده15-18
ج. استفاده از كيسه يخ در اطراف سر بيمار
د.توقف گردش خون كمتر از 45دقيقه
40- سينوس وا لسالوا در كجا قرار دارد؟
الف. پشت لتهای دريچه آئورت
ب. پشت لت هاي دريچه پولمونر
√ج. هر دو
د. هيچ كدام

41- در منحني هاي فشار امواج v,a,c مربوط به كدام ناحيه پمپ قلبي است؟
√الف. دهليزها ب. بطن ها
ج. شريان آئورت د. شريان پولمونر
42- مجموع آب بدن در يك فرد بالغ ( Kg 72 )چند درصد وزن بدن است؟
√الف. 60% ب. 55%
ج. 65% د. 70%
43 -بيشترين حجم مايعات بدن در كدام قسمت سلول و بافت قرار دارد؟

PaO2

flow

√الف. داخل سلول ب. خارج سلول
ج. ميان بافت د. بطور مساوي تقسيم شده
44- مهمترین عامل تعیین کننده ظرفیت حمل اکسیژن خون کدام است
الف- میزان √ب. هماتوکریت ج- میزان د- موارد الف و ب
45- عدم استقبال از دکستروز 5 درصد در پرایم به چه دلیل است؟
الف- متابولیسم گلوکز منجر به ایجاد یک محلول هیپوتونیک می­شود.
ب- هیپرگلیسمی پیامد های نورولوژیک را بدتر می­کند.
ج-متابولیسم گلوکز منجر به ایجاد یک محلول هیپرتونیک می­شود.
√د- گزینه­ های الف و ب صحیح است.
46- کدام اقدام حین CPB در صورت آمبولی هوایی سیستمیک صحیح است؟
√الف- قرار دادن بیمار در وضعیت ترندلنبرگ ب- CPB نباید متوقف شود.
ج- بیمار باید زود گرم شود، زیرا افزایش دما، حلالیت آمبولی گازی را افزایش می­دهد.
د- الف و ج صحیح است.
47- . عملکرد پروتامین در مورد عروق سیستمیک و عروق ریوی چگونه است؟
الف- باعث اتساع عروق سیستمیک و انقباض عروق ریوی می­شود.
ب- باعث انقباض عروق سیستمیک و اتساع عروق ریوی می­شود.
√ج- باعث اتساع عروق سیستمیک و عروق ریوی می­شود.
د- باعث انقباض عروق سیستمیک و عروق ریوی می­شود.
4 48- کدام گزینه در مورد هیپرکالمی صحیح نیست؟
ا الف - هیپرکالمی شایعترین اختلال الکترولیتی در حین CPB است.
√ √ب- هیپرکالمی با سطح پتاسیم بین mmol/l 5/6-7 را میتوان با استفاده از انفوزیون دکستروز درمان کرد.
ج ج- در صورت عدم وجود تغییرات ECG، .نیازی به درمان هیپرکالمی متوسط نیست.
د- د . معمولا افزایش در سطح گذرا می­باشد.
49 49 - کدام گزینه در مورد کاردیوپلژی خونی صحیح است؟
ا الف- رادیکال­های آزاد را افزایش می­دهد.
√ √ب- آسیب گردش خون مجدد را در ایسکمی حاد میوکارد کاهش می­دهد.
ج- ج.فشار انکوتیک را کاهش می­دهد.
د- د. موجب افزایش فعالیت پلاکت ها، لکوسیت ها و سیستم کمپلمان می شود.
50- اولین گام در جداسازی بیمار از CPB کدام است؟
√الف- گرم کردن مجدد بیمار ب- اصلاح هموگلوبین
ج- اصلاح الکترولیت­ها د- برقراری حمایت­های دارویی وازواکتیو
51- کدام جمله در مورد پرفیوژن مغز درست بیان شده است؟
√الف) در فشار متوسط شریانی بالاتر از mmHg 55 افزایش جریان خون پمپ موجب افزایش جریان خون مغز میشود.
ب) در فشار متوسط شریانی کمتر از mmHg 55, کاهش جریان خون پمپ موجب کاهش جریان خون مغز میشود.
70 mmHg

