بسمه تعالی

۱- اولین ماشین قلب و ریه در سال ۱۹۳۴ توسط چه کسی ساخته شد؟
۱) جی مک لین √ 2) جان گییون ۳) جاکوب ۴) همیلتون
۲- پاسخ التهابی سیستمیک در حین CPB ناشی از تماس پروتئازهای پلاسما و سلولهای خونی با سطوح غیر آندوتلیال می باشد.
√ 1) صحیح ۲) نادرست
۳- اثر گذارترین عامل پاسخ التهابی در CPB چیست؟
۱) لنفوسیت √2) نوتروفیل ۳) مونوسیت ۴) بازوفیل
۴- بدنبال پاسخ التهابی سیستمیک ،آمبولیهای متعدد فیبرین ، چربی و پلاکت تولید شده که بر اندامهای زیر تاثیر می گذارد.
۱) قلب ۲) کلیه ۳) مغز √ 4) همه موارد
۵- خروجی پمپ غلتکی به چه عواملی وابسته می باشد؟
۱) تعداد چرخش ۲) قطر داخلی لوله
۳) طول قسمت تماس یافته غلتک با لوله √4) همه موارد
۶- خرد شدن لوله بوت بر اثر چرخش غلتک و تولید Microparticles را Spallation گویند
√ 1 ) صحیح ۲) نادرست
۷- خصوصیات لوله پلی وینیل کلراید ( PVC ) شامل:
۱) با کاهش دما سخت می شود ۲) مقاومت بالایی دارد ۳) ایجاد شارژالکترواستاتیک می کند √ 4) هر سه مورد
۸- پمپ استفاده شده در وسایل کمک بطنی ( VAD ) از نوع … می باشد
۱) قطری ۲) شعاعی √3) محوری ۴) گزینه یک و دو صحیح می باشد
۹- پمپ شعاعی ( سانتریفوژی) بر اساس حرکت مایع و ایجاد گرادیان فشاری بین داخل و خارج پمپ عمل می کند
√ 1) صحیح ۲) نادرست
۱۰- میزان جریان خون در پمپ سانتریفوژی وابسته به:
۱) گرادیان فشار ۲) مقاومت مدارCPB
۳) مقاومت سیستمیک عروقی √4) هر سه مورد
۱۱- بر خلاف پمپ های غلتکی ، پمپ سانتریفوژ وابسته به after load می باشد و توسط مقاومت مداری و بیمار تحت تاثیر قرار می گیرد
√ 1) صحیح ۲) نادرست
۱۲- انتقال گرما در اکسیژناتور از طریق …….. انجام می پذیرد.
۱) هدایت √ 2) کنوکسیون ۳) تشعشع ۴) گزینه یک و دو صحیح می باشد
۱۳- کدامیک از موارد زیر بهترین غشاء جهت ساخت مامبران اکسیژناتور می باشد
۱) غشاء سلیکونی ۲ ) غشاء پلی پروپیلین
۳ ) غشاء سلوفان √ 4) گزینه یک و دو صحیح می باشد
۱۴- خیس شدن غشاءها و ورود پلاسمای خون به سوراخهای فیبررا……. گویند که در این حالت تبادل گازها…….. پیدا می کند.
۱) نشت پلاسما – افزایش √ 2) نشت پلاسما- کاهش
۳) نشت خون- افزایش ۴) نشت خون- کاهش
۱۵- میزان درناژ وریدی وابسته به ……..
۱) حجم خون بیمار- مقاومت موجود در کانول وریدی
۲) گرادیان بین بیمار و اکسیژناتور
۳)نوع اکسیژناتور
√ 4) گزینه یک و دو صحیح می باشد
۱۶- گرادیان فشار بیش از …….در کانول آئورت موجب همولیز می شود
√1) 100 میلی متر جیوه ۲) ۱۵۰ میلی متر جیوه
۳) ۷۰ میلی متر جیوه ۴) ۱۷۰میلی متر جیوه
۱۷- یکی از عوارض مهم کانوله کردن آئورت صعودی ،کنده شدن پلاکهای آتروماتوس و ایجاد سکته مغزی می باشد
۱) √صحیح ۲) نادرست
۱۸- عوارض کانوله کردن شریان فمورال شامل:
۱)دایسکشن ۲) ایسکمی اندام ۳ ) فیستول لنفاوی √4) هر سه مورد
۱۹- مهمترین عارضه کانوله کردن شریا ن فمورال چیست؟
۱) خونریزی √ 2) دایسکشن رتروگرادشریانی ۳) ایسکمی اندام ۴) عفونت
۲۰- مزایای استفاده از شریان آگزیلاری نسبت به شریان فمورال چیست؟
۱) کاهش ایسکمیک
۲) استفاده در هیپوترمی عمیق
۳) کاهش آتروآمبولی مغزی
√4) هر سه مورد
۲۱- کدام جمله صحیح می باشد؟
۱) لوله ۸/۳ اینچ: ۹ میلی متر قطر و ۶۵ سی سی حجم در هر ۱۰۰ سانتی متر در خود جای می دهد
۲)لوله ۲/۱ اینچ ۱۲ میلی متر قطر و ۱۱۵ سی سی حجم در هر ۱۰۰ سانتی متر در خود جای می دهد
۳) لوله ۴/۱ اینچ : ۶ میلی متر قطر و ۳۰ سی سی حجم در هر ۱۰۰ سانتی متر در خود جای می دهد
۴√) همه موارد
۲۲- اجزای مخزن کاردیوتومی شامل:
۱) حفره کف زدا
۲ ) حفره ذخیره ای
۳) ماکروومیکروفیلتر
√4) همه موارد
۲۳- آسیب میوکارد در جراحی قلب به ترتیب شامل:
۱) ایسکمی پیشرو، آسیب ریپرفیوژن، ایسکمی محافظت شده
√ 2 ) ایسکمی پیشرو، ایسکمی محافظت شده ،آسیب ریپرفیوژن
۳) ایسکمی محافظت شده ، ایسکمی پیشرو، آسیب ریپرفیوژن
۴) ایسکمی محافظت شده ، آسیب ریپرفیوژن، ایسکمی پیشرو
۲۴- تعریف زیر مربوط به کدام گزینه می باشد:
ایسکیمی می تواند در طی توزیع نامناسب محلول کاردیوپلژی رخ دهد
ایسکمی پیشرو
۲)√
۳)
۴)
۲۵- ایسکمی بعد از آزاد شدن کلامپ آئورت را……می نامند
۱√) ایسکمی ریپرفیوژن
۲) ایسکمی پیشرو
۳) ایسکمی محافظت شده
۴) هیچکدام
۲۶- مدت زمان لازم برای آسیب ایسکمیک غیر قابل برگشت به فاکتورهای زیر بستگی دارد
۱) شدت ایسکمی
۲) دمای میوکارد و جریان خون کولترال
۳) تقاضای انرژی
√4) همه موارد
۲۷- دوره های کوتاه ایسکمی که منجر به اختلال عملکرد سیستولیک و دیاستولیک شدید، بدون نکروز بافتی را Stunning گویند.
۱) √صحیح ۲) نادرست
۲۸- عوامل زیر در کاهش ایسکمی موثر می باشد.
۱) شروع سریع ارست قلبی
۲) ونت نمودن بطن چپ
۳) هیپوترمی
√ 4) همه موارد
۲۹- پاتوفیزیولوژی آسیب ایسکمیک ریپرفیوژن عبارت است از:
۱) ادم و رادیکالهای آزاد
۲) محصولات نوتروفیل
۳) از دست دادن هموستاز نرمال کلسیم داخل سلول
√4) همه موارد
۳۰- افزایش کلسیم داخل سلولی در حین آسیب محافظت شده رخ داده و سبب پدیده قلب سنگی می شود
۱) صحیح √2) نادرست
۳۱- آسیب ناشی از رادیکالهای آزاد شامل:
۱) اختلال عملکرد آندوتلیوم از راه تولید مواد وازواکتیو
۲) پراکسیداسیون اجزا لیپدی غشاء سلول
√ 3) موارد یک و دو
۴) اختلال در تعادل اسید و باز
۳۲-تولید رادیکال آزاد در زمان کلامپ آئورت …… از مرحله ریپرفیوژن می باشد
√ 1)کمتر ۲) بیشتر ۳ )یکسان می باشد ۴)هیچکدام
۳۳- مقدار رادیکال آزاد تولید شده در طی جراحی قلب بستگی به عوامل زیر دارد
۱) شدت آسیب ایسکمیک ۲)فعال شدن نوتروفیل ها
۳) سطح اکسیژن کاردیوپلژی ووضعیت محافظت کننده های داخلی √4)همه موارد
۳۴- یکی از وقایع فیزیولوژیک آسیب ریپرفیوژن اختلال جریان خون میکرو واسکولر می باشد که به آن پدیده Reflow – No گویند.
۱) √صحیح ۲) نادرست
۳۵- تظاهرات بالینی آسیب ریپرفیوژن شامل:
۱) آریتمی ۲ ) اختلال عملکرد سیتولیک
۳) اختلال عملکرد دیا ستولیک √4) همه موارد
۳۶- ماده اولیه رادیکال آزاد چیست؟
√ 1) اکسیژن ۲) دی اکسید کربن ۳) نیتروژن ۴) هیدروژن
۳۷- نقش اساسی در پاتوژنزآسیب ریپرفیوژن میوکارد به عهده….. می باشد.
۱) بازوفیل ۲) انئوزینوفیل √3)نوتروفیل ۴)همه موارد
۳۸- عوامل ایجاد ادم در طی ایسکمی ریپرفیوژن چیست؟
۱- افزایش فشار انکوتیک داخل سلولی
۲)تداخل در حفظ پتانسیل الکتریکی و افزایش نفوذ پذیری عروق
۳) افزایش فشار اسموتیک √ 4) همه موارد
۳۹- عوامل ایجاد ادم با تزریق محلول کاردیو پلژی چیست؟
۱) افزایش فشار تزریق ۲) همودایلشن
۳) تغییرات فیزیولوژیک در سیستم پمپ یونی √ 4) همه موارد
۴۰- وازودیلاتورهای طبیعی سلول اندوتلیال شامل:
۱) آدنوزین ۲)NO √ 3) موارد یک و دو ۴) هیچکدام
۴۱- آریتمی های ریپرفیوژن بیشتر شامل:
۱) VT 2) V F 3) AF √ 4 ) موارد یک و دو
۴۲- آپوپتوزیس شروع نکروز می باشد.
