بسمه تعالی
سری پنجم سوالات کتاب آقای شول و همکاران

59. کدام گزینه در مورد Hot shot صحیح است؟
الف- باعث یکنواخت شدن ذخایر سلولی می­شود.
ب- باعث تقویت سرعت بهبودی انقباض میوکارد می­شود.
ج- قبل از باز شدن کلمپ آئورت و در پایان دوره ایسکمی به صورت گرم تزریق شود.
د- همه موارد صحیح است.
60. کدام گزینه در مورد تزریق کاردیوپلژی رتروگراد صحیح نیست؟
الف- می­تواند همراه با تزریق آنته گراد کاردیوپلژی باشد.
ب- باعث توزیع مناسب و کافی کاردیوپلژی در بطن چپ، دیستال به تنگی عروق کرونر شود.
ج- کاتتر رتروگراد از طریق دهلیز راست به داخل سینوس کرونر هدایت می­شود.
د- در بعضی موارد می­توان کاردیوپلژی رتروگراد از طریق ریشه آئورت نیز تزریق کرد.
61. حداکثر فشار تزریق کاردیوپلژی رتروگراد چند میلی­متر جیوه است؟
الف- mmHg40 ب- mmHg50 ج- mmHg60 د- mmHg80
62. افت ناگهانی فشار در تزریق کاردیوپلژی بصورت رتروگراد بصورت می­تواند به کدام علت باشد؟
الف- عدم اکلوژن پمپ ب- خارج شدن کاتتر رتروگراد از محل خود
ج- سوراخ شدن سینوس کرونر د- کاهش فلوی تزریق کاردیوپلژی
63. در مورد د­مای کاردیوپلژی کدام نادرست است؟
الف- کاردیوپلژی کریستالوئید 4 درجه سانتی گراد ب- کاردیوپلژی خونی سرد و با دمای 10-16 درجه سانتی گراد
ج- کاردیوپلژی خونی گرم 37 درجه سانتی گراد د- کاردیوپلژی خونی گرم با دمای 24-30 درجه سانتی گراد
64. در صورت عدم استفاده از کاردیوپلژی، کدام گزینه می­تواند حمایت نسبی از میوکارد انجام دهد؟
الف- فیبریلاسیون ب- هایپوترمی ج- حفظ فشار پرفیوژن فیزیولوژیک د- همه موارد
65. شایعترین جراحی قلب کدام است و دمای مرکزی به چه میزان برای این جراحی کافی است؟
الف- بای پس عروق کرونر 30 درجه سانتی گراد ب- تعویض دریچه آئورت 30 درجه سانتی گراد
ج- بای پس عروق کرونر 34 درجه سانتی گراد د- تعویض دریچه آئورت 34 درجه سانتی گراد
66. سپتوم جراحی چیست و شروع آن به چه میزان است؟
الف- حرکات متناقض سپتوم بین بطنی که بعد از جراحی قلب شایع است-40%.
ب- حرکات متناقض سپتوم بین بطنی که بعد از جراحی قلب شایع است-80%.
ج- نازک شدن سپتوم بین بطنی در اعمال جراحی دریچه تری کاسپید یا دریچه میترال- 40%.
د- نازک شدن سپتوم بین بطنی در اعمال جراحی دریچه تری کاسپید یا دریچه میترال- 80%.
