گزینه های صحیح با علامت * مشخص شده است :
1- هماتوکریت اولیه­ای که پس از شروع پمپ حاصل می شود به چه عواملی بستگی ندارد؟
1- هماتوکریت و حجم خون بیمار 2- حجم محلول پرایم
3- میزان فیلتراسیون * 4- نوع محلول پرایم
2- مهمترین عامل تعیین کننده ظرفیت حمل اکسیژن خون کدام است؟
1- اکسی هموگلوبین * 2- اکسیژن محلول
3- میزان جریان خون پمپ 4- هر سه مورد
3- شایعترین محلول مورد استفاده در پرایم کریستالویید کدام است؟
1- محلول رینگر 2- نرمال سالین 3- مانیتول 4- پلاسمالایت*
4- استفاده از کدام یک از کلوییدهای زیر در محلول پرایم شایع تر است؟
1- استارچ­ها 2 – مانیتول* 3- دکستران­ها 4- ژلاتین­ها
5- هدف از استفاده کردن مانیتول در محلول پرایم چیست؟
1- مانیتول یک مدر اسموتیک است و عملکرد کلیه را بهبود می­بخشد.
2- مانیتول فشار انکوتیک محلول پرایم را افزایش می­ دهد.
3- مانیتول یک برداشت کننده رادیکال­های آزاد است و آسیب ارگانها را کاهش می دهد.
4 – همه موارد صحیح است *
6- کدام یک از موارد زیر از اندیکاسیونهای کانولاسیون شریانی آگزیلاری است؟
1- استرنوتومی مجدد (redo- sternotomy)
2- دیسکسیون آئورت صعودی*
3- کلسیفیکاسیون آئورت
4- آنوریسم آئورت نزولی
7- فشار وریدی مرکزی تحت تأثیر کدام یک از عوامل زیر قرار دارد؟
1- میزان جریان پمپ 2- مقاومت عروقی
3- ویسکوزیته خون 4- ظرفیت پذیری وریدی *
8- کدام یک از موارد زیر در مورد “بای پاس ساکشن” یا (sucker bypass) صحیح نیست؟
1- در موارد خونریزی شدید کاربرد دارد.
2- کانولاسیون شریانی انجام شده است .
3- کانولاسیون وریدی انجام شده است.*
4- با استفاده از ساکشنهای پمپ خون را به درون مخزن (رزروایر) می­کشیم
9- تخلیه قلب در زمان ایسکمی بوسیله ونت ……………………………….
1- باعث کاهش تقاضای اکسیژن میوکارد می­شود.*
2- باعث نشت خون از اطراف کانول می­شود.
3- ممکن است باعث ایجاد آمبولی شود.
4- همه موارد فوق صحیح است.
10- کدام عبارت صحیح نیست؟
1- افت فشار خون در ابتدای CPB می تواند به دلیل پاسخ التهابی سیستمیک باشد.
2- از فواید همودایلوشن کاهش ویسکوزیته و افزایش جریان میکرووسکولار است.
3- شاخص های پرفیوژن کافی شامل: PH ، لاکتات و SVO2 می­باشد.
4- حداقل CVP در هنگام پمپ 5 میلی متر جیوه است.*
11- اگر دمای مرکزی بیمار به 30 درجه سانتی گراد برسد، نیاز به اکسیژن در بیمار چند درصد نرمال می­باشد؟
1- %30 2- %40 3- %50 * 4- %60
12- در خصوص جریان خیلی زیاد در دمای پایین کدام صحیح نیست ………….
1- باعث آسیب به خون می شود
2- باعث پرفیوژن زیر حد نرمال می­شود.
3- زمانی که کاردیوپلژی تزریق شده است باعث سرد شدن بیش از حد میوکارد می­شود.*
4- تمام موارد صحیح است.
13- کدام جمله صحیح نیست؟
1- همودایلوشن با کاهش ویسکوزیته همولیز را کاهش می­دهد
2- کاهش ویسکوزیته باعث افزایش جریان خون میکرووسکولار می شود
3- اتولوگوس پرایمینگ کمک می­کند که فشار اونکوتیک به مقادیر نرمال نزدیکتر باشد.
4- عامل اصلی تعیین کننده جریان خون مورد نیاز در زمان CPB شاخص قلبی و BSA می­باشد.*
14- با افزایش دما در حین CPB منحنی تفکیک اکسیژن – هموگلوبین…..
1- به سمت راست میل می کند زیرا تمایل هموگلوبین برای اتصال به اکسیژن کاهش می­یابد. *
2- به سمت چپ میل می کند زیرا تمایل هموگلوبین برای اتصال به اکسیژن کاهش می­یابد.
