سوالات سومین آزمون جامع پرفیوژن
1. پمپ های سانتریفیوژی وابسته به ……………………………………. هستند؟
الف. PRE LOAD ب. هر دو
√ج. AFTER LOAD د. هیچکدام
2. حد Optimal گرادیان فشار در نوک کانول شریانی جهت به حداقل رساندن آسیب(لیز گلوبولی) چیست؟
الف. 50 میلی متر جیوه √ب. 100 میلی متر جیوه
ج. 150 میلی متر جیوه د. 200 میلی متر جیوه
3. شایعترین منابع همولیز کدام است؟
الف. کالیبراسیون غیر معمول Roller Pump ب. ترانسفیوژن خون قدیمی
ج. استفاده زیاد از ساکشن √د. همه موارد
4. میزان ACT پایه جهت شروع پمپ کدامست؟
الف. بالاتر از 100 ب. بالاتر از 200
ج. بالاتر از 300 √د. بالاتر از 400
5. ایندکس قلبی قابل قبول جهت جداشدن بیمار از پمپ عبارتست از……..؟
الف. بیشتر از 1lit/min/m2
ب. کمتر از 2lit/min/m2
√ج. بیشتر از 2lit/min/m2
د. برابربا 2lit/min/m2
6. مرکز تنظیم و کنترل درجه حرارت در کجا قرار دارد؟
الف. نخاع ب. بصل النخاع
√ج. هیپو تالاموس د. تالاموس
7. یک بافر از چه اجزایی تشکیل شده است؟
الف. اسید قوی + بیکربنات √ج. اسید ضعیف + بیکربنات
ب. اسید قوی + فسفات د. اسید ضعیف +فسفات
8. سرعت عملکرد سیستمهای کنترل اسید وباز در بدن به ترتیب عبارتست از؟
الف. کلیه ها،تنفس ، بافرها ج. بافرها، کلیه ها، تنفس
ب. تنفس، کلیه ها، بافرها √د. بافرها، تنفس، کلیه ها
9. در تکنیک PH stat درزمان هیپوترمی، PCO2 واقعی ………. بوده و نیاز به ……… آن در سیستم است؟
√الف. پایین، افزایش ب. پایین، کاهش
ج. بالا، کاهش د. بالا ،افزایش
10- شایع ترین محلول مورد استفاده در پرایم کریستالویید کدام است؟
الف. محلول رینگر ب. نرمال سالین ج. مانیتول √د. پلاسمالایت
11- استفاده از کدام یک از کلوییدهای زیر در محلول پرایم شایع تر است؟
الف . استارچ­ها √ب . مانیتول
ج. دکستران­ها د. ژلاتین­ها
12- تخلیه قلب در زمان ایسکمی بوسیله ونت ……………………………….
√الف. باعث کاهش تقاضای اکسیژن میوکارد می­شود
ب. باعث نشت خون از اطراف کانول می­شود.
ج. ممکن است باعث ایجاد آمبولی شود.
د. همه موارد فوق صحیح است.
13- اگر دمای مرکزی بیمار به 30 درجه سانتی گراد برسد، نیاز به اکسیژن در بیمار چند درصد نرمال می­باشد؟
الف. %30 ب. %40
√ج. %50 د. %60
14- با افزایش دما در حین CPB منحنی تفکیک اکسیژن – هموگلوبین…..
√الف. به سمت راست میل می کند زیرا تمایل هموگلوبین برای اتصال به اکسیژن کاهش می­یابد.
ب. به سمت چپ میل می کند زیرا تمایل هموگلوبین برای اتصال به اکسیژن کاهش می­یابد.
ج. به سمت راست میل می کند زیرا تمایل هموگلوبین برای اتصال به اکسیژن افزایش می­یابد.
د. به سمت چپ میل می کند زیرا تمایل هموگلوبین برای اتصال به اکسیژن افزایش می­یابد.
15- با توجه به موارد داده شده میزان بیکربنات سدیم مورد نیاز را بر حسب میلی مول حساب نمایید.
Body weight: 60 kg PH: 7.26 PCO2: 43 mmHg PaO2:360 mmHg
HCO3- :18 mmol/L BE: -6.1
الف. 40 ب. 45 ج . 50 √د . 55
