بسمه تعالی
کتاب آقای دکتر یوسف­ نیا

۲۱۶. خروجی پمپ غلتکی به چه عواملی وابسته می باشد؟
۱) تعداد چرخش ۲) قطر داخلی لوله
۳) طول قسمت تماس یافته غلتک با لوله ۴) همه موارد
۲۱۷. خصوصیات لوله پلی وینیل کلراید ( PVC ) شامل:
۱) با کاهش دما سخت می شود ۲) مقاومت بالایی دارد ۳) ایجاد شارژالکترواستاتیک می کند ۴) هر سه مورد
۲۱۸. پمپ استفاده شده در وسایل کمک بطنی ( VAD ) از نوع … می باشد
۱) قطری ۲) شعاعی ۳) محوری ۴) گزینه یک و دو صحیح می باشد
۲۱۹. میزان جریان خون در پمپ سانتریفوژی وابسته به:
۱) گرادیان فشار ۲) مقاومت مدارCPB
۳) مقاومت سیستمیک عروقی ۴) هر سه مورد
۲۲۰. حفظ و ذخیره منابع پر انرژ ی فسفات و کاهش آزاد سازی محرک ناقلین عصبی توسط ———- انجام می شود.
۱) هیپرترمی ۲) هیپوترمی ۳) نرموترمی ۴) هیچکدام
۲۲۱. قانون Q10 چیست؟
۱) افزایش ۱۰ درجه ای دما تا ۲ برابر میزان واکنش های متابولیسمی را افزایش می دهد
۲) کاهش ۱۰ درجه ای دما واکنش های متابولیسمی را نصف می کند
۳)دو مورد الف و ب
۴) کاهش ۱۰ درجه ای دما واکنش های متابولیسمی را ۲ برابر می کند.
۲۲۲. بهترین روش در طول فاز هایپوترمی عمیق استفاده از———–می باشد.
۱)PH-Stat 2 ) Alpha-Stat 3) هردو مورد ۴ )هیچکدام
۲۲۳. بهترین روش در طول فاز هایپوترمی عمیق استفاده از——- و در طول Rewarming استفاده از—— می باشد
۱)PH-Stat ( هایپوترمی) – Alpha-Stat ( گرم کردن)
۲) Alpha-Stat (هایپوترمی)- PH-Stat (گرم کردن)
۳) PH-Stat – PH-Stat
۴) Alpha-Stat- Alpha-Stat
۲۲۴. در هیپوترمی کدام اندام بیشترین کاهش خون رسانی را دارند؟
۱) طحال ۲)کلیه ها ۳ )قلب ۴ )مغز
۲۲۵. کاهش حرارت به کمتر از ۲۶ درجه سانتی گراد سبب:
۱) افزایش مقاومت عروق سیستمیک
۲) افزایش مقاومت عروق ریوی
۳) مورد ۱و۲
۴) افزایش مقاومت عروق سیستمیک و کاهش مقاومت عروق ریوی
۲۲۶. انتقال گرما در اکسیژناتور از طریق …….. انجام می پذیرد.
۱) هدایت ۲) کنوکسیون ۳) تشعشع ۴) گزینه یک و دو صحیح می باشد
۲۲۷. کدامیک از موارد زیر بهترین غشاء جهت ساخت مامبران اکسیژناتور می باشد؟
۱) غشاء سلیکونی ۲ ) غشاء پلی پروپیلین
۳ ) غشاء سلوفان ۴) گزینه یک و دو صحیح می باشد
۲۲۸. خیس شدن غشاءها و ورود پلاسمای خون به سوراخهای فیبررا……. گویند که در این حالت تبادل گازها…….. پیدا می کند.
۱) نشت پلاسما – افزایش ۲) نشت پلاسما- کاهش
۳) نشت خون- افزایش ۴) نشت خون- کاهش
۲۲۹. میزان درناژ وریدی وابسته به ……..
۱) حجم خون بیمار- مقاومت موجود در کانول وریدی
۲) گرادیان بین بیمار و اکسیژناتور
۳)نوع اکسیژناتور
۴) گزینه یک و دو صحیح می باشد
۲۳۰. گرادیان فشار بیش از …….در کانول آئورت موجب همولیز می شود.
۱) ۱۰۰ میلی متر جیوه ۲) ۱۵۰ میلی متر جیوه
۳) ۷۰ میلی متر جیوه ۴) ۱۷۰میلی متر جیوه
۲۳۱. عوارض کانوله کردن شریان فمورال شامل:
۱)دایسکشن ۲) ایسکمی اندام ۳ ) فیستول لنفاوی ۴) هر سه مورد
۲۳۲. مهمترین عارضه کانوله کردن شریا ن فمورال چیست؟
۱) خونریزی ۲) دایسکشن رتروگرادشریانی ۳) ایسکمی اندام ۴) عفونت
۲۳۳. مزایای استفاده از شریان آگزیلاری نسبت به شریان فمورال چیست؟
۱) کاهش ایسکمیک ۲) استفاده در هیپوترمی عمیق
۳) کاهش آتروآمبولی مغزی ۴) هر سه مورد

