سوالات کتاب آقای شفیعی

 

سوالات کتاب آقای شفیعی

۱ ) غشاء سلولی به کدامیک از اجزاء ذیل نفوذپذیری بیشترری دارد ؟

۱-    آب           ۲- پتاسیم              ۳- کلسیم              ۴- سدیم

۲ ) مایع داخل سلولی تقریبا فاقد کدامیک از یونهای ذیل می باشد ؟

۱-    پتاسیم               ۲- سدیم               ۳- کلسیم               ۴-منیزیوم

۳ ) کدامیک از جملات ذیل تعریف اسمز می باشد ؟

۱-    انتشار خالص آب از یک ناحیه با غلظت زیاد آب به ناحیه ای با غلظت کمتر آب

۲-    انتشار خالص آب از یک ناحیه با غلظت کم آب به ناحیه ای با غلظت بیشتر آب

۳-    انتشار یونها از یک ناحیه با غلظت زیاد به ناحیه ای با غلظت کمتر

۴-    انتشار یونها از یک ناحیه با غلظت کم به ناحیه ای با غلظت بیشتر

۴ ) اسمولالیته یعنی ؟

۱-    غلظت در کیلوگرم آب

۲-    غلظت در لیتر آب

۵ ) خون دارای کدام حجم مایع است ؟

۱-    خارج سلولی               ۲- داخلی سلولی               ۳- هر دو

۶ ) کدامیک از تعاریف ذیل مربوط به پلی سیتمی می باشد ؟

۱-    افزایش گلبول قرمز بیشتر از ۳۰%

۲-    افزایش گلبول قرمز بیشتر از ۲۰%

۳-    افزایش گلبول قرمز بیشتر از ۱۰%

۴-    افزایش گلبول قرمز بیشتر از ۴۰%

۷ ) التهاب توسط کدامیک از موارد زیر شناخته می شود ؟

۱-    وزودیلاتاسیون و افزایش جریان خون موضعی

۲-    افزایش نفوذپذیری مویرگ ها ونشت مقادیر زیاد مایع به فضای بین بافتی

۳-    مهاجرت تعداد زیادی از گرانولیت ها و مونولیت ها به درون بافت

۴-    همه موارد

۸ ) ائوزینوفیلها در کدامیک از عفونتها افزایش می یابند ؟

۱-    ویروسی               ۲- باکتریایی               ۳- انگلی               ۴- قارچی

۹ ) بیشترین درصد آنتی بادی در بدن متعلق به کدام است ؟

۱-    Igm               ۲- IgG               ۳- IgA               ۴- IgD

۱۰ ) مکانیسم عمل آنتی بادیها برای حفاظت بدن کدام است ؟

۱-    با حمله مستقیم به عامل مهاجم           ۲- سیستم کمپلمال           ۳- هر دو           ۴- هیچکدام

۱۱ ) هموستاز و انعقاد خون توسط کدام مکانیسم انجام می گردد ؟

۱-    انقباض عروقی               ۲- ایجاد یخ پلاکتی               ۳- ایجاد لخته خون در نتیجه انعقاد خون      

۴ – همه موارد

۱۲ ) کدامیک از موارد ذیل جزء فاکتورهای انعقادی می باشد ؟

۱-    فیبرینوژن               ۲- پروترومبین             ۳- کلسیم               ۴- همه موارد

۱۳ ) ساخت فعال کننده پروترومبین (فاکتور انعقادی) تحت تاثیر کدام عوامل می باشد ؟

۱-    ضربه به دیواره عروق و بافت های مجاور               ۲- ضربه و آسیب به خون

۳ – تماس خون با سلولهای آندوتلیال آسیب دیده             ۴- همه موارد

۱۴ ) چند نوع آنتی ژن Rh در خون وجود دارد و نوع شایع آن کدام است ؟

۱-    ۶ و D               ۲- ۵ و D               ۳- ۴ و D               ۴- ۶ و C

۱۵ ) هماتوکریت خون کامل whole Blood چند درجه است ؟

۱-    ۳۵ تا ۴۰               ۲- ۴۰ تا ۴۵               ۳- ۴۵ تا ۵۰               ۴- ۵۰ تا ۶۰

