الف) غائبین:
محمد اکبرزاده
حامد ارجمندی

ب) پذیرفته شدگان
ناهید رحیمی دمیرچی
علیرضا زارعی
مرضیه حصاری
مرشد ندایی
علی طرفی
هادی صفرزاده
مجتبی مهیجی
انسیه رمضانپور
حسنعلی زنگنه
مجید اسبکیان
افشانه جعفری
وحید فریور
فاطمه محمدامینی
سمیه آشنایی
فاطمه حسینی تبار

سایر نفرات شرکت کننده در آزمون که در لیست فوق حضور ندارند متاسفانه نمره قبولی را کسب نکرده اند. بدیهی است گواهینامه صرفا برای پذیرفته شدگان در آزمون صادر میشود.

نظردهی فعال نیست.