16- هدف از تجویز سیترات – فسفات – دکستروز در محلول کاردیوپلژی چیست؟
الف. بافر کردن اسیدوز ناشی از ایسکمی میوکارد
ب. کاهش گرادیان عرض غشاء سلول
ج. تثبیت غشاء میوسیت ها
√د. پیشگیری از ورود کلسیم به داخل میوسیت ها
17- چه موادی به محلول کاردیوپلژی اضافه می­گردد تا کاردیوپلژی غنی شده به دست آید؟
الف. کلرید پتاسیم و ترومتامین
ب. ترومتامین و سیترات – فسفات – دکستروز
√ج. گلوتامات اسپارتات و بقیه اسید امینه های واسطه چرخه کربس
د. پروکائین
18- قبل از جدا شدن از پمپ در صورتی که جدایی بطن­ها از دهلیزها اتفاق بیفتد، کدام یک از اقدامات زیر انجام می­شود؟
الف. استفاده از ضربان ساز ب. استفاده از اینوتروپ و تنگ کننده های عروقی
ج. درمان ضد آریتمی √د. استفاده از کاردیوورژن
19- در خصوص خنثی سازی هپارین کدام مورد صحیح نیست؟
الف. mg/kg 4-3 پروتامین داده می شود.
ب. mg 3/1-1 پروتامین به ازاء هر 100 واحد هپارین داده می شود.
ج. کانولهای وریدی قبل از تجویز پروتامین خارج می شوند.
√د.کانول شریانی بعد از تجویز کامل پروتامین خارج می­شود
20- استفاده از بالون پمپ ……………….
الف. باعث افزایش نیاز میوکارد به اکسیژن می­شود زیرا قدرت انقباضی قلب را افزایش می­دهد.
√ب. باعث کاهش نیاز میوکارد به اکسیژن می­شود زیرا پس بار را کاهش داده و کشش دیواره بطن چپ را کاهش می­دهد.
ج. باعث کاهش نیاز میوکارد به اکسیژن می­شود زیرا قدرت انقباضی قلب را افزایش می­دهد.
د. باعث افزایش نیاز میوکارد به اکسیژن می­شود زیرا پس بار را کاهش داده و کشش دیواره بطن چپ را کاهش می­دهد.
21- عمده ترین اثر استفاده از مدارهای پوشیده از هپارین کدام است؟
الف. کاهش انعقادپذیری
ب. کاهش فیبرینولیز
√ج. کاهش فعالیت سیستم کمپلمان
د. مهار تولید سایتوکاین­ها
22- استفاده از فیلترهای حذف کننده لوکوسیت­ها در مدار پمپ در کدام یک از بیماران زیر سودمندتر است؟
√الف. بیمارانCOPD ب. بیماران دیابتی
ج. بیماران سکته قلبی حاد د. بیماران نارسایی کلیوی
23- مهمترین عامل تعیین کننده پرفیوژن مغز کدام است؟
√الف. فشار متوسط شریانی ب. فشار وریدی مرکزی
ج. فشار داخل جمجمه (ICP) د. جریان پمپ
24- شایع ترین عامل سکته قلبی و اختلالات شناختی پس از عمل جراحی قلب کدام است؟
الف. فیبریلاسیون دهلیزی
ب. تشکیل ترومبوز
√ج. آمبولی ذرات به دلیل دست کاری آئورت
د . افزایش سن
25- کدام یک از جملات زیر صحیح است؟
الف. قشر کلیه نسبت به مدولای آن نسبت به هیپوکسی حساس تر است.
√ب. مدولای کلیه نسبت به قشر آن نسبت به هیپوکسی حساس تر است.
ج. قشر و مدولای کلیه نسبت به هیپوکسی حساسیت مشابهی دارند.
د. در کلیه عرضه اکسیژن با تقاضای اکسیژن متناسب است.
26- ترمیم آنوریسم کدام قسمت از آئورت به DHCA نیاز دارد؟
الف. آئورت صعودی √ب. قوس آئورت
ج. آئورت نزولی توراسیک د. آئورت نزولی شکمی
27- یک مایع پرایم ایده آل باید …………،………….. و ………. مشابه پلاسما داشته باشد.