۱) √صحیح ۲) نادرست
۴۳-عوامل پایه ای در حفاظت میوکارد عبارتند از:
۱)ارست سریع- کنترل ریپرفیوژن
۲)خاموشی الکترومکانیکال طولانی
۳)کم کردن ایسکمی
۴) √همه موارد
۴۴- آسیستول و دکمپرس کردن قلب ،تقاضای اکسیژن قلب را در حین CPB به چه میزان کاهش می دهد؟
۱) ۸۰-۷۰ درصد √ 2) 90-80 درصد
۳)۹۵-۹۰ درصد ۴)۷۰-۶۰ درصد
۴۵- طبق قانون Vant Hopps مصرف اکسیژن میوکارد ارست کرده در هر ۱۰ درجه سانتی گراید کاهش دما ———–کاهش می یابد.
۱)۴۰% ۲ )۶۰% √ 3)50% 4 )70%
۴۶- عوارض هیپوترمی شامل:
۱) ادم ۲ )آسیب به عصب فرنیک ۳) مسمومیت با نیترات √4) همه موارد
۴۷- پارادوکس کلسیم بدنبال——–بوجود می آید.
۱) هایپرکالمی ۲) هیپوکالمی √ 3)هیپوکلسمی ۴)هیپرکلسمی
۴۸- استراتژی های محافظت از میوکاردرا می توان در مراحل زیر بکار برد.
۱) قبل از ایسکمی ۲) در طی ایسکمی
۳ )در فاز اولیه ریپرفیوژن √4) همه موارد
۴۹- روشهای حفاظت از میوکارد شامل:
۱) تزریق آدنوزین،درمان رادیکال های اکسیژن
۲)اکسید نیتریک (NO )
۳) کنترل کلسیم
√4)همه موارد
۵۰- حلالیت دی اکسید کربن ،۳۰ برابر بیشتر از نیتروژن می باشد.
۱) √صحیح ۲) نادرست
۵۱- هدف از بکار بردن پری بای پس فیلتر،پاک نمودن مدارها از هر گونه Particle قبل از شروع CPB می باشد.
۱) √صحیح ۲) نادرست
۵۲- اندازه فیلتر پری بای پاس ——–بوده بنابراین نمی توان از——-در پرایم استفاده نمود.
۱)۲ دهم میکرون-محلولهای سلولاروخون
۲)۵میکرون- محلولهای سلولاروخون
۳)۱۰ میکرون- محلول مانیتول
۴√) موارد۱و۲
۵۳- علت اصلی همولیز در CPB مربوط به——- می باشد.
۱) هد پمپ √ 2)ساکشن ۳)اکسیژناتور ۴)فیلترها
۵۴- افزایش سرعت بازگشتی ( Back flow ) به علت——–غلتک هد پمپ می باشد.
۱) Over occluded √ 2) under occluded
۳ ) Cavitation 4) همه موارد
۵۵- روش (RAP ) Retrograde Autolgous Priming چیست؟
۱) خون غیر بیمار جایگزین پرایم کریستالوتید می شود
۲) از بیمار یک واحد خون گرفته شده و در انتهای عمل به بیمار تزریق می شود
۳√)خون بیمار قبل از شروع CPB ، از طریق لاین وریدی جایگزین پرایم کریستا لوتید می شود
۴) موارد ۲و ۳
۵۶- یکی از روشهایی که سبب کاهش تزریق خون به بیمار می شود روش RAP می باشد.
۱) √صحیح ۲) نادرست
۵۷- تغییر ناگهانی در سرعت پمپ سبب——————————-می شود.
۱)Back flow √2) Cavitation 3) کاهش فشار خون ۴) موارد ۱و ۲
۵۸- عوامل ایجاد کننده همولیز در CPB چیست؟
۱)عدم اکلوژن مناسب ۲) تراسفیوژن خون
۳)استفاده زیاد از ساکشن √4) همه موارد
۵۹- در شروع CPB می بایست اول کلمپ وریدی را باز نمود و سپس جریان پمپ را برقرار نمود.
۱) صحیح √2) نادرست
۶۰- فشار—————در قسمت گازی در مقایسه با قسمت خون اکسیژناتور زمانی اتفاق می افتد که ———–گاز در اکسیژناتور دچار انسداد شود.
۱)مثبت- ورودی √2) مثبت- خروجی ۳ ) منفی- خروجی ۴ )هیچکدام
۶۱- در هنگام گرم کردن بیمار باید حداکثر گرادیان حرارت شریانی با وریدی به چه میزان باشد.
۱) ۱۲ درجه سانتی گراید
۲√)10 درجه سانتی گراید
۳)۸ درجه سانتی گراید
۴)۶ درجه سانتی گراید
۶۲- در صورت افزایش گرادیان حرارت شریانی با وریدی به بیش از ده درجه سانتی گراید:
۱) حلالیت گاز کاهش یافته و حباب هوا تشکیل نمی شود
۲√) حلالیت گاز کاهش یافته و حباب هوا تشکیل می شود
۳) حلالیت گاز افزایش یافته و حباب هوا تشکیل می شود
۴) حلالیت گاز افزایش یافته و حباب هوا تشکیل نمی شود
۶۳- گرمای مناسب بیمار در انتهای CPB شامل:
۱) رکتال ۳۷- نازوفارنکس ۳۷
√2) رکتال ۳۵- نازوفارنکس ۳۷
۳) رکتال ۳۵- نازوفارنکس ۳۸
۴) رکتال ۳۷- نازوفارنکس ۳۸
۶۴- هیپوترمی بازگشتی ) Rebound ) بعد از اتمام CPB نشان دهنده:
۱) گرم کردن نامناسب بیمار
۲) کاهش دمای محیط اتاق عمل قلب
۳√) هردو مورد
۴) طولانی شدن زمان عمل
۶۵- اسیدوز در حین CPB سبب:
۱) کاهش عملکرد میوکارد- هایپرکالمی
۲) کاهش تون عروق ریوی
۳) کاهش عملکرد داروهای اینوتروپیک
√ 4) همه موارد
۶۶- هدف بالینی بعد از CPB حفظ فشار شریانی در محدوده ————به همراه اندکس قلبی——–می باشد.
۱)۹۰-۸۰ میلی متر جیوه و >2lit/min/m2
√2) 100-90 میلی متر جیوه و >2lit/min/m2
۳) ۱۰۰-۹۰ میلی متر جیوه و <2lit/min/m2
۴) ۹۰-۸۰ میلی متر جیوه و <2lit/min/m2
۶۷- مقاومت عروق سیستمیک با گرم کردن دوباره بیمار —— می یابد.
۱√) کاهش ۲)افزایش ۳) تاثیری ندارد ۴) هیچکدام
۶۸- معضلات پیش آمده در جداشازی از CPB شامل:
۱) نارسایی بطن چپ ۲ )نارسایی بطن راست
۳) هیپوکلسمی،هایپرکالمی √ 4) همه موارد
۶۹- نیروی وارده بر سطح یک مایع که بین دو صفحه محدود شده و به اندازه ایست که بتوان مایع را به حرکت در آوردبعنوان Shear stress شناخته می شود.
۱) √صحیح ۲) نادرست
۷۰- ویسکوزیتی مایعات همگون مانند آب——–و ویسکوزیتی خون—————— می باشد.
۱)ثابت- ثابت ۲)متغیر- ثابت √3)ثابت- متغیر ۴)متغیر- متغیر
۷۱- Shear stress ——-همراه با ویسکوزیتی ——————می باشد.
۱)بالاتر- بالاتر √2)پایین تر- بالاتر ۳) پایین تر- پایین تر ۴) بالاتر- پایین تر
۷۲-هر چه قطر رگ ……….. شود ، Shear stress————–بنابراین ویسکوزیتی ————-می یابد.
۱√)کمتر- کاهش- افزایش ۲ ) بیشتر – کاهش- کاهش
۳)کمتر- افزایش- کاهش ۴)بیشتر- افزایش- افزایش
۷۳- ———-در جریان خون و فشار پرفیوژن سبب——————-ویسکوزیتی و در نتیجه———— مقاومت محیطی می شود.
۱)کاهش- افزایش- کاهش √2)کاهش- افزایش- افزایش
۳)کاهش- کاهش- کاهش ۴)افزایش- افزایش- کاهش
۷۴-همودایلوشن از راه——————-ویسکوزیتی سبب—————–مقاومت محیطی می شود.
۱√) کاهش- کاهش ۲ )افزایش- افزایش
۳)کاهش- افزایش ۴)افزایش- کاهش
۷۵- همودایلوشن شدید ( هماتوکریت کمتر از ده درصد) سبب می شود خون مانند یک مایع نیوتونی عمل نماید.
۱) √صحیح ۲) نادرست
۷۶- کاهش دما سبب ایجاد وازوکنستریکشن و کاهش ویسکوزیتی می شود.
۱) صحیح √ 2) نادرست
۷۷- کاهش ——————درد ما سبب افزایش—————-در ویسکوزیتی می شود.
۱√)10 درجه- ۲۰ درصد ۲ )۱۰ درجه-۱۰ درصد
۳) ۵درجه- ۲۰ درصد ۴)۵درجه- ۱۰ درصد
۷۸- همودایلوشن سبب تغییر فارماکوکینیتیک و فارماکوداینامیک داروها،عمدتاً از راه رقیق کردن و کاهش باند شدن به پروتئین می گردد.
۱) √صحیح ۲) نادرست
۷۹- عوامل انتقال اکسیژن کدام است؟
۱)دسترس بودن اکسیژن ۲ )برون ده قلب و هموگلوبین
۳)پرفیوژن بافتی √4) همه موارد
۸۰- حداکثر انتقال اکسیژن در هماتوکریت————-رخ می دهد
۱)۲۰% √ 2 ) 30% 3)40% 4 )بالاتر از ۴۰%
۸۱-ظرفیت انتقال اکسیژن توسط هموگلوبین تحت تاثیر عوامل زیر می باشد.