ج) در فشار متوسط شریانی بالاتر از mmHg 45 افزایش جریان خون پمپ موجب افزایش جریان خون مغز میشود.
د) مرز فشار متوسط شریانی برای پیشگیری از کاهش جریان خون مغز حین پمپ معادل بیان شده است
52- کدام گزینه در مورد پرفیوژن کلیه­ها حین CPB نادرست است؟
ATN

الف- کلیه­ها به کاهش پرفیوژن بسیار حساس­اند.
ب- بیشتراکسیژن وارد شده به کلیه توسط مدولای کلیه مصرف می­شود.
√ج- الگوی مصرف اکسیژن در قشر و مدولای کلیه مشابه است.
د- عدم انطباق مصرف اکسیژن بین قشر کلیه با مدولا می­تواند سبب شود
53- در خصوص بیماران وابسته به همودیالیز که کاندید جراحی قلب هستند، بهترین زمان انجام همودیالیز کدام است؟
الف- بلافاصله قبل از جراحی
ب- حداکثر 6 ساعت قبل از جراحی
√ج- 1-2 روز قبل از جراحی
د- 3 روز قبل از جراحی
54-کدام یک از موارد زیرجزء عوارض استفاده از بالون پمپ نیست ؟.
الف)ایسکمی اندام تحتانی
ب) کاهش فشار وج مویرگهای ریوی
ج) انسداد شریا نهای کلیوی و احشایی
√د) دایسکسیون
55- علت اصلی همولیز در CPB مربوط به ......................................... می باشد:
الف) هد پمپ √ب)ساکشن
ج)اکسیژناتور د)فیلترها
56 -در هنگام گرم کردن بیمار باید حداکثر گرادیان حرارت شریانی با وریدی به چه میزان باشد؟

الف) 12 درجه سانتیگراد √ب) 10 درجه سانتیگراد
ج) 8 درجه سانتیگراد د)6 درجه سانتیگراد
57- تفاوت در اطفال و بزرگسالان در کدامیک از موارد زیر است؟.
الف) حجم خون در گردش – میزان بیشتر اکسیزن مصرفی
ب)بستر عروقی واکنشی- وجود شانت داخل و خارج قلبی
ج)تنظیم دمای تغییر پذیر- تحمل کمتر نسبت به میکروامبولی
د)هر سه مورد√
58 - بهترین روش تزریق کاردیوپلزی در بیماران با نارسایی دریچه ائورت و انسداد شدید عروق کرونر چیست؟.58-
الف) انتی گرید ب) رتروگرید
√ج) ) رتروگرید - انتی گرید د) انتی گرید - رتروگرید
59- بهترین زمان عمل جراحی برای بیماران حامله چه زمانی می باشد ؟ .
الف) سه ماهه اول √ ب) سه ماهه دوم
ج) سه ماهه سوم د) تفاوتی نمی کند
60- کدام یک از عوامل زیر در فعال شدن سیستم التهابی در حین پمپ بی تأثیر است؟
الف- فعال شدن سیستم کمپلمان
ب- تولید سایتوکاین­ها
√ج- تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن
د- افزایش نفوذپذیری عروق

سه شنبه, 11 خرداد 1395 16:17

نمونه سوالات کتاب آقای شفیعی

 

 

 

سوالات کتاب آقای شفیعی

 

سوالات کتاب آقای شفیعی

1 ) غشاء سلولی به کدامیک از اجزاء ذیل نفوذپذیری بیشترری دارد ؟

1-    آب           2- پتاسیم              3- کلسیم              4- سدیم

2 ) مایع داخل سلولی تقریبا فاقد کدامیک از یونهای ذیل می باشد ؟

1-    پتاسیم               2- سدیم               3- کلسیم               4-منیزیوم

