بسمه تعالی
سری ششم سوالات کتاب آقای شول و همکاران

96. کدام یک جزء متغیرهای فیزیولوژیک دخیل در آسیب های مغزی نیست؟
الف) MAP ب) HCT ج) flow د) PBUF
97. کدام یک عوامل تعین کننده پرفیوژن مغزی در حین بای پس قلبی – ریوی را با ترتیب اولویت بیان می کند؟
الف) MAP –Hct -متابولیسم مغزی – PaCO2
ب) متابولیسم مغزی – PaCO2 – Hct – MAP
ج) MAP – PaCO2 – متابولیسم مغزی -Hct
د) متابولیسم مغزی – MAP – PaCO2 – Hct
98. در شرایط ایده آل هایپوترمی زیر 25 درجه سانتی گراد، تا چند درصد میتواند متابولیسم و مصرف اکسیژن را کاهش دهد؟
الف) 40% ب)50% ج)60% د)70%
99) کدام جمله در مورد پرفیوژن مغز درست بیان شده است؟
الف) در فشار متوسط شریانی بالاتر از mmHg 55 افزایش جریان خون پمپ موجب افزایش جریان خون مغز میشود.
ب) در فشار متوسط شریانی کمتر از mmHg 55, کاهش جریان خون پمپ موجب کاهش جریان خون مغز میشود.
ج) در فشار متوسط شریانی بالاتر از mmHg 45 افزایش جریان خون پمپ موجب افزایش جریان خون مغز میشود.
د) مرز فشار متوسط شریانی برای پیشگیری از کاهش جریان خون مغز حین CPBmmHg 70 بیان شده است.
100) وابستگی جریان خون مغزی به جریان پمپ چه زمانی دیده میشود؟
الف) زمانی­که جریان خیلی بالا باشد ب) زمانیکه جریان خیلی پایین باشد
ج) زمانی­که جریان پمپ به قدری پایین باشد که نتواند فشار متوسط شریانی بالاتر از آستانه خود تنظیمی مغز ایجاد کند
د) زمانی­که جریان پمپ به قدری بالا باشد که فشار متوسط شریانی بالاتر از آستانه خود تنظیمی مغز ایجاد کند
101) بر اساس نتایج مطالعات گلد و همکاران، توصیه شده است در بیماران مسن و مبتلایان به دیابت و فشار خون بالا، فشار متوسط شریانی حین CPB در چه حدی حفظ شود.
الف) بالاتر از mmHg 55-60 ب) mmHg 40 -55 ج) بالاتر از mmHg 80 د) بالاتر از mmHg 90
102) کدام گزینه درمورد تاثیر دما بر نتایج نورولوژیک نادرست است؟
الف) شواهد محکمی مبنی یر تاثیرات نورولوژیکی کنترل دما وجود ندارد
ب) گرم کردن آهسته بر نتایج شناختی اثر مثبت دارد
ج) دمای مغزی حین بای پس اصولا بالاتر از آن چیزی است که تخمین زده می­شود
د) بسیاری از حوادث ناشی از آمبولی در مرحبه گرم کردن مجدد ایجاد میشود
103) کدام گزینه در مورد تاثیر کنترل قند خون بر آسیب های مغزی صحیح است؟
الف) هایپوگلیسمی نسبت به هایپوترمی پیامدهای نورولوژیک را در آسیب های ایسکیمک وخیم تر می­کند
ب) کنترل قند خون قبل و حین و بعد از عمل به تنهایی در کاهش بروز آسیب های مغزی نقش موثری دارد
ج) کنترل قند خون قبل و حین و بعد از عمل در صورت بروز آسیب مغزی شدت آن را تعدیل میکند
د) هایپرگلایسمی نسبت به هایپوترمی پیامدهای نورولوژیک را در آسیب های ایسکیمک وخیم تر می­کند
104) مطالعات انجام شده در مورد تاثیر مهارکننده های کمپلمان و استرویید ها در نتایج نورولوژیکی چه نتایجی در پی داشته است؟
الف) اثر بخشی آنها مورد تایید قرار گرفت
ب) اثر بخشی آنها آنطور که باید مورد تایید قرار نگرفت
ج) تاثیر آنها آنطور به اندازه کافی قدرتمند نبود.
د) ب و ج صحیح است.
