بسمه تعالی
سوالات کتاب آقای حمید شفیعی

۱۵۱. کدام گزینه در مورد آناتومی شریان کرونر راست صحیح است؟
الف- شریان کرونر راست از پشت لت راست دریچه ی آئورت منشاء می گیرد.
ب- به سمت خلف، طی مسیر می­کند.
ج- با عبور از جلوی شریان ریوی در شیار بین RA و RV قرار می­گیرد.
د- همه موارد
۱۵۲. گزینه غلط در مورد آناتومی کرونر را انتخاب کنید.
الف- شریان کرونری اصلی چپ، به دو شاخه Lcx و LAD تقسیم می­شود.
ب- شریان کرونری اصلی چپ، از پشت لت چپ دریچه آئورت منشاء می­گیرد.
ج- مهمترین شریان تغذیه کننده RA وRV شریان کرونر چپ می باشد.
د- شاخه Lcx در شیار خلفی بین LA و LV پایین می­رود.
۱۵۳. گزینه غلط کدام است؟
الف- خونرسانی به گره SA، در ۵۹ درصد موارد توسط شاخه های کرونر راست.
ب- خونرسانی به گره SA، در ۴۱ درصد موارد توسط LCX انجام می شود.
ج- خونرسانی به گره AV، در ۹۰ در­صد موارد با شریان کرونر راست انجام می­شود.
د- خونرسانی به گره AV، در ۹۰ درصد موارد توسط LCX انجام می شود.
۱۵۴. طی هر ضربان قلبی، پتانسیل داخل سلولی از مقادیر ……………………… ( حدود …………. میلی ولت) به مقدار …………………..( حدود ………میلی ولت ) می رسد.
الف- خیلی منفی ( حدود ۸۵- میلی ولت)، کمی مثبت( حدود ۲۰+میلی ولت )
ب- کمی مثبت( حدود ۲۰+میلی ولت )، خیلی منفی ( حدود ۸۵- میلی ولت)
ج- خیلی مثبت ( حدود ۸۵ + میلی ولت)، کمی مثبت( حدود ۲۰+میلی ولت )
د- کمی مثبت( حدود ۲۰+میلی ولت )، خیلی مثبت ( حدود ۸۵+ میلی ولت)
۱۵۵. مکانیسم فرانک- استارلینگ به چه معناست؟
۱)افزایش کشش عضله بطن چپ در طول پر شدن موجب افت فشار می شود
۲) افزایش کشش عضله بطن راست در طول پر شدن موجب افزایش فشار آئورت می شود
۳) افزایش کشش عضله بطن چپ در طول پر شدن موجب افزایش میزان خون پمپ شده به آئورت می شود.
۴) کاهش میزان خون ورودی به بطن موجب افزایش کشیده شدن عضله قلب می شود
۱۵۶. نحوه تاثیر گذاری اعصاب سمپاتیک بر قدرت انقباضی قلب چگونه است؟
۱)تاثیر چندانی بر قدرت انقباضی قلب ندارد
۲)موجب افزایش شدید قدرت انقباضی قلب می شود
۳)موجب کاهش ضربان قلب می شود
۴) موارد ب و ج صحیح است.
۱۵۷. کدام گزینه صحیح است؟
الف- به رفلکس بارورسپتور رفلکس کاروتید هم می گویند.
ب- رفلکس بارورسپتور، به تغییرات فشار خون از طریق کشش رسپتورهای طولی و حلقوی که در سینوس کاروتید و قوس آئورت وجود دارند پاسخ می دهد.
ج- پاسخ فعال شده از طریق رفلکس بارورسپتور، توام با افزایش فعالیت سیستم سمپاتیک و کاهش فعالیت سیستم پاراسمپاتیک است.
د- گزینه های الف و ب صحیح است.