3 ) کدامیک از جملات ذیل تعریف اسمز می باشد ؟

1-    انتشار خالص آب از یک ناحیه با غلظت زیاد آب به ناحیه ای با غلظت کمتر آب

2-    انتشار خالص آب از یک ناحیه با غلظت کم آب به ناحیه ای با غلظت بیشتر آب

3-    انتشار یونها از یک ناحیه با غلظت زیاد به ناحیه ای با غلظت کمتر

4-    انتشار یونها از یک ناحیه با غلظت کم به ناحیه ای با غلظت بیشتر

4 ) اسمولالیته یعنی ؟

1-    غلظت در کیلوگرم آب

2-    غلظت در لیتر آب

5 ) خون دارای کدام حجم مایع است ؟

1-    خارج سلولی               2- داخلی سلولی               3- هر دو

6 ) کدامیک از تعاریف ذیل مربوط به پلی سیتمی می باشد ؟

1-    افزایش گلبول قرمز بیشتر از 30%

2-    افزایش گلبول قرمز بیشتر از 20%

3-    افزایش گلبول قرمز بیشتر از 10%

4-    افزایش گلبول قرمز بیشتر از 40%

7 ) التهاب توسط کدامیک از موارد زیر شناخته می شود ؟

1-    وزودیلاتاسیون و افزایش جریان خون موضعی

2-    افزایش نفوذپذیری مویرگ ها ونشت مقادیر زیاد مایع به فضای بین بافتی

3-    مهاجرت تعداد زیادی از گرانولیت ها و مونولیت ها به درون بافت

4-    همه موارد

8 ) ائوزینوفیلها در کدامیک از عفونتها افزایش می یابند ؟

1-    ویروسی               2- باکتریایی               3- انگلی               4- قارچی

9 ) بیشترین درصد آنتی بادی در بدن متعلق به کدام است ؟

1-    Igm               2- IgG               3- IgA               4- IgD

10 ) مکانیسم عمل آنتی بادیها برای حفاظت بدن کدام است ؟

1-    با حمله مستقیم به عامل مهاجم           2- سیستم کمپلمال           3- هر دو           4- هیچکدام

11 ) هموستاز و انعقاد خون توسط کدام مکانیسم انجام می گردد ؟

1-    انقباض عروقی               2- ایجاد یخ پلاکتی               3- ایجاد لخته خون در نتیجه انعقاد خون      

4 – همه موارد

12 ) کدامیک از موارد ذیل جزء فاکتورهای انعقادی می باشد ؟

1-    فیبرینوژن               2- پروترومبین             3- کلسیم               4- همه موارد

13 ) ساخت فعال کننده پروترومبین (فاکتور انعقادی) تحت تاثیر کدام عوامل می باشد ؟

1-    ضربه به دیواره عروق و بافت های مجاور               2- ضربه و آسیب به خون

3 - تماس خون با سلولهای آندوتلیال آسیب دیده             4- همه موارد

14 ) چند نوع آنتی ژن Rh در خون وجود دارد و نوع شایع آن کدام است ؟

1-    6 و D               2- 5 و D               3- 4 و D               4- 6 و C

15 ) هماتوکریت خون کامل whole Blood چند درجه است ؟

1-    35 تا 40               2- 40 تا 45               3- 45 تا 50               4- 50 تا 60

16 ) کدامیک از موارد ذیل عامل نارسایی کلیه در واکنش های انتقال خون می باشد ؟

1-    انقباض عروق کلیوی               2- شوک گردش خون               3- بسته شدن توبولهای کلیوی

4 – همه موارد

17) هدف از تجویز گلوبولهای قرمز شسته شده چیست ؟

   1- کاهش واکنش های آلرژیک         2- حذف پلاسما         3- حذف گلبولهای سفید         4- همه موارد

18 ) پلاسمای منجمد تازه بعد از ذوب شدن در دمای 1 تا 6 درجه چند ساعت نگهداری می شود ؟

1-    24 ساعت               2- 48 ساعت               3- 72 ساعت              4- 12 ساعت

19 ) کدامیک از عوامل ذیل در CPB سبب تولید آمبولی می شود ؟

1-    سن بیمار         2- تجهیزات مورد استفاده         3- روش عمل جراحی (جراحی)         4- همه موارد

20 ) کدامیک از افراد ذیل در CPB در معرض خطر آمبولی چربی می باشد ؟

1-    سابقه هیپرلیپومی              2- افراد با مشکلات کبدی               3- هر دو

21 ) کدامیک از عوامل ذیل عامل ایجاد آمبولی خارجی می باشد ؟

1-    تا لک               2- بن واکس               3- فیبر               4- همه موارد

22 ) کدامیک از عوامل ذیل عامل تولید کننده میکروبابل در CPB می باشد ؟

1-    اکسیژتراتور         2- نحوه سرد و گرم کردن         3- ساکشن کاردیوتومی           4- همه موارد

23 ) جهت پیشگیری از میکروبابل اختلاف درجه بین آب و خون در چه محدوده ای باید باشد ؟