۱۶ ) کدامیک از موارد ذیل عامل نارسایی کلیه در واکنش های انتقال خون می باشد ؟

۱-    انقباض عروق کلیوی               ۲- شوک گردش خون               ۳- بسته شدن توبولهای کلیوی

۴ – همه موارد

۱۷) هدف از تجویز گلوبولهای قرمز شسته شده چیست ؟

   ۱- کاهش واکنش های آلرژیک         ۲- حذف پلاسما         ۳- حذف گلبولهای سفید         ۴- همه موارد

۱۸ ) پلاسمای منجمد تازه بعد از ذوب شدن در دمای ۱ تا ۶ درجه چند ساعت نگهداری می شود ؟

۱-    ۲۴ ساعت               ۲- ۴۸ ساعت               ۳- ۷۲ ساعت              ۴- ۱۲ ساعت

۱۹ ) کدامیک از عوامل ذیل در CPB سبب تولید آمبولی می شود ؟

۱-    سن بیمار         ۲- تجهیزات مورد استفاده         ۳- روش عمل جراحی (جراحی)         ۴- همه موارد

۲۰ ) کدامیک از افراد ذیل در CPB در معرض خطر آمبولی چربی می باشد ؟

۱-    سابقه هیپرلیپومی              ۲- افراد با مشکلات کبدی               ۳- هر دو

۲۱ ) کدامیک از عوامل ذیل عامل ایجاد آمبولی خارجی می باشد ؟

۱-    تا لک               ۲- بن واکس               ۳- فیبر               ۴- همه موارد

۲۲ ) کدامیک از عوامل ذیل عامل تولید کننده میکروبابل در CPB می باشد ؟

۱-    اکسیژتراتور         ۲- نحوه سرد و گرم کردن         ۳- ساکشن کاردیوتومی           ۴- همه موارد

۲۳ ) جهت پیشگیری از میکروبابل اختلاف درجه بین آب و خون در چه محدوده ای باید باشد ؟

۱-    ۸ تا ۱۰               ۲- ۱۰ تا ۱۲               ۳- ۱۲ تا ۱۵              ۴- ۵ تا ۷

۲۴ ) در تولید میکروآمبولی کدامیک از عوامل ذیل نقش مهمتری دارد ؟

۱-    ساکشن تراکوتومی         ۲- نحوه سرد کردن         ۳- اکسیژتراتور         ۴- cavitation

۲۵ ) استفاده از کدام فیلتر در پیشگیری از میکروآمبولی موثر است ؟

۱-    فیلتر کاردیوتومی . مخزن وریدی     ۲- فیلتر کاردیوپتری     ۳- فیلتر قبل از بای پس     ۴- همه موارد

۲۶ ) کدامیک از عوامل ذیل در عبور حباب از فیلترها موثر است ؟

۱-    اندازه حباب             ۲- فشار جلو برنده خون             ۳- ویسکوزیه خون             ۴- همه موارد

۲۷  ) در هنگام استفاده از فیلتر شریانی می بایست به کدام نکات توجه شود ؟

۱-    اندازه سوراخهای فیلتر        ۲- استفاده از COZ قبل از پرایم        ۳- پرایم کردن فیلتر با فلوی پایین ۵۰

۴-همه موارد

۲۸ ) نکات خاص در هنگام استفاده از فیلتر قبل از بای پاس کدام است ؟

۱-    در هنگام استفاده خون وارد محلول پرایم نشود

۲-    اگر از فیلتر ۲/۰ میکرون استفاده می شود ترجیحا آلبومین و دارو به محلول پرایم اضافه نکنیم

۳-    فیلتر ۲/۰ میکرون قادر است باکتریها و عوامل ایزوتوکسین امتحای را از محلول پرایم جدا نماند

