بدينوسيله از اعضاي محترم انجمن صنفي تكنولوژي گردش خون برون پيكري ايران دعوت مي شود در صورت تمايل جهت ثبت نام در جمع نامزدهاي انتخابات بازرس انجمن صنفي، درخواست خود را حداكثر تا تاريخ ٢٣ بهمن ماه ١٣٩٧ به روابط عمومي انجمن (09124761812) ارسال فرمايند.

بنا بر مصوبه مجمع عمومي اسفند ماه سال ١٣٩٦، انتخابات بازرس سال ٩٧ همزمان با مجمع عمومي انجمن صنفي تكنولوژي گردش خون برون پيكري ايران در هفتمين كنگره بين المللي مشترك قلب و عروق برگزار خواهد شد.

نظردهی فعال نیست.