105) کدام گزینه در مورد کاهش آمبولیزاسیون حین بای پس قلبی ریوی موثر است؟
الف) باز کردن کلمپ آئورت هر 20 دقیقه به مدت دو دقیقه
ب) کانول گذاری فمورال
ج) گرافت های تماما وریدی
د) تصویر برداری قبل از عمل
106) شروع سکته مغزی با بیشترین میزان شیوع در جراحی CABG با پمپ، در چندمین روز پس از عمل میباشد؟
الف) روز اول ب) روز دوم ج)روز سوم د) روز چهارم
107) شروع سکته مغزی با بیشترین میزان شیوع در جراحی CABG بدون پمپ، در چندمین روز پس از عمل میباشد؟
الف) روز اول ب) روز دوم ج)روز سوم د) روز چهارم
108) در جراحی CABG به روش Off Pump میزان سکته مغزی نسبت به روش ON Pump چه تغییری دارد/
الف) بطور نسبی کاهش می­یابد ب) بطور قابل توجهی کاهش می­یابد
ج) تغییری نمیکند د) دقیقاً مشخص تشده است
109) کدام گزینه در مورد سکته های مغزی حین CPB صحیح است.
الف) بیش از نیمی از سکته های مغزی ممکن است به آمبولی های ناشی از آئورت ارتباطی نداشته باشد
ب) با حذف دستکاری آئورت میزان سکته مغزی کاهش می­یابد
ج) الف و ب صحیح است
د) بروز کلی سکته مغزی در جراحی قلب نسبت به قبل افزایش یافته است.
110) فیبریلاسیون دهلیزی پس از عمل بطور مستقل، احتمال بروز سکته مغزی را چند برابر افزایش میدهد؟
الف) دو برابر ب) چها برابر ج) شش برابر د) ده برابر
111)عوامل خطر سکته مغزی دیررس پس از جراحی قلب کدام است؟
الف) پرفشاری خون ب) سکته مغزی قبلی ج) الف و ب د) حوادث خاص حین عمل جراحی
112)کدام متغیر کمترین نسبت شانس در خطر سکته مغزی زودرس یا دیررس را دارد؟
الف) مدت زمان CPB ب) سابقه سکته مغزی ج) دیابت د) آترواسکلروزیس آئورت صعودی
113) کدام متغیر بیشترین نسبت شانس در خطر سکته مغزی زودرس یا دیررس را دارد؟
الف) مدت زمان CPB ب) سابقه سکته مغزی ج) جنسیت زن د) فیبریلاسیون دهلیزی
114) افرادی که حملات ایسکمی گذرا (TIA) را تجربه کرده اند تقریبا چند درصد شانس سکته مغزی در 6 ماه اول بعد از TIA را دارند؟
الف) 50%ب) 80% ج)20% د)95%
115) کدام گزینه در مورد بیمارانی که اخیراً دچار سکته مغزی شده اند صحیح است ؟
الف) به ناپایداریهای همودینامیکی حین پمپ حساسیت بیشتری دارند
ب) آسیب پذیری آنها نسبت به سایر بیماران تفاوتی ندارد
ج) الف و ب صحیح است
د) به ناپایداری های همودینامیکی حین پمپ حساسیت کمتری دارند
116) کدام گزیته در مورد نتایج نورولوژیکی صحیح است؟
الف) قوی ترین عامل تعین کننده نتایج نورولوژیکی اتفاقات حین جراحی است
ب) قوی ترین عامل تعین کننده نتایج نورولوژیکی به تاریخچه پزشکی قبلی بیمار برمی گردد
ج) نحوه شروع یا تشدید عوامل خطر بیمار بوسیله وقایع حین و بعد از عمل جراحی تاثیر اندکی بر پیامدهای نورولوژیکی دارد
د) گزینه الف، ج صحیح است.
117) نتایج شناختی طولانی مدت در بیمارانی که تحت مداخلات عروق کرونر از طریق پوست (PCI) قرار می­گیرند نسبت به آنهایی که تحت CABG قرار میگیرند چه تفاوتی دارد؟
الف) در PCI بیشتر است ب) در CABG بیشتر است ج) تفاوتی ندارد د) هر دو به یک میزان است
118)جراحی قلب به روش بدون پمپ از لحاظ آسیب های شناختی نسبت به روش با پمپ چه تفاوتی دارد؟
الف) روش بدون پمپ نتایج بهتری دارد ب) در روش باپمپ نتایج کمتری دارد
ج) میزان تفاوت، اهمیت بالینی ندارد د) الف و ج صحیح است.