۴-    همه موارد

۲۹ ) محدودیت استفاده از فیلترها کدام است ؟

۱-    قیمت بالا

۲-    کاهش پلاکت ها

۳-    ایجاد میکروآمبولی

۴-    همه موارد

۳۰ ) عبور کدام محلول مانع استفاده جهت ترانسفوزیون خون از سمت خون می گردد ؟

۱-    مانیتول             ۲- ولوون             ۳- بی کربنات               ۴- آلبومین

۳۱ ) جهت جلوگیری از آلودگی میکروبی و ذرات معلق در هوا از کدام فیلتر استفاده می شود ؟

۱-    فیلتر تخلیه لکوسیت         ۲- فیلتر قبل از بای پس         ۳- فیلتر گازی         ۴- فیلترهای شریانی

۳۲ ) از انجام اولترافیلتراسیون کدام فشار نقش مهمتری را دارد ؟

۱-    فشار اسمونیک         ۲- فشار هیدواستاتیک بین دو طرف غشا         ۳- فشار انکوتیک          

۴- ایجاد فشار مثبت در قسمت خارجی هموفیلتر

۳۳ ) اختلاف فشار در طرف شریانی و وریدی هموفیلتر به کدام عوامل بستگی دارد ؟

۱-    غلظت هموگلوبین           ۲- درجه حرارت           ۳- میزان جریان خون           ۴- همه موارد

۳۴ ) چه عواملی در ضریب اولترافیلتراسیون موثر است ؟

۱-    اندازه منافذ               ۲- قطر منافذ               ۳- عمق منافذ               ۴- همه موارد

۳۵ ) کدام عامل ذیل موجب کاهش مقدار فیلتراسیون می شود ؟

۱-    افزایش پروتئین سرم         ۲- افزایش هماتوکریت         ۳- کاهش درجه حرارت       ۴- همه موارد

۳۶ ) کدام عامل در اولترافیلتراسیون عامل بسیار مهم در تعیین مواد و محلولهایی است که می تواند از مایع پلاسما خارج گردد ؟

۱-    اندازه منافذ         ۲- سرعت جریان خون         ۳- فشار منفی ایجاد شده در مسیر خروجی

۴-فشار مثبت ایجاد شده در مسیر خروجی

۳۷ ) کدام جمله در ارتباط با MUF ( Modified ultra filteration ) صحیح است ؟

۱-    این روش بیشتر در کودکان کمتر از ۲۰ کیلوگرم استفاده می شود

۲-    افت فشار خون در           در حدود ۱۰ تا ۱۵ واحد بعد از شروع MUF قابل قبول می باشد

۳-    در این روش خون به مدت ۱۰ تا ۲۰ دقیقه و با فلوی c ۱۰۰ در دقیقه فیلتر شده و به دهلیز راست       برمی گردد

۴-    همه موارد

۳۸ ) کدامیک از موارد ذیل از مزایای MUF می باشد ؟

۱-    باعث خروج مایعات اضافه از بدن می شود

۲-    تقریبا تمام خون موجود در مدار به بیمار بر می گردد

۳-    واسطه های التهابی میتوکنین ها را خارج می کند

۴-    همه موارد

۳۹ ) از معایب MUF کدام است ؟

۱-    سبب تاخیر در خروج کانولها و تزریق پروتامین         ۲- احتمال ناپایداری همودینامیک در حین انجام کار

۳ – احتمال میکروآمبولی هوایی در این روش بیشتر است           ۴- همه موارد

۴۰ ) در کدام روش اولترافیلتراسیون حجم مایع برداشتی برابر حجم مایع اضافه شده است ؟

۱-    اولترافیلتراسیون با بالانس صفر               ۲- اولترافیلتراسیون قراردادی یا معمولی

۳ – MUF                                           ۴- هر سه مورد

۴۱ ) اثرات خاص اولترافیلتراسیون کدام است ؟

خارج کردن ۱- میتو کنین ها             ۲- کموکنین             ۳- میلو پراکسیداز             ۴- همه موارد

