سوالات از کتاب اقای شول

 

1. کدام یک از عوامل زیر در تعییین حجم پرایم تاثیر مستقیم دارد؟

الف- قطر و طول لوله ها

ب- نوع طراحی مدار

ج- ظرفیت مخزن وریدی

د- همه موارد

2. در بزرگسالان حجم پرایم معمولا معادل چند درصد حجم خون بیمار است؟

الف- 10 درصد ب- 20 درصد ج- 30-35 درصد د-50 درصد

3. در کودکان، بخصوص اطفال و نوزادان جداقل حجم پرایم، غالبا ……………..حجم خون بیمار است.

الف- بیشتر از ب- کمتر از ج- معادل د- 50 درصد

4. مهمترین عامل تعیین کننده ظرفیت حمل اکسیژن خون کدام است؟

الف- میزان pao2 ب- هماتوکریت ج- گزینه های الف و ب د- میزان flow
5. توافق کلی در خصوص هماتوکریت مطلوب حین CPB کدام است؟

الف- زیر 20 درصد ب- زیر 30 درصد ج- توافق وجود ندارد د- زیر 25 درصد
6. استفاده از خون اتولوگ در پرایم جهت کاهش میزان همودایلوشن با کدام روش ارجحیت دارد؟

الف- روش آنته گراد ب- روش رتروگراد ج- هیچ کدام برتری ندارد. د- ترکیب دو روش توصیه می شود.
7. روش رتروگراد در پرایم اتولوگ از کدام شاخه مدار پمپ انجام میشود؟

الف- شاخه شریانی ب- شاخه وریدی ج- از طریق ساکشن مدیاستن د- الف و ب صحیح است.

8. کدام گزینه بعنوان عامل موثر در کاهش نیاز به انتقال خون آلوژن مطرح است؟

الف- پذیرش نسبی همودایلوشن در حین CPB ب- استفاده از پرایم اتولوگ
ج- استفاده از هموفیلترها برای تغلیظ خون در حین CPB د- همه موارد
1. کدام یک از عوامل زیر در تعییین حجم پرایم تاثیر مستقیم دارد؟

الف- قطر و طول لوله ها

ب- نوع طراحی مدار

ج- ظرفیت مخزن وریدی

د- همه موارد

2. در بزرگسالان حجم پرایم معمولا معادل چند درصد حجم خون بیمار است؟

الف- 10 درصد ب- 20 درصد ج- 30-35 درصد د-50 درصد

3. در کودکان، بخصوص اطفال و نوزادان جداقل حجم پرایم، غالبا ……………..حجم خون بیمار است.

الف- بیشتر از ب- کمتر از ج- معادل د- 50 درصد

4. مهمترین عامل تعیین کننده ظرفیت حمل اکسیژن خون کدام است؟

الف- میزان pao2 ب- هماتوکریت ج- گزینه های الف و ب د- میزان flow
5. توافق کلی در خصوص هماتوکریت مطلوب حین CPB کدام است؟

الف- زیر 20 درصد ب- زیر 30 درصد ج- توافق وجود ندارد د- زیر 25 درصد
6. استفاده از خون اتولوگ در پرایم جهت کاهش میزان همودایلوشن با کدام روش ارجحیت دارد؟

الف- روش آنته گراد ب- روش رتروگراد ج- هیچ کدام برتری ندارد. د- ترکیب دو روش توصیه می شود.
7. روش رتروگراد در پرایم اتولوگ از کدام شاخه مدار پمپ انجام میشود؟

الف- شاخه شریانی ب- شاخه وریدی ج- از طریق ساکشن مدیاستن د- الف و ب صحیح است.

8. کدام گزینه بعنوان عامل موثر در کاهش نیاز به انتقال خون آلوژن مطرح است؟

الف- پذیرش نسبی همودایلوشن در حین CPB ب- استفاده از پرایم اتولوگ
ج- استفاده از هموفیلترها برای تغلیظ خون در حین CPB د- همه موارد

نظری ارسال نشده

دیدگاهتان را بنویسید