67. اندیکاسیون استفاده از کاردیوپلژی کم پتاسیم غنی شده کدام است و برای جلوگیری از هجوم کلسیم بداخل سلول حاوی چه دارای می­باشد؟
الف- دایسکسیون آئورت صعودی – بی کربنات ب- انفارکتوس حاد میوکارد – بلوک کننده کانال کلسیم
ج- دایسکسیون آئورت صعودی- بلوک کننده کانال کلسیم د- انفارکتوس حاد میوکارد – بی کربنات
68. اولین گام در جداسازی بیمار از CPB کدام است؟
الف- گرم کردن مجدد بیمار ب- اصلاح هموگلوبین ج- اصلاح الکترولیت­ها د- برقراری حمایت­های دارویی وازواکتیو
69. حداقل دمای مناسب برای جداسازی از CPB کدام است؟
الف- 35 درجه سانتی گراد ب- 36 درجه سانتی گراد ج-34 درجه سانتی گراد د- 37 درجه سانتی گراد
70. در صورت وجود نارسایی کبدی در بیمار تحت جراحی قلب، احتمال کدام اختلال در حین جداسازی از CPB بیشتر است؟
الف- هایپو کلسمی ب- هایپرکلسمی ج- هایپو ناترمی د- هایپو گلایسمی
71. حداقل میزان Hb در بیماران بدون مشکل خونی و مادرزادی قلبی در زمان جدا شدن از CPB چه میزان توصیه شده است؟
الف- 5/6 ب- 7 ج- 5/7 د- 8
72.کدام گزینه جزو عوامل خطری است که مانع جدا کردن بیمار از CPB می­باشد؟
الف- محافظت ناکافی از میوکارد ب- زمان طولانی کلمپ عرضی آئورت
ج- ضعف عملکرد بطنی قبل از عمل د- همه موارد
73. در هنگام جداسازی از CPB، شایعترین مواردی که نیاز به تصحیح دارد کدام گزینه است؟
الف- دیس ریتمی ب- میزان هموگلوبین
ج- ناپایداری همودینامیک د- اسید و باز و سطح پتاسیم
74. مقادیر نرمال SVR کدام است؟(( din.s/m2
الف- 1200-1400 ب- 900-1200 ج- 800-600 د- 500-800
75. مقادیر قابل قبول SVR در بیماری که با بطن چپ اتساع یافته و کسر تخلیه­ای زیر 30% تحت جراحی قرار گرفته است؟
الف- پایین­تر از مقادیر نرمال SVR ب- بالاتر از مقادیر نرمال SVR
ج- مقادیر نرمال SVR د- نیازی به بررسی SVR در این مورد نیست.
76. مقادیر قابل قبول SVR در بیماری که با هایپوترمی بطن چپ و حفره کوچک بطن چپ و کسر تخلیه­ای نرمال دارد کدام است؟
الف- پایین­تر از مقادیر نرمال SVR ب- بالاتر از مقادیر نرمال SVR
ج- مقادیر نرمال SVR د- نیازی به بررسی SVR در این مورد نیست.
77. مقادیر قابل قبول SVR در بیماری که با ایسکمی مغزی و بیماری­های کلیوی همراه است، کدام گزینه است؟
الف- پایین­تر از مقادیر نرمال SVR ب- بالاتر از مقادیر نرمال SVR
ج- مقادیر نرمال SVR د- نیازی به بررسی SVR در این مورد نیست.
78. در صورت جدا شدن از با فشار ورید بالا و حجم زیاد بطن چپ، کدام عارضه محتمل است؟
الف- بروز MR ب- بروز TR ج- بروز AI د- بروزAS
79. کدام یک جزو مکانیسم­های کلیوی ایجاد کننده آسیب ارگان­ها مرتبط با CPB است؟
الف- همودایلوشن ب- فعال شدن پاسخ التهابی سیستمیک ج- پرفیوژن مجدد قلب د- همه موارد
80. مکانیسم­های اساسی که باعث فعال شدن سیستم التهابی مرتبط با جراحی قلب می­شوند کدام است؟
الف- فعال شدن کمپلمان ب- تولید رادیکال­های آزاد اکسیژن
ج- فعال شدن نوتروفیل­ها د- همه موارد.
81. افزایش میزان اجزاء فعال شده کمپلمان بیشتر در کدام مراحل CPB است؟
الف- 2 دقیقه بعد از شروع CPB ب- پس از برداشتن کلمپ عرضی آئورت
ج- سرد شدن بیمار د- الف و ب صحیح است.
82. کدام گزینه جزو خصوصیات بارز SIRS می­باشد؟
الف- اختلال انعقادی ب- گشادی عروق ج- الف و ب د- تنگی عروق
83. بدنبال تماس خون با اجزای مدار بای پس بویژه اکسیژناتور، کدام مسیر وابسته به پروتئاز پلاسما فعال می­شود؟
الف- مسیر کمپلمان ب- مسیر کینین- کالیکرین ج- مسیر فیبرینولیتیک د- همه موارد
84. سیستم کمپلمان شامل کدام گزینه می­شود؟
الف- بیش از 30 پروتئین پلاسما ب- بیش از 100 پروتئین پلاسما
ج- بیش از 15 اسیدآمینه پلاسما د- بیش از اسید آمینه پلاسما
85. سطح پلاسمایی اجزای کمپلمان پس از عمل، افت کرده و معمولا ………………پس از عمل به حالت طبیعی برمی­گردد.
