هفتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران – مرکز کنفرانس رجائی (8 تا 10 اسفند 1397)