سوالات کتاب آقای شفیعی

 

سوالات کتاب آقای شفیعی

1 ) غشاء سلولی به کدامیک از اجزاء ذیل نفوذپذیری بیشترری دارد ؟

1-    آب           2- پتاسیم              3- کلسیم              4- سدیم

2 ) مایع داخل سلولی تقریبا فاقد کدامیک از یونهای ذیل می باشد ؟

1-    پتاسیم               2- سدیم               3- کلسیم               4-منیزیوم

3 ) کدامیک از جملات ذیل تعریف اسمز می باشد ؟

1-    انتشار خالص آب از یک ناحیه با غلظت زیاد آب به ناحیه ای با غلظت کمتر آب

2-    انتشار خالص آب از یک ناحیه با غلظت کم آب به ناحیه ای با غلظت بیشتر آب

3-    انتشار یونها از یک ناحیه با غلظت زیاد به ناحیه ای با غلظت کمتر

4-    انتشار یونها از یک ناحیه با غلظت کم به ناحیه ای با غلظت بیشتر

4 ) اسمولالیته یعنی ؟

1-    غلظت در کیلوگرم آب

2-    غلظت در لیتر آب

5 ) خون دارای کدام حجم مایع است ؟

1-    خارج سلولی               2- داخلی سلولی               3- هر دو

6 ) کدامیک از تعاریف ذیل مربوط به پلی سیتمی می باشد ؟

1-    افزایش گلبول قرمز بیشتر از 30%

2-    افزایش گلبول قرمز بیشتر از 20%

3-    افزایش گلبول قرمز بیشتر از 10%

4-    افزایش گلبول قرمز بیشتر از 40%

7 ) التهاب توسط کدامیک از موارد زیر شناخته می شود ؟

1-    وزودیلاتاسیون و افزایش جریان خون موضعی

2-    افزایش نفوذپذیری مویرگ ها ونشت مقادیر زیاد مایع به فضای بین بافتی

3-    مهاجرت تعداد زیادی از گرانولیت ها و مونولیت ها به درون بافت

4-    همه موارد

8 ) ائوزینوفیلها در کدامیک از عفونتها افزایش می یابند ؟

1-    ویروسی               2- باکتریایی               3- انگلی               4- قارچی

9 ) بیشترین درصد آنتی بادی در بدن متعلق به کدام است ؟

1-    Igm               2- IgG               3- IgA               4- IgD

10 ) مکانیسم عمل آنتی بادیها برای حفاظت بدن کدام است ؟

1-    با حمله مستقیم به عامل مهاجم           2- سیستم کمپلمال           3- هر دو           4- هیچکدام

11 ) هموستاز و انعقاد خون توسط کدام مکانیسم انجام می گردد ؟

1-    انقباض عروقی               2- ایجاد یخ پلاکتی               3- ایجاد لخته خون در نتیجه انعقاد خون      

4 – همه موارد

12 ) کدامیک از موارد ذیل جزء فاکتورهای انعقادی می باشد ؟

1-    فیبرینوژن               2- پروترومبین             3- کلسیم               4- همه موارد

13 ) ساخت فعال کننده پروترومبین (فاکتور انعقادی) تحت تاثیر کدام عوامل می باشد ؟

1-    ضربه به دیواره عروق و بافت های مجاور               2- ضربه و آسیب به خون

3 – تماس خون با سلولهای آندوتلیال آسیب دیده             4- همه موارد

14 ) چند نوع آنتی ژن Rh در خون وجود دارد و نوع شایع آن کدام است ؟

1-    6 و D               2- 5 و D               3- 4 و D               4- 6 و C

15 ) هماتوکریت خون کامل whole Blood چند درجه است ؟

1-    35 تا 40               2- 40 تا 45               3- 45 تا 50               4- 50 تا 60

16 ) کدامیک از موارد ذیل عامل نارسایی کلیه در واکنش های انتقال خون می باشد ؟

1-    انقباض عروق کلیوی               2- شوک گردش خون               3- بسته شدن توبولهای کلیوی

4 – همه موارد

17) هدف از تجویز گلوبولهای قرمز شسته شده چیست ؟

   1- کاهش واکنش های آلرژیک         2- حذف پلاسما         3- حذف گلبولهای سفید         4- همه موارد