الف. تونسیته- PH- HCT
√ب. تونسیته – ترکیب الکترولیتی –PH
ج. ترکیب الکترولیتی –PH – HCT
د. تونسیته – ترکیب الکترولیتی –HCT
28- کدامیک از جملات ذیل تعریف اسمز می باشد ؟
√الف. انتشار خالص آب از یک ناحیه با غلظت زیاد آب به ناحیه ای با غلظت کمتر آب
ب. انتشار خالص آب از یک ناحیه با غلظت کم آب به ناحیه ای با غلظت بیشتر آب
ج. انتشار یونها از یک ناحیه با غلظت زیاد به ناحیه ای با غلظت کمتر
د. انتشار یونها از یک ناحیه با غلظت کم به ناحیه ای با غلظت بیشتر
29- کدامیک از تعاریف ذیل مربوط به پلی سیتمی می باشد ؟
√الف. افزایش گلبول قرمز بیشتر از 30% ب.افزایش گلبول قرمز بیشتر از 20%
ج.افزایش گلبول قرمز بیشتر از 10% د. افزایش گلبول قرمز بیشتر از 40%
30- چند نوع آنتی ژن Rh در خون وجود دارد و نوع شایع آن کدام است ؟
الف. 6 و D √ب. 5و D ج.4و D د.6 و C
31- پلاسمای منجمد تازه بعد از ذوب شدن در دمای 1 تا 6 درجه چند ساعت نگهداری می شود ؟
√الف. 24 ساعت ب. 48 ساعت ج. 72 ساعت د.12 ساعت
32- در تولید میکروآمبولی کدامیک از عوامل ذیل نقش مهمتری دارد ؟
√الف. ساکشن تراکوتومی ب. نحوه سرد کردن
ج. اکسیژتراتور د. Cavitation
33- جهت جلوگیری از آلودگی میکروبی و ذرات معلق در هوا از کدام فیلتر استفاده می شود ؟
الف. فیلتر تخلیه لکوسیت
ب. فیلتر قبل از بای پس
√ج. فیلتر گازی
د. فیلترهای شریانی
34- از انجام اولترافیلتراسیون کدام فشار نقش مهمتری را دارد ؟
الف. فشار اسمونیک √ب. فشار هیدواستاتیک بین دو طرف غشا
ج. فشار انکوتیک د. ایجاد فشار مثبت در قسمت خارجی هموفیلتر
35- کدام عامل در اولترافیلتراسیون عامل بسیار مهم در تعیین مواد و محلولهایی است که می تواند از مایع پلاسما خارج گردد ؟
√الف. اندازه منافذ ب. سرعت جریان خون
ج. فشار منفی ایجاد شده در مسیر خروجی د. فشار مثبت ایجاد شده در مسیر خروجی
36- در سندرم قلب چپ كوچك جهت كانولاسيون شرياني در CPBاز كدام شريان استفاده مي شود؟
الف. آئورت √ ب. پولمونر
ج. ابتداي آئورت د.شاخه چپ شريان پولمونر
37- استفاده از هيپوترمي در جراحي قلب اطفال داراي مزاياي ذيل مي باشد به جز:
الف. حفاظت از مغز و ارگان هاي حياتي بدن ب. هيپوترمي برگشت خون از محيط جانبي به محيط عمل كم مي كند
√ج. افزايش متابوليسم بدن د. امكان گرم شدن قلب در فاصله تجويز كارديوپتري كم مي كند
38- محدوده هيپوترمي خفيف در CPBاطفال كدام است؟
√الف. 30الي34 ب. 28الي 30 ج. 32الي34 د. 25 الي28
39- منظور از مدت زمان مطمئن در DHCA(DEEP HYPOTEMY CIRCULATORY AREST) كدام است؟
√الف. در زمان ايست گردش خون هيچ گونه ضايعه ساختماني و عملكرد براي مغز پيش نيايد
ب. نگاه داشتن درجه حرارت در محدوده15-18
ج. استفاده از كيسه يخ در اطراف سر بيمار
د.توقف گردش خون كمتر از 45دقيقه
40- سينوس وا لسالوا در كجا قرار دارد؟
الف. پشت لتهای دريچه آئورت
ب. پشت لت هاي دريچه پولمونر
√ج. هر دو
د. هيچ كدام