1-    8 تا 10               2- 10 تا 12               3- 12 تا 15              4- 5 تا 7

24 ) در تولید میکروآمبولی کدامیک از عوامل ذیل نقش مهمتری دارد ؟

1-    ساکشن تراکوتومی         2- نحوه سرد کردن         3- اکسیژتراتور         4- cavitation

25 ) استفاده از کدام فیلتر در پیشگیری از میکروآمبولی موثر است ؟

1-    فیلتر کاردیوتومی . مخزن وریدی     2- فیلتر کاردیوپتری     3- فیلتر قبل از بای پس     4- همه موارد

26 ) کدامیک از عوامل ذیل در عبور حباب از فیلترها موثر است ؟

1-    اندازه حباب             2- فشار جلو برنده خون             3- ویسکوزیه خون             4- همه موارد

27  ) در هنگام استفاده از فیلتر شریانی می بایست به کدام نکات توجه شود ؟

1-    اندازه سوراخهای فیلتر        2- استفاده از COZ قبل از پرایم        3- پرایم کردن فیلتر با فلوی پایین 50

4-همه موارد

28 ) نکات خاص در هنگام استفاده از فیلتر قبل از بای پاس کدام است ؟

1-    در هنگام استفاده خون وارد محلول پرایم نشود

2-    اگر از فیلتر 2/0 میکرون استفاده می شود ترجیحا آلبومین و دارو به محلول پرایم اضافه نکنیم

3-    فیلتر 2/0 میکرون قادر است باکتریها و عوامل ایزوتوکسین امتحای را از محلول پرایم جدا نماند

4-    همه موارد

29 ) محدودیت استفاده از فیلترها کدام است ؟

1-    قیمت بالا

2-    کاهش پلاکت ها

3-    ایجاد میکروآمبولی

4-    همه موارد

30 ) عبور کدام محلول مانع استفاده جهت ترانسفوزیون خون از سمت خون می گردد ؟

1-    مانیتول             2- ولوون             3- بی کربنات               4- آلبومین

31 ) جهت جلوگیری از آلودگی میکروبی و ذرات معلق در هوا از کدام فیلتر استفاده می شود ؟

1-    فیلتر تخلیه لکوسیت         2- فیلتر قبل از بای پس         3- فیلتر گازی         4- فیلترهای شریانی

32 ) از انجام اولترافیلتراسیون کدام فشار نقش مهمتری را دارد ؟

1-    فشار اسمونیک         2- فشار هیدواستاتیک بین دو طرف غشا         3- فشار انکوتیک          

4- ایجاد فشار مثبت در قسمت خارجی هموفیلتر

33 ) اختلاف فشار در طرف شریانی و وریدی هموفیلتر به کدام عوامل بستگی دارد ؟

1-    غلظت هموگلوبین           2- درجه حرارت           3- میزان جریان خون           4- همه موارد

34 ) چه عواملی در ضریب اولترافیلتراسیون موثر است ؟

1-    اندازه منافذ               2- قطر منافذ               3- عمق منافذ               4- همه موارد

35 ) کدام عامل ذیل موجب کاهش مقدار فیلتراسیون می شود ؟

1-    افزایش پروتئین سرم         2- افزایش هماتوکریت         3- کاهش درجه حرارت       4- همه موارد

36 ) کدام عامل در اولترافیلتراسیون عامل بسیار مهم در تعیین مواد و محلولهایی است که می تواند از مایع پلاسما خارج گردد ؟

1-    اندازه منافذ         2- سرعت جریان خون         3- فشار منفی ایجاد شده در مسیر خروجی

4-فشار مثبت ایجاد شده در مسیر خروجی

37 ) کدام جمله در ارتباط با MUF ( Modified ultra filteration ) صحیح است ؟

1-    این روش بیشتر در کودکان کمتر از 20 کیلوگرم استفاده می شود

2-    افت فشار خون در           در حدود 10 تا 15 واحد بعد از شروع MUF قابل قبول می باشد

3-    در این روش خون به مدت 10 تا 20 دقیقه و با فلوی c 100 در دقیقه فیلتر شده و به دهلیز راست       برمی گردد