۴۲ ) رعایت کدام نکته در آماده کردن دستگاه هموفیلتراسیون مهم است ؟

۱-    دستگاه را در جای مناسب بر روی   هولدر         قرار داده شود

۲-    لاین شریانی در پایین و لاین وریدی در بالا

۳-    قبل از شروع کار دستگاه را پرایم و هواگیری نمایید

۴-    همیشه دستگاه بالاتر از کیسه جمع کننده مایع قرار گیرد

۵-    همه موارد

۴۳ ) تاثیر اولترافیلتراسیون بر کدام ارگان بدن موثر است ؟

۱-    ریه               ۲- کلیه               ۳- مغز               ۴- همه موارد

۴۴ ) انافیلاتوکینهای C3a و C5a کدام تاثیر را در بدن دارند ؟

۱-    باعث افزایش نفوذپذیری عروق و انقباض عضلات می شوند

۲-    موجب آزادسازی هیستامین شده و فشارخون را کاهش می دهند

۳-    سبب تجمع پلاکتها میشود

۴-    همه موارد

۴۵ ) مهمترین نکته در اعمال جراحی قلب بیماران باردار کدام است ؟

۱-    افزایش برون ده قلب مادر از هفته ششم شروع و تا هفته شانزدهم ادامه می یابد

۲-    جریان خون   کلیوی مادر ۳۰ تا ۵۰% افزایش می یابد

۳-    عمل جراحی در سه ماهه اول به دلیل تاثیر عمیق هیبترکمی و داروها بر جنین خطرناک می باشد

۴-    همه موارد

۴۶ ) نکته مهم در تعیین استراتژی بیماران با آگلوتین سرد کدام است ؟

۱-    از روش نورموترمی استفاده گردد

۲-    از طریق پلاسما می توان بسیاری از آنتی بادی های سرمی را خارج نمود

۳-    باید محلول پرایم را به میزان ۳۶-۳۷ درجه گرم نگاه داشت

۴-    همه موارد

۴۷ ) استراتژی پرفیوزنیست در درمان بیماران هیپوترمی ناشی از حوادث کدام است ؟

۱-    بیمار هپارینه شود                  ۲- از طریق شربان وورید فمورال کانوله می شود

۳ – این بیماران معمولا در حالت اسیدوز می باشند         ۴- همه موارد

۴۸ ) تفاوت نوزادان با بزرگسالان که در CPB باید در نظر گرفته شود ؟

۱-    تولید فاکتورهای انعقادی وابسته به ویتامین K توسط کبد در نوزادان در سطح پایینی قرار دارد

۲-    ریه ها در زمان تولد نارس و تا سن ۸ سالگی به روند رشد و تکامل خود ادامه می دهند

۳-    سیستم ایمنی نوزادان ضعیف می باشد

۴-    همه موارد

۴۹)در سندرم قلب چپ کوچک جهت کانولاسیون شریانی در CPBاز کدام شریان استفاده می شود؟

۱-آئورت

۲-پولمونر

۳-ابتدای آئورت

۴-شاخه چپ شریان پولمونر

۵۰)در انجام CPBاطفال کدام نکته اهمیت دارد؟

۱-انتخاب اکسیژنراتور با تبادل گازی بالا

۲-استفاده از حداقل باریم

۳-استفاده از مانیتول به مقدار ۵/۰گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن

۴-همه موارد

۵۱ ) تفاوت نوزادان با بزرگسالان که در CPB باید در نظر گرفته شود ؟

۱-    تولید فاکتورهای انعقادی وابسته به ویتامین K توسط کبد در نوزادان در سطح پایینی قرار دارد

۲-    ریه ها در زمان تولد نارس و تا سن ۸ سالگی به روند رشد و تکامل خود ادامه می دهند

۳-    در اطفال تفاوت عروق کلیه ها بالا و همراه با افزایش جریان خون از کورتکس کلیه می باشد

۴-    همه موارد

۵۲)کدامیک از ترکیبات ذیل در -پرایم—-اکسیژنراتور اطفال وشیرخوار استفاده می شود؟

۱-آلبومین

۲-هپارین

۳-خون

۴-همه موارد

۵۳)استفاده ازخون درپرایم به منظور خنثی کردن سیترات و جلوگیری از کاهش کلسیم یونیزه کدام اقدام صحیح است؟