3- به سمت راست میل می کند زیرا تمایل هموگلوبین برای اتصال به اکسیژن افزایش می­یابد.
4- به سمت چپ میل می کند زیرا تمایل هموگلوبین برای اتصال به اکسیژن افزایش می­یابد.
15- با توجه به موارد داده شده میزان بیکربنات سدیم مورد نیاز را بر حسب میلی مول حساب نمایید.
Body weight: 60 kg
PH: 7.26 PCO2: 43 mmHg PaO2:360 mmHg
HCO3- :18 mmol/L BE: -6.1
1- 40 2- 45 3- 50 4- 55*
16- درمان انتخابی شما برای تصحیح (correction) هیپرکالمی بالاتر از mmol/L 7 کدام است؟
1- تجویز فورزماید.
2- تجویز انسولین (و در صورت نیاز دکستروز).
3- هموفیلتراسیون و جایگزین کردن حجم با نرمال سالین یا نورموسول.*
4- تیتر کردن کلسیم و تجویز کلسیم گلوکونات یا کلسیم کلراید
17- هدف از تجویز سیترات – فسفات – دکستروز در محلول کاردیوپلژی چیست؟
1- بافر کردن اسیدوز ناشی از ایسکمی میوکارد
2- کاهش گرادیان عرض غشاء سلول
3- تثبیت غشاء میوسیت ها
4- پیشگیری از ورود کلسیم به داخل میوسیت ها *
18- موارد زیر از جمله معایب کاردیوپلژی کریستالوئید سرد محسوب می شود. بجز:
1- مهار پمپ سدیم پتاسیم 2- ادم میوکارد
3- مهار آنزیم میوزین فسفوریلاز* 4- فعال شدن سیستم کمپلمان
19- چه موادی به محلول کاردیوپلژی اضافه می­گردد تا کاردیوپلژی غنی شده به دست آید؟
1- کلرید پتاسیم و ترومتامین
2- ترومتامین و سیترات – فسفات – دکستروز
3- گلوتامات اسپارتات و بقیه اسید امینه های واسطه چرخه کربس *
4- پروکائین
20- در خصوص تزریق کاردیوپلژی کدام گزینه صحیح است؟
1- فشار تزریق آنته گراد باید بین mmHg90-70 باشد.
2- حداکثر فشار هنگام تزریق کاردیوپلژی رتروگراد mmHg 40 می­باشد *
3- کاردیوپلژی خونی سرد با دمای 4 درجه سانتی گراد داده می­شود.
4- یکی از نادرترین دلایل فشار پایین در هنگام تزریق کاردیوپلژی رتروگراد خارج شدن کتتر از سینوس کرونر می­باشد.
21- حداقل هموگلوبین (برحسب g/dl) قابل قبول برای جدا شدن از CPB کدام است؟
1- 7 2- 5/7 * 3- 8 4- 5/8
22- قبل از جدا شدن از پمپ در صورتی که جدایی بطن­ها از دهلیزها اتفاق بیفتد، کدام یک از اقدامات زیر انجام می­شود؟
1- استفاده از ضربان ساز 2- استفاده از اینوتروپ و تنگ کننده های عروقی
3- درمان ضد آریتمی 4- استفاده از کاردیوورژن *
23- گام اول در جدا شدن از CPB کدام است؟
1- برقراری تهویه موثر ریه 2- برقراری عملکرد مناسب قلب
3- گرم کردن مجدد بیمار * 4- دستیابی به هموگلوبین قابل قبول
24- در خصوص خنثی سازی هپارین کدام مورد صحیح نیست؟
1- mg/kg 4-3 پروتامین داده می شود.
2- mg 3/1-1 پروتامین به ازاء هر 100 واحد هپارین داده می شود.
3- کانولهای وریدی قبل از تجویز پروتامین خارج می شوند.
4- کانول شریانی بعد از تجویز کامل پروتامین خارج می­شود. *
25- استفاده از بالون پمپ ……………….
1- باعث افزایش نیاز میوکارد به اکسیژن می­شود زیرا قدرت انقباضی قلب را افزایش می­دهد.
2- باعث کاهش نیاز میوکارد به اکسیژن می­شود زیرا پس بار را کاهش داده و کشش دیواره بطن چپ را کاهش می­دهد. *
3- باعث کاهش نیاز میوکارد به اکسیژن می­شود زیرا قدرت انقباضی قلب را افزایش می­دهد.
4- باعث افزایش نیاز میوکارد به اکسیژن می­شود زیرا پس بار را کاهش داده و کشش دیواره بطن چپ را کاهش می­دهد.