4-    همه موارد

38 ) کدامیک از موارد ذیل از مزایای MUF می باشد ؟

1-    باعث خروج مایعات اضافه از بدن می شود

2-    تقریبا تمام خون موجود در مدار به بیمار بر می گردد

3-    واسطه های التهابی میتوکنین ها را خارج می کند

4-    همه موارد

39 ) از معایب MUF کدام است ؟

1-    سبب تاخیر در خروج کانولها و تزریق پروتامین         2- احتمال ناپایداری همودینامیک در حین انجام کار

3 – احتمال میکروآمبولی هوایی در این روش بیشتر است           4- همه موارد

40 ) در کدام روش اولترافیلتراسیون حجم مایع برداشتی برابر حجم مایع اضافه شده است ؟

1-    اولترافیلتراسیون با بالانس صفر               2- اولترافیلتراسیون قراردادی یا معمولی

3 – MUF                                           4- هر سه مورد

41 ) اثرات خاص اولترافیلتراسیون کدام است ؟

خارج کردن 1- میتو کنین ها             2- کموکنین             3- میلو پراکسیداز             4- همه موارد

42 ) رعایت کدام نکته در آماده کردن دستگاه هموفیلتراسیون مهم است ؟

1-    دستگاه را در جای مناسب بر روی   هولدر         قرار داده شود

2-    لاین شریانی در پایین و لاین وریدی در بالا

3-    قبل از شروع کار دستگاه را پرایم و هواگیری نمایید

4-    همیشه دستگاه بالاتر از کیسه جمع کننده مایع قرار گیرد

5-    همه موارد

43 ) تاثیر اولترافیلتراسیون بر کدام ارگان بدن موثر است ؟

1-    ریه               2- کلیه               3- مغز               4- همه موارد

44 ) انافیلاتوکینهای C3a و C5a کدام تاثیر را در بدن دارند ؟

1-    باعث افزایش نفوذپذیری عروق و انقباض عضلات می شوند

2-    موجب آزادسازی هیستامین شده و فشارخون را کاهش می دهند

3-    سبب تجمع پلاکتها میشود

4-    همه موارد

45 ) مهمترین نکته در اعمال جراحی قلب بیماران باردار کدام است ؟

1-    افزایش برون ده قلب مادر از هفته ششم شروع و تا هفته شانزدهم ادامه می یابد

2-    جریان خون   کلیوی مادر 30 تا 50% افزایش می یابد

3-    عمل جراحی در سه ماهه اول به دلیل تاثیر عمیق هیبترکمی و داروها بر جنین خطرناک می باشد

4-    همه موارد

46 ) نکته مهم در تعیین استراتژی بیماران با آگلوتین سرد کدام است ؟

1-    از روش نورموترمی استفاده گردد

2-    از طریق پلاسما می توان بسیاری از آنتی بادی های سرمی را خارج نمود

3-    باید محلول پرایم را به میزان 36-37 درجه گرم نگاه داشت

4-    همه موارد

47 ) استراتژی پرفیوزنیست در درمان بیماران هیپوترمی ناشی از حوادث کدام است ؟

1-    بیمار هپارینه شود                  2- از طریق شربان وورید فمورال کانوله می شود

3 – این بیماران معمولا در حالت اسیدوز می باشند         4- همه موارد

48 ) تفاوت نوزادان با بزرگسالان که در CPB باید در نظر گرفته شود ؟

1-    تولید فاکتورهای انعقادی وابسته به ویتامین K توسط کبد در نوزادان در سطح پایینی قرار دارد

2-    ریه ها در زمان تولد نارس و تا سن 8 سالگی به روند رشد و تکامل خود ادامه می دهند

3-    سیستم ایمنی نوزادان ضعیف می باشد

4-    همه موارد

49)در سندرم قلب چپ كوچك جهت كانولاسيون شرياني در CPBاز كدام شريان استفاده مي شود؟

1-آئورت

2-پولمونر

3-ابتداي آئورت

4-شاخه چپ شريان پولمونر

50)در انجام CPBاطفال كدام نكته اهميت دارد؟

1-انتخاب اكسيژنراتور با تبادل گازي بالا

2-استفاده از حداقل باريم

3-استفاده از مانيتول به مقدار 5/0گرم به ازاء هر كيلوگرم وزن

4-همه موارد

51 ) تفاوت نوزادان با بزرگسالان که در CPB باید در نظر گرفته شود ؟

1-    تولید فاکتورهای انعقادی وابسته به ویتامین K توسط کبد در نوزادان در سطح پایینی قرار دارد

