بسمه تعالی
کتاب آقای دکتر یوسف­ نیا

216. خروجی پمپ غلتکی به چه عواملی وابسته می باشد؟
1) تعداد چرخش 2) قطر داخلی لوله
3) طول قسمت تماس یافته غلتک با لوله 4) همه موارد
217. خصوصیات لوله پلی وینیل کلراید ( PVC ) شامل:
1) با کاهش دما سخت می شود 2) مقاومت بالایی دارد 3) ایجاد شارژالکترواستاتیک می کند 4) هر سه مورد
218. پمپ استفاده شده در وسایل کمک بطنی ( VAD ) از نوع … می باشد
1) قطری 2) شعاعی 3) محوری 4) گزینه یک و دو صحیح می باشد
219. میزان جریان خون در پمپ سانتریفوژی وابسته به:
1) گرادیان فشار 2) مقاومت مدارCPB
3) مقاومت سیستمیک عروقی 4) هر سه مورد
220. حفظ و ذخیره منابع پر انرژ ی فسفات و کاهش آزاد سازی محرک ناقلین عصبی توسط ———- انجام می شود.
1) هیپرترمی 2) هیپوترمی 3) نرموترمی 4) هیچکدام
221. قانون Q10 چیست؟
1) افزایش 10 درجه ای دما تا 2 برابر میزان واکنش های متابولیسمی را افزایش می دهد
2) کاهش 10 درجه ای دما واکنش های متابولیسمی را نصف می کند
3)دو مورد الف و ب
4) کاهش 10 درجه ای دما واکنش های متابولیسمی را 2 برابر می کند.
222. بهترین روش در طول فاز هایپوترمی عمیق استفاده از———–می باشد.
1)PH-Stat 2 ) Alpha-Stat 3) هردو مورد 4 )هیچکدام
223. بهترین روش در طول فاز هایپوترمی عمیق استفاده از——- و در طول Rewarming استفاده از—— می باشد
1)PH-Stat ( هایپوترمی) – Alpha-Stat ( گرم کردن)
2) Alpha-Stat (هایپوترمی)- PH-Stat (گرم کردن)
3) PH-Stat – PH-Stat
4) Alpha-Stat- Alpha-Stat
224. در هیپوترمی کدام اندام بیشترین کاهش خون رسانی را دارند؟
1) طحال 2)کلیه ها 3 )قلب 4 )مغز
225. کاهش حرارت به کمتر از 26 درجه سانتی گراد سبب:
1) افزایش مقاومت عروق سیستمیک
2) افزایش مقاومت عروق ریوی
3) مورد 1و2
4) افزایش مقاومت عروق سیستمیک و کاهش مقاومت عروق ریوی
226. انتقال گرما در اکسیژناتور از طریق …….. انجام می پذیرد.
1) هدایت 2) کنوکسیون 3) تشعشع 4) گزینه یک و دو صحیح می باشد
227. کدامیک از موارد زیر بهترین غشاء جهت ساخت مامبران اکسیژناتور می باشد؟
1) غشاء سلیکونی 2 ) غشاء پلی پروپیلین
3 ) غشاء سلوفان 4) گزینه یک و دو صحیح می باشد
228. خیس شدن غشاءها و ورود پلاسمای خون به سوراخهای فیبررا……. گویند که در این حالت تبادل گازها…….. پیدا می کند.
1) نشت پلاسما – افزایش 2) نشت پلاسما- کاهش
3) نشت خون- افزایش 4) نشت خون- کاهش
229. میزان درناژ وریدی وابسته به ……..
1) حجم خون بیمار- مقاومت موجود در کانول وریدی
2) گرادیان بین بیمار و اکسیژناتور
3)نوع اکسیژناتور
4) گزینه یک و دو صحیح می باشد
230. گرادیان فشار بیش از …….در کانول آئورت موجب همولیز می شود.
1) 100 میلی متر جیوه 2) 150 میلی متر جیوه
3) 70 میلی متر جیوه 4) 170میلی متر جیوه
231. عوارض کانوله کردن شریان فمورال شامل:
1)دایسکشن 2) ایسکمی اندام 3 ) فیستول لنفاوی 4) هر سه مورد
232. مهمترین عارضه کانوله کردن شریا ن فمورال چیست؟
1) خونریزی 2) دایسکشن رتروگرادشریانی 3) ایسکمی اندام 4) عفونت
233. مزایای استفاده از شریان آگزیلاری نسبت به شریان فمورال چیست؟
1) کاهش ایسکمیک 2) استفاده در هیپوترمی عمیق
3) کاهش آتروآمبولی مغزی 4) هر سه مورد