۱)PH 2) PCO2 و دما ۳) غلظت DPG 3 و ۲ √ 4)همه موارد
۸۲- اسید وزمتابولیک ،هیپرکربی،افزایش سطح DPG 3 و ۲و آنمی سبب شیفت منحنی به سمت ———— می شود.
۱√) راست ۲) چپ ۳) تغییر نمی کند
۸۳- آقایان Metz و Keatz نشان دادند که اضافه کردن گلوکز به محلول پرایم از راه———–فشار اسموتیک پرایم،سبب ——————–نیاز به مایعات پس از عمل و همچنین —————-احتباس مایعات می شود.
۱√) افزایش- کاهش- کاهش
۲)افزایش- کاهش- افزایش
۳)افزایش- افزایش- کاهش
۴)افزایش- افزایش- افزایش
۸۴- Per Fluro carbons ( PFC ) محلولی است که:
۱) حمل کننده اکسیژن است
۲) از نظر شیمیایی خنثی وویسکوزیتی آن نصف خون می باشد
۳)غیر قابل حل و جایگزین خون می باشد
√ 4) همه موارد
۸۵- حفظ و ذخیره منابع پر انرژ ی فسفات و کاهش آزاد سازی محرک ناقلین عصبی توسط ———- انجام می شود.
۱) هیپرترمی √2) هیپوترمی ۳) نرموترمی ۴) هیچکدام
۸۶- قانون Q10 چیست؟
۱) افزایش ۱۰ درجه ای دما تا ۲ برابر میزان واکنش های متابولیسمی را افزایش می دهد
۲) کاهش ۱۰ درجه ای دما واکنش های متابولیسمی را نصف می کند
۳√)دو مورد الف و ب
۴) کاهش ۱۰ درجه ای دما واکنش های متابولیسمی را ۲ برابر می کند.
۸۷- انسان موجودی هومئوتروفیک است یعنی در شرایط مختلف دمایی، دمای بدن خود را حفظ می کند
۱) √صحیح ۲) نادرست
۸۸- به مولکولهای دارای اتم هیدروژن که می توانند یون هیدروژن در محلول را آزاد کنند قلیا گویند.
۱) صحیح √ 2) نادرست
۸۹- PH طبیعی خون شریانی————و خون وریدی——————-می باشد.
۱) ۳۵/۷ شریانی- ۴۵/۷ وریدی
√ 2) 45/7 شریانی- ۳۵/۷ وریدی
۳) ۴۵/۷ شریانی- ۴۵/۷ وریدی
۴) ۳۵/۷ شریانی- ۴۵/۷ وریدی
۹۰- PH داخل سلول معمولاً مختصری ————از پلاسما است
۱√) کمتر ۲) بیشتر ۳) تفاوتی ندارد ۴ ) هیچکدام
۹۱- تغییرات غلظت یون هیدروژن در بدن بوسیله………………..محافظت و کنترل می شود.
۱) بافرها ۲) ریه ها ۳ ) کلیه ها √ 4) همه موارد
۹۲- بافر به ماده ای گفته می شود که بتواند بصورت قابل برگشت به یون هیدروژن متصل شود.
۱) √صحیح ۲) نادرست
۹۳- هموگلوبین در گلبولهای قرمز خون بافری مهم به شمار می رود.
۱) √ صحیح ۲) نادرست
۹۴- کلیه ها از طریق مکانیسم های زیر غلظت یون هیدروژن مایع خارج سلولی را تنظیم می کند.
۱) ترشح یون هیدروژن ۲ ) باز جذب یون بیکربنات فیلتر شده ۳) تولید یون بیکربنات تازه √ 4) هر سه مورد
۹۵- تفاوت مهم دو روش Alpha-State وPH-Stat در محاسبه ———– می باشد.
۱) PO2 √ 2) PCO2 3) HCO3 4)BE
۹۶- با کاهش دما PCO2 نیز کاهش می یابد.
۱) √صحیح ۲) نادرست
۹۷- بهترین روش در طول فاز هایپوترمی عمیق استفاده از———–می باشد.
۱√)PH-Stat 2 ) Alpha-Stat 3) هردو مورد ۴ )هیچکدام
۹۸- بهترین روش در طول فاز هایپوترمی عمیق استفاده از———–و در طول Rewarming استفاده از—————می باشد
۱√)PH-Stat ( هایپوترمی) – Alpha-Stat ( گرم کردن)
۲) Alpha-Stat (هایپوترمی)- PH-Stat (گرم کردن)
۳) PH-Stat – PH-Stat
۴) Alpha-Stat- Alpha-Stat
۹۹- در هیپوترمی کدام اندام بیشترین کاهش خون رسانی را دارند؟
۱) طحال √ 2)کلیه ها ۳ )قلب ۴ )مغز
۱۰۰- هیپوترمی سبب کاهش در عملکرد متابولیک و ترشحی کبد می شود.
۱) √صحیح ۲) نادرست
۱۰۱- کاهش حرارت به کمتر از ۲۶ درجه سانتی گراید سبب:
۱) افزایش مقاومت عروق سیستمیک
۲) افزایش مقاومت عروق ریوی
۳) √مورد ۱و۲
۴) افزایش مقاومت عروق سیستمیک و کاهش مقاومت عروق ریوی
۱۰۲- تکنیک های اولترافیلتراسیون در CPB شامل:
۱) MUF 2) CUF3) Z- Balance √4) هر سه مورد
۱۰۳- موارد استفاده از اولترافیلتراسیون شامل:
۱) گرفتن مایعات اضافی از بیمار
۲) اثر حمایتی بر هموستاز
۳) اثر بر روی سیستم ایمنی
۴) √هر سه مورد
۱۰۴- اثر قدرتمند اولترافیلتراسیون روی سیستم ایمنی مربوط به حذف————-می باشد.
۱) اینترلوکین۸ √ 2 )اینرلوکین ۱۰ ۳) اینترلوکین۶ ۴) همه موارد
۱۰۵- حذف کمپلمان ———–توسط اولترافیلتراسیون در حین CPB اطفال باعث ————-مقاومت ریوی می شود.
√1) C3a – کاهش ۲)C5a – کاهش
۳) C3a – افزایش ۴) C5a – افزایش
۱۰۶- هپارین یک پلی سا کاریداست که در ماست سل ها وجود داشته و وزن مولکولی آن ۴۰-۳۰ هزار دالتون می باشد.
۱) √صحیح ۲) نادرست
۱۰۷- هپارین:
۱) ضعیف ترین میکرومولکولی قلیایی در بدن است
۲√) قوی ترین ماکرومولکول اسیدی در بدن است
۳) قوی ترین ماکرومولکول بازی در بدن است
۴) ضعیف ترین میکرومولکولی اسیدی در بدن است
۱۰۸- فاکتورهای موثر در پاسخ دهی بیماران نسبت به هپارین شامل:
۱)سطح آنتی ترومبین و تعداد پلاک ها
۲) دما، PH و مصرف داروها ی ضد انعقاد
۳) وضعیت تغذیه بیمارو اختلال عملکرد اعضا
√ 4) هر سه مورد
۱۰۹- تزریق بولوس هپارین قبل از شروع CPB سبب—————-فشار سیستمیک و ————–مقاومت عروق سیستمیک می شود.
۱√) کاهش- کاهش ۲) کاهش- افزایش
۳)افزایش- افزایش ۴) افزایش- کاهش
۱۱۰- عوامل موثر در مقاومت به هپارین شامل:
۱) کمبود آنتی ترومین سه و سپتی سمی
۲) ترومبوسیتوز
۳) سندرم هیپرائوزیتوفیلی
√4) هرسه مورد
۱۱۱- میزان آنتی ترومین در نوزادان به طور طبیعی کمتر از بزرگسالان می باشد به همین دلیل تعدادی از جراحان ممکن است تفکر افزایش دوز اولیه هپارین در نوزادان را انتخاب نمایند.
۱) √صحیح ۲) نادرست
۱۱۲- علت اصلی کمبود آنتی ترومین در بیمارانی که تحت عمل جراحی قلب قرار می گیرند شامل:
۱) درمان با هپارین قبل از عمل ۲)DIC
۳)کمبود کلسیم √4)مورد ۱و۲
۱۱۳- تفاوت CPB در اطفال و بزرگسالان در کدامیک از موارد زیر می باشد.
۱)حجم خونی در گردش – میزان بیشتر اکسیژن مصرفی
۲)بستر عروقی ریوی واکنشی- وجود شانت داخل و خارج قلبی
۳) تنظیم دمای تغییر پذیر- تحمل کمتر نسبت به میکرو آمبولی
۴√)هر سه مورد
۱۱۴- نوزادان دوره های طولانی تر DHCA را بهتر از بزرگسالان تحمل می کنند.
۱) √صحیح ۲) نادرست
۱۱۵-مقاومت عروق کلیوی نوزادان کمتر از بزرگسالان است.
۱) صحیح √ 2) نادرست
۱۱۶- پاسخ سیستم التهابی در نوزادان شدیدتر از بزرگسالان است.
۱) √صحیح ۲) نادرست
۱۱۷-در اطفال نسبت به بزرگسالان ——–دما بر ——-میزان متابولیسم و سوخت و ساز سلولها اثر—————دارد.
√1) کاهش- کاهش- بیشتر ۲ )کاهش- افزایش- بیشتر
۳)کاهش- کاهش- کمتر ۴)افزایش دما- کاهش- کمتر
۱۱۸- هیپرترمی شدید باعث افزایشCa و K داخل سلولی در طول رپرفیوژن می شود.
۱√) صحیح ۲) نادرست
۱۱۹- پرایم هیپرکلسمی می تواند به اطفال برای گذراندن دوره بی خطر هیپوترمی شدید کمک کند.
