بسم الله الرحمن الرحیم
بدین وسیله از یکایک اعضای محترم انجمن صنفی تکنولوژی گردش خون برون پیکری ایران دعوت می شود تا در مجمع عمومی سالانه این انجمن در روز پنجشنبه 8 اسفند1398 ساعت 17 لغایت ١٨:30 همزمان با هفتمین کنکره مشترک قلب و عروق واقع در مرکز قلب شهید رجایی تهران حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

  1. استماع گزارش هیات مدیره و گزارش مالی
  2. بررسی پیشنهادات و انتقادات
  3. انتخابات بازرس انجمن و هیات مدیره

نظردهی فعال نیست.