119) پیامد پیشرفت بیماری های مزمن مغزی بعد از جراحی تا چند سال پس از جراحی نمایان می شود؟
الف) 2سال ب) 4سال ج) 5سال د) 7سال
120) چند درصد از بیمارانی که دچار آسیب حاد کلیوی بعد از عمل جراحی دریچه همزمان با CABG شوند نیاز به دیالیز خواهند داشت؟
الف) 1% ب) 2% ج)33% د)10%
121) چند درصد از بیمارانی که دچار آسیب حاد کلیوی بعد از عمل جراحی CABG شوند نیاز به دیالیز خواهند داشت؟
الف) 1% ب) 2% ج)12% د)5%
122) خطر ابتلای بیمار تحت جراحی قلب به آسیب حاد کلیوی به طور قابل ملاحظه ای به کدام عامل ارتباط دارد؟
الف) فشار منوسط شریانی حین CPB ب) میزان هایپوترمی حین CPB
ج) وخامت بیمار مزمن کلیه (CKD) د) الف و ب صحیح است
123) افزایش کراتینین سرم وابسته به کدام عامل است؟
الف) ترشح توبولی ب) توده عضلانی ج) کاتابولیسم د) همه موارد
124) کدام گزینه جزء مارکرهای جدید آسیب کلیه است؟
الف) اینترلوکین 6 ب) کراتینین ج) سیستاتینC سرم د) الف و ج صحیح است
125) کدام گزینه به عنوان نشانگر زیستی جدیدتر و اختصاصی در مورد آسیب حاد کلیوی درمان بیماران جراحی قلب و عروق اطقال می­باشد؟
الف) NGAL ب)کراتینین ج) KIM-1 د) IL -17
126) طبق مطالعات Chertow کدام مورد بعنوان یک پیش بینی کننده قوی برای دیالیز پس از عمل محسوب میشود؟
الف) کلیرانس کراتینین قبل از عمل ب) سابقه عمل جراحی قلب ج) کم خونی د) الف و ج صحیح است
127) کدام عامل جزء علل اصلی کاهش جریان خون کلیوی در طی CPB است؟
الف) واسطه های تولید شده توسط SIRS ب) جابجایی آندوتوکسین های دستگاه گوارش
ج) الف و ب صحیح است د) فشار متوسط شریانی حین CPB
128) کلیه چند درصد از کل برون ده قلبی را دریافت می­کند؟
الف) 50%ب)30% ج)40% د)20%
129) قشر کلیه چند درصد از کل جریان خون کلیه را دریافت میکند؟
الف) 10% ب)90% ج)20% د)30%
130) مصرف اکسیژن کلیه چند درصد از استفاده کل بدن است؟
الف) 10% ب)20% ج)50% د)30%
131. کدام گزینه در مورد پرفیوژن کلیه­ها حین CPB نادرست است؟
الف- کلیه­ها به کاهش پرفیوژن بسیار حساس­اند.
ب- بیشتراکسیژن وارد شده به کلیه توسط مدولای کلیه مصرف می­شود.
ج- الگوی مصرف اکسیژن در قشر و مدولای کلیه مشابه است.
د- عدم انطباق مصرف اکسیژن بین قشر کلیه با مدولا می­تواند سبب ATN شود.
132. کدام گزینه در مورد پیشگیری از آسیب حاد کلیه در CPB جایگاهی ندارد؟
الف- هیدراسیون کافی قبل از جراحی ب- اجتناب از نفروتوکسین­ها(مواد حاجب)
ج- اصلاح همودینامیک د- هموفیلتراسیون
133. استفاده از دیورتیک­ها با هدف پیشگیری از AKI در CPB …………
الف- تاثیری ندارد ب- کاملا موثر است.
ج- سبب اصلاح اختلالات می­شود. د- سبب دفع قابل توجه رادیکال­های آزاد می­شود.
134. دوز پیشنهادی مانیتول در اطفال حین جراحی قلب به روش ON Pump کدام است؟
الف- gr/kg 3-2 ب- gr/kg 0.5 ج- gr/kg5 د- gr/kg6-8
135. در خصوص بیماران وابسته به همودیالیز که کاندید جراحی قلب هستند، بهترین زمان انجام همودیالیز کدام است؟
الف- بلافاصله قبل از جراحی ب- حداکثر 6 ساعت قبل از جراحی
ج- 1-2 روز قبل از جراحی د- 3 روز قبل از جراحی
136. اسیدوز متابولیک مرتبط با AKI در ارتباط با کدام گزینه معمول­تر است؟
الف- دفع زیاد بی­کربنات ب- هایپوپرفیوژن
ج- اسیدوز لاکتیک د- ب و ج صحیح است
137. کدام گزینه در مورد مصرف دیورتیک­ها بعنوان مداخله درمانی برای AKI صحیح است؟
الف- مداخله موفقی در این زمینه به نظر نمی­رسد.