41- در منحني هاي فشار امواج v,a,c مربوط به كدام ناحيه پمپ قلبي است؟
√الف. دهليزها ب. بطن ها
ج. شريان آئورت د. شريان پولمونر
42- مجموع آب بدن در يك فرد بالغ ( Kg 72 )چند درصد وزن بدن است؟
√الف. 60% ب. 55%
ج. 65% د. 70%
43 -بيشترين حجم مايعات بدن در كدام قسمت سلول و بافت قرار دارد؟

PaO2

flow

√الف. داخل سلول ب. خارج سلول
ج. ميان بافت د. بطور مساوي تقسيم شده
44- مهمترین عامل تعیین کننده ظرفیت حمل اکسیژن خون کدام است
الف- میزان √ب. هماتوکریت ج- میزان د- موارد الف و ب
45- عدم استقبال از دکستروز 5 درصد در پرایم به چه دلیل است؟
الف- متابولیسم گلوکز منجر به ایجاد یک محلول هیپوتونیک می­شود.
ب- هیپرگلیسمی پیامد های نورولوژیک را بدتر می­کند.
ج-متابولیسم گلوکز منجر به ایجاد یک محلول هیپرتونیک می­شود.
√د- گزینه­ های الف و ب صحیح است.
46- کدام اقدام حین CPB در صورت آمبولی هوایی سیستمیک صحیح است؟
√الف- قرار دادن بیمار در وضعیت ترندلنبرگ ب- CPB نباید متوقف شود.
ج- بیمار باید زود گرم شود، زیرا افزایش دما، حلالیت آمبولی گازی را افزایش می­دهد.
د- الف و ج صحیح است.
47- . عملکرد پروتامین در مورد عروق سیستمیک و عروق ریوی چگونه است؟
الف- باعث اتساع عروق سیستمیک و انقباض عروق ریوی می­شود.
ب- باعث انقباض عروق سیستمیک و اتساع عروق ریوی می­شود.
√ج- باعث اتساع عروق سیستمیک و عروق ریوی می­شود.
د- باعث انقباض عروق سیستمیک و عروق ریوی می­شود.
4 48- کدام گزینه در مورد هیپرکالمی صحیح نیست؟
ا الف – هیپرکالمی شایعترین اختلال الکترولیتی در حین CPB است.
√ √ب- هیپرکالمی با سطح پتاسیم بین mmol/l 5/6-7 را میتوان با استفاده از انفوزیون دکستروز درمان کرد.
ج ج- در صورت عدم وجود تغییرات ECG، .نیازی به درمان هیپرکالمی متوسط نیست.
د- د . معمولا افزایش در سطح گذرا می­باشد.
49 49 – کدام گزینه در مورد کاردیوپلژی خونی صحیح است؟
ا الف- رادیکال­های آزاد را افزایش می­دهد.
√ √ب- آسیب گردش خون مجدد را در ایسکمی حاد میوکارد کاهش می­دهد.
ج- ج.فشار انکوتیک را کاهش می­دهد.
د- د. موجب افزایش فعالیت پلاکت ها، لکوسیت ها و سیستم کمپلمان می شود.
50- اولین گام در جداسازی بیمار از CPB کدام است؟
√الف- گرم کردن مجدد بیمار ب- اصلاح هموگلوبین
ج- اصلاح الکترولیت­ها د- برقراری حمایت­های دارویی وازواکتیو
51- کدام جمله در مورد پرفیوژن مغز درست بیان شده است؟
√الف) در فشار متوسط شریانی بالاتر از mmHg 55 افزایش جریان خون پمپ موجب افزایش جریان خون مغز میشود.
ب) در فشار متوسط شریانی کمتر از mmHg 55, کاهش جریان خون پمپ موجب کاهش جریان خون مغز میشود.
70 mmHg

