بسم الله الرحمن الرحيم
بدين وسيله از يكايك اعضاي محترم انجمن صنفي تكنولوژي گردش خون برون پيكري ايران دعوت مي شود تا در مجمع عمومي سالانه اين انجمن در روز پنجشنبه ٩ اسفند ١٣٩٧
ساعت ١٦:٣٠ لغايت ١٨ همزمان با هفتمين كنكره مشترك قلب و عروق واقع در مركز قلب شهيد رجايي تهران حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
١) استماع گزارش هيات مديره و گزارش مالي
٢) بررسي پيشنهادات و انتقادات
٣) انتخابات بازرس انجمن

نظردهی فعال نیست.