26- کدام یک از عوامل زیر در آسیب رساندن به ارگانها در حین CPB تأثیر کمتری دارد؟
1- پاسخ التهابی سیستمیک 2- همودایلوشن و کاهش ویسکوزیته
3- جریان خون خطی * 4- ایسکمی و پرفیوژن مجدد میوکارد
27- کدام یک از عوامل زیر در فعال شدن سیستم التهابی در حین پمپ بی تأثیر است؟
1- فعال شدن سیستم کمپلمان 2- تولید سایتوکاین­ها
3- تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن 4- افزایش نفوذپذیری عروق *
28- کدام یک از مسیرهای زیر بوسیله تماس خون با اجزاء مدار بای پاس فعال نمی شود؟
1- مسیر بلوغ لنفوسیت­های T سیتوتوکسیک *
2- مسیر کمپلمان
3- مسیر کینین – کالیکرین
4- مسیر فیبرینولیتیک
29- کدام جزء سیستم کمپلمان یک عامل کموتاکتیک برای نوتروفیل­ها بوده و باعث تجمع آنها می­شود؟
1- C3a 2- C3b 3- C5a* 4- C5b
30- کدام ترکیب فیبرین را هضم کرده و محصولات تخریب فیبرین را تولید می­کند؟
1- اوروکیناز 2- کالیکیرین 3- پلاسمین * 4- HMWK
31- نقش محافظتی اندوتلیوم به چه صورت است؟
1- تبدیل پره کالکیرین به کالکیرین
2- تبدیل پلاسمینوژن بافتی به پلاسمین
3- تبدیل پیش اروکیناز به اروکیناز
4- تولید پروستاسیکلین­ها *
32- همه مواد زیر می­توانند آندوتلیال عروق را فعال نمایند. بجز:
1- NO* 2- نیکوتین 3- کلسترول 4- سیتوکاین
33- کدام یک از موارد زیر در ایجاد آسیب ناشی از پرفیوژن مجدد نقش دارد؟
1- ماست سل ها 2- پروستاسیکلین 3 سوپراکسید * 4- NO
34- عمده ترین اثر استفاده از مدارهای پوشیده از هپارین کدام است؟
1- کاهش انعقادپذیری 2- کاهش فیبرینولیز
3- کاهش فعالیت سیستم کمپلمان * 4- مهار تولید سایتوکاین­ها
35- استفاده از فیلترهای حذف کننده لوکوسیت­ها در مدار پمپ در کدام یک از بیماران زیر سودمندتر است؟
1- بیمارانCOPD * 2- بیماران دیابتی 3- بیماران سکته قلبی حاد 4- بیماران نارسایی کلیوی
36- کدام جمله صحیح است؟
1- اسیدوز متابولیک پیشرونده پس از عمل جراحی قلب ارتباطی با عوارض گوارشی ندارد.
2- اختلال عملکرد متوسط تا شدید کبدی پس از جراحی قلب شایع بوده و با نارسایی دیگر ارگانها همراه است.
3- اختلال انعقادی پس از عمل جراحی قلب می­تواند ناشی از اختلال عملکرد کبدی باشد. *
4- به دلیل کاهش خونرسانی کبدی در حین CPB ممکن است یک کاهش گذرای آنزیمهای کبدی ایجاد شود.
37- کدام یک از عوامل زیر جزء عوامل خطر پانکراتیت پس از عمل قلب محسوب نمی­شود؟
1- بای پاس طولانی 2- هیپوتانسیون پس از عمل
3- همودایلوشن * 4- هیپوترمی
38- مهمترین عامل تعیین کننده پرفیوژن مغز کدام است؟
1- فشار متوسط شریانی * 2- فشار وریدی مرکزی 3- فشار داخل جمجمه (ICP) 4- جریان پمپ
39- در یک مرد جوان که به بیماری دیابت و پرفشاری خون مبتلا نیست، حداقل فشار لازم برای برقراری خود تنظیمی جریان مغز بر حسب mmHg چقدر است؟
1- 55 * 2- 60 3- 65 70
40- کدام یک از عوامل زیر منحنی خود تنظیمی جریان خون مغز را به سمت راست (فشارهای بالا) جابجا می­کند؟
1- هیپرتانسیون، دیابت و اپی لپسی 2- دیابت، هیپوتانسیون و اپی لپسی
3- هیپرتانسیون، دیابت و افزایش سن * 4- هیپوتانسیون، افزایش سن و اپی لپسی
41- شایعترین عامل سکته قلبی و اختلالات شناختی پس از عمل جراحی قلب کدام است؟
1- فیبریلاسیون دهلیزی 2- تشکیل ترومبوز
3- آمبولی ذرات به دلیل دست کاری آئورت* 4- افزایش سن
42- بهترین مارکر نشان دهنده نارسایی کلیوی در اطفال کدام است؟
1- BUN و کراتینین سرم 2- لیپوکارلین مرتبط با نوتروفیل ژلاتیناز (NGAL) *
3- نشانگر آسیب کلیه 4- سیستاتین C
43- شایعترین علت مرگ مرتبط با AKI…………است.
