بسمه تعالی
سری چهارم نمونه سوالات کتاب آقای شول و همکاران

– 30 – کدام مورد برای تولید ادرار قلیایی در درمان هموگلوبینوری حین CPB کاربرد دارد؟

الف- فوروزماید ب- مانیتول ج- اسمولول د- هر سه مورد صحیح است.
31 . کدام محدوده دمایی بر حسب سانتی­گراد بعنوان هیپوترمی متوسط( moderate ) محسوب می­شود؟
الف- 35-33 ب- 32-31 ج- 30-25 د- 37-35
32. عملکرد پروتامین در مورد عروق سیستمیک و عروق ریوی چگونه است؟
الف- باعث اتساع عروق سیستمیک و انقباض عروق ریوی می­شود.
ب- باعث انقباض عروق سیستمیک و اتساع عروق ریوی می­شود.
ج- باعث اتساع عروق سیستمیک و عروق ریوی می­شود.
د- باعث انقباض عروق سیستمیک و عروق ریوی می­شود.
33. مناسب ترین ایندکس جریان خون( L/min/m2 ) در هیپوترمی عمیق(کمتر از 28 درجه سانتی­گراد) چه عددی است؟
الف- 6/1 ب- 2 ج- 2/2 د-4/2
34. جریان بیش از حد بالا در یک دمای پایین ممکن است منجر به کدام عارضه می­شود؟
الف- باعث آسیب به خون شود. ب- مانع از عمل جراحی به دلیل خونریزی زیاد می­شود.
ج- باعث کاهش بیش از حد فشار وریدی شود. د- الف و ب صحیح است.
35. گرادیان حرارتی بین دمای آب هیترکولر و خون نباید بیشتر از……….درجه سانتی گراد باشد.
الف- 5 ب- 20 ج- 10 د- 15
36. پس از پایان CPB یک افت متعاقب در…………… رخ می­دهد.
الف- دمای مرکزی ب- دمای محیطی ج- دمای کل بدن د- دمای خون وریدی
37. علت اصلی اختلال متابولیسم ناشی از بای پس قلبی- ریوی کدام است؟
الف- محلول های پرایم ب- هیپوپرفیوژن ارگان ها ج- تغییر در دمای بدن د- هر سه مورد
38. جهت محاسبه میزان حجم گلبول­های قرمز باید حجم خون بیمار را ضرب در کدام پارامتر (X ) نماییم؟
Red Cell Volume=Patient blood volume. X
الف- cpb Hct ب- Hct pre ج- Hct pre-cpb د-Hct pre+cpb
39. در فرمول SVR، گزینه مناسب بجای (X )کدام است؟
SVR=(MAP-CVP/ X).80
الف- CO ب- CI ج- BSA د- CPB flow
40. کدام یک از گزینه­های زیر می­توانند از علل هیپوپرفیوژن باشند؟
الف-کانولاسیون نامناسب شریانی ب- انحراف جراحی وریدهای اجوف و قلب
ج- آکلوژن غیر صحیح غلطک­های سر پمپ د- هرسه مورد
41. در دمای 16 درجه سانتی­گراد حین CPB، تقاضای متابولیک بدن نسبت به دمای 37 درجه سانتی­گراد، حدود چند درصد است؟
الف- 50% ب- 35% ج- 5/12% د- 5%
42. در دماهای پایین­تر، هموگلوبین تمایل بیشتری برای اتصال به اکسیژن دارد و در نتیجه اکسیژن با سهولت ………………آزاد می­شود و منحنی تفکیک اکسیژن-هموگلوبین به سمت …………..منحرف میشود؟
الف- بیشتری- راست ب- کمتری- چپ
ج- کمتری- راست د- بیشتری- چپ
43. در زمان DHCA و در حین )ACP پرفیوژن مغزی آنته­گراد) در بالغین متوسط فشار شریانی باید………..و در حین RCP(رتروگراد) باید فشار ورید مرکزی………… باشد؟
الف-65 میلی­متر جیوه- 25 میلی­متر جیوه ب-85 میلی­متر جیوه- 45 میلی­متر جیوه
ج- 40 میلی­متر جیوه- 10 میلی­متر جیوه د- 45 میلی­متر جیوه- 15 میلی­متر جیوه
44. تاثیر هموفیلتراسیون حین CPB بر میزان بیکربنات چگونه است؟
الف- موجب افزایش بیکربنات می­شود. ب- موجب کاهش بیکربنات می­شود.
ج- هیچ تاثیری بر میزان بیکربنات ندارد. د- بستگی به نوع و روش هموفیلتراسیون دارد.
45. کدام سیستم بافری بیشترین سهم میزان ظرفیت بافری بدن را به خود اختصاص می­دهد؟