۱) صحیح √ 2) نادرست
۱۲۰- در بیماران سیانوتیک که کولترالهای فراوان دارند بهتر است از روش ———استفاده نمود.
۱√) PH_Stat 2)&-Stat 3 ) PH/&-stat 4)&/PH-stat
۱۲۱- در هیپوترمی شدید اطفال بهتر است از روش—— استفاده نود.
۱) PH_Stat 2 )&-Stat √ 3) PH/&-stat 4 )&/PH-stat
۱۲۲- عوامل مهم آسیب ریوی در حین CPB چیست؟
۱) پاسخ سیستم التهابی ۲)ایسکمی √3)هردو ۴ )هیچکدام
۱۲۳- پروتامین از دسته پروتین های ——-است که از اسپرم ماهی سالمون گرفته شده و دارای بار————-می باشد.
۱√)قلیایی- مثبت ۲)قلیایی-منفی ۳ )اسیدی- مثبت ۴)اسیدی- منفی
۱۲۴- عوارض پروتامین در موارد زیر بیشتر می باشند
۱) کسانی که به ماهی آلرژی دارند
۲)کسانی که انسولین NPH دریافت می کنند
√3) مورد الف و ب
۴) کسانیکه قبلاً هپارین دریافت کرده اند
۱۲۵- واکنشهای مربوط به پروتامین شامل:
۱) هیپوتانسیون سیستمیک گذرا ۲) واکنش آنافیلاکتیک
۳) وازوکانستریکشن عروقی √ 4) هر سه مورد
۱۲۶- پروتامین به تنهایی قادر به فعال کردن کمپلمان نیست اما واکنش هپارین با پروتامین باعث کاهش C1 پلاسما می شود.
۱) √صحیح ۲) نادرست
۱۲۷- شریان کرونر راست از پشت لت راست دریچه ی آئورت منشاء می گیرد.
۱) √صحیح ۲) نادرست
۱۲۸- مهمترین شریان تغذیه کننده RA وRV شریان کرونر چپ می باشد.
۱) صحیح √ 2) نادرست
۱۲۹- خونرسانی به گره SA در ۵۹ درصد موارد توسط شاخه های کرونر راست و در ۴۱ درصد موارد توسط LCX انجام می شود.
۱) √ صحیح ۲) نادرست
۱۳۰- طی هر ضربان قلبی، پتانسیل داخل سلولی از مقادیر خیلی منفی ( حدود ۸۵- میلی ولت) به مقدار کمی مثبت( حدود ۲۰+میلی ولت ) می رسد.
۱) √صحیح ۲) نادرست
۱۳۱- مکانیسم فرانک- استارلینگ به چه معناست؟
۱)افزایش کشش عضله بطن چپ در طول پر شدن موجب افت فشار می شود
۲) افزایش کشش عضله بطن راست در طول پر شدن موجب افزایش فشار آئورت می شود
۳√) افزایش کشش عضله بطن چپ در طول پر شدن موجب افزایش میزان خون پمپ شده به آئورت می شود.
۴) کاهش میزان خون ورودی به بطن موجب افزایش کشیده شدن عضله قلب می شود
۱۳۲- نحوه تاثیر گذاری اعصاب سمپاتیک بر قدرت انقباضی قلب چگونه است؟
۱)تاثیر چندانی بر قدرت انقباضی قلب ندارد
۲√)موجب افزایش شدید قدرت انقباضی قلب می شود
۳)موجب کاهش ضربان قلب می شود
۴) موارد ب و ج صحیح است
۱۳۳-به رفلکس بارورسپتور رفلکس کاروتید هم می گویند که به تغییرات فشار خون از طریق کشش رسپتورهای طولی و حلقوی که در سینوس کاروتید و قوس آئورت وجود دارند پاسخ می دهند.
۱) √صحیح ۲) نادرست
۱۳۴- کدامیک ازرفلکسهای زیر در اثر افزایش فشار داخل جمجمه ای ایجاد می شود؟
√1) رفلکس کوشینگ ۲)بزولدجاریش ۳) بین بریج ۴)چشمی- قلبی
۱۳۵- با از دست رفتن یک رادیکال فسفات از ATP ،این ترکیب تبدیل به AMP و با از دست رفتن رادیکال فسفات دوم،تبدیل به ADP می شود.
۱) صحیح √ 2) نادرست
۱۳۶- در جریان تجزیه گلوکز در مطلوب ترین شرایط حداکثر چند مولکول ATP تشکیل می شود؟
۱) ۳۲ ۲) ۲۰ √ 3) 38 4)36
۱۳۷-مایع داخل سلولی حدود ۴۰%از وزن یک شخص و مایع خارج سلولی حدود ۲۰% از وزن یک شخص را تشکیل می دهد.
۱) √صحیح ۲) نادرست
۱۳۸- بر اساس پدیده دونان ،غلظت کاتیون ها در پلاسما تنها اندکی از غلظت آنها در مایع میان بافتی بیشتر است.
۱) √صحیح ۲) نادرست
۱۳۹- کدام یک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟
۱) سدیم فراوان تر کاتیون خارج سلولی می باشد
۲)پتاسیم فراوانترین کاتیون داخل سلولی است
۳)کلسیم فراوانترین کاتیون داخل سلولی است
√4) الف و ب صحیح می باشد
۱۴۰- توزیع مایع بین بخشهای داخل و خارج سلولی عمدتاً به کدام نیرو مربوط میشود؟
۱) فشار هیدرو استاتیک ۲) فشار اسمزی
۳)کلوئیدی √4)همه موارد
۱۴۱- به انتشار خالص آب از یک ناحیه با غلظت زیاد آب،به ناحیه ای با غلظت کمتر آب را اسمز گویند.
۱) √صحیح ۲) نادرست
۱۴۲- هنگامیکه غلظت را به صورت اسمول در هر کیلوگرم آب بیان کنیم ،نام آن اسمولاریته خواهد بود. ۱) صحیح √ 2) نادرست
۱۴۳- میان اثر اسمزی یک مولکول آلبومین با وزن مولکولی۰۰۰/۷۰ دالتون با اثر اسمزی یک مولکول گلوکز با وزن مولکولی ۱۸۰ دالتون چه نسبتی وجود دارد؟
√1) اثر اسمزی آنها برابر است ۲ ) اثر اسمزی البومین بیشتر است
۳) اثر اسمزی گلوکز بیشتر است ۴ ) هیچکدام
۱۴۴- فشار اسمزی هر محلول با اسمولاریته آن ( یعنی با غلظت ذرات حل شده) آن متناسب است.
۱) √ صحیح ۲) نادرست
۱۴۵- محلولهای کلرید سدیم با غلظت کمتر از ۹%جه نوع محلولی هستند؟
√1) ایزوتونیک ۲)هایپرتونیک ۳)هایپوتونیک ۴) هیچکدام
۱۴۶- کدام یک از نیروهای زیر جزو نیروهای استارلینگ می باشند؟
۱) فشار مویرگی
۲)فشار هیدروستاتیک مایع بینا بینی
۳ ) فشار انکوتیک
۴√) همه موارد
۱۴۷- میانگین قطر تقریبی گلبول قرمز ۸/۷ میکرون می باشد.
۱) √صحیح ۲) نادرست
۱۴۸- عامل اصلی تحریک تولید گلبول قرمز در وضعیت کاهش اکسیژن اریتروپویتین است.
۱) √ صحیح ۲) نادرست
۱۴۹- بیش از حد بزرگ شدن اریتروبلاست ها و شکل غیر عادی پیدا کردن آنها در نتیجه کمبود ویتامین B12 و اسید فولیک چه نوع کم خونی نامیده می شود؟
۱) آپلاستیک ۲)همولتیک √3) مگالوبلاستیک ۴) آنمی داسی شکل
۱۵۰- کدامیک از انواع لکوسیت ها جزو گرانولوسیت ها نیستند؟
۱)نوتروفیل ۲)ائوزینوفیل ۳ )بازوفیل √4)مونوسیت
۱۵۱- بیشترین فراوانی و کمترین فراوانی انواع گلبولهای سفید خون به ترتیب مربوط به کدامیک از موارد زیر می باشد؟
۱√)نوتروفیل- بازوفیل ۲)ائوزینوفیل-مونوسیت
۳)مونوسیت- نوتروفیل ۴ )لنفوسیت- ائوزینوفیل
۱۵۲- کدام یک از موارد زیر جزو واکنشهای التهاب نیستند؟
۱) افزایش نفوذ پذیری مویرگها و نشست مقادیر زیاد مایع به داخل فضای بین بافتی
۲√) انقباض عروقی و کاهش جریان خون موضعی
۳) مهاجرت تعداد زیادی از گرانولوسیت ها ومونوسیت ها به درون بافت
۴)ایجاد لخته در فضاهای بین بافتی به علت مقادیر زیاد فیبرینوژن
۱۵۳- لنفوسیت های T و B به ترتیب مسول ایجاد کدام نوع ایمنی هستند/
۱) ایمنی هومورال- ایمنی سلولی √2) ایمنی سلولی- ایمنی هومورال
۳) ایمنی ذاتی- ایمنی سلولی ۴) ایمنی سلولی- ایمنی ذاتی
۱۵۴- IgG یک آنتی بادی دو ظرفیتی است که ۷۵% آنتی بادی های انسان را شامل می شود؟
۱) √صحیح ۲) نادرست
۱۵۵- کدامیک از عمل مکانیسم های آنتی بادی ها در مقابل عوامل بیگانه ،حمله مستقیم بعضی از آنتی بادی های قوی به غشای سلولی عوامل مهاجم و تخریب آنها می باشد؟
۱) آگلوتیناسیون ۲)رسوب ۳ )خنثی سازی √4) لیز
۱۵۶- اصطلاح هموستاز به معنی جلوگیری از خونریزی است.