۲۳۴. کدام جمله صحیح می باشد؟
۱) لوله ۸/۳ اینچ: ۹ میلی متر قطر و ۶۵ سی سی حجم در هر ۱۰۰ سانتی متر در خود جای می دهد
۲)لوله ۲/۱ اینچ ۱۲ میلی متر قطر و ۱۱۵ سی سی حجم در هر ۱۰۰ سانتی متر در خود جای می دهد
۳) لوله ۴/۱ اینچ : ۶ میلی متر قطر و ۳۰ سی سی حجم در هر ۱۰۰ سانتی متر در خود جای می دهد
۴) همه موارد
۲۳۵. اجزای مخزن کاردیوتومی شامل:
۱) حفره کف زدا ۲ ) حفره ذخیره ای
۳) ماکروومیکروفیلتر ۴) همه موارد
۲۳۶. در هنگام گرم کردن بیمار، باید حداکثر گرادیان حرارت شریانی با وریدی به چه میزان باشد؟
۱) ۱۲ درجه سانتی گراید ۲)۱۰ درجه سانتی گراید
۳)۸ درجه سانتی گراید ۴)۶ درجه سانتی گراید
۲۳۷. در صورت افزایش گرادیان حرارت شریانی با وریدی به بیش از ده درجه سانتی گراید:
۱) حلالیت گاز کاهش یافته و حباب هوا تشکیل نمی شود
۲) حلالیت گاز کاهش یافته و حباب هوا تشکیل می شود
۳) حلالیت گاز افزایش یافته و حباب هوا تشکیل می شود
۴) حلالیت گاز افزایش یافته و حباب هوا تشکیل نمی شود
۲۳۸. گرمای مناسب بیمار در انتهای CPB شامل:
۱) رکتال ۳۷- نازوفارنکس ۳۷ ۲) رکتال ۳۵- نازوفارنکس ۳۷
۳) رکتال ۳۵- نازوفارنکس ۳۸ ۴) رکتال ۳۷- نازوفارنکس ۳۸
۲۳۹. هیپوترمی بازگشتی ) Rebound ) بعد از اتمام CPB نشان دهنده:
۱) گرم کردن نامناسب بیمار ۲) کاهش دمای محیط اتاق عمل قلب
۳) هردو مورد ۴) طولانی شدن زمان عمل
۲۴۰. اسیدوز در حین CPB سبب:
۱) کاهش عملکرد میوکارد- هایپرکالمی ۲) کاهش تون عروق ریوی
۳) کاهش عملکرد داروهای اینوتروپیک ۴) همه موارد
۲۴۱. هدف بالینی بعد از CPB حفظ فشار شریانی در محدوده —— به همراه ایندکس قلبی——–می باشد.
۱)۹۰-۸۰ میلی متر جیوه – >2lit/min/m2
۲) ۱۰۰-۹۰ میلی متر جیوه ->2lit/min/m2
۳) ۱۰۰-۹۰ میلی متر جیوه – <2lit/min/m2
۴) ۹۰-۸۰ میلی متر جیوه – <2lit/min/m2
۲۴۲. مقاومت عروق سیستمیک با گرم کردن دوباره بیمار —— می یابد.
۱) کاهش ۲)افزایش ۳) تاثیری ندارد ۴) هیچکدام
۲۴۳. هپارین:
۱) ضعیف ترین میکرومولکولی قلیایی در بدن است
۲) قوی ترین ماکرومولکول اسیدی در بدن است
۳) قوی ترین ماکرومولکول بازی در بدن است
۴) ضعیف ترین میکرومولکولی اسیدی در بدن است
۲۴۴. فاکتورهای موثر در پاسخ دهی بیماران نسبت به هپارین شامل:
۱)سطح آنتی ترومبین و تعداد پلاک ها
۲) دما، PH و مصرف داروها ی ضد انعقاد
۳) وضعیت تغذیه بیمارو اختلال عملکرد اعضا
۴) هر سه مورد
۲۴۵. تزریق بولوس هپارین قبل از شروع CPB سبب———فشار سیستمیک و ———-مقاومت عروق سیستمیک می شود.
۱) کاهش- کاهش ۲) کاهش- افزایش
۳)افزایش- افزایش ۴) افزایش- کاهش
۲۴۶. عوامل موثر در مقاومت به هپارین شامل:
۱) کمبود آنتی ترومین سه و سپتی سمی
۲) ترومبوسیتوز
۳) سندرم هیپرائوزیتوفیلی
۴) هرسه مورد
۲۴۷. علت اصلی کمبود آنتی ترومین در بیمارانی که تحت عمل جراحی قلب قرار می گیرند شامل:
۱) درمان با هپارین قبل از عمل ۲)DIC
۳)کمبود کلسیم ۴)مورد ۱و۲
۲۴۸. پروتامین از دسته پروتین های ——- است که از اسپرم ماهی سالمون گرفته شده و دارای بار——- می باشد.
۱)قلیایی- مثبت ۲)قلیایی-منفی ۳ )اسیدی- مثبت ۴)اسیدی- منفی
۲۴۹. عوارض پروتامین در کدام یک از موارد زیر بیشتر می باشد؟
۱) کسانی که به ماهی آلرژی دارند
۲)کسانی که انسولین NPH دریافت می کنند
۳) مورد الف و ب
۴) کسانیکه قبلاً هپارین دریافت کرده اند
۲۵۰. واکنشهای مربوط به پروتامین شامل:
۱) هیپوتانسیون سیستمیک گذرا ۲) واکنش آنافیلاکتیک
۳) وازوکانستریکشن عروقی ۴) هر سه مورد

نمونه سوالات آزمون های پرفیوژن

دیدگاهتان را بنویسید