18 ) پلاسمای منجمد تازه بعد از ذوب شدن در دمای 1 تا 6 درجه چند ساعت نگهداری می شود ؟

1-    24 ساعت               2- 48 ساعت               3- 72 ساعت              4- 12 ساعت

19 ) کدامیک از عوامل ذیل در CPB سبب تولید آمبولی می شود ؟

1-    سن بیمار         2- تجهیزات مورد استفاده         3- روش عمل جراحی (جراحی)         4- همه موارد

20 ) کدامیک از افراد ذیل در CPB در معرض خطر آمبولی چربی می باشد ؟

1-    سابقه هیپرلیپومی              2- افراد با مشکلات کبدی               3- هر دو

21 ) کدامیک از عوامل ذیل عامل ایجاد آمبولی خارجی می باشد ؟

1-    تا لک               2- بن واکس               3- فیبر               4- همه موارد

22 ) کدامیک از عوامل ذیل عامل تولید کننده میکروبابل در CPB می باشد ؟

1-    اکسیژتراتور         2- نحوه سرد و گرم کردن         3- ساکشن کاردیوتومی           4- همه موارد

23 ) جهت پیشگیری از میکروبابل اختلاف درجه بین آب و خون در چه محدوده ای باید باشد ؟

1-    8 تا 10               2- 10 تا 12               3- 12 تا 15              4- 5 تا 7

24 ) در تولید میکروآمبولی کدامیک از عوامل ذیل نقش مهمتری دارد ؟

1-    ساکشن تراکوتومی         2- نحوه سرد کردن         3- اکسیژتراتور         4- cavitation

25 ) استفاده از کدام فیلتر در پیشگیری از میکروآمبولی موثر است ؟

1-    فیلتر کاردیوتومی . مخزن وریدی     2- فیلتر کاردیوپتری     3- فیلتر قبل از بای پس     4- همه موارد

26 ) کدامیک از عوامل ذیل در عبور حباب از فیلترها موثر است ؟

1-    اندازه حباب             2- فشار جلو برنده خون             3- ویسکوزیه خون             4- همه موارد

27  ) در هنگام استفاده از فیلتر شریانی می بایست به کدام نکات توجه شود ؟

1-    اندازه سوراخهای فیلتر        2- استفاده از COZ قبل از پرایم        3- پرایم کردن فیلتر با فلوی پایین 50

4-همه موارد

28 ) نکات خاص در هنگام استفاده از فیلتر قبل از بای پاس کدام است ؟

1-    در هنگام استفاده خون وارد محلول پرایم نشود

2-    اگر از فیلتر 2/0 میکرون استفاده می شود ترجیحا آلبومین و دارو به محلول پرایم اضافه نکنیم

3-    فیلتر 2/0 میکرون قادر است باکتریها و عوامل ایزوتوکسین امتحای را از محلول پرایم جدا نماند

4-    همه موارد

29 ) محدودیت استفاده از فیلترها کدام است ؟

1-    قیمت بالا

2-    کاهش پلاکت ها

3-    ایجاد میکروآمبولی

4-    همه موارد

30 ) عبور کدام محلول مانع استفاده جهت ترانسفوزیون خون از سمت خون می گردد ؟

1-    مانیتول             2- ولوون             3- بی کربنات               4- آلبومین

31 ) جهت جلوگیری از آلودگی میکروبی و ذرات معلق در هوا از کدام فیلتر استفاده می شود ؟

1-    فیلتر تخلیه لکوسیت         2- فیلتر قبل از بای پس         3- فیلتر گازی         4- فیلترهای شریانی

32 ) از انجام اولترافیلتراسیون کدام فشار نقش مهمتری را دارد ؟

1-    فشار اسمونیک         2- فشار هیدواستاتیک بین دو طرف غشا         3- فشار انکوتیک          

4- ایجاد فشار مثبت در قسمت خارجی هموفیلتر

33 ) اختلاف فشار در طرف شریانی و وریدی هموفیلتر به کدام عوامل بستگی دارد ؟

1-    غلظت هموگلوبین           2- درجه حرارت           3- میزان جریان خون           4- همه موارد

34 ) چه عواملی در ضریب اولترافیلتراسیون موثر است ؟

1-    اندازه منافذ               2- قطر منافذ               3- عمق منافذ               4- همه موارد