۱۵۸. کدامیک ازرفلکسهای زیر در اثر افزایش فشار داخل جمجمه ای ایجاد می شود؟
۱) رفلکس کوشینگ ۲)بزولدجاریش ۳) بین بریج ۴)چشمی- قلبی
۱۵۹. در جریان تجزیه گلوکز در مطلوب ترین شرایط حداکثر چند مولکول ATP تشکیل می شود؟
۱) ۳۲ ۲) ۲۰ ۳) ۳۸ ۴)۳۶
۱۶۰. کدام یک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟
۱) سدیم فراوان تر کاتیون خارج سلولی می باشد
۲)پتاسیم فراوانترین کاتیون داخل سلولی است
۳)کلسیم فراوانترین کاتیون داخل سلولی است
۴) الف و ب صحیح می باشد.
۱۶۱. توزیع مایع بین بخشهای داخل و خارج سلولی عمدتاً به کدام نیرو مربوط میشود؟
۱) فشار هیدرو استاتیک ۲) فشار اسمزی
۳)کلوئیدی ۴)همه موارد
۱۶۲. میان اثر اسمزی یک مولکول آلبومین با وزن مولکولی۰۰۰/۷۰ دالتون با اثر اسمزی یک مولکول گلوکز با وزن مولکولی ۱۸۰ دالتون چه نسبتی وجود دارد؟
۱) اثر اسمزی آنها برابر است ۲ ) اثر اسمزی البومین بیشتر است
۳) اثر اسمزی گلوکز بیشتر است ۴ ) هیچکدام
۱۶۹. محلولهای کلرید سدیم با غلظت کمتر از ۹/۰ در صد چه نوع محلولی هستند؟
۱) ایزوتونیک ۲)هایپرتونیک ۳)هایپوتونیک ۴) هیچکدام
۱۷۰. کدام یک از نیروهای زیر جزو نیروهای استارلینگ می باشند؟
۱) فشار مویرگی
۲)فشار هیدروستاتیک مایع بینا بینی
۳ ) فشار انکوتیک
۴) همه موارد
۱۷۱. بیش از حد بزرگ شدن اریتروبلاست ها و شکل غیر عادی پیدا کردن آنها در نتیجه کمبود ویتامین B12 و اسید فولیک چه نوع کم خونی نامیده می شود؟
۱) آپلاستیک ۲)همولتیک ۳) مگالوبلاستیک ۴) آنمی داسی شکل
۱۷۲. کدامیک از انواع لکوسیت ها جزو گرانولوسیت ها نیستند؟
۱)نوتروفیل ۲)ائوزینوفیل ۳ )بازوفیل ۴)مونوسیت
۱۷۳. بیشترین فراوانی و کمترین فراوانی انواع گلبولهای سفید خون به ترتیب مربوط به کدامیک از موارد زیر می باشد؟
۱)نوتروفیل- بازوفیل ۲)ائوزینوفیل-مونوسیت
۳)مونوسیت- نوتروفیل ۴ )لنفوسیت- ائوزینوفیل
۱۷۴. کدام یک از موارد زیر جزو واکنشهای التهاب نیستند؟
۱) افزایش نفوذ پذیری مویرگها و نشست مقادیر زیاد مایع به داخل فضای بین بافتی
۲) انقباض عروقی و کاهش جریان خون موضعی
۳) مهاجرت تعداد زیادی از گرانولوسیت ها ومونوسیت ها به درون بافت
۴)ایجاد لخته در فضاهای بین بافتی به علت مقادیر زیاد فیبرینوژن
۱۷۵. لنفوسیت های T و B به ترتیب مسوول ایجاد کدام نوع ایمنی هستند؟
۱) ایمنی هومورال- ایمنی سلولی ۲) ایمنی سلولی- ایمنی هومورال
۳) ایمنی ذاتی- ایمنی سلولی ۴) ایمنی سلولی- ایمنی ذاتی
۱۷۶. کدامیک از عمل مکانیسم های آنتی بادی ها در مقابل عوامل بیگانه ،حمله مستقیم بعضی از آنتی بادی های قوی به غشای سلولی عوامل مهاجم و تخریب آنها می باشد؟
۱) آگلوتیناسیون ۲)رسوب ۳ )خنثی سازی ۴) لیز