۱-استفاده از هپارین ۱۵۰۰واحد

۲-تجویز ۱۰سی سی گلوکونات کلسیم

۳-استفاده از ۱۰۰سی سی بیکربنات سدیم

۴-همه موارد

۵۴)استفاده از هیپوترمی در جراحی قلب اطفال دارای مزایای ذیل می باشد به جز:

۱-حفاظت از مغز و ارگانهای حیاتی بدن

۲-هیپوترمی برگشت خون از محیط جانبی به محیط عمل کم می کند

۳-افزایش متابولیسم بدن

۴-امکان گرم شدن قلب در فاصله تجویز کاردیوپتری کم می کند

۵۵)محدوده هیپوترمی خفیف در CPBاطفال کدام است؟

۱-۳۰الی۳۴

۲-۲۸الی ۳۰

۳-۳۲الی۳۴

۴-۲۵الی۲۸

۵۶)محدوده درجه هیپوترمی عمیق در CPBاطفال کدام است؟

۱-۱۵الی۲۲

۲-۲۲الی۲۵

۳-۲۵الی۳۰

۴-پایین تر از ۱۵

۵۷)عوامل موثر بر جریان خون مغز کدام است؟

۱-دی اکسید کربن

۲-ویسکوزیته

۳-درجه حرارت

۴-همه موارد

۵۸)منظور از مدت زمان معین در DHCA(DEEP HYPOTEMY CIRCULATORY AREST)کدام است؟

۱-در زمان ایست گردش خون هیچ گونه ضایعه ساختمانی و عملکرد برای مغز پیش نیاید

۲-نگاه داشتن درجه حرارت در محدوده۱۵-۱۸

۳-استفاده از کیسه یخ در اطراف سر بیمار

۴-توقف گردش خون کمتر از ۴۵دقیقه

۵۹)مزایای استفاده از پرفیوژن انتی گرید مغز کدام است؟

۱-جلوگیری از آمبولی هوایی در عروق مغز

۲-رساندن اکسیژن و مواد مغزی به مغز

۳-دمای خون تزریقی ۱۸و فشار خون بالای ۶۰میلی متر جیوه

۶۰)در پرفیوژن رتروگرید مغزی کدام جمله درست است؟

۱-در این روش SVCکانوله می شود

۲-سرد شدن یکنواخت و کامل مغز در این روش بهتر انجام می شود

۳-دمای خون تزریقی ۱۸درجه جریان خو.ن ۳۰۰-۵۰۰و فشار خون ۲۵-۳۰

۴-همه موارد

۶۱)جهت پیشگیری از صدمات توقف گردش خون کدام اقدام موثر است؟

۱-تزریث استروئید ۲و۸ساعت قبل از CPBجهت بهبود وپاسخ متابولیکی مغز

۲-تزریق آپروتنین

۳-استفاده از استراتژیPH STATوALPHA STAT

۴-همه موارد

۶۲)اقدام موثر در توقف گردش خون کدام است؟

۱-سرد کردن بیمار با هدف هیپوترمی عمیق

۲-سرد کردن به آهستگی و باگرادیان مناسب(۴-۶درجه)

۳-از کیسه یخ در اطراف سر استفاده نمائیم

۴-بیمار را در وضعیت ترند لنبرگ -قرار دهید جهت جلوگیری از آمبولی هوا

۵-همه موارد

۶۳)بعد از اعمال جراحی پیچیده در بیماری های مادرزادی قلب کدام عامل جداشدن بیمار را در CPBبا مشکل روبرو میکند؟

