اطلاعیه مجمع عمومی سالانه انجمن تکنولوژی گردش خون ایران

بسم الله الرحمن الرحیم
بدین وسیله از یکایک اعضای محترم انجمن صنفی تکنولوژی گردش خون برون پیکری ایران دعوت می شود تا در مجمع عمومی سالانه این انجمن در روز پنجشنبه ٩ اسفند ١٣٩٧
ساعت ١۶:٣٠ لغایت ١٨ همزمان با هفتمین کنکره مشترک قلب و عروق واقع در مرکز قلب شهید رجایی تهران حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
١) استماع گزارش هیات مدیره و گزارش مالی
٢) بررسی پیشنهادات و انتقادات
٣) انتخابات بازرس انجمن

اطلاعیه

نظردهی فعال نیست.