۱۷۷. تفاوت اساسی بین مسیرهای داخلی و خارجی انعقاد خون کدام است؟
۱) سرعت ۲)وسعت ۳)محل شروع مسیرها ۴) هیچکدام
۱۷۸. ترکیب هپارین با کدام ماده موجب ایجاد خاصیت ضد انعقادی می شود؟
۱) ترومبین ۲)پروترومبین ۳)آنتی ترومبین ۳ ۴)فاکتور ۸
۱۷۹. در تزریق وسیع خون ( Massive Blood Teransfusion ) منحنی اکسیژن – هموگلبین بیمار چه تغییری می کند؟
۱) شیفت به راست ۲) شیفت به چپ
۳) افزایش تمایل باند شدن هموگلوبین به اکسیژن ۴) گزینه ۲ و ۳ صحیح است
۱۸۰. یکی از عوارض تزریق وسیع خون مسمومیت با سیترات است مهمترین علامت آن کدام است؟
۱)هیپرتانیسون بد خیم ۲)هیپوتانیسون
۳) مشابه هیپرکلسمی ۴) مشابه هیپوکلسمی
۱۸۱. از دلایل توجه جدی به تزریق خون اتولوگ در سالهای اخیر به کدام موارد میتوان اشاره کرد؟
۱)جلوگیری از بیماریهای عفونی
۲) جلوگیری از واکنشهای آلرژیک
۳) موارد۱و ۲
۴) جلوگیری از مسمومیت با نیترات و هیپرکالمی
۱۸۲. انواع آمبولی شامل:
۱) بیولوژیک ۲)گازی
۳)اجسام خارجی ۴)همه موارد
۱۸۳. میکروبابلهای به اندازه —– میکرون قادرند به ارگانهای حیاتی آسیب وارد کنند.
۱ )۴۰ میکرون ۲)۳۰
۳)۲۵ ۴)۲۰
۱۸۴. عوامل تولید کننده میکروبابل در CPB چیست؟
۱)اکسیژناتور و ساکشن ۲)نحوه سردو گرم کردن
۳)Surgical Air 4)همه موارد
۱۸۵. میکروبابلهای آزاد در خون که اندازه آنها ۴۰ میکرون می باشد مانند یک سطح غیر اندوتلیال عمل کرده و باعث:
۱) فعال شدن پلاکت و فاکتور هاگمن
۲)ترشح واسطه های التهابی
۳) تاثیر بر آندوتلیوم عروق
۴ )همه موارد
۱۸۶. عبور حباب از آرتریال فیلتر وابسته به:
۱)اندازه حباب ۲) BPP
۳)ویسکوزیته و اندازه فیلتر ۴)همه موارد.
۱۸۷. جهت هواگیری مناسب آرتریال فیلتر می بایست:
۱)از گاز Co2 استفاده گردد ۲)مایع پرایم را گرم کرد
۳)با فلوی پایین و از طریق Retrograde انجام گیرد
۴ ) همه موارد
۱۸۸. مهمترین عامل موثر بر کارکرد هموفیلتر چیست؟
۱) هماتوکریت ۲)حرارت
۳)فشار مامبران ۴)موارد ۱و۲
۱۸۹. کدامیک از موارد زیر از هموفیلتر برداشت می شود.
۱)سدیم و پتاسیم ۲)کراتینین، اوره و ویتامین B12
۳) کلر و گلوکز ۴)همه موارد
۱۹۰. معایب اولترافیلتراسیون تعدیل شده )MUF ) کدام است.
۱) تولید میکرو آمبولی ۲)ناپایداری وضعیت همودینامیک
۳)تاخیر در خارج کردن کانولها ۴)همه موارد
۱۹۱. کدام سیتوکنین در حین اولترافیلتراسیون از فیلتر خارج می شود
۱)اینترلوکین یک و ده ۲) TNF
۳)اینترلوکین هشت و شش ۴)همه موارد
۱۹۲. نوزادان و شیر خواران به علت افزایش نیازهای متابولیکی ( نسبت به سطح بدن) به مقدار جریان خون ———–در حین CPB احتیاج دارند
۱) کمتر ۲)بیشتر
۳)فرقی نمی کند ۴)هیچکدام
۱۹۳. جهت تزریق خون در حین CPB مراحل زیر به ترتیب انجام می گیرد.