35 ) کدام عامل ذیل موجب کاهش مقدار فیلتراسیون می شود ؟

1-    افزایش پروتئین سرم         2- افزایش هماتوکریت         3- کاهش درجه حرارت       4- همه موارد

36 ) کدام عامل در اولترافیلتراسیون عامل بسیار مهم در تعیین مواد و محلولهایی است که می تواند از مایع پلاسما خارج گردد ؟

1-    اندازه منافذ         2- سرعت جریان خون         3- فشار منفی ایجاد شده در مسیر خروجی

4-فشار مثبت ایجاد شده در مسیر خروجی

37 ) کدام جمله در ارتباط با MUF ( Modified ultra filteration ) صحیح است ؟

1-    این روش بیشتر در کودکان کمتر از 20 کیلوگرم استفاده می شود

2-    افت فشار خون در           در حدود 10 تا 15 واحد بعد از شروع MUF قابل قبول می باشد

3-    در این روش خون به مدت 10 تا 20 دقیقه و با فلوی c 100 در دقیقه فیلتر شده و به دهلیز راست       برمی گردد

4-    همه موارد

38 ) کدامیک از موارد ذیل از مزایای MUF می باشد ؟

1-    باعث خروج مایعات اضافه از بدن می شود

2-    تقریبا تمام خون موجود در مدار به بیمار بر می گردد

3-    واسطه های التهابی میتوکنین ها را خارج می کند

4-    همه موارد

39 ) از معایب MUF کدام است ؟

1-    سبب تاخیر در خروج کانولها و تزریق پروتامین         2- احتمال ناپایداری همودینامیک در حین انجام کار

3 – احتمال میکروآمبولی هوایی در این روش بیشتر است           4- همه موارد

40 ) در کدام روش اولترافیلتراسیون حجم مایع برداشتی برابر حجم مایع اضافه شده است ؟

1-    اولترافیلتراسیون با بالانس صفر               2- اولترافیلتراسیون قراردادی یا معمولی

3 – MUF                                           4- هر سه مورد

41 ) اثرات خاص اولترافیلتراسیون کدام است ؟

خارج کردن 1- میتو کنین ها             2- کموکنین             3- میلو پراکسیداز             4- همه موارد

42 ) رعایت کدام نکته در آماده کردن دستگاه هموفیلتراسیون مهم است ؟

1-    دستگاه را در جای مناسب بر روی   هولدر         قرار داده شود

2-    لاین شریانی در پایین و لاین وریدی در بالا

3-    قبل از شروع کار دستگاه را پرایم و هواگیری نمایید

4-    همیشه دستگاه بالاتر از کیسه جمع کننده مایع قرار گیرد

5-    همه موارد

43 ) تاثیر اولترافیلتراسیون بر کدام ارگان بدن موثر است ؟

1-    ریه               2- کلیه               3- مغز               4- همه موارد

44 ) انافیلاتوکینهای C3a و C5a کدام تاثیر را در بدن دارند ؟

1-    باعث افزایش نفوذپذیری عروق و انقباض عضلات می شوند

2-    موجب آزادسازی هیستامین شده و فشارخون را کاهش می دهند

3-    سبب تجمع پلاکتها میشود

4-    همه موارد

45 ) مهمترین نکته در اعمال جراحی قلب بیماران باردار کدام است ؟

1-    افزایش برون ده قلب مادر از هفته ششم شروع و تا هفته شانزدهم ادامه می یابد

2-    جریان خون   کلیوی مادر 30 تا 50% افزایش می یابد

3-    عمل جراحی در سه ماهه اول به دلیل تاثیر عمیق هیبترکمی و داروها بر جنین خطرناک می باشد

4-    همه موارد

46 ) نکته مهم در تعیین استراتژی بیماران با آگلوتین سرد کدام است ؟

1-    از روش نورموترمی استفاده گردد

2-    از طریق پلاسما می توان بسیاری از آنتی بادی های سرمی را خارج نمود

3-    باید محلول پرایم را به میزان 36-37 درجه گرم نگاه داشت

4-    همه موارد

47 ) استراتژی پرفیوزنیست در درمان بیماران هیپوترمی ناشی از حوادث کدام است ؟

1-    بیمار هپارینه شود                  2- از طریق شربان وورید فمورال کانوله می شود

3 – این بیماران معمولا در حالت اسیدوز می باشند         4- همه موارد

48 ) تفاوت نوزادان با بزرگسالان که در CPB باید در نظر گرفته شود ؟

1-    تولید فاکتورهای انعقادی وابسته به ویتامین K توسط کبد در نوزادان در سطح پایینی قرار دارد