الف- سیستم بافری بیکربنات ب- سیستم بافری فسفات
ج- سیستم بافری پروتئین پلاسما د- سیستم بافری هموگلوبین و اکسی هموگلوبین
46. آلکالوز متابولیک مرتبط با CPB معمولا به کدان علت ایجاد می­شود؟
الف- هیپوکالمی ب- هیپرکالمی ج- هموفیلتراسیون زیاد د- الف و ج صحیح است.
47. به ازای هر درجه کاهش دما، میزان Pco2 چند درصد کم می­شود؟
الف-10% ب- 4/4% ج- 20% د- 1%
48. در استراتژی………………….، گاز خون شریانی با توجه به دمای نمونه خون، اصلاح……….. ولی در استراتژی…………………، گاز خون شریانی نسبت به دمای نمونه خون اصلاح………..
الف- آلفا استات- نشده –PH استات- می­شود. ب-PH استات- شده – آلفا استات – نمی­شود.
ب- آلفا استات – شده -PH استات – نمی­شود. د- PH استات – شده – آلفا استات – می­شود.
49. احتمال آمبولی( گازی و ذرات) در کدام استراتژی مدیریت PH افزایش می­یابد؟
الف-PH استات ب- آلفا استات
ج- هر دو به یک میزان تاثیر دارند. د- نوع استراتژی هیچ تاثیری بر ایجاد آمبولی ندارد.
50. کدام گزینه در مورد هیپرکالمی صحیح نیست؟
الف- هیپرکالمی شایعترین اختلال الکترولیتی در حین CPB است.
ب- هیپرکالمی با سطح پتاسیم بین mmol/l 5/6-7 را میتوان با استفاده از انفوزیون دکستروز درمان کرد.ظ ه7
ج- در صورت عدم وجود تغییرات ECG، .نیازی به درمان هیپرکالمی متوسط نیست.
د- معمولا افزایش در سطح گذرا می­باشد.
51. باید از تجویز کلسیم…………………….. از باز کردن کلمپ آئورت اجتناب کرد.
الف- قبل ب- بعد ج- قبل و بعد د- بلافاصله قبل و بعد
52. کدام یک از گزینه­های زیر مرتبط به کاهش منیزیم می­باشد؟
الف- اسپاسم عروق کرونر ب- سندرم برون ده قلبی پایین ج- افزایش احتمال وقوع آریتمی های دهلیزی و بطنی د- همه موارد
53 . هیپرگلایسمی قبل از عمل، شیوع کدام یک از گزینه­های زیر را افزایش می­دهد؟
الف- مدیاستینیت ب- عفونت زخم ج- نواقص عصبی – شناختی د- همه موارد
54. کدام شاخص، نشانگر توازن بین عرضه و تقاضای اکسیژن است؟
الف- اشباع شریانی اکسیژن ب- اشباع وریدی اکسیژن ج- گزینه الف و ب د- هموگلوبین
55. عملکرد پتاسیم بعنوان یک جزء ضروری محلول­های کاردیوپلژی در غشاء سلولی چگونه است؟
الف- باعث پلاریزه شدن غشائ سلولی می­شود.
ب- باعث دپلاریزه شدن غشائ سلولی می­شود.
ج- باعث رپلاریزه شدن غشائ سلولی می­شود.
د- باعث کاهش عرض غشاء سلولی می­شود.
56. کدام یک از یونهای زیر در محلول سنت توماس با عملکرد مهاری آنزیم میوزین فسفوریلاز به ثبات غشاء میوکارد کمک می­کند و ATP را برای فعالیت پس از ایسکمی ذخیره می­کند؟
الف- کلسیم ب- پتاسیم ج- منیزیم د- پروکائین
57. کدام گزینه در مورد کاردیوپلژی خونی صحیح است؟
الف- رادیکال­های آزاد را افزایش می­دهد.
ب- آسیب گردش خون مجدد را در ایسکمی حاد میوکارد کاهش می­دهد.
ج- فشار انکوتیک را کاهش می­دهد.
د- موجب افزایش فعالیت پلاکت­ها، لکوسیت­ها و سیستم کمپلمان می­شود.
58. کدام گزینه در مورد کاردیوپلژی کریستالوئید صحیح است؟
الف- آنزیم سدیم- پتاسیم آدنوزین تری فسفاتاز را مهار می­کند.
ب- باعث کاهش ادم میوکارد می­شود.
ج- موجب کاهش فعالیت سیستم کمپلمان می­شود.
د- همه موارد صحیح است.

نظری ارسال نشده

دیدگاهتان را بنویسید