۱ )اضافه کردن هپارین ،کلسیم و بیکربنات به کیسه خون
۲) اضافه کردن کلسیم، هپارین و بیکربنات به کیسه خون
۳) اضافه کردن بیکربنات ،کلسیم و هپارین به کیسه خون
۴) اضافه کردن کلسیم و بیکربنات ، هپارین به کیسه خون
۱۹۴. مغز انسان:
۱)۲۰ درصد از مصرف اکسیژن کل بدن را به خود اختصاص می دهد
۲)۱۵ درصد از بازده قلب را به خود اختصاص می دهد
۳)جریان خون مغز در قسمت کورتیکال ۸۰- ۷۵ و در قسمت ساب کورتیکال ۲۰ سی سی در هر ۱۰۰ گرم مغز در دقیقه می باشد
۴)همه موارد
۱۹۵. وقتی می گوییم جریان خون مغز به صورت Auto Regulation ( خود تنظیمی) کنترل می شود یعنی چه؟
۱)مغز دارای توانایی خاص در تنظیم مقاومت عروقی خود در حرارت نرمال داشته تا بتواند جریان خون را در محدوده خاص ثابت نگه دارد
۲) مغز دارای توانایی خاص در تنظیم مقاومت عروقی خود در هیپوترمی داشته تا بتواند جریان خون را در محدوده خاص ثابت نگه دارد
۳) مغز دارای توانایی خاص در تنظیم مقاومت عروقی خود درمحدوده وسیعی از فشار متوسط شریانی داشته تا بتواند جریان خون را در محدوده خاص ثابت نگه دارد
۴ ) همه موارد
۱۹۶. اگر فشار متوسط شریانی )MAP )بیمار پایین تر از ————–میلی جیوه و بالاتر از————میلی متر جیوه قرار گیرد خود تنظیمی مغز توانایی خود را—————-و جریان خون مغز وابسته به مقدار —————-خواهد شد.
۱)۳۰،۱۴۰- حفظ می کند- فشار خون
۲) ۱۵۰،۵۰- از دست می دهد- فشار خون
۳)۱۶۰،۶۰ – از دست می دهد- فلو
۴)۱۵۰،۵۰ – حفظ می کند- فلو
۱۹۷. در چه دمایی عملکرد خود تنظیمی مغز مختل می شود؟
۱)پایین تر از ۲۲ درجه ۲)پایین تر از ۲۶ درجه
۳)پایین تر از ۲۸ درجه ۴)پایین تر از ۱۸ درجه
۱۹۸. در حرارت ۱۸ درجه سانتیگراد مصرف اکسیژن مغز به ————درصد شرایط طبیعی می رسد.
۱) ۲۰ ۲)۱۰
۳)۳۰ ۴)۵۰
۱۹۹. هر چه طول مدت DHCA —————-باشد بهبود سرعت متابولیسم اکسیژن مغزCMRO2 ———– می یابد.
۱)کمتر- کاهش ۲)بیشتر- کاهش
۳)بیشتر – بیشتر ۴)بیشتر- فرقی نمی کند
۲۰۰. عوامل موثر در کاهش مدت زمان جهت بهبود متابولیسم مغزی بعد ازDHCA چیست؟
۱)Topical colling 2) Trickle Flow
۳) افزایش اشباع اکسیژن قبل از DHCA 4) موارد۱و۲
۲۰۱. فعالیت الکتریکی مغز در چه درجه حرارتی متوقف می شود؟
۱)۱۶ ۲)۱۸
۳)۲۰ ۴)۲۲
۲۰۲. در پرفیوژن آنتی گرید مغز، دمای خون تزریقی—————میزان جریان خون————و با فشار خون—————- می باشد.
