سوالات کتاب اقای دکتر یوسف نیا

 

شرایط یک پمپ ایده ال(از نظر عملکرد) عبارتست از؟

الف. توانایی انتقال حجم زیادی از خون در برابر فشار

ب. توانایی ایجاد نوسانات زیاد وسریع در ساعت

ج. کالیبراسیون ساده ومطمئن د. همه موارد

2. معیار اصلی تعیین حداکثر جریان کدامست؟

الف. قطر داخلی لوله ج. گردش دردقیقه

ب. طول لوله د. همه موارد

3. کدامیک از شرایط زیردارای عوارض بیشتری است؟

الف. Under Occlusion ج. Over Occlusion

ب. Normal Occlusion د. هیچکدام

4. پمپ های سانتریفیوژی وابسته به …….. هستند؟

الف. PRE LOAD ج. AFTER LOAD

ب. هر دو د. هیچکدام

5- شدت آسیب به خون در پمپ های سانتریفیوژی وابسته به چیست؟

الف. تنظیم صحیح ج. هردو

ب. مهارت اپراتور د. Shear stress بالا

6. غشاء انتخابی در اکسیژناتورهای ………………. از جنس سیلیکون است.

الف. اکسیژناتورهای بابل ج. اکسیژناتورهای مامبران حقیقی

ب. اکسیژناتورهای مامبران ساده د. همه موارد

7. کدامیک از اجزاء زیر به عنوان ابزار ایمنی شناخته می شوند؟

الف. بابل سنسور ج. فیلتر شریانی

ب. سطح سنج د. همه موارد

8. بهترین کانول وریدی در برقراری درناژمناسب وریدی چیست؟

الف. تک مرحله ای ج. وریدی خمیده

ب. اجفی دهلیزی(دو مرحله ای) د. هیچکدام

9. حد Optimal گرادیان فشار در نوک کانول شریانی جهت به حداقل رساندن آسیب(لیز گلوبولی) چیست؟

الف. 50 میلی متر جیوه ج. 150 میلی متر جیوه

ب. 100 میلی متر جیوه د. 200 میلی متر جیوه

10. درکانولاسیون محیطی(فمورال و…) کدامیک از موارد زیر را باید در نظر داشت؟

الف. بررسی قبلی آئورت صعودی از نظر آتروم ج. انجام TEEقبل از عمل

ب. بررسی قبلی آئورت نزولی از نظر آتروم د. همه موارد

11. جدی ترین عارضه کانولاسیون فمورال چیست؟

الف. آمبولی ج. عفونت

ب. دایسکشن رتروگراد شریانی د. همه موارد

12. کدام قسمت از مدار cpb دارای بیشترین اثر بر میزان همولیز می باشد؟

الف. هد اصلی پمپ ج. کاردیوپلژی

ب. ساکشن د. همه موارد

13. درجه انسداد(occlusion) مناسب هد پمپ زمانی است که سرعت سقوط مایع در لوله ……. از ارتفاع ………….. برابر با ……….. باشد.

الف. 8/3، 20 اینچ، 1 ساننتیمتر در دقیقه

ب. 8/3، 20 اینچ، 2 ساننتیمتر در دقیقه

ج. 8/3، 30 اینچ، 1 ساننتیمتر در دقیقه

د. 8/3، 20 اینچ، 2 ساننتیمتر در دقیقه

14. اندیکاسیون استفاده از تکنیک های VAVD و RAP در ابتدای پمپ چیست؟

الف. کم کردن مصرف خون اتولوگ ج. هردو

ب. کاهش رقیق سازی خون د. هیچکدام

15. دلیل اصلی شروع جریان پمپ سیستمیک قبل از برداشتن کلمپ وریدی در شروع بای پس چیست؟