ب- نگرانی­هایی در مورد افزایش خطر بالینی با استفاده آنها وجود دارد.
ج- مصرف قبل از عمل، تاثیری در جلوگیری، اصلاح یا کوتاه شدن مدت زمان AKI ندارد.
د- همه موارد.
138. کدام گزینه شامل آسیب­های شایع آئورت محسوب نمی­شود؟
الف- تنگی آئورت ب- گشاد شدگی آنوریسمی
ج- قطع شدن عرضی آئورت د- دایسکسیون آئورت
139. کدام گزینه در مورد ترتیب نامگذاری لایه­های سه­گانه آئورت از داخل به خارج صحیح است/
الف- ادونتیشیا، مدولا، اینتیما ب- اینتیما، مدولا، ادونتیشیا
ج- ادونتیشیا، اینتیما، مدولا د- اینتیما، ادونتیشیا، مدولا
140. بر اساس تقسیم­بندی استنفورد در مورد دایسکسیون آئورت سینه­ای، کدام نوع به جراحی فوری نیاز دارد؟
الف- نوع A ب- نوع B ج- نوع C د- نوع D
141. کدام گزینه جزو معایب کانولاسیون شریان فمورال می­باشد؟
الف- کانول گذاری ممکن است به ایسکمی اندام تحتانی منجر شود.
ب- پرفیوژن رو به عقب
ج- پرفیوژن آنته­گراد د- الف و ب صحیح است.
142. کدام گزینه در مورد روش­های بهبود درناژ وریدی صحیح است؟
الف- استفاده از کانول وریدی قطورتر با حفظ تناسب وریدی
ب- استفاده کمکی از مکش درناژ وریدی
ج- استفاده از کانول های بلند وریدی د- همه موارد
143. بهترین روش برای محافظت نخاع در برابر ایسکمی به هنگام جراحی آئورت نرولی کدام است؟
الف- به حداقل رساندن زمان کلمپ عرضی آئورت
ب- استفاده از CPB نسبی از طریق عروق فمورال
ج- هیپوترمی متوسط
د- هیپوترمی عمیق
144. هایپوترمی تصادفی معمولا در چه سطحی ایجاد می شود؟
الف- ملایم ب- متوسط ج- عمیق د- همه موارد
145. کدام گزینه در مورد پدیده افت متعاقبددر مصدومین صحیح است؟
الف-پدیده از دست دادن گرما ب- معمولاً همراه غوطه ور شدن در آب سرد بدنبال غرق شدگی اتفاق می­افتد
ج- الف و ج صحیح است د- افت بدن مصدوم بعد از عمل جراحی است
146. قابل اعتمادترین در مطمئن ترین روش برای گرم کردن بدن مصدوم دچار هایپوترمی شدید کدام است؟
الف- استفاده از CPB ب- غوطه ور ساختن در آب گرم ج- استنشاق گازهای دمی گرم
د- درمان بوسیله امواج موج کوتاه (microwave)
147. کدام گزینه جزء معیارهای قطعی مرگ سلول غیر قابل برگشت نیست؟
الف- هایپرکالمی بالایmmol/l9 ب- 5/6 ≤PH ج- 5≤Hb د- ACT≤400ثانیه در نمونه خون وریدی
148. کدام گزینه جز معیارهای پیش بینی کننده نیاز به CPB حین عمل پیوند ریه نمی­باشد؟
الف) کسر تخلیه بطن راست کمتر از 40% ب) نتیجه کمتر از 250 متر درشت 6 دقیقه پیاده روی
ج) اسیدوز شدید در ABG د) افت اشباع خون شریانی به کمتر از 94% در هنگام ورزش
149. در کدام­یک از جراحی های برداشتن تومور، CPB کاربرد دارد؟
الف- تومور کبد با درگیری ورید اجوف تحتانی ب- تومور وسیع مدیاستینال که به قلب نفوذ کرده است
ج- تومور کلیه با درگیری ورید اجوف تحتانی د- همه موارد
150. کدام سیستم بصورت پرتابل امکان استفاده از تجهیزات کمک سیرکولاسیون را به بیماران در بخشهای اورژانس میدهد؟
الف- ECPS ب-DHCA ج-CPB د-VAD

نظری ارسال نشده

دیدگاهتان را بنویسید