گزینه های صحیح با علامت * مشخص شده است :
۱- هماتوکریت اولیه­ای که پس از شروع پمپ حاصل می شود به چه عواملی بستگی ندارد؟
۱- هماتوکریت و حجم خون بیمار ۲- حجم محلول پرایم
۳- میزان فیلتراسیون * ۴- نوع محلول پرایم
۲- مهمترین عامل تعیین کننده ظرفیت حمل اکسیژن خون کدام است؟
۱- اکسی هموگلوبین * ۲- اکسیژن محلول
۳- میزان جریان خون پمپ ۴- هر سه مورد
۳- شایعترین محلول مورد استفاده در پرایم کریستالویید کدام است؟
۱- محلول رینگر ۲- نرمال سالین ۳- مانیتول ۴- پلاسمالایت*
۴- استفاده از کدام یک از کلوییدهای زیر در محلول پرایم شایع تر است؟
۱- استارچ­ها ۲ – مانیتول* ۳- دکستران­ها ۴- ژلاتین­ها
۵- هدف از استفاده کردن مانیتول در محلول پرایم چیست؟
۱- مانیتول یک مدر اسموتیک است و عملکرد کلیه را بهبود می­بخشد.
۲- مانیتول فشار انکوتیک محلول پرایم را افزایش می­ دهد.
۳- مانیتول یک برداشت کننده رادیکال­های آزاد است و آسیب ارگانها را کاهش می دهد.
۴ – همه موارد صحیح است *
۶- کدام یک از موارد زیر از اندیکاسیونهای کانولاسیون شریانی آگزیلاری است؟
۱- استرنوتومی مجدد (redo- sternotomy)
۲- دیسکسیون آئورت صعودی*
۳- کلسیفیکاسیون آئورت
۴- آنوریسم آئورت نزولی
۷- فشار وریدی مرکزی تحت تأثیر کدام یک از عوامل زیر قرار دارد؟
۱- میزان جریان پمپ ۲- مقاومت عروقی
۳- ویسکوزیته خون ۴- ظرفیت پذیری وریدی *
۸- کدام یک از موارد زیر در مورد “بای پاس ساکشن” یا (sucker bypass) صحیح نیست؟
۱- در موارد خونریزی شدید کاربرد دارد.
۲- کانولاسیون شریانی انجام شده است .
۳- کانولاسیون وریدی انجام شده است.*
۴- با استفاده از ساکشنهای پمپ خون را به درون مخزن (رزروایر) می­کشیم
۹- تخلیه قلب در زمان ایسکمی بوسیله ونت ……………………………….
۱- باعث کاهش تقاضای اکسیژن میوکارد می­شود.*
۲- باعث نشت خون از اطراف کانول می­شود.
۳- ممکن است باعث ایجاد آمبولی شود.
۴- همه موارد فوق صحیح است.
۱۰- کدام عبارت صحیح نیست؟
۱- افت فشار خون در ابتدای CPB می تواند به دلیل پاسخ التهابی سیستمیک باشد.
۲- از فواید همودایلوشن کاهش ویسکوزیته و افزایش جریان میکرووسکولار است.
۳- شاخص های پرفیوژن کافی شامل: PH ، لاکتات و SVO2 می­باشد.
۴- حداقل CVP در هنگام پمپ ۵ میلی متر جیوه است.*
۱۱- اگر دمای مرکزی بیمار به ۳۰ درجه سانتی گراد برسد، نیاز به اکسیژن در بیمار چند درصد نرمال می­باشد؟
۱- %۳۰ ۲- %۴۰ ۳- %۵۰ * ۴- %۶۰
۱۲- در خصوص جریان خیلی زیاد در دمای پایین کدام صحیح نیست ………….
۱- باعث آسیب به خون می شود
۲- باعث پرفیوژن زیر حد نرمال می­شود.
۳- زمانی که کاردیوپلژی تزریق شده است باعث سرد شدن بیش از حد میوکارد می­شود.*
۴- تمام موارد صحیح است.