2-    ریه ها در زمان تولد نارس و تا سن 8 سالگی به روند رشد و تکامل خود ادامه می دهند

3-    در اطفال تفاوت عروق كليه ها بالا و همراه با افزايش جريان خون از كورتكس كليه مي باشد

4-    همه موارد

52)كداميك از تركيبات ذيل در -پرایم----اكسيژنراتور اطفال وشيرخوار استفاده مي شود؟

1-آلبومين

2-هپارين

3-خون

4-همه موارد

53)استفاده ازخون درپرایم به منظور خنثي كردن سيترات و جلوگيري از كاهش كلسيم يونيزه كدام اقدام صحيح است؟

1-استفاده از هپارين 1500واحد

2-تجويز 10سي سي گلوكونات كلسيم

3-استفاده از 100سي سي بيكربنات سديم

4-همه موارد

54)استفاده از هيپوترمي در جراحي قلب اطفال داراي مزاياي ذيل مي باشد به جز:

1-حفاظت از مغز و ارگانهاي حياتي بدن

2-هيپوترمي برگشت خون از محيط جانبي به محيط عمل كم مي كند

3-افزايش متابوليسم بدن

4-امكان گرم شدن قلب در فاصله تجويز كارديوپتري كم مي كند

55)محدوده هيپوترمي خفيف در CPBاطفال كدام است؟

1-30الي34

2-28الي 30

3-32الي34

4-25الي28

56)محدوده درجه هيپوترمي عميق در CPBاطفال كدام است؟

1-15الي22

2-22الي25

3-25الي30

4-پايين تر از 15

57)عوامل موثر بر جريان خون مغز كدام است؟

1-دي اكسيد كربن

2-ويسكوزيته

3-درجه حرارت

4-همه موارد

58)منظور از مدت زمان معين در DHCA(DEEP HYPOTEMY CIRCULATORY AREST)كدام است؟

1-در زمان ايست گردش خون هيچ گونه ضايعه ساختماني و عملكرد براي مغز پيش نيايد

2-نگاه داشتن درجه حرارت در محدوده15-18

3-استفاده از كيسه يخ در اطراف سر بيمار

4-توقف گردش خون كمتر از 45دقيقه

59)مزاياي استفاده از پرفيوژن انتي گريد مغز كدام است؟

1-جلوگيري از آمبولي هوايي در عروق مغز

2-رساندن اكسيژن و مواد مغزي به مغز

3-دماي خون تزريقي 18و فشار خون بالاي 60ميلي متر جيوه

60)در پرفيوژن رتروگريد مغزي كدام جمله درست است؟

1-در اين روش SVCكانوله مي شود

2-سرد شدن يكنواخت و كامل مغز در اين روش بهتر انجام مي شود

3-دماي خون تزريقي 18درجه جريان خو.ن 300-500و فشار خون 25-30

4-همه موارد

61)جهت پيشگيري از صدمات توقف گردش خون كدام اقدام موثر است؟

1-تزريث استروئيد 2و8ساعت قبل از CPBجهت بهبود وپاسخ متابوليكي مغز

2-تزريق آپروتنين

3-استفاده از استراتژيPH STATوALPHA STAT

4-همه موارد

62)اقدام موثر در توقف گردش خون كدام است؟

1-سرد كردن بيمار با هدف هيپوترمي عميق

2-سرد كردن به آهستگي و باگراديان مناسب(4-6درجه)

3-از كيسه يخ در اطراف سر استفاده نمائيم

4-بيمار را در وضعيت ترند لنبرگ -قرار دهيد جهت جلوگيري از آمبولي هوا

5-همه موارد

63)بعد از اعمال جراحي پيچيده در بيماري هاي مادرزادي قلب كدام عامل جداشدن بيمار را در CPBبا مشكل روبرو ميكند؟