۱)۲۲ درجه سانتی گراد- ۳۰۰ سی سی در دقیقه- ۴۰ میلی متر جیوه
۲) ۲۰ درجه سانتی گراد- ۳۰۰ سی سی در دقیقه- ۲۰ میلی متر جیوه
۳) ۱۸ درجه سانتی گراد- ۲۰۰ سی سی در دقیقه- ۲۰ میلی متر جیوه
۴ ) ۱۸ درجه سانتی گراد- ۲۰۰ سی سی در دقیقه- ۴۰ میلی متر جیوه
۲۰۳. در پرفیوژن رتروگرید مغز عبور خون از چه قسمتهایی موجب Steal syndrome می شود؟
۱)از ورید آزیگوس به TVC 2)وریدهای جدار توراکس
۳)شبکه وریدی پری ورتبرال ۴) همه موارد
۲۰۴. صدمات ناشی از DHCA بر مغز شامل:
۱)ضایعات عروق کوچک ۲) حرکات کره ای شکل
۳) تشنج و اختلال در حافظه ۴) همه موارد
۲۰۵. روشهای پیشگیری از صدمات DHCA کدامند؟
۱) استفاده از استراتژی PH-state 2) جلوگیری از افزایش قند
۳) اولترافیلتراسیون در حین گرم شدن ۴) همه موارد
۲۰۶. بهترین زمان عمل جراحی بر بیماران حامله در چه زمانی می باشد
۱) سه ماهه اول ۲)سه ماهه دوم
۳)سه ماهه سوم ۴) فرقی نمی کند
۲۰۷. مهمترین علل مرگ جنین چیست؟
۱) عدم اکسیژن رسانی مطلوب
۲) کاهش جریان خون نبض دار
۳)اختلال در خون رسانی به جفت
۴ )همه موارد
۲۰۸. بیمار حامله را بر روی تخت اتاق عمل کمی به سمت——چرخانده و پهلوی ——-را به اندازه —-درجه بالا می برند تا فشار از روی —-برداشته شود.
۱) چپ-راست-۳۰- ورید اجوف
۲) راست-چپ- ۲۰-۱۵- ورید اجوف
۳) راست-چپ -۳۰- ورید اجوف
۴) چپ-راست-۲۰-۱۵- ورید اجوف
۲۰۹. در بیماران حامله ،هماتوکریت، — میزان جریان خون و برابر با—- لیتر در دقیقه بر متر مربع بوده و هیپوترمی در سطح——-و فشار شریانی برابر با —-میلی متر جیوه باید باشد.
۱) ۲۰ درصد – 5/3 –متوسط- ۵۰
۲) ۲۵ درصد –3 –متوسط- ۷۰
۳) ۲۵ درصد – 5/3 –عمیق- ۷۰
۴) ۲۰ درصد – 3 –عمیق- ۷۰
۲۱۰. ——-موجب انحراف منحنی اشباع اکسیژن به سمت——شده که نتیجه آن،——اکسیژن رسانی به جنین است.
۱)آلکالوزتنفسی- چپ- کاهش
۲)اسیدوز تنفسی- چپ- کاهش
۳) آلکالوزتنفسی- راست- افزایش
۴) اسیدوز تنفسی- راست- کاهش
۲۱۱. کدام یک از عوامل زیر تمایل به داسی شکل شدن گلبول ها را به شدت افزایش می دهد؟
۱)هیپوکسی ۲)اسیدوز
۳)هیپوترمی ۴)همه موارد
۲۱۲. در بیماران کم خونی سلول داسی شکل در هنگام کلامپ آئورت بهتر است ابتدا از کاردیوپلژی ———–استفاده کرد.
۱)کریستالوتید سرد ۲)کریستالوتید گرم
۳)خونی سرد ۴)خونی گرم
۲۱۳. در آگلوتینین سرد می بایست حرارت بیمار در حالت——–حفظ شود و محلول پرایم را به میزان———-درجه سانتی گراد نگه داشت.
۱)هیپوترمی- ۳۳ ۲)نرموترمی -۳۷
۳)هیپوترمی- ۳۷ ۴) نرموترمی ۳۳
۲۱۴. هموگلوبین مناسب در هنگام خروج از پمپ برای بیمارانی که ۷۰ سال داشته اند ،EF حدود ۳۰ درصد تنگی شریان کاروتید چپ ۴۰ در صد و راست ۴۵در صد بهتر است به چه میزان باشد؟
۱)در محدوده ۷ ۲)در محدوده ۶
۳)در محدوده ۱۰ ۴) در محدوده ۱۳
۲۱۵. کدام ارگان در حین CPB به سرعت سرد و گرم می شود؟
۱) قلب ۲) ریه ۳)مغز ۴)کبد

نمونه سوالات آزمون های پرفیوژن

دیدگاهتان را بنویسید