۱-عمل جراحی موفقیت امیز نبوده

۲-نارسایی بطن راست یا چپ مشاهده می گردد

۳-فشار شریان ریوی افزایش یافته

۴-همه موارد

۶۴)سینوس وا لسالوا در کجا قرار دارد؟

۱-پشت لتهای دریچه آئورت

۲-پشت لت های دریچه پولمونر

۳-هر دو

۴-هیچ کدام

۶۵)بیشترین خونرسانی به گروه AVتوسط کدام مشتریان کرونری انجام می شود؟

۱-LCX

۲-LAD

۳-RCA

۴-مورد ۱و۲

۶۶)عضله اصلی قلب کدام است؟

۱-عضله دهلیزی

۲- عضله بطنی

۳-نیرو های عضلانی تخصص یافته تحریکی دهواینی

۴-هر سه مورد

۶۷)دوره انقباضی عضله قلبی بیشتر است یا عضله اسکلتی؟

۱-قلبی

۲-اسکلتی

۳-مساوی است

۶۸)انقباض طولانی در عضله قلب نتیجه تغییرات در ترشح و جذب کدامیک از یونهای ذیل می باشد؟

۱-پمپ کلسیم

۲-پمپ سدیم

۳-پمپ کلسیم و پتاسیم

۴-مورد ۱و۲

۶۹)در منحنی های فشار امواجv,a,cمربوط به کدام ناحیه پمپ قلبی است؟

۱-دهلیزها

۲-بطن ها

۳-شریان آئورت

۴-شریان پولمونر

۷۰)در منحنی فشار آئورت دندانه (incisura)نشانه چیست؟

۱-بسته نشدن دریچه آئورت

۲-انقباض بطن ها

۳-شروع دیا ستول واستراحت بطن چپ

۴-مورد ۱و۲

۷۱)رفلکس چشمی قلبی باعث تحریک کدام سیستم عصبی می شود؟(عضله رکتوس چشم)

۱-سمپاتیک

۲-پاراسمپاتیک

۳-هردو

۴-تاثیری ندارد

۷۲)تحریک رفلکس بین بریچ در دهلیز راست باعث :

۱-افزایش ضربان قلب

۲-غیر فعال کردن پاراسمپاتیک

۳-کاهش ضربان قلب

۴-مورد ۱و۲

۷۳)مجموع آب بدن در یک فرد بالغ (۷۲kg)چند درصد وزن بدن است؟

۱-۶۰%

۲-۵۵%

۳-۶۵%

۴-۷۰%

۷۴)کدامیک از عوامل زیر در میزان حجم مایعات بدن موثر می باشد؟

۱-میزان چربی بافت ها

۲-جنس

۳-سن

۴-همه موارد

۷۵-بیشترین حجم مایعات بدن در کدام قسمت سلول و بافت قرار دارد؟

۱-داخل سلول

۲-خارج سلول

۳-میان بافت

۴-بطور مساوی تقسیم شده

شماره سوال گزینه۱ گزینه۲ گزینه۳ گزینه۴
۱ #      
۲     #  
۳ #      
۴ #      
۵     #  
۶ #      
۷       #
۸     #  
۹   #    
۱۰     #  
۱۱       #
۱۲       #
۱۳       #
۱۴   #    
۱۵ #      
۱۶       #
۱۷       #
۱۸ #      
۱۹       #
۲۰     #  
۲۱       #
۲۲       #
۲۳ #      
۲۴ #      
۲۵       #
۲۶       #
۲۷       #
۲۸       #
۲۹       #
۳۰ #      
۳۱     #  
۳۲   #    
۳۳       #
۳۴       #
۳۵       #
۳۶ #      
۳۷       #
۳۸       #
۳۹       #
۴۰ #      
۴۱       #
۴۲       #
۴۳       #
۴۴       #
۴۵       #
۴۶       #
۴۷       #
۴۸       #
۴۹   #    
۵۰       #
۵۱       #
۵۲       #
۵۳       #
۵۴     #  
۵۵ #      
۵۶ #      
۵۷       #
۵۸ #      
۵۹       #
۶۰       #
۶۱       #
۶۲       #
۶۳       #
۶۴     #  
۶۵ #      
۶۶   #    
۶۷ #      
۶۸     #  
۶۹ #      
۷۰   #    
۷۱       #
۷۲       #
۷۳ #      
۷۴       #
۷۵ #      
۷۶        
۷۷        
۷۸        
۷۹        
۸۰        

  

نمونه سوالات آزمون های پرفیوژن

دیدگاهتان را بنویسید