234. کدام جمله صحیح می باشد؟
1) لوله 8/3 اینچ: 9 میلی متر قطر و 65 سی سی حجم در هر 100 سانتی متر در خود جای می دهد
2)لوله 2/1 اینچ 12 میلی متر قطر و 115 سی سی حجم در هر 100 سانتی متر در خود جای می دهد
3) لوله 4/1 اینچ : 6 میلی متر قطر و 30 سی سی حجم در هر 100 سانتی متر در خود جای می دهد
4) همه موارد
235. اجزای مخزن کاردیوتومی شامل:
1) حفره کف زدا 2 ) حفره ذخیره ای
3) ماکروومیکروفیلتر 4) همه موارد
236. در هنگام گرم کردن بیمار، باید حداکثر گرادیان حرارت شریانی با وریدی به چه میزان باشد؟
1) 12 درجه سانتی گراید 2)10 درجه سانتی گراید
3)8 درجه سانتی گراید 4)6 درجه سانتی گراید
237. در صورت افزایش گرادیان حرارت شریانی با وریدی به بیش از ده درجه سانتی گراید:
1) حلالیت گاز کاهش یافته و حباب هوا تشکیل نمی شود
2) حلالیت گاز کاهش یافته و حباب هوا تشکیل می شود
3) حلالیت گاز افزایش یافته و حباب هوا تشکیل می شود
4) حلالیت گاز افزایش یافته و حباب هوا تشکیل نمی شود
238. گرمای مناسب بیمار در انتهای CPB شامل:
1) رکتال 37- نازوفارنکس 37 2) رکتال 35- نازوفارنکس 37
3) رکتال 35- نازوفارنکس 38 4) رکتال 37- نازوفارنکس 38
239. هیپوترمی بازگشتی ) Rebound ) بعد از اتمام CPB نشان دهنده:
1) گرم کردن نامناسب بیمار 2) کاهش دمای محیط اتاق عمل قلب
3) هردو مورد 4) طولانی شدن زمان عمل
240. اسیدوز در حین CPB سبب:
1) کاهش عملکرد میوکارد- هایپرکالمی 2) کاهش تون عروق ریوی
3) کاهش عملکرد داروهای اینوتروپیک 4) همه موارد
241. هدف بالینی بعد از CPB حفظ فشار شریانی در محدوده —— به همراه ایندکس قلبی——–می باشد.
1)90-80 میلی متر جیوه – >2lit/min/m2
2) 100-90 میلی متر جیوه ->2lit/min/m2
3) 100-90 میلی متر جیوه – <2lit/min/m2
4) 90-80 میلی متر جیوه – <2lit/min/m2
242. مقاومت عروق سیستمیک با گرم کردن دوباره بیمار —— می یابد.
1) کاهش 2)افزایش 3) تاثیری ندارد 4) هیچکدام
243. هپارین:
1) ضعیف ترین میکرومولکولی قلیایی در بدن است
2) قوی ترین ماکرومولکول اسیدی در بدن است
3) قوی ترین ماکرومولکول بازی در بدن است
4) ضعیف ترین میکرومولکولی اسیدی در بدن است
244. فاکتورهای موثر در پاسخ دهی بیماران نسبت به هپارین شامل:
1)سطح آنتی ترومبین و تعداد پلاک ها
2) دما، PH و مصرف داروها ی ضد انعقاد
3) وضعیت تغذیه بیمارو اختلال عملکرد اعضا
4) هر سه مورد
245. تزریق بولوس هپارین قبل از شروع CPB سبب———فشار سیستمیک و ———-مقاومت عروق سیستمیک می شود.
1) کاهش- کاهش 2) کاهش- افزایش
3)افزایش- افزایش 4) افزایش- کاهش
246. عوامل موثر در مقاومت به هپارین شامل:
1) کمبود آنتی ترومین سه و سپتی سمی
2) ترومبوسیتوز
3) سندرم هیپرائوزیتوفیلی
4) هرسه مورد
247. علت اصلی کمبود آنتی ترومین در بیمارانی که تحت عمل جراحی قلب قرار می گیرند شامل:
1) درمان با هپارین قبل از عمل 2)DIC
3)کمبود کلسیم 4)مورد 1و2
248. پروتامین از دسته پروتین های ——- است که از اسپرم ماهی سالمون گرفته شده و دارای بار——- می باشد.
1)قلیایی- مثبت 2)قلیایی-منفی 3 )اسیدی- مثبت 4)اسیدی- منفی
249. عوارض پروتامین در کدام یک از موارد زیر بیشتر می باشد؟
1) کسانی که به ماهی آلرژی دارند
2)کسانی که انسولین NPH دریافت می کنند
3) مورد الف و ب
4) کسانیکه قبلاً هپارین دریافت کرده اند
250. واکنشهای مربوط به پروتامین شامل:
1) هیپوتانسیون سیستمیک گذرا 2) واکنش آنافیلاکتیک
3) وازوکانستریکشن عروقی 4) هر سه مورد

نظری ارسال نشده

دیدگاهتان را بنویسید