2-    ریه ها در زمان تولد نارس و تا سن 8 سالگی به روند رشد و تکامل خود ادامه می دهند

3-    سیستم ایمنی نوزادان ضعیف می باشد

4-    همه موارد

49)در سندرم قلب چپ كوچك جهت كانولاسيون شرياني در CPBاز كدام شريان استفاده مي شود؟

1-آئورت

2-پولمونر

3-ابتداي آئورت

4-شاخه چپ شريان پولمونر

50)در انجام CPBاطفال كدام نكته اهميت دارد؟

1-انتخاب اكسيژنراتور با تبادل گازي بالا

2-استفاده از حداقل باريم

3-استفاده از مانيتول به مقدار 5/0گرم به ازاء هر كيلوگرم وزن

4-همه موارد

51 ) تفاوت نوزادان با بزرگسالان که در CPB باید در نظر گرفته شود ؟

1-    تولید فاکتورهای انعقادی وابسته به ویتامین K توسط کبد در نوزادان در سطح پایینی قرار دارد

2-    ریه ها در زمان تولد نارس و تا سن 8 سالگی به روند رشد و تکامل خود ادامه می دهند

3-    در اطفال تفاوت عروق كليه ها بالا و همراه با افزايش جريان خون از كورتكس كليه مي باشد

4-    همه موارد

52)كداميك از تركيبات ذيل در -پرایم—-اكسيژنراتور اطفال وشيرخوار استفاده مي شود؟

1-آلبومين

2-هپارين

3-خون

4-همه موارد

53)استفاده ازخون درپرایم به منظور خنثي كردن سيترات و جلوگيري از كاهش كلسيم يونيزه كدام اقدام صحيح است؟

1-استفاده از هپارين 1500واحد

2-تجويز 10سي سي گلوكونات كلسيم

3-استفاده از 100سي سي بيكربنات سديم

4-همه موارد

54)استفاده از هيپوترمي در جراحي قلب اطفال داراي مزاياي ذيل مي باشد به جز:

1-حفاظت از مغز و ارگانهاي حياتي بدن

2-هيپوترمي برگشت خون از محيط جانبي به محيط عمل كم مي كند

3-افزايش متابوليسم بدن

4-امكان گرم شدن قلب در فاصله تجويز كارديوپتري كم مي كند

55)محدوده هيپوترمي خفيف در CPBاطفال كدام است؟

1-30الي34

2-28الي 30

3-32الي34

4-25الي28

56)محدوده درجه هيپوترمي عميق در CPBاطفال كدام است؟

1-15الي22

2-22الي25

3-25الي30

4-پايين تر از 15

57)عوامل موثر بر جريان خون مغز كدام است؟

1-دي اكسيد كربن

2-ويسكوزيته

3-درجه حرارت

4-همه موارد

58)منظور از مدت زمان معين در DHCA(DEEP HYPOTEMY CIRCULATORY AREST)كدام است؟

1-در زمان ايست گردش خون هيچ گونه ضايعه ساختماني و عملكرد براي مغز پيش نيايد

2-نگاه داشتن درجه حرارت در محدوده15-18

3-استفاده از كيسه يخ در اطراف سر بيمار

4-توقف گردش خون كمتر از 45دقيقه

59)مزاياي استفاده از پرفيوژن انتي گريد مغز كدام است؟

1-جلوگيري از آمبولي هوايي در عروق مغز

2-رساندن اكسيژن و مواد مغزي به مغز

3-دماي خون تزريقي 18و فشار خون بالاي 60ميلي متر جيوه

60)در پرفيوژن رتروگريد مغزي كدام جمله درست است؟

1-در اين روش SVCكانوله مي شود

2-سرد شدن يكنواخت و كامل مغز در اين روش بهتر انجام مي شود

3-دماي خون تزريقي 18درجه جريان خو.ن 300-500و فشار خون 25-30

4-همه موارد

61)جهت پيشگيري از صدمات توقف گردش خون كدام اقدام موثر است؟

1-تزريث استروئيد 2و8ساعت قبل از CPBجهت بهبود وپاسخ متابوليكي مغز

2-تزريق آپروتنين

3-استفاده از استراتژيPH STATوALPHA STAT

4-همه موارد

62)اقدام موثر در توقف گردش خون كدام است؟

1-سرد كردن بيمار با هدف هيپوترمي عميق

2-سرد كردن به آهستگي و باگراديان مناسب(4-6درجه)

