سمپوزیوم یک روزه ی تازه ها در پرفیوژن با سخنرانی نماینده کمپانی مدترونیک در روز پنجشنبه مورخ 4 مهر ماه 1398 ساعت 9 صبح در بیمارستان مرکز قلب تهران برگزار می شود.

برنامه زمانبندی سمپوزیوم به شرح جدول زیر می باشد :

پیشاپیش از توجه و حضور شما کمال تشکر را می نماید.

نظردهی فعال نیست.