۱۳- کدام جمله صحیح نیست؟
۱- همودایلوشن با کاهش ویسکوزیته همولیز را کاهش می­دهد
۲- کاهش ویسکوزیته باعث افزایش جریان خون میکرووسکولار می شود
۳- اتولوگوس پرایمینگ کمک می­کند که فشار اونکوتیک به مقادیر نرمال نزدیکتر باشد.
۴- عامل اصلی تعیین کننده جریان خون مورد نیاز در زمان CPB شاخص قلبی و BSA می­باشد.*
۱۴- با افزایش دما در حین CPB منحنی تفکیک اکسیژن – هموگلوبین…..
۱- به سمت راست میل می کند زیرا تمایل هموگلوبین برای اتصال به اکسیژن کاهش می­یابد. *
۲- به سمت چپ میل می کند زیرا تمایل هموگلوبین برای اتصال به اکسیژن کاهش می­یابد.
۳- به سمت راست میل می کند زیرا تمایل هموگلوبین برای اتصال به اکسیژن افزایش می­یابد.
۴- به سمت چپ میل می کند زیرا تمایل هموگلوبین برای اتصال به اکسیژن افزایش می­یابد.
۱۵- با توجه به موارد داده شده میزان بیکربنات سدیم مورد نیاز را بر حسب میلی مول حساب نمایید.
Body weight: 60 kg
PH: 7.26 PCO2: 43 mmHg PaO2:360 mmHg
HCO3- :18 mmol/L BE: -6.1
۱- ۴۰ ۲- ۴۵ ۳- ۵۰ ۴- ۵۵*
۱۶- درمان انتخابی شما برای تصحیح (correction) هیپرکالمی بالاتر از mmol/L 7 کدام است؟
۱- تجویز فورزماید.
۲- تجویز انسولین (و در صورت نیاز دکستروز).
۳- هموفیلتراسیون و جایگزین کردن حجم با نرمال سالین یا نورموسول.*
۴- تیتر کردن کلسیم و تجویز کلسیم گلوکونات یا کلسیم کلراید
۱۷- هدف از تجویز سیترات – فسفات – دکستروز در محلول کاردیوپلژی چیست؟
۱- بافر کردن اسیدوز ناشی از ایسکمی میوکارد
۲- کاهش گرادیان عرض غشاء سلول
۳- تثبیت غشاء میوسیت ها
۴- پیشگیری از ورود کلسیم به داخل میوسیت ها *
۱۸- موارد زیر از جمله معایب کاردیوپلژی کریستالوئید سرد محسوب می شود. بجز:
۱- مهار پمپ سدیم پتاسیم ۲- ادم میوکارد
۳- مهار آنزیم میوزین فسفوریلاز* ۴- فعال شدن سیستم کمپلمان
۱۹- چه موادی به محلول کاردیوپلژی اضافه می­گردد تا کاردیوپلژی غنی شده به دست آید؟
۱- کلرید پتاسیم و ترومتامین
۲- ترومتامین و سیترات – فسفات – دکستروز
۳- گلوتامات اسپارتات و بقیه اسید امینه های واسطه چرخه کربس *
۴- پروکائین
۲۰- در خصوص تزریق کاردیوپلژی کدام گزینه صحیح است؟
۱- فشار تزریق آنته گراد باید بین mmHg90-70 باشد.
۲- حداکثر فشار هنگام تزریق کاردیوپلژی رتروگراد mmHg 40 می­باشد *
۳- کاردیوپلژی خونی سرد با دمای ۴ درجه سانتی گراد داده می­شود.
۴- یکی از نادرترین دلایل فشار پایین در هنگام تزریق کاردیوپلژی رتروگراد خارج شدن کتتر از سینوس کرونر می­باشد.