الف- 6-3 روز ب- 15-10 روز ج- 48-18 ساعت د- 6-2 ساعت
86. در مسیر فیبرینولیتیک، لخته­های فیبرینی که در ناحیه برش یا زخم تشکیل شده­اند، نهایتا توسط کدام گزینه شکسته می­شوند؟
الف- پلاسمینوژن ب- برادی کینین ج- پلاسمین د- کالیکرین
87. کدام گزینه در مورد مکانیسم ایجاد آسیب ناشی از ایسکمی- پرفیوژن مجدد صحیح است؟
الف- تجمع کلسیم داخل سلولی در دوره ایسکمی ب- افزایش مجدد کلسیم داخل سلولی به هنگام پرفیوژن مجدد
ج- مرگ کاردیومیو سیت­ها بدنبال افزایش کلسیم میتوکندریایی د- همه موارد
88. استفاده از مدارهای پوشیده از هپارین که به منظور کاهش شدت فعالیت کمپلمان به کار می­رود چه تاثیری در انعقاد پذیری و فیبرینولیز داشته است؟
الف- در تقلیل انعقادپذیری و فیبرینولیز تاثیر کمی داشته است.
ب- در افزایش انعقاد پذیری و فیبرینولیز تاثیر زیادی داشته است.
ج- موجب افزایش انعقادپذیری و کاهش فیبرینولیز شده است.
د- موجب کاهش شدید انعقادپذیری و فیبرینولیز شده است.
89. کدام گزینه در مورد برتری جراحی قلب به روش Off-Pump یا On-Pump صحیح است؟
الف- روش Off-Pump نسبت به روش On-Pump برتری دارد.
ب- هنوز اختلاف نظرهای بسیاری در مورد روش Off-Pump وجود دارد.
ج- انتخاب روش Off-Pump بستگی به امکانات موسسات درمانی دارد.
د- گزینه های ب و ج صحیح است.
90. حین CPB ، متابولیسم کبد چه تغییری می­کند؟
الف- افزایش می­یابد ب- کاهش می­یابد ج- هیچ تغییری نمی­کند د- ابتدا کاهش و سپس افزایش می­یابد.
91. کدام گزینه شامل پیامدهای نارسایی کبدی مربوط به بای پس قلبی- ریوی می­باشد؟
الف- اختلال در متابولیسم داروها ب- افزایش غلظت پروتئین پلاسما
ج- افزایش تولید فاکتورهای انعقادی د- همه موارد
92. کدام گزینه جزو عوامل خطر ایجاد کننده پانکراتیت پس از عمل قلب نمی باشد؟
الف- بای پس طولانی ب- افت فشار حین و پس از عمل
ج- هیپرترمی د- تجویز مقادیر زیاد کلسیم حین عمل و پس از آن
93. کدام گزینه جزو دلایل افزایش محتوی آبی در ریه پس از بای پس قلبی ریوی می­باشد؟
الف- آتلکتازی ب- کاهش نفوذپذیری مویرگی ج- بارگیری مایعات اضافه حین بای پس قلبی ریوی د- همه موارد.
94. میزان بروز MI در کدام روش بیشتر است؟
الف- روش Off-Pump ب- روش On-Pump ج- در هر دو روش مشابه است. د- بررسی نشده است.
95. تحقیقاتی که کیفیت زندگی پس از جراحی قلب با و بدون Pump را مقایسه کرده است، نتایج حاصل در کدام گروه بهتر است؟
الف- روش Off-Pump ب- روش On-Pump
ج- در هر دو روش مشابه است. د- کیفیت زندگی، شاخص مناسبی برای ارزیابی CPB نیست.

نظری ارسال نشده

دیدگاهتان را بنویسید