1- نارسایی کلیوی 2- عفونت * 3- تجمع مواد سمی در خون 4- افزایش کراتینین
44- کدام یک از جملات زیر صحیح است؟
1- قشر کلیه نسبت به مدولای آن نسبت به هیپوکسی حساستر است.
2- مدولای کلیه نسبت به قشر آن نسبت به هیپوکسی حساستر است. *
3- قشر و مدولای کلیه نسبت به هیپوکسی حساسیت مشابهی دارند.
4- در کلیه عرضه اکسیژن با تقاضای اکسیژن متناسب است.
45- اختلاف فشار اکسیژن بین قشر و مدولای کلیه چند mmHg است؟
1- 20 2- 30 3- 40 4- 50 *
46- کدام یک از اقدامات زیر در پیشگیری AKI سودمند است؟
1- اجتناب از نفروتوکسین­ها، مداخلات دارویی و نگهداری پارامترهای همودینامیک در سطح مطلوب.
2- هیدراسیون کافی قبل از عمل، اجتناب از نفروتوکسین­ها و مداخلات دازویی.
3- هیدراسیون کافی قبل از عمل، اجتناب از نفروتوکسین­ها و نگهداری پارامترهای همودینامیک در سطح مطلوب. *
4- دیالیز قبل از عمل، اجتناب از نفروتوکسین­ها و نگهداری پارامترهای همودینامیک در سطح مطلوب.
47- زمانی که از کانولاسیون عروق فمورال استفاده شده راههای افزایش درناژ وریدی شامل موارد زیر است. بجز:
1-استاده از کانول وریدی قطورتر
2- استفاده از کانولهای وریدی بلند و قرار دادن نوک کانول در دهلیز راست.
3- استفاده از مکش (vacuum assisted venous drainage (VAVD) )
4- بالا بردن ارتفاع تخت و قرار دادن بیمار در وضعیت ترندلنبرگ معکوس (reverse trendelenburg ) *
48- ترمیم آنوریسم کدام قسمت از آئورت به DHCA نیاز دارد؟
1- آئورت صعودی 2- قوس آئورت * 3- آئورت نزولی توراسیک 4- آئورت نزولی شکمی
49- در حالت هیپوترمی شدید تصادفی که علایم حیاتی از بین می رود علایم زیر نشان دهنده مرگ سلولی غیر قابل برگشت می­باشد. بجز:
1- هیپرکالمی بالای 9 میلی مول در لیتر
2- PH زیر 5/6
3- سرد بودن انتهای اندام­ها علی رغم رسیدن دمای مرکزی به 37 درجه سلسیوس *
4- ACT بالای 400 ثانیه در نمونه خون وریدی
50- در بیماری که در آب سرد غرق شده است و وضعیت همودینامیکی ناپایداری دارد و فعالیت الکتریکی قلب نیز طبیعی است.
بهترین روش گرم کردن کدام است؟
1- گرم کردن راههای هوایی و مایعات گرم 2- غوطه ور سازی در آب گرم
3- دیالیز صفاقی گرم * 4- گردش خون برون پیکری
51- یک مایع پرایم ایده آل باید …………،………….. و ………. مشابه پلاسما داشته باشد.
1- تونسیته- PH- HCT 2- تونسیته – ترکیب الکترولیتی – PH *
3- ترکیب الکترولیتی – PH – HCT 4- تونسیته – ترکیب الکترولیتی – HCT
52- همه عوامل زیر باعث شد تا کریستالوئیدها بعنوان محلول پرایم مورد پذیرش واقع شوند. بجز ؟
1- شیوععفونت­های قابلانتقالازراهخون
2- اثرات زیانبار محلولهای خونی و افزایش پرفیوژن میکرووسکولار با هماتوکریت پایین تر.
3- پر هزینه بودن خون و فراورده­های خونی و در دسترس نبودن خون کافی برای استفاده بعنوان محلول پرایم.
4- توقف گردش خون به همراه هیپوترمی عمیق (DHCA) *
53- غلظت یون پتاسیم در کدام یک از محلولهای زیر مشابه با غلظت فیزیولوژیک آن است؟
1- نورموسول 2- نرمال یالین 3- پلاسمالایت* 4- دکستروز- سالین
54- اسیدوز متابولیکی که با شروع CPB حاصل می­شود؛ نتیجه ……. است.
1- افزایش یون کلر* 2- کاهش یون استات 3- کاهش گلوکونات 4- کاهش بیکربنات

نظری ارسال نشده

دیدگاهتان را بنویسید