الف. ایجاد فشار مناسب ج. اطمینان از کارکرد مناسب پمپ

ب. کنترل فشار بیمار د. همه موارد

16. کنترل کدامیک ازپارامترهادرتمام طول پمپ ضروری می باشد(استاندارد اجباری)؟

الف. لاکتات ج. Sao2

ب. SVO2 د. همه موارد

17. میزان ACT پایه جهت شروع پمپ کدامست؟

الف. بالاتر از 100 ج. بالاتر از 300

ب. بالاتر از 200 د. بالاتر از 400

18. شایعترین منابع همولیز کدام است؟

الف. کالیبراسیون غیر معمول Roller Pump ج. ترانسفیوژن خون قدیمی

ب. استفاده زیاد از ساکشن د. همه موارد

19. اختلال الکترولیتی یون پتاسیم بعد از پمپ به چه صورت شایع است ؟

الف. هیپر کالمی ج. پتاسیم نرمال است

ب. هیپو کالمی د. هیچکدام

20. ایندکس قلبی قابل قبول جهت جداشدن بیمار از پمپ عبارتست از……..؟

الف. بیشتر از 1lit/min/m2 ج. بیشتر از 2lit/min/m2

ب. کمتر از 2lit/min/m2 د. برابربا 2lit/min/m2

21. مرکز تنظیم و کنترل درجه حرارت در کجا قرار دارد؟

الف. نخاع ب. بصل النخاع ج. هیپو تالاموس د. تالاموس

22. مهمترین استفاده کلینیکی هیپو ترمی در cpb کدامست؟

الف. کاهش متابولیسم ج. حفظ و ذخیره منابع فسفات بدن

ب. کاهش آزاد سازی محرک ناقلین عصبی د. همه موارد

23. PH با غلظت یون هیدروژن ( H+) رابطه…………. دارد؟

الف. مستقیم ب. معکوس ج. رابطه ای ندارد د. هیچکدام

24. مهمترین سیستم تنظیم اسید و باز در بدن کدامست؟

الف. بافرها ب. کلیه ها ج. سیستم تنفسی د. همه موارد

25. سریعترین واکنش به نوسانات اسید و باز در بدن توسط کدام سیستم انجام می شود؟

الف. سیستم بافری ب. کلیه ها ج. سیستم تنفسی د. هیچکدام

26. مهمترین بافر مایعات خارج سلولی چیست؟

الف . هموگلوبین ب. بیکربنات ج. پروتئینها د. هیچکدام

27. یک بافر از چه اجزایی تشکیل شده است؟

الف. اسید قوی + بیکربنات ج. اسید ضعیف + بیکربنات

ب. اسید قوی + فسفات د. اسید ضعیف +فسفات

28. تغییردرغلظت بیکربنات باعث بروز کدام دسته از اختلالات الکترولیتی می گردد؟

الف. تنفسی ب. مخلوط ج. متابولیک د. جبران شده

29. سرعت عملکرد سیستمهای کنترل اسید وباز در بدن به ترتیب عبارتست از؟

الف. کلیه ها،تنفس ، بافرها ج. بافرها، کلیه ها، تنفس

ب. تنفس، کلیه ها، بافرها د. بافرها، تنفس، کلیه ها

30. تفاوت اصلی Alpha stat وPH stat جهت محاسبه گازهای خونی در چیست؟

الف. در محاسبه PH ب. درمحاسبه PCO2 ج. درمحاسبه بیکربنات د. همه موارد

31. در تکنیک PH stat درزمان هیپوترمی، PCO2 واقعی ………. بوده و نیاز به ……… آن در سیستم است؟

الف. پایین، افزایش ج. بالا، کاهش

ب. پایین، کاهش د. بالا ،افزایش

32. دراستراتژیPH stat تمایل به نگهداری بیمار در وضعیت …….. بیشتر است؟

الف. قلیایی ب. اسیدی ج. جبران شده د. طبیعی

33. بیشترین میزان هیپو پرفیوژن در اثر هیپو ترمی درچه عضوهایی رخ می دهد؟

الف. مغز، کلیه ها و قلب ج. مغز وکلیه ها

ب. عضلات اسکلتی و انتهاها د. مغز و عضلات

34. اختلال پلاکتی شایع ناشی ازمصرف هپارین درزمان عمل قلب چیست؟

الف. کاهش تعداد پلاکت ج. اثری بر تعداد پلاکت ندارد

ب. افزایش تعداد پلاکت د. بررسی نشده است

35. مصرف پروتامین در کدام دسته از بیماران زیرنیازبه احتیاط وبررسی بیشتر دارد؟

الف. مصرف انسولین( خصوصا NPH) ج. مردان وازکتومی شده

ب. سابقه حساسیت به ماهی د. همه موارد

پاسخنامه :

د 2. الف 3. الف 4. ج 5. د 6. ج 7. د

8. ب 9. ب 10. د 11. ب 12. ب 13. الف 14. ج

15.ج 16. ب 17. د 18. د 19. ب 20. ج 21. ج

22. د 23. ب 24. ب 25.الف 26. ب 27. ج 28. ج

29. د 30. ب 31. الف 32. ب 33. ب 34. الف 35. د

نظری ارسال نشده

دیدگاهتان را بنویسید