بسمه تعالی
سری دوم سوالات کتاب آقای شول و زارعی

1. عدم استقبال از دکستروز 5 درصد در پرایم به چه دلیل کاهش یافت؟

الف- متابولیسم گلوکز منجر به ایجاد یک محلول هیپوتونیک می­شود.
ب- هیپرگلیسمی پیامد های نورولوژیک را بدتر می­کند.
ج-متابولیسم گلوکز منجر به ایجاد یک محلول هیپرتونیک می­شود.
د- گزینه­های الف و ب صحیح است.
2. مهم­ترین خصوصیت پرایم ایده­آل کدام است؟

الف- تونوسیته ب- ترکیب الکترولیتی ج- PH مشابه پلاسما د- دمای مشابه
3. مانیتول به عنوان یک برداشت کننده رادیکال­های آزاد خون در کدام یک از مراحل بای پس، عمل می­کند؟

الف- دوره­های هیپوپرفیوژن ب- ایسکمی ج- برقراری جریان خون مجدد د- همه موارد
4. حداکثر گرادیان فشار در کانول شریانی باید چند میلی متر جیوه باشد؟

الف- 100 میلی متر جیوه ب- 200 میلی متر جیوه ج- 250 میلی متر جیوه د- 300 میلی متر جیوه
5. کدام اقدام حین CPB در صورت آمبولی هوایی سیستمیک صحیح است؟

الف- قرار دادن بیمار در وضعیت ترندلنبرگ
ب- CPB نباید متوقف شود.
ج- بیمار باید زود گرم شود، زیرا افزایش دما، حلالیت آمبولی گازی را افزایش می­دهد.
د- الف و ج صحیح است.
6. مزایای کانولاسیون شریان آگزیلاری نسبت به شریان فمورال کدام است؟

الف-کمتر دچار دایسکسیون و یا آترواسکلروز می­شود.
ب- خطر ایسکمی اندام با استفاده از این شریان کمتر است.
ج- این شریان جریان خون آنته گراد ایجاد می­کند، در نتیجه آمبولی مغزی کاهش می­یابد.
د- همه موارد.
7. کدام گزینه جزو عوامل موثر بر میزان درناژ وریدی است؟

الف- فشار ورید مزکزیCVP) ) ب- مقاومت اعمال شده توسط مدار(کانول­ها، لوله­ها و اتصالات)
ج- تفاوت ارتفاع بین بیمار و پایین­ترین سطح خونی در مخزن وریدی د- الف و ب صحیح است.
8. درناژ بیش از حد ممکن است باعث کدام مشکل شود؟

الف- کلاپس رگ در اطراف کانول وریدی ب- افت متناوب درناژ وریدی
ج- ایجاد آمبولی گازی د- همه موارد
9. نسبت تخلیه کل جریان وریدی از SVC و IVC در CPB کدام است؟

الف-3/1 از SVC و 3/2 از IVC ب- 3/2 از SVC و 3/1 از IVC
ج-2/1 از SVC و 2/1 از IVC د- 4/1 از SVC و 4/3 از IVC
10. به چه منظوری از نوار ( tape ) یا کمربندهایی که اطراف عروق کانوله شده در روش کانولاسیون دو وریدی استفاده می­شود؟

الف- جهت اطمینان از بازگشت کل خون وریدی بیمار به مدار CPB
ب- جلوگیری از ورود هوا به داخل مسیر وریدی به هنگام باز شدن دهلیز راست.
ج- جلوگیری از نشت خون کانول به سمت دهلیز
د- همه موارد

1. عدم استقبال از دکستروز 5 درصد در پرایم به چه دلیل کاهش یافت؟

الف- متابولیسم گلوکز منجر به ایجاد یک محلول هیپوتونیک می­شود.
ب- هیپرگلیسمی پیامد های نورولوژیک را بدتر می­کند.
ج-متابولیسم گلوکز منجر به ایجاد یک محلول هیپرتونیک می­شود.
د- گزینه­های الف و ب صحیح است.
2. مهم­ترین خصوصیت پرایم ایده­آل کدام است؟

الف- تونوسیته ب- ترکیب الکترولیتی ج- PH مشابه پلاسما د- دمای مشابه
3. مانیتول به عنوان یک برداشت کننده رادیکال­های آزاد خون در کدام یک از مراحل بای پس، عمل می­کند؟

الف- دوره­های هیپوپرفیوژن ب- ایسکمی ج- برقراری جریان خون مجدد د- همه موارد
4. حداکثر گرادیان فشار در کانول شریانی باید چند میلی متر جیوه باشد؟

الف- 100 میلی متر جیوه ب- 200 میلی متر جیوه ج- 250 میلی متر جیوه د- 300 میلی متر جیوه
5. کدام اقدام حین CPB در صورت آمبولی هوایی سیستمیک صحیح است؟

الف- قرار دادن بیمار در وضعیت ترندلنبرگ
ب- CPB نباید متوقف شود.
ج- بیمار باید زود گرم شود، زیرا افزایش دما، حلالیت آمبولی گازی را افزایش می­دهد.
د- الف و ج صحیح است.
6. مزایای کانولاسیون شریان آگزیلاری نسبت به شریان فمورال کدام است؟

الف-کمتر دچار دایسکسیون و یا آترواسکلروز می­شود.
ب- خطر ایسکمی اندام با استفاده از این شریان کمتر است.
ج- این شریان جریان خون آنته گراد ایجاد می­کند، در نتیجه آمبولی مغزی کاهش می­یابد.
د- همه موارد.
7. کدام گزینه جزو عوامل موثر بر میزان درناژ وریدی است؟

الف- فشار ورید مزکزیCVP) ) ب- مقاومت اعمال شده توسط مدار(کانول­ها، لوله­ها و اتصالات)
ج- تفاوت ارتفاع بین بیمار و پایین­ترین سطح خونی در مخزن وریدی د- الف و ب صحیح است.
8. درناژ بیش از حد ممکن است باعث کدام مشکل شود؟

الف- کلاپس رگ در اطراف کانول وریدی ب- افت متناوب درناژ وریدی
ج- ایجاد آمبولی گازی د- همه موارد
9. نسبت تخلیه کل جریان وریدی از SVC و IVC در CPB کدام است؟

الف-3/1 از SVC و 3/2 از IVC ب- 3/2 از SVC و 3/1 از IVC
ج-2/1 از SVC و 2/1 از IVC د- 4/1 از SVC و 4/3 از IVC
10. به چه منظوری از نوار ( tape ) یا کمربندهایی که اطراف عروق کانوله شده در روش کانولاسیون دو وریدی استفاده می­شود؟

الف- جهت اطمینان از بازگشت کل خون وریدی بیمار به مدار CPB
ب- جلوگیری از ورود هوا به داخل مسیر وریدی به هنگام باز شدن دهلیز راست.
ج- جلوگیری از نشت خون کانول به سمت دهلیز
د- همه موارد

نظری ارسال نشده

دیدگاهتان را بنویسید