۱) √صحیح ۲) نادرست
۱۵۷- تفاوت اساسی بین مسیرهای داخلی و خارجی انعقاد خون کدام است؟
۱√) سرعت ۲)وسعت ۳)محل شروع مسیرها ۴) هیچکدام
۱۵۸- ترکیب هپارین با کدام ماده موجب ایجاد خاصیت ضد انعقادی می شود؟
۱) ترومبین ۲)پروترومبین √ 3)آنتی ترومبین ۳ ۴)فاکتور ۸
۱۵۹- طول مدت اثر هپارین ۵/۱ تا ۴ ساعت می باشد و هپارین تزریق شده توسط آنزیم هپارانیاز تخریب می شود؟
۱) √صحیح ۲) نادرست
۱۶۰- در تزریق وسیع خون ( Massive Blood Teransfusion ) منحنی اکسیژن – هموگلبین بیمار چه تغییری می کند؟
۱) شیفت به راست ۲) شیفت به چپ
۳) افزایش تمایل باند شدن هموگلوبین به اکسیژن
۴√) گزینه ۲ و ۳ صحیح است
۱۶۱- یکی از عوارض تزریق وسیع خون مسمومیت با سیترات است مهمترین علامت آن کدام است؟
۱)هیپرتانیسون بد خیم ۲)هیپوتانیسون
۳) مشابه هیپرکلسمی √4) مشابه هیپوکلسمی
۱۶۲- از دلایل توجه جدی به تزریق خون اتولوگ در سالهای اخیر به کدام موارد میتوان اشاره کرد؟
۱)جلوگیری از بیماریهای عفونی
۲) جلوگیری از واکنشهای آلرژیک
√3) موارد۱و ۲
۴) جلوگیری از مسمومیت با نیترات و هیپرکالمی
۱۶۳- کدام یک از عوامل زیر در ایجاد هیپوکاپنی موثر هستند؟
۱)هایپرونتیلاسیمون ۲)اسیدوز متابولیک
۳) هیپوکسمی √4)همه موارد
۱۶۴- معمولاًعلت اصلی هیپرکاپنی ،هیپرونیتلاسیون می باشد.
۱) صحیح √ 2) نادرست
۱۶۵- عامل اصلی کنترل جریان خون مغز PCo2 می باشد،بطوریکه با افزایش PCo2:
۱√) عروق مغز گشاد میشود
۲)عروق مغز منقبض میشود
۳)تغییری نمی کند
۴) کاهش جریان خون مغز
۱۶۶- افزایش PCo2 سبب ایجاد چه حالتی در گردش خون ریوی می کند؟
۱) انقباض عروقی
۲) انبساط عروقی
۳) این اثر برعکس اثر PCo2 بر سایر ارگانهای باشد
√4) الف و ج صحیح است
۱۶۷- طبق اثر بوهر Bohr effect ، افزایش PCo2 چه اثری بر منحنی تجزیه اکسیژن دارد؟
۱) شیفت به چپ √2) شیفت به راست
۳) اثری ندارد ۴) عدم جدا شدن سریع اکسیژن از هموگلوبین
۱۶۸- Oxygen flux همان میزان اکسیژنی است که در طی یک دقیقه به سلولهای بدن منتقل می شود.
۱) √صحیح ۲) نادرست
۱۶۹- به مقدار فشار اکسیژن ( po2 ) لازم جهت ——اشباع هموگلوبین را P50 می گویند
۱) ۶۰% √ 2 )50% 3 ) 70% 4)80%
۱۷۰- هیپرترمی موجب انحراف منحنی تجزیه اکسیژن به سمت ———–در حالیکه هیپوترمی موجب انحراف منحنی به سمت ———-می شود.
۱√) راست- چپ ۲ )چپ- راست ۳)تاثیری ندارد ۴) راست- راست
۱۷۱- کدامیک از موارد زیر از مهمترین تظاهرات کلینیکی مسمومیت با اکسیژن می باشد؟
۱) تشنج ۲) مسمومیت ریوی اکسیژن
۳) فیبروپلازی پشت عدسی چشم √4) همه موارد
۱۷۲- سریعترین واکنش بدن در برابر تغیرات اسید- باز خون توسط کدام سیستم انجام می شود؟
۱√) سیستم بافر شیمیایی۲) سیستم تنفسی ۳)سیستم کلیوی۴)هیچکدام
۱۷۳- مهمترین اصل در درمان اختلالات اسید،باز کدام است؟
۱) تنظیم بافرها √2)برطرف کردن علت زمینه ای
۳) اصلاح تنفسی ۴)اصلاح کلیوی
۱۷۴- چرا در هنگام گرم کردن بیمار توصیه می شود paO2 در محدوده ۲۰۰mmHg نگهداشته شود؟
۱) بدلیل جلوگیری از تشکیل میکروبابل
۲) بدلیل کاهش حلالیت گاز در مایع بهنگام گرم کردن
۳) بدلیل افزایش حلالیت گاز در مایع بهنگام گرم کردن
√ 4) الف و ب صحیح می باشد
۱۷۵- نرمال بودن پارامترهای PO2 و SO2 و PCO2 در نمونه خون شریانی نشاندهنده کدام مورد است؟
√1) عملکرد مناسب اکسیژناتور
۲) مناسب بودن پرفیوژن
۳) باید با VBG تایید شود
۴) الزاماً O2 content هم مناسب است
۱۷۶- اگر در نمونه شریانی در حین CPB وPaO2 وSO2 کاهش یافته و متعاقب آن PVO2 و PH نیز کاهش یابد ،کدام مورد صحیح می باشد؟
۱) ممکن است FIO2 ناکافی باشد
۲) ممکن است اکسیژناتور دچار نارسایی عملکرد شده باشد
۳√) الف و ب صحیح است
۴) اسید و متابولیک باید درمان شود
۱۷۷-بر مبنای کدام استراتژی ، بدون توجه به میزان درجه حرارت PH را در همان حد طبیعیPH= 7/4 در نظر می گیریم و هدف ثابت نگهداشتن محتوای CO2 خون می باشد؟
√1)Alpha-stat 2 ) pH-stat 3) PH-Alpha stat 4 ) هیچکدام
۱۷۸- بر مبنای کدام استراتژی ، با توجه به میزان درجه حرارت بدن PH و PCO2 اصلاح می گردد؟
۱)Alpha-stat √ 2) pH-stat 3) PH-Alpha stat 4 ) هیچکدام
۱۷۹- پهن شدن کمپلکس QRS طولانی شدن فاصله PR و برجسته شدن موج T از مختصات کدام اختلال الکترولیتی است؟
۱) ها یپوکالمی √2)ها یپرکالمی ۳)هیپومنیزیومی ۴) ها یپرگلسیمی
۱۸۱-علائم هایپرکالمی شامل:
۱)فیبریلاسیون بطنی
۲) برادی آریتمی
۳) عدم پاسخ میوکارد به تحریک الکتریکی و بلوکهای قلبی
√4) همه موارد
۱۸۲- اسیدوز موجب تشدید هایپرکالمی می شود.
۱√) صحیح ۲) نادرست
۱۸۳- درمان هایپرکالمی به صورت:
۱) شیفت پتاسیم به داخل سلول( تزریق گلوگز- انسولین)
۲) افزایش دفع پتاسیم( مدارها)
۳) کاهش اثر هایپرکالمی بر قلب( تزریق گلوکونات کلسیم)
√4) همه موارد
۱۸۴- آلکالوز سبب تشدید هایپوکالمی می شود.
√1) صحیح ۲) نادرست
۱۸۵- کاهش منیزیوم سبب :
۱) اسپاسم عروق کرونر و انفارکتوس میوکارد
۲) آریتمی دهلیزی
۳) آریتمی بطنی
۴√) همه موارد
۱۸۶- ————نقش اساسی در متابولیسم انرژی میوکارد دارد.
۱) پتاسیم ۲) کلسیم ۳√) منیزیوم ۴ ) فسفات
۱۸۷- عوامل موثر بر اثرات درمانی داروها در حین CPB شامل:
۱) رقیق شدن خون ۲)هیپوترمی
۳) تغییر در وضعیت باند شدن پروتین های سرم √ 4 ) همه موارد
۱۸۸- افزایش کلسیم داخل سلولی از طریق:
۱) ورود مستقیم کلسیم از کانالهای کلسیم غشاء سلول
۲) آزاد شدن کلسیم از ذخایر داخل سلول
۳) تحریک گیرنده های بتایک و افزایش تولیدCAMP
۴√) همه موارد
۱۸۹- داروهای سمپاتومیمیتک عملکرد نوراپی نفرین را مهار ولی سمپاتولیتیک ها اثرات نوراپی نفرین را تقلید می کنند
۱) صحیح √ 2) نادرست
۱۹۰- تحریک پاراسمپاتیک سبب کاهش تعداد ضربان و شدت انقباض قلب شده و هدایت از طریقAVN را کند می کند.
۱√) صحیح ۲) نادرست
۱۹۱-استیل کولین،کمورسپتورهای اجسام کاروتید و آئورتی را تحریک کرده که نتیجه آن کاهش فشار خون و برادیکاردی است.
√1) صحیح ۲) نادرست
۱۹۲- کلسیم در صورتیکه با سدیم بی کربنات از یک مسیر تزریق شد ،رسوب می کند.
√1) صحیح ۲) نادرست
۱۹۳- دوپامین با دوز پایین اثرات اینوتروپ B1 را نشان می دهد و سرعت هدایت AV را افزایش می دهد.
۱) صحیح √2) نادرست
۱۹۴- فوروزماید ،جذب مجدد سدیم از لوپ صعودی هنله را مهار کرده که نتیجه آن دفع آب می باشد
√1) صحیح ۲) نادرست
۱۹۵- یکی از عوارض مهم تزریق مانیتول در شروع CPB چیست؟
۱) اختلال در تعادل الکترولیت ها
√2) کاهش فشار خون
۳) افزایش فشار خون
۴)پلی اورمی
۱۹۶- از عوارض مهم تزریق پروتامین :
۱) برادیکاری ۲) تاکیکاردی ۳) افت ناگهانی فشار خون √4) موارد ۱و۳
۱۹۷- سیستم کمپلمان باعث تولید:
۱) آنا فیلاتوکسی های وازواکتیو
۲) C3a 3) C5a √ 4) همه موارد
۱۹۸- سیستم کمپلمان در تماس خون با سطوح مصنوعی از طریق مسیر زیر فعال می شود؟
۱) مسیر فرعی ۲ ) مسیر کلاسیک √ 3) موارد ۱و۲ ۴) هیچکدام
۱۹۹- مجموعه هپارین – پروتامین از طریق مسیر زیر فعال می شود؟
۱) مسیر فرعی √ 2 ) مسیرکلاسیک ۳) مسیر جایگزین ۴) همه موارد
۲۰۰- فعال شدن پلاکت ها موجب تولید:
۱)وازوپرسین ۲) سروتونین ۳) ترومبوکسان A2 √ 4) همه موارد
۲۰۱- آنا فیلاکسین های C3a و C5a سبب:
۱) انقباض سلولهای عضلانی صاف
۲) افزایش مقاومت عروق ریوی
۳) افزایش نفوذپذیری عروق
۴√) همه موارد
۲۰۲-سیتوکیناز انیترلوکین ۱۰ خاصیت ضد التهابی دارد.