3-از كيسه يخ در اطراف سر استفاده نمائيم

4-بيمار را در وضعيت ترند لنبرگ -قرار دهيد جهت جلوگيري از آمبولي هوا

5-همه موارد

63)بعد از اعمال جراحي پيچيده در بيماري هاي مادرزادي قلب كدام عامل جداشدن بيمار را در CPBبا مشكل روبرو ميكند؟

1-عمل جراحي موفقيت اميز نبوده

2-نارسايي بطن راست يا چپ مشاهده مي گردد

3-فشار شريان ريوي افزايش يافته

4-همه موارد

64)سينوس وا لسالوا در كجا قرار دارد؟

1-پشت لتهای دريچه آئورت

2-پشت لت هاي دريچه پولمونر

3-هر دو

4-هيچ كدام

65)بيشترين خونرساني به گروه AVتوسط كدام مشتريان كرونري انجام مي شود؟

1-LCX

2-LAD

3-RCA

4-مورد 1و2

66)عضله اصلي قلب كدام است؟

1-عضله دهليزي

2- عضله بطني

3-نيرو هاي عضلاني تخصص يافته تحريكي دهوايني

4-هر سه مورد

67)دوره انقباضي عضله قلبي بيشتر است يا عضله اسكلتي؟

1-قلبي

2-اسكلتي

3-مساوي است

68)انقباض طولاني در عضله قلب نتيجه تغييرات در ترشح و جذب كداميك از يونهاي ذيل مي باشد؟

1-پمپ كلسيم

2-پمپ سديم

3-پمپ كلسيم و پتاسيم

4-مورد 1و2

69)در منحني هاي فشار امواجv,a,cمربوط به كدام ناحيه پمپ قلبي است؟

1-دهليزها

2-بطن ها

3-شريان آئورت

4-شريان پولمونر

70)در منحني فشار آئورت دندانه (incisura)نشانه چيست؟

1-بسته نشدن دريچه آئورت

2-انقباض بطن ها

3-شروع دیا ستول واستراحت بطن چپ

4-مورد 1و2

71)رفلكس چشمي قلبي باعث تحريك كدام سيستم عصبي مي شود؟(عضله ركتوس چشم)

1-سمپاتيك

2-پاراسمپاتيك

3-هردو

4-تاثيري ندارد

72)تحريك رفلكس بين بريچ در دهليز راست باعث :

1-افزايش ضربان قلب

2-غیر فعال کردن پاراسمپاتیک

3-كاهش ضربان قلب

4-مورد 1و2

73)مجموع آب بدن در يك فرد بالغ (72kg)چند درصد وزن بدن است؟

1-60%

2-55%

3-65%

4-70%

74)كداميك از عوامل زير در ميزان حجم مايعات بدن موثر مي باشد؟

1-ميزان چربي بافت ها

2-جنس

3-سن

4-همه موارد

75-بيشترين حجم مايعات بدن در كدام قسمت سلول و بافت قرار دارد؟

1-داخل سلول

2-خارج سلول

3-ميان بافت

4-بطور مساوي تقسيم شده

شماره سوال گزينه1 گزينه2 گزينه3 گزينه4
1 #      
2     #  
3 #      
4 #      
5     #  
6 #      
7       #
8     #  
9   #    
10     #  
11       #
12       #
13       #
14   #    
15 #      
16       #
17       #
18 #      
19       #
20     #  
21       #
22       #
23 #      
24 #      
25       #
26       #
27       #
28       #
29       #
30 #      
31     #  
32   #    
33       #
34       #
35       #
36 #      
37       #
38       #
39       #
40 #      
41       #
42       #
43       #
44       #
45       #
46       #
47       #
48       #
49   #    
50       #
51       #
52       #
53       #
54     #  
55 #      
56 #      
57       #
58 #      
59       #
60       #
61       #
62       #
63       #
64     #  
65 #      
66   #    
67 #      
68     #  
69 #      
70   #    
71       #
72       #
73 #      
74       #
75 #      
76        
77        
78        
79        
80        

  

نظری ارسال نشده

دیدگاهتان را بنویسید