1-عمل جراحي موفقيت اميز نبوده

2-نارسايي بطن راست يا چپ مشاهده مي گردد

3-فشار شريان ريوي افزايش يافته

4-همه موارد

64)سينوس وا لسالوا در كجا قرار دارد؟

1-پشت لتهای دريچه آئورت

2-پشت لت هاي دريچه پولمونر

3-هر دو

4-هيچ كدام

65)بيشترين خونرساني به گروه AVتوسط كدام مشتريان كرونري انجام مي شود؟

1-LCX

2-LAD

3-RCA

4-مورد 1و2

66)عضله اصلي قلب كدام است؟

1-عضله دهليزي

2- عضله بطني

3-نيرو هاي عضلاني تخصص يافته تحريكي دهوايني

4-هر سه مورد

67)دوره انقباضي عضله قلبي بيشتر است يا عضله اسكلتي؟

1-قلبي

2-اسكلتي

3-مساوي است

68)انقباض طولاني در عضله قلب نتيجه تغييرات در ترشح و جذب كداميك از يونهاي ذيل مي باشد؟

1-پمپ كلسيم

2-پمپ سديم

3-پمپ كلسيم و پتاسيم

4-مورد 1و2

69)در منحني هاي فشار امواجv,a,cمربوط به كدام ناحيه پمپ قلبي است؟

1-دهليزها

2-بطن ها

3-شريان آئورت

4-شريان پولمونر

70)در منحني فشار آئورت دندانه (incisura)نشانه چيست؟

1-بسته نشدن دريچه آئورت

2-انقباض بطن ها

3-شروع دیا ستول واستراحت بطن چپ

4-مورد 1و2

71)رفلكس چشمي قلبي باعث تحريك كدام سيستم عصبي مي شود؟(عضله ركتوس چشم)

1-سمپاتيك

2-پاراسمپاتيك

3-هردو

4-تاثيري ندارد

72)تحريك رفلكس بين بريچ در دهليز راست باعث :

1-افزايش ضربان قلب

2-غیر فعال کردن پاراسمپاتیک

3-كاهش ضربان قلب

4-مورد 1و2

73)مجموع آب بدن در يك فرد بالغ (72kg)چند درصد وزن بدن است؟

1-60%

2-55%

3-65%

4-70%

74)كداميك از عوامل زير در ميزان حجم مايعات بدن موثر مي باشد؟

1-ميزان چربي بافت ها

2-جنس

3-سن

4-همه موارد

75-بيشترين حجم مايعات بدن در كدام قسمت سلول و بافت قرار دارد؟

1-داخل سلول

2-خارج سلول

3-ميان بافت

4-بطور مساوي تقسيم شده

شماره سوال گزينه1 گزينه2 گزينه3 گزينه4
1 #      
2     #  
3 #      
4 #      
5     #  
6 #      
7       #
8     #  
9   #    
10     #  
11       #
12       #
13       #
14   #    
15 #      
16       #
17       #
18 #      
19       #
20     #  
21       #
22       #
23 #      
24 #      
25       #
26       #
27       #
28       #
29       #
30 #      
31     #  
32   #    
33       #
34       #
35       #
36 #      
37       #
38       #
39       #
40 #      
41       #
42       #
43       #
44       #
45       #
46       #
47       #
48       #
49   #    
50       #
51       #
52       #
53       #
54     #  
55 #      
56 #      
57       #
58 #      
59       #
60       #
61       #
62       #
63       #
64     #  
65 #      
66   #    
67 #      
68     #  
69 #      
70   #    
71       #
72       #
73 #      
74       #
75 #      
76        
77        
78        
79        
80        

  

صفحه6 از22

درباره انجمن پرفیوژنیست های ایران

تا سال 1379، یعنی بعد از 30 سال از شروع اولین عمل جراحی قلب در ایران ، مجموعه پرفیوژنیست های کشور بدون حمایت قابل توجهی ، مورد کم مهری قرار گرفته اند . این گروه زحمت کش که جزﺀ لاینفک تیم جراحی قلب بوده و پا به پای جراح و بیهوشی در درمان بیماران نقش بسیار با اهمیتی را داشتند، سر انجام به حکم وجدان و عشقی که در قلبشان بود و به امید رسیدن به جایگاهی در خور و شایسته ،با تلاشی پیگیر در پیش برد اهداف این رشته نو پا کوشیده و سهمی قابل توجه در پیشرفتی که تا به امروز نصیب این رشته نوین گشته است را بر عهده گرفتند .

تماس با ما

آدرس:  ایران ، تهران ، بلوار ميرداماد ، جنب پمپ بنزين ، خيابان كازرون شمالي ، كوچه شهيد نيك رای ، پلاك 4 ، طبقه دوم
تلفن تماس : 26401340-21-0098 
پست الکترونیک:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
Fax: 0098-21-
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…