√1) صحیح ۲) نادرست
۲۰۳- ویژگیهای Angry Blood کدام است.
۱)عامل تحریک وازواکتیو ها
۲) همولیز سلولهای قرمز خون
۳)تحریک سلولهای اندوتلیال
√4) همه موارد
۲۰۴- روشهای کنترل پاسخ سیستم التهابی در CPB شامل:
۱) لکوسیت فیلتر و مهار کننده های پروتئاز
۲) اولترافیلتراسیون
۳)گلوکوکورتیکوئیدها و NO
۴√) همه موارد
۲۰۵- صدمه به ارگانهای حیاتی بدن در حین CPB از طریق :
۱) میکروآمبولی ۲) هیپوپرفیوژن
۳)اختلال الکترولیت ها √ 4) موارد۱و۲
۲۰۶- روشهای پیشگیری از آسیب به مغز در حین CPB شامل:
۱) حفظ هماتوکریت در محدوده ۲۵ درصد
۲)استفاده از دستگاه اکسی متری مغز
۳)کنترل Rewarming
۴√) همه موارد
۲۰۷- کاهش پرفیوژن کلیه سبب:
۱)تولید آنژیوتانسیون ۲)ترشح رنین
۳) کاهش حجم ادرار √4) همه موارد
۲۰۸- خونی که از——————عبور می کند بیش از هر عضو دیگری از بدن اکسیژن خود را برای سوخت و ساز از دست می دهد
۱) کلیه ها √ 2) عروق کرونر قلب ۳) مغز ۴) ریه
۲۰۹- ایسکمی در قلب سبب:
۱) اسیدوز ۲) اختلال در یونهای داخل سلولی
۳) ادم سلول بر اثر تجمع سدیم √ 4) همه موارد
۲۱۰- چروک خوردن و انقباض سلولی در کدام مرحله از اختلالات میوکارد بوجود می آید؟
۱) استا نینگ √ 2) آپوپتوزیس ۳) انفارکتوس ۴)همه موارد
۲۱۱- کدامیک جزء منابع رادیکالهای اکسیژن نمی باشد؟
۱) میتوکندری ۲) آندوتلیوم عروق ۳) نوتروفیل √ 4) پلاکت
۲۱۲- صدمه به میوکارد در پرفیوژن مجدد ناشی از:
۱)ادم سلولی و انقباضات شدید میوکارد
۲) آسیب پذیری زیر اندوکارد
۳)انسداد در مویرگها
۴√) همه موارد
۲۱۳- ادم میوکارد بر اثر تزریق محلول کاردیو پلژی به علت:
۱) افزایش فشار خون ۲) هیپواسمولاربودن محلول
۳) بهم خوردن قانون دو نان √ 4) همه موارد
۲۱۴- پدیده NO-Reflow به علت:
۱) ادم سلولی و تجمع نوتروفیل ها ۲) انقباض عروقی
۳) پیدایش لخته های کوچک √ 4) همه موارد
۲۱۵- عوامل موثر در حفاظت از میوکارد شامل:
۱) بی حرکتی کامل قلب و جلوگیری از ادم
۲) تنظیم کلسیم ۳) استفاده از آدنوزین و NO √ 4) همه موارد
۲۱۶- تزریق کاردیوپلژی با پتاسیم بالا به روش————–سبب ایست قلبی می شود.
۱√) دپولاریزاسیون ۲) هایپرپولاریزاسیون
۳) مهار تبادل کننده سدیم- هیدروژن ۴) مورد ۲و۳
۲۱۷- حجم تزریق کاردیوپلژی به صورت آنتی گرید به چه میزان می باشد؟
۱)۱۵۰ سی سی در دقیقه به ازای هر متر مربع در مدت ۳ دقیقه ( بزرگسالان)
۲) ۱۵۰ سی سی در دقیقه به ازای هر متر مربع در مدت ۲ دقیقه ( کودکان)
۳) ۲۰۰ سی سی در دقیقه به ازای هر متر مربع در مدت ۳ دقیقه ( بزرگسالان)
۴√) موارد ۱و ۲
۲۱۸- اگر فشار تزریق کاردیوپلژی پایین تر از ۷۵ میلی متر جیوه باشد ( بیمارانی با درجات متوسطAI ) می بایست فلوی کاردیوپلژی و میزان حجم آنرا افزایش داد.
۱) صحیح √2) نادرست
۲۱۹- غلظت پتاسیم در کاردیوپلژی خونی سرد —————–بوده و پتاسیم خون ——–
۱) ۲۰ میلی اکی والان در لیتر- محاسبه می گردد.
۲√) 20 میلی اکی والان در لیتر- محاسبه نمی گردد.
۳) ۲۵ میلی اکی والان در لیتر- محاسبه می گردد.
۴) ۲۵ میلی اکی والان در لیتر- محاسبه نمی گردد.
۲۲۰- در تکنیک تزریق رتروگرید کاردیوپلژی :
۱) جریان کاردیوپلژی ۲۰۰-۱۵۰ در دقیقه می باشد
۲) فشار تزریق ۵۰-۳۰ میلی متر جیوه می باشد
۳) ایست قلبی به آرامی و در مدت ۴-۲ دقیقه صورت می گیرد
۴√) همه موارد
۲۲۱- بهترین روش تزریق کاردیوپلژی در بیماری با نارسایی دریچه آئورت و انسداد شدید عروق کرونر چیست؟
۱) آنتی گرید ۲) رتروگرید
√3) رتروگرید- آنتی گرید ۴) آنتی گرید- رتروگرید
۲۲۲- در روش Controlled Aortic Root Reperfusion می بایست:
۱√) ابتدا یک دوز کاردیوپلژی گرم غنی شده ( Enrich )با پتاسیم بالا تزریق شود
۲) ابتدا یک دوز کاردیوپلژی سرد غنی شده ( Enrich )با پتاسیم بالا تزریق شود
۳) ابتدا یک دوز کاردیوپلژی گرم غنی شده ( Enrich )با پتاسیم پایین تزریق شود
۴) ابتدا یک دوز کاردیوپلژی سرد غنی شده ( Enrich )با پتاسیم پایین تزریق شود
۲۲۳- در روش Controlled Aortic Root Reperfusion در ابتدا محلول فشار ———میلی متر جیوه به مدت ———و سپس به ———— می رسد.
۱) ۵۰ میلی متر جیوه،۲-۱ دقیقه، ۹۰-۸۰ میلی متر جیوه
۲√) 30 میلی متر جیوه،۲-۱ دقیقه، ۷۰-۵۰ میلی متر جیوه
۳) ۳۰ میلی متر جیوه،۳-۲ دقیقه، ۷۰-۵۰ میلی متر جیوه
۴) ۵۰ میلی متر جیوه،۳-۲ دقیقه، ۹۰-۸۰ میلی متر جیوه
۲۲۴- راههای هدایتی ،آخرین قسمت از قلب می باشد که از ایسکمی و عواقب آن خارج می شود.
۱√) صحیح ۲) نادرست
۲۲۵- جهت حفاظت از قلب هایی با ذخایر کاهش یافته انرژی می بایست:
۱√) یک دوز کاردیوپلژی خونی گرم غنی شده با پتاسیم بالا و بلافاصله یک دوز کاردیوپلژی خونی سرد استفاده نمود
۲) یک دوز کاردیوپلژی خونی گرم غنی شده با پتاسیم بالا و بلافاصله یک دوز کاردیوپلژی خونی گرم استفاده نمود
۳) یک دوز کاردیوپلژی خونی گرم غنی شده با پتاسیم پایین و بلافاصله یک دوز کاردیوپلژی خونی گرم استفاده نمود
۴) یک دوز کاردیوپلژی خونی گرم غنی شده با پتاسیم پایین و بلافاصله یک دوز کاردیوپلژی خونی سرد استفاده نمود
۲۲۶- در روش تزریق کاردیوپلژی مداوم می بایست مراقب:
۱) افزایش حجم تزریق ۲) افزایش پتاسیم ۳) کنترل ACT√ 4)همه موارد
۲۲۷- در بیمارانی که جراحی مجدد Redo می شوند به کدامیک از نکات زیر باید توجه گردد؟
۱) در صورت امکان از روش تزریق آنتی گرید-رتروگرید استفاده شود
۲) در هنگام تزریق کاردیوپلژی از بسته بودن شریان پستانی چپ LIMA مطمئن شوید
۳) به علت وجود کولترالهای فراوان بیمار را بیشتر سرد نمایید
۴√) همه موارد
۲۲۸- عوامل موثر در اتساع قلب در حین CPB شامل:
۱) نارسایی دریچه آئورت
۲) کولترالهای کرونری و غیر کرونری
۳) کاهش تخلیه وریدی
۴√) همه موارد
۲۲۹- موانع ایست قلبی در جراحی قلب شامل:
۱) نارسایی دریچه آئورت و انسداد شدید عروق کرونر
۲) انتخاب نامناسب محلول کاردیوپلژی
۳) انسداد ناقص کلامپ آئورت
۴√) همه موارد
۲۳۰- Pao2 مناسب در حین جراحی در محدوده ———– می باشد
۱√) 300-200 میلی متر جیوه
۲) ۲۰۰-۱۵۰ میلی متر جیوه
۳) ۴۰۰- ۳۰۰ میلی متر جیوه
۴) ۳۵۰- ۲۵۰ میلی متر جیوه
۲۳۱- در تنظیم اکلوژن:
۱√) هر غلتک به طور جداگانه و در وضعیت های ساعت ۴و۶ و ۸ تنظیم گردد
۲) هر غلتک به طور جداگانه و در وضعیت های ساعت ۳و۶ و ۹ تنظیم گردد
۳)دو غلطک با هم و در وضعیت ۳و۹ تنظیم گردد
۴)در هر وضعیتی می توان غلطک را تنظیم نمود
۲۳۲- در مواقعی که اختلاف قابل توجهی در تنظیم دو غلطک وجود دارد می بایست کالیبراسیون بر روی غلطکی که ————-دارد تنظیم گردد
۱) انسدادکمتری
√2)انسداد بیشتری
۳)فرقی نمی کند
۴) برای هر غلطک جداگانه تنظیم شود
۲۳۳- جهت تنظیم اکلوژن مسیر شریانی را به صورت عمودی به اندازه ———-بالاتر از ————–قرار داده که در این حالت سطح مایع داخل لوله به میزان ———-در———افت می نماید.