۲۱- حداقل هموگلوبین (برحسب g/dl) قابل قبول برای جدا شدن از CPB کدام است؟
۱- ۷ ۲- ۵/۷ * ۳- ۸ ۴- ۵/۸
۲۲- قبل از جدا شدن از پمپ در صورتی که جدایی بطن­ها از دهلیزها اتفاق بیفتد، کدام یک از اقدامات زیر انجام می­شود؟
۱- استفاده از ضربان ساز ۲- استفاده از اینوتروپ و تنگ کننده های عروقی
۳- درمان ضد آریتمی ۴- استفاده از کاردیوورژن *
۲۳- گام اول در جدا شدن از CPB کدام است؟
۱- برقراری تهویه موثر ریه ۲- برقراری عملکرد مناسب قلب
۳- گرم کردن مجدد بیمار * ۴- دستیابی به هموگلوبین قابل قبول
۲۴- در خصوص خنثی سازی هپارین کدام مورد صحیح نیست؟
۱- mg/kg 4-3 پروتامین داده می شود.
۲- mg 3/1-1 پروتامین به ازاء هر ۱۰۰ واحد هپارین داده می شود.
۳- کانولهای وریدی قبل از تجویز پروتامین خارج می شوند.
۴- کانول شریانی بعد از تجویز کامل پروتامین خارج می­شود. *
۲۵- استفاده از بالون پمپ ……………….
۱- باعث افزایش نیاز میوکارد به اکسیژن می­شود زیرا قدرت انقباضی قلب را افزایش می­دهد.
۲- باعث کاهش نیاز میوکارد به اکسیژن می­شود زیرا پس بار را کاهش داده و کشش دیواره بطن چپ را کاهش می­دهد. *
۳- باعث کاهش نیاز میوکارد به اکسیژن می­شود زیرا قدرت انقباضی قلب را افزایش می­دهد.
۴- باعث افزایش نیاز میوکارد به اکسیژن می­شود زیرا پس بار را کاهش داده و کشش دیواره بطن چپ را کاهش می­دهد.
۲۶- کدام یک از عوامل زیر در آسیب رساندن به ارگانها در حین CPB تأثیر کمتری دارد؟
۱- پاسخ التهابی سیستمیک ۲- همودایلوشن و کاهش ویسکوزیته
۳- جریان خون خطی * ۴- ایسکمی و پرفیوژن مجدد میوکارد
۲۷- کدام یک از عوامل زیر در فعال شدن سیستم التهابی در حین پمپ بی تأثیر است؟
۱- فعال شدن سیستم کمپلمان ۲- تولید سایتوکاین­ها
۳- تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن ۴- افزایش نفوذپذیری عروق *
۲۸- کدام یک از مسیرهای زیر بوسیله تماس خون با اجزاء مدار بای پاس فعال نمی شود؟
۱- مسیر بلوغ لنفوسیت­های T سیتوتوکسیک *
۲- مسیر کمپلمان
۳- مسیر کینین – کالیکرین
۴- مسیر فیبرینولیتیک
۲۹- کدام جزء سیستم کمپلمان یک عامل کموتاکتیک برای نوتروفیل­ها بوده و باعث تجمع آنها می­شود؟
۱- C3a 2- C3b 3- C5a* 4- C5b
۳۰- کدام ترکیب فیبرین را هضم کرده و محصولات تخریب فیبرین را تولید می­کند؟
۱- اوروکیناز ۲- کالیکیرین ۳- پلاسمین * ۴- HMWK
۳۱- نقش محافظتی اندوتلیوم به چه صورت است؟
۱- تبدیل پره کالکیرین به کالکیرین
۲- تبدیل پلاسمینوژن بافتی به پلاسمین
۳- تبدیل پیش اروکیناز به اروکیناز
۴- تولید پروستاسیکلین­ها *
۳۲- همه مواد زیر می­توانند آندوتلیال عروق را فعال نمایند. بجز:
۱- NO* 2- نیکوتین ۳- کلسترول ۴- سیتوکاین
۳۳- کدام یک از موارد زیر در ایجاد آسیب ناشی از پرفیوژن مجدد نقش دارد؟
۱- ماست سل ها ۲- پروستاسیکلین ۳ سوپراکسید * ۴- NO
۳۴- عمده ترین اثر استفاده از مدارهای پوشیده از هپارین کدام است؟
۱- کاهش انعقادپذیری ۲- کاهش فیبرینولیز
۳- کاهش فعالیت سیستم کمپلمان * ۴- مهار تولید سایتوکاین­ها
۳۵- استفاده از فیلترهای حذف کننده لوکوسیت­ها در مدار پمپ در کدام یک از بیماران زیر سودمندتر است؟
۱- بیمارانCOPD * 2- بیماران دیابتی ۳- بیماران سکته قلبی حاد ۴- بیماران نارسایی کلیوی
۳۶- کدام جمله صحیح است؟
۱- اسیدوز متابولیک پیشرونده پس از عمل جراحی قلب ارتباطی با عوارض گوارشی ندارد.
۲- اختلال عملکرد متوسط تا شدید کبدی پس از جراحی قلب شایع بوده و با نارسایی دیگر ارگانها همراه است.
۳- اختلال انعقادی پس از عمل جراحی قلب می­تواند ناشی از اختلال عملکرد کبدی باشد. *
۴- به دلیل کاهش خونرسانی کبدی در حین CPB ممکن است یک کاهش گذرای آنزیمهای کبدی ایجاد شود.
۳۷- کدام یک از عوامل زیر جزء عوامل خطر پانکراتیت پس از عمل قلب محسوب نمی­شود؟
۱- بای پاس طولانی ۲- هیپوتانسیون پس از عمل
۳- همودایلوشن * ۴- هیپوترمی
۳۸- مهمترین عامل تعیین کننده پرفیوژن مغز کدام است؟
۱- فشار متوسط شریانی * ۲- فشار وریدی مرکزی ۳- فشار داخل جمجمه (ICP) 4- جریان پمپ
۳۹- در یک مرد جوان که به بیماری دیابت و پرفشاری خون مبتلا نیست، حداقل فشار لازم برای برقراری خود تنظیمی جریان مغز بر حسب mmHg چقدر است؟
۱- ۵۵ * ۲- ۶۰ ۳- ۶۵ ۷۰
۴۰- کدام یک از عوامل زیر منحنی خود تنظیمی جریان خون مغز را به سمت راست (فشارهای بالا) جابجا می­کند؟
۱- هیپرتانسیون، دیابت و اپی لپسی ۲- دیابت، هیپوتانسیون و اپی لپسی
۳- هیپرتانسیون، دیابت و افزایش سن * ۴- هیپوتانسیون، افزایش سن و اپی لپسی
۴۱- شایعترین عامل سکته قلبی و اختلالات شناختی پس از عمل جراحی قلب کدام است؟
۱- فیبریلاسیون دهلیزی ۲- تشکیل ترومبوز
۳- آمبولی ذرات به دلیل دست کاری آئورت* ۴- افزایش سن
۴۲- بهترین مارکر نشان دهنده نارسایی کلیوی در اطفال کدام است؟
۱- BUN و کراتینین سرم ۲- لیپوکارلین مرتبط با نوتروفیل ژلاتیناز (NGAL) *
۳- نشانگر آسیب کلیه ۴- سیستاتین C
۴۳- شایعترین علت مرگ مرتبط با AKI…………است.
۱- نارسایی کلیوی ۲- عفونت * ۳- تجمع مواد سمی در خون ۴- افزایش کراتینین
۴۴- کدام یک از جملات زیر صحیح است؟
۱- قشر کلیه نسبت به مدولای آن نسبت به هیپوکسی حساستر است.
۲- مدولای کلیه نسبت به قشر آن نسبت به هیپوکسی حساستر است. *
۳- قشر و مدولای کلیه نسبت به هیپوکسی حساسیت مشابهی دارند.
۴- در کلیه عرضه اکسیژن با تقاضای اکسیژن متناسب است.