ج) در فشار متوسط شریانی بالاتر از mmHg 45 افزایش جریان خون پمپ موجب افزایش جریان خون مغز میشود.
د) مرز فشار متوسط شریانی برای پیشگیری از کاهش جریان خون مغز حین پمپ معادل بیان شده است
52- کدام گزینه در مورد پرفیوژن کلیه­ها حین CPB نادرست است؟
ATN

الف- کلیه­ها به کاهش پرفیوژن بسیار حساس­اند.
ب- بیشتراکسیژن وارد شده به کلیه توسط مدولای کلیه مصرف می­شود.
√ج- الگوی مصرف اکسیژن در قشر و مدولای کلیه مشابه است.
د- عدم انطباق مصرف اکسیژن بین قشر کلیه با مدولا می­تواند سبب شود
53- در خصوص بیماران وابسته به همودیالیز که کاندید جراحی قلب هستند، بهترین زمان انجام همودیالیز کدام است؟
الف- بلافاصله قبل از جراحی
ب- حداکثر 6 ساعت قبل از جراحی
√ج- 1-2 روز قبل از جراحی
د- 3 روز قبل از جراحی
54-کدام یک از موارد زیرجزء عوارض استفاده از بالون پمپ نیست ؟.
الف)ایسکمی اندام تحتانی
ب) کاهش فشار وج مویرگهای ریوی
ج) انسداد شریا نهای کلیوی و احشایی
√د) دایسکسیون
55- علت اصلی همولیز در CPB مربوط به ………………………………….. می باشد:
الف) هد پمپ √ب)ساکشن
ج)اکسیژناتور د)فیلترها
56 -در هنگام گرم کردن بیمار باید حداکثر گرادیان حرارت شریانی با وریدی به چه میزان باشد؟

الف) 12 درجه سانتیگراد √ب) 10 درجه سانتیگراد
ج) 8 درجه سانتیگراد د)6 درجه سانتیگراد
57- تفاوت در اطفال و بزرگسالان در کدامیک از موارد زیر است؟.
الف) حجم خون در گردش – میزان بیشتر اکسیزن مصرفی
ب)بستر عروقی واکنشی- وجود شانت داخل و خارج قلبی
ج)تنظیم دمای تغییر پذیر- تحمل کمتر نسبت به میکروامبولی
د)هر سه مورد√
58 – بهترین روش تزریق کاردیوپلزی در بیماران با نارسایی دریچه ائورت و انسداد شدید عروق کرونر چیست؟.58-
الف) انتی گرید ب) رتروگرید
√ج) ) رتروگرید – انتی گرید د) انتی گرید – رتروگرید
59- بهترین زمان عمل جراحی برای بیماران حامله چه زمانی می باشد ؟ .
الف) سه ماهه اول √ ب) سه ماهه دوم
ج) سه ماهه سوم د) تفاوتی نمی کند
60- کدام یک از عوامل زیر در فعال شدن سیستم التهابی در حین پمپ بی تأثیر است؟
الف- فعال شدن سیستم کمپلمان
ب- تولید سایتوکاین­ها
√ج- تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن
د- افزایش نفوذپذیری عروق

نظری ارسال نشده

دیدگاهتان را بنویسید