۱) ۹۰-۷۰ سانتی متر- هد پمپ- ۵/۲ سانتی متر- ثانیه
۲) ۱۰۰-۷۵ سانتی متر- اکسیژناتور- ۳ سانتی متر- دقیقه
۳√) 100-75 سانتی متر- هد پمپ- ۵/۲ سانتی متر – دقیقه
۴) ۱۰۰-۷۵ سانتی متر- هد پمپ- ۵/۲ سانتی متر – ثانیه
۲۳۴- در تنظیم اکلوژن ساکشن وونت پس از کلامپ نمودن لوله به نکات زیر توجه شود.
۱)لوله از مایع خالی باشد
۲) اکلوژن مناسب زمانی است که لوله کلاپس شود( دیداری)
۳) اکلوژن مناسب زمانی است که صدای متناوب کلاپس شدن لوله شنیده شود( شنیداری)
√4) همه موارد
۲۳۵- اکلوژن بیش از اندازه سبب :
۱) Spallation 2) همولیز
۳) Cavitation √ 4) همه موارد
۲۳۶- اکلوژن کمتر از اندازه سبب:
۱) Rapid back flow 2) افزایش shear stress
۳) کاهش جریان خون √ 4) همه موارد
۲۳۷- جریان نبض دار) Pulsatile flow ) به حالت طبیعی و فیزیولوژیکی بدن نزدیک تر می باشد.
√1) صحیح ۲) نادرست
۲۳۸- در پمپ ساتتریفوژی ،Cavitation افزایش می یابد.
۱) صحیح ۲√) نادرست
۲۳۹- عدم ایجاد اختلال در کار پمپ ناشی از افزایش فشار اضافی در مسیر یکی از فواید پمپ سانتریفوژی می باشد.
√ 1) صحیح ۲) نادرست
۲۴۰- سطح کلی مامبران اکسیژناتور از سطح تماس آلوئولهای ریه با مویرگها بیشتر می باشد.
۱) صحیح √ 2) نادرست
۲۴۱- ضخامت مامبران در اکسیژناتور بیشتر از ضخامت آلوئول های ریه می باشد.
√ 1) صحیح ۲) نادرست
۲۴۲- عبور گاز از مامبران به کدامیک از عوامل زیر بستگی دارد؟
۱) نفوذ پذیری غشاء ۲) فشار انتقالی
۳) سرعت انتشار √ 4) موارد ۱و۲
۲۴۳- افت فشار )Pressute drop ) به اختلاف فشار خون ورودی و خروجی از اکسیژناتور گفته می شود.
√ 1) صحیح ۲) نادرست
۲۴۴- افت فشار )Pressute drop ) به چه عواملی وابسته می باشد؟
۱) تبادل کننده حرارت و میزان جریان خون
۲) مامبران و هماتوکریت
۳)اندازه کانول و طول لوله
۴√) همه موارد
۲۴۵- اکسیژناتور غشایی از فیبرهای خالی بهم فشرده با جنس پلی پروپیلین بوده که در سطح آنها روزنه های بسیار کوچکی جهت تبادل گاز وجود دارد.
۱√) صحیح ۲) نادرست
۲۴۶- در هنگام خاموش شدن ناگهانی دستگاه پمپ ،هوا از اکسیژناتور به داخل خون کشیده شده که نتیجه آن آمبولی هوا می باشد.
√ 1) صحیح ۲) نادرست
۲۴۷- اکسیژناتور غشایی Microporous همان اکسیژناتور غشایی True می باشد.
۱) صحیح √ 2) نادرست
۲۴۸- اکسیژناتور غشایی حقیقی از صفحات سیلیکونی تشکیل شده است که توانایی بسیار بالایی در تبادل گاز داشته و کمترین آسیب را به عناصر خونی وارد می کند.
۱√) صحیح ۲) نادرست
۲۴۹- اکسیژناتور مورد استفاده در اکمو از نوع:
۱) غشاء حقیقی ۲) بابل
۳) غشاییMicroporous √ 4) موارد ۱و۳
۲۵۰- مخزن وریدی با پوسته نرم همان سیستم باز و مخزن وریدی با پوسته سخت همان سیستم بسته می باشد.
۱) صحیح √ 2) نادرست
۲۵۱- مهم ترین مزیت مخزن وریدی با پوسته نرم چیست؟
۱) همولیز کمتر √ 2)جلوگیری از آمبولی هوایی
۳) کاهش کشش سطحی حبابهای هوایی ۴) مورد ۱و۲
۲۵۲- در مخزن وریدی با پوسته نرم می توان از VAVD استفاده نمود.
۱) صحیح √ 2) نادرست
۲۵۳- مشخصات مخزن وریدی با پوسته سخت چیست؟
۱)مقاومت کمتر در برابر بازگشت وریدی
۲) امکان استفاده از VAVD
۳) افزایش آمبولی هوا
۴√) همه موارد
۲۵۴- هر چه سطح خون در مخزن وریدی ————-قرار گیرد امکان تشکیل ———–به دلیل ریزش خون به سمت خروجی مخزن وریدی بیشتر خواهد بود.
۱) بالاتر- میکروآمبولی ۲) پایین تر- میکروآمبولی
۳) پایین تر-Cavitation √ 4) موارد ۲و۳
۲۵۵- Holdup Volume مقدار حجمی است که قبل از ورود به مخزن وریدی ،فیلتر ها و کف زدا را پر می کند
√ 1) صحیح ۲) نادرست
۲۵۶- در صورتیکه سطح خون به بالاترین حد خود در مخزن وریدی برسد چه مشکلاتی را بوجود می آورد.
۱) امکان اختلال در کارکرد کف زدا ۲) تشکیل میکروآمبولی
۳) تشکیل لخته √ 4) موارد ۱و۲
۲۵۷- تبادل کننده حرارت می بایست قبل ازمامبران قرار گیرد زیرا در هنگام سرد کردن از تشکیل میکروآمبولی هوایی جلوگیری می شود.
۱) صحیح √ 2) نادرست
۲۵۸- در حین CPB پرفیوژنیست متوجه می شود که حجم مخزن وریدی به یکباره افزایش یافته به طوری که از بالای مخزن وریدی خون به بیرون ریخته می شود .به نظر شما ایراد کار چیست؟
۱) افزایش حجم تزریق کاردیوپلژی
۲√) نشست آب از تبادل کننده حرارت به خون
۳) نشت خون از تبادل کننده حرارت به آب
۴) تزریق داروی وازواکتیو
۲۵۹- میزان درناژوریدی وابسته است به:
۱) اختلاف سطح بین کانول وریدی و بالاترین سطح خون در مخزن وریدی است
۲) اختلاف سطح بین کانول وریدی وهد پمپ
۳) فشار وریدی مرکزی بیمار و مقاومت کانولهای وریدی
۴√) موارد ۱و۳
۲۶۰- ۳/۱کل جریان خون از SVC و۳/۲ دیگر از IVC تامین می شود.
√ 1) صحیح ۲) نادرست
۲۶۱- جهت بهبود در برگشت وریدی می توان از روش زیر استفاده کرد.
۱)استفاده از VAVD 2) استفاده از برگشت وریدی تقویت شده
۳) افزایش بیش از ۱۰۰ سانتی متری بین بیمارواکسیژناتور √ 4) همه ۱و۲
۲۶۲- کانول آئورت سربسته جهت به حداقل رساندن آسیب ناشی از Jet EFFect به کار گرفته می شود.
√ 1) صحیح ۲) نادرست
۲۶۳- هر چه کانول آئورت بزرگتر باشد Jet EFFect و Turbulence بیشتر می باشد
۱) صحیح √ 2) نادرست
۲۶۴- در حین CPB به یکباره متوجه می شوید که فشار مسیر شریانی افزایش زیادی دارد،به نظر شما چه ایراداتی مطرح می گردد.
۱) چرخش نوک کانول به سمت دیواره آئورت
۲) انسداد مسیر شریانی
۳) دایسکشن آئورت
√ 4)همه موارد
۲۶۵- علائم دایسکشن آئورت در حین CPB چیست؟
۱)کاهش ناگهانی در برگشت وریدی
۲) افزایش فشار در مسیر شریانی
۳) خونریزی از ریشه آئورت در محل کانولاسیون
√ 4) همه موارد
۲۶۶- اگر همزمان با کلامپ کردن آئورت فشار مسیر شریانی افزایش یابد به نظر شما مشکل در چیست؟
۱√) انسداد نوک کانول آئورت به وسیله کلمپ
۲) چرخش کانول کاردیوپلژی
۳) چرخش کانول آئورت
۴) موارد ۲و۳
۲۶۷- مهمترین عارضه کانوله کردن شریان Axillary چیست؟
۱) ترمبوز شریان آگزیلاری ۲) آسیبBrachial plexus
۳)آمبولی هوایی √ 4) موارد ۱و۲
۲۶۸- مانیتول محلولی است که :
۱)هیپرتونیک با وزن مولکولی پایین
۲) اثر دیوریتکی مانتول تا ۱۲ ساعت ادامه دارد
۳)بعنوان Scavenger مورد استفاده قرار می گیرد
۴√)همه موارد
۲۶۹- مهم ترین عارضه مانیتول در شروع CPB چیست؟
۱) افزایش فشار خون √ 2)کاهش فشار خون
۳)پلی اوری ۴) کاهش شدید پتاسیم
۲۷۰- میانگین وزن مولکولی هیدروکسی اتیل استارچ تاثیر کلوئیدی آنرا مشخص می کند ونسبت مولار آن تعیین کننده نیمه عمر و فارماکوکنیتیک محلول می باشد.