۴۵- اختلاف فشار اکسیژن بین قشر و مدولای کلیه چند mmHg است؟
۱- ۲۰ ۲- ۳۰ ۳- ۴۰ ۴- ۵۰ *
۴۶- کدام یک از اقدامات زیر در پیشگیری AKI سودمند است؟
۱- اجتناب از نفروتوکسین­ها، مداخلات دارویی و نگهداری پارامترهای همودینامیک در سطح مطلوب.
۲- هیدراسیون کافی قبل از عمل، اجتناب از نفروتوکسین­ها و مداخلات دازویی.
۳- هیدراسیون کافی قبل از عمل، اجتناب از نفروتوکسین­ها و نگهداری پارامترهای همودینامیک در سطح مطلوب. *
۴- دیالیز قبل از عمل، اجتناب از نفروتوکسین­ها و نگهداری پارامترهای همودینامیک در سطح مطلوب.
۴۷- زمانی که از کانولاسیون عروق فمورال استفاده شده راههای افزایش درناژ وریدی شامل موارد زیر است. بجز:
۱-استاده از کانول وریدی قطورتر
۲- استفاده از کانولهای وریدی بلند و قرار دادن نوک کانول در دهلیز راست.
۳- استفاده از مکش (vacuum assisted venous drainage (VAVD) )
۴- بالا بردن ارتفاع تخت و قرار دادن بیمار در وضعیت ترندلنبرگ معکوس (reverse trendelenburg ) *
۴۸- ترمیم آنوریسم کدام قسمت از آئورت به DHCA نیاز دارد؟
۱- آئورت صعودی ۲- قوس آئورت * ۳- آئورت نزولی توراسیک ۴- آئورت نزولی شکمی
۴۹- در حالت هیپوترمی شدید تصادفی که علایم حیاتی از بین می رود علایم زیر نشان دهنده مرگ سلولی غیر قابل برگشت می­باشد. بجز:
۱- هیپرکالمی بالای ۹ میلی مول در لیتر
۲- PH زیر ۵/۶
۳- سرد بودن انتهای اندام­ها علی رغم رسیدن دمای مرکزی به ۳۷ درجه سلسیوس *
۴- ACT بالای ۴۰۰ ثانیه در نمونه خون وریدی
۵۰- در بیماری که در آب سرد غرق شده است و وضعیت همودینامیکی ناپایداری دارد و فعالیت الکتریکی قلب نیز طبیعی است.
بهترین روش گرم کردن کدام است؟
۱- گرم کردن راههای هوایی و مایعات گرم ۲- غوطه ور سازی در آب گرم
۳- دیالیز صفاقی گرم * ۴- گردش خون برون پیکری
۵۱- یک مایع پرایم ایده آل باید …………،………….. و ………. مشابه پلاسما داشته باشد.
۱- تونسیته- PH- HCT 2- تونسیته – ترکیب الکترولیتی – PH *
۳- ترکیب الکترولیتی – PH – HCT 4- تونسیته – ترکیب الکترولیتی – HCT
۵۲- همه عوامل زیر باعث شد تا کریستالوئیدها بعنوان محلول پرایم مورد پذیرش واقع شوند. بجز ؟
۱- شیوععفونت­های قابلانتقالازراهخون
۲- اثرات زیانبار محلولهای خونی و افزایش پرفیوژن میکرووسکولار با هماتوکریت پایین تر.
۳- پر هزینه بودن خون و فراورده­های خونی و در دسترس نبودن خون کافی برای استفاده بعنوان محلول پرایم.
۴- توقف گردش خون به همراه هیپوترمی عمیق (DHCA) *
۵۳- غلظت یون پتاسیم در کدام یک از محلولهای زیر مشابه با غلظت فیزیولوژیک آن است؟
۱- نورموسول ۲- نرمال یالین ۳- پلاسمالایت* ۴- دکستروز- سالین
۵۴- اسیدوز متابولیکی که با شروع CPB حاصل می­شود؛ نتیجه ……. است.
۱- افزایش یون کلر* ۲- کاهش یون استات ۳- کاهش گلوکونات ۴- کاهش بیکربنات

نمونه سوالات آزمون های پرفیوژن

دیدگاهتان را بنویسید