بسمه تعالی
سری سوم سوالات از کتاب آقای شول

۱. کدام گزینه جزو اقدامات لازم جهت کاهش هوای مکیده شده از طریق ساکشن کاردیوتومی محسوب نمی­شود؟

الف- اجتناب از فشار منفی ب- ساکشن با سرعت زیاد

ج- ساکشن نکردن میدان عمل خشک د- نگه­داشتن نوک ساکشن زیر سطح خون

۲. کدام گزینه در مورد خون ساکشن شده از میدان جراحی صحیح است؟

الف- فاکتورهای انعقادی ندارد. ب- اینترلوکین-۶ دارد

ج- یکی از منابع اصلی تجمع سلولی است. د- ب و ج صحیح است.

۳. میزان فشارCVP بلافاصله پس از شروع چه میزان باید باشد؟

الف- کمتر از ۵mmHg ب- کمتر از ۱۰mmHg ج- کمتر از ۱۲mmHg د- کمتر از ۲۰mmHg

۴. محتوای اکسیژن هموگلوبین در اشباع ۱۰۰ درصد برحسب ml/g چه عددی است؟

الف- ۳۰/۱ ب- ۳۲/۱ ج- ۳۴/۱ د- ۳۴/۱

۵. پایین بودن اشباع اکسیژن هموگلوبین در خون وریدی(SVo2 ) در حین CPB ناشی از کدام دلیل می­تواند باشد؟

الف- کاهش دما ب- جریان پمپ ناکافی ج- هماتوکریت بالا د- بیهوشی عمیق بیمار

۶. کدام گزینه بعنوان علت افزایش تدریجی در فشار پرفیوژن پس از ادامه CPB مطرح است؟

الف- کاهش ویسکوزیته خون ب- افزایش پیشرونده سطح کاتکولامین­ها

ج- کاهش رنین د- عدم توازن مایع بین کمپارتمان­های عروق و بافت

۷. کدام گزینه در مورد متوسط فشار خون شریانی(MAP ) و تضمین پرفیوژن مناسب ارگان­ها صحیح است؟

الف- فشار خون پایین مهم نیست، بلکه حفظ جریان خون بالا مهم است.

ب- جریان خون بالا مهم نیست، بلکه فشار خون بالا مهم است.

ج- در مرحله اول باید DO2 کل بدن بهینه­سازی شود.

د- در مرحله اول باید مقاومت عروقی تغییر داده شود.

۸. اگر فشار ورید مرکزی بصورت مداوم بالا باشد و اصلاح نشود، کدام اقدام صحیح است؟

الف- سر و چشم بیمار از نظر نشانه­های تورم بررسی شود.

ب- تغییر کانولاسیون وریدی برای بهبود درناژ.

ج- بیمار در پوزیشن ترندلنبرگ قرار گیرد.

د- الف و ب صحیح است.

۹. کدام گزینه در مورد اندازه گیری دما با پروب نازوفارنکس صحیح است؟

الف- کمتر از آنچه هست، نشان می­دهد. ب- بیشتر ازآنچه هست، نشان می­دهد.

ج- با فاصله زیادی نسبت به دمای مغز نشان می­دهد. د- ب و ج صحیح است.

۱۰. دمای زیاد خون، حین CPB دارای چه عوارضی است؟

الف- کاهش حباب­های میکروسکوپی در خون ب- کاهش همولیز

ج- آسیب مغزی د- الف و ب صحیح است.

۱۱. در صورت کاهش ۷ درجه سانتی­گراد از دمای بدن، نیاز به اکسیژن چند درصد کاهش می­یابد؟

الف- ۷ درصد ب- ۱۴ درصد ج- ۵۰ درصد د- ۲۱ درصد

۱. کدام گزینه جزو اقدامات لازم جهت کاهش هوای مکیده شده از طریق ساکشن کاردیوتومی محسوب نمی­شود؟

الف- اجتناب از فشار منفی ب- ساکشن با سرعت زیاد

ج- ساکشن نکردن میدان عمل خشک د- نگه­داشتن نوک ساکشن زیر سطح خون

۲. کدام گزینه در مورد خون ساکشن شده از میدان جراحی صحیح است؟

الف- فاکتورهای انعقادی ندارد. ب- اینترلوکین-۶ دارد

ج- یکی از منابع اصلی تجمع سلولی است. د- ب و ج صحیح است.

۳. میزان فشارCVP بلافاصله پس از شروع چه میزان باید باشد؟

الف- کمتر از ۵mmHg ب- کمتر از ۱۰mmHg ج- کمتر از ۱۲mmHg د- کمتر از ۲۰mmHg

۴. محتوای اکسیژن هموگلوبین در اشباع ۱۰۰ درصد برحسب ml/g چه عددی است؟

الف- ۳۰/۱ ب- ۳۲/۱ ج- ۳۴/۱ د- ۳۴/۱

۵. پایین بودن اشباع اکسیژن هموگلوبین در خون وریدی(SVo2 ) در حین CPB ناشی از کدام دلیل می­تواند باشد؟

الف- کاهش دما ب- جریان پمپ ناکافی ج- هماتوکریت بالا د- بیهوشی عمیق بیمار

۶. کدام گزینه بعنوان علت افزایش تدریجی در فشار پرفیوژن پس از ادامه CPB مطرح است؟

الف- کاهش ویسکوزیته خون ب- افزایش پیشرونده سطح کاتکولامین­ها

ج- کاهش رنین د- عدم توازن مایع بین کمپارتمان­های عروق و بافت

۷. کدام گزینه در مورد متوسط فشار خون شریانی(MAP ) و تضمین پرفیوژن مناسب ارگان­ها صحیح است؟

الف- فشار خون پایین مهم نیست، بلکه حفظ جریان خون بالا مهم است.

ب- جریان خون بالا مهم نیست، بلکه فشار خون بالا مهم است.

ج- در مرحله اول باید DO2 کل بدن بهینه­سازی شود.

د- در مرحله اول باید مقاومت عروقی تغییر داده شود.

۸. اگر فشار ورید مرکزی بصورت مداوم بالا باشد و اصلاح نشود، کدام اقدام صحیح است؟

الف- سر و چشم بیمار از نظر نشانه­های تورم بررسی شود.

ب- تغییر کانولاسیون وریدی برای بهبود درناژ.

ج- بیمار در پوزیشن ترندلنبرگ قرار گیرد.

د- الف و ب صحیح است.

۹. کدام گزینه در مورد اندازه گیری دما با پروب نازوفارنکس صحیح است؟

الف- کمتر از آنچه هست، نشان می­دهد. ب- بیشتر ازآنچه هست، نشان می­دهد.

ج- با فاصله زیادی نسبت به دمای مغز نشان می­دهد. د- ب و ج صحیح است.

۱۰. دمای زیاد خون، حین CPB دارای چه عوارضی است؟

الف- کاهش حباب­های میکروسکوپی در خون ب- کاهش همولیز

ج- آسیب مغزی د- الف و ب صحیح است.

۱۱. در صورت کاهش ۷ درجه سانتی­گراد از دمای بدن، نیاز به اکسیژن چند درصد کاهش می­یابد؟

الف- ۷ درصد ب- ۱۴ درصد ج- ۵۰ درصد د- ۲۱ درصد

نمونه سوالات آزمون های پرفیوژن

دیدگاهتان را بنویسید