√ 1) صحیح ۲) نادرست
۲۷۱- فشار اسمزی کلوئیدی به تعداد مولکولهای محلول در مایع وابسته است تا به جرم این مولکولها .
۱√) صحیح ۲) نادرست
۲۷۲- اثر تعادل دونان بر فشار اسمزی کلوئید چیست؟
۱√) به تجمع کاتیونها ( مخصوصاً سدیم ) در پلاسما به منظور متعادل کردن یونهایی با بار منفی ( پروتئین ها) می باشد
۲) به تجمع آنیونها ( مخصوصا پتاسیم)پلاسما به منظورمتعادل کردن یونهایی با بار مثبت می باشد
۳) به تجمع آنیونها( مخصوصا کلر ) در پلاسما به منظور متعادل کردن یونهایی با بار منفی می باشد
به تجمع آنیونها ( مخصوصاً سدیم ) در پلاسما به منظور متعادل کردن یونهایی با بار مثبت ( پروتئین ها) می باشد
۲۷۳- حدود ۸۰ درصد فشار اسمزی کلوئید پلاسما ناشی از ———–و ۲۰ درصد وابسته به ———–بوده و—————-تقریباٌ در این روند بی تاثیر است.
۱)گلوبولین- آلبومین- فیزینوژن √ 2) آلبومین- گلوبولین- فیزینوژن
۳) فیزینوژن- گلوبولین- آلبومین ۴) آلبومین- فیزینوژن- گلوبولین
۲۷۴-استفاده از ژلاتین سبب:
۱) کاهش اثر آپروتینین ۲)کاهش چسبندگی غشای پلاکت
۳)کاهش فاکتور فون ویلبراند √ 4)همه موارد
۲۷۵- عوامل موثر بر فشار خون در حین CPB شامل:
۱) میزان Flow
۲)ویسکوزیته
۳)شعاع رگ( نسبت معکوس به توان ۴) استفاده از داروهای وازواکتیو
۴√) همه موارد
۲۷۶- با افزایش ویسکوزیته سرعت جریان خون در رگ کاهش و مقاومت عروقی و فشار خون افزایش می یابد
۱√) صحیح ۲) نادرست
۲۷۷- عوامل موثر بر ویسکوزیته عبارتند از:
۱) هماتوکریت ۲)سرعت جریان خون
۳)حرارت √ 4)همه موارد
۲۷۸- با افزایش سرعت (جریان ) ویسکوزیته نیز افزایش می یابد.
۱) صحیح √ 2) نادرست
۲۷۹- عوامل موثر برکاهش برگشت وریدی شامل:
۱) افزایش و کاهش گرادیان ارتفاع
۲)استفاده از ساکشن غیر قلبی و انسداد کانول یا مسیر وریدی
۳)Air lock
۴√) همه موارد
۲۸۰- مهم ترین عامل تعیین کننده مقاومت عروق و در نتیجه فشار خون تغییر در———-می باشد.
۱)وسکوزیته ۲)سرعت جریان خون
۳ √)شعاع رگ ۴) حرارت
۲۸۱- فشار خون بیمار در حین CPB در محدوده ۴۰mmgh می باشد در صورتیکه میزان Flow در حد نرمال وSVR پایین تر از حد طبیعی باشد چه راهکاری را جهت افزایش فشار خون انجام می دهد؟
۱)تزریق خون ۲)افزایش Flow
۳ √)استفاده از داروهای وازواکتیو ۴)همه موارد
۲۸۲- عوامل موثر بر کاهش فشار خون در شروع CPB کدام است.
۱)کاهش سطح کاتکولامین ها وویسکوزیته خون
۲)شوک هیپوولمیک و هیپوکسی
۳) شوک هیپوترمی و تزریق مانیتول
۴ √) همه موارد
۲۸۳- انواع آمبولی شامل:
۱) بیولوژیک ۲)گازی
۳)اجسام خارجی √ 4)همه موارد
۲۸۴- میکروبابلهای به اندازه——————-میکرون قادرند به ارگانهای حیاتی آسیب وارد کنند.
۱ √)40 میکرون ۲)۳۰
۳)۲۵ ۴)۲۰
۲۸۵- قابلیت حل شدن گازها در سرما کمتر از گرما می باشد.
۱) صحیح √ 2) نادرست
۲۸۶- عوامل تولید کننده میکروبابل در CPB چیست؟
۱)اکسیژناتور و ساکشن ۲)نحوه سردو گرم کردن
۳)Surgical Air √ 4)همه موارد
۲۸۷-نیتروژن موجود در بابلهای تولید شده از ساکشن خطر ناک تر از بابلهای تولید شده در مامبران می باشد.
√ 1) صحیح ۲) نادرست
۲۸۸- جریان گردابی ( Turbulent ) سبب تولید Cavitation در قسمتهای مختلف از جمله کانول آئورت می شود.
۱) √ صحیح ۲) نادرست
۲۸۹- میکروبابلهای آزاد در خون که اندازه آنها ۴۰ میکرون می باشد مانند یک سطح غیر اندوتلیال عمل کرده و باعث:
۱) فعال شدن پلاکت و فاکتور هاگمن
۲)ترشح واسطه های التهابی
۳) تاثیر بر آندوتلیوم عروق
۴ √)همه موارد
۲۹۰- عبور حباب از آرتریال فیلتر وابسته به:
۱)اندازه حباب ۲) BPP
۳)ویسکوزیته و اندازه فیلتر √ 4)همه موارد
۲۹۱- جهت هواگیری مناسب آرتریال فیلتر می بایست:
۱)از گاز Co2 استفاده گردد ۲)مایع پرایم را گرم کرد
۳)با فلوی پایین و از طریق Retrograde انجام گیرد
۴ √) همه موارد
۲۹۲- در هنگام استفاده از VAVD می بایست purg line آرتریال فیلتر بسته باشد
۱) √ صحیح ۲) نادرست
۲۹۳- در هنگام استفاده از پری بای پاس فیلتر می توان خون را به محلول پرایم اضافه نمود
۱) صحیح √ 2) نادرست
۲۹۴- لکوسیت فیلتر در جهت کاهش پاسخ سیستمیک التهابی مورد استفاده قرار می گیرد
۱) √صحیح ۲) نادرست
۲۹۵- مهمترین عامل بر کارکرد هموفیلتر چیست؟
۱) هماتوکریت ۲)حرارت
۳√)فشار مامبران ۴)موارد ۱و۲
۲۹۶- کدامیک از موارد زیر از هموفیلتر برداشت می شود.
۱)سدیم و پتاسیم ۲)کراتینین، اوره و ویتامین B12
۳) کلر و گلوکز √ 4)همه موارد
۲۹۷- معایب اولترافیلتراسیون تعدیل شده )MUF ) کدام است.
۱) تولید میکرو آمبولی ۲)ناپایداری وضعیت همودینامیک
۳)تاخیر در خارج کردن کانولها √ 4)همه موارد
۲۹۸- کدام سیتوکنین در حین اولترافیلتراسیون از فیلتر خارج می شود
۱)اینترلوکین یک و ده ۲) TNF
۳)اینترلوکین هشت و شش √ 4)همه موارد
۲۹۹- جهت افزایش کارایی هموفیلتر بهتر است قبل از شروع فیلتراسیون دستگاه را با سرم پرایم نمود
۱) √صحیح ۲) نادرست
۳۰۰- بهترین حالت جهت جدا شدن بیمار از پمپ این است که:
۱)درجه حرارت نازوفارنژیال به ۳۷ برسد
۲)درجه حرارت رکتال به ۳۵ برسد
۳)۱۰ دقیقه قبل از پایان عمل درجه حرارت نازوفارنژیال به ۳۷ برسد
۴√) همه موارد
۳۰۱- اختلالات درجه حرارت بیش از ۳۰ درجه سانتی گراید بین نازوفارنژ ورکتال نشانه عدم گرمایش مناسب می باشد
۱) √صحیح ۲) نادرست
۳۰۲- نباید حرارت خون شریانی بالاتر از ۵/۳۹ درجه قرار گیرد زیرا:
۱) احتمال تخریب پروتینن های پلاسما
۲)هایپرترمی مغز
۳)تشکیل میکروآمبولی
۴ √) همه موارد
۳۰۳- نوزادان و شیر خواران به علت افزایش نیازهای متابولیکی ( نسبت به سطح بدن) به مقدار جریان خون ———–در حین CPB احتیاج دارند
۱) کمتر √ 2)بیشتر
۳)فرقی نمی کند ۴)هیچکدام
۳۰۴- در نوزادانی با بیماری جابجایی عروق بزرگ (TGA )می بایست کانول شریانی در قسمت فوقانی آئورت صعودی کار گذاری شود
۱) √ صحیح ۲) نادرست
۳۰۵- جهت تزریق خون در حین CPB مراحل زیر به ترتیب انجام می گیرد.
۱ √)اضافه کردن هپارین ،کلسیم و بیکربنات به کیسه خون
۲) اضافه کردن کلسیم، هپارین و بیکربنات به کیسه خون
۳) اضافه کردن بیکربنات ،کلسیم و هپارین به کیسه خون
۴) اضافه کردن کلسیم و بیکربنات ، هپارین به کیسه خون
۳۰۶- پدیده Rapid cooling contraction بر اثر کاهش سریع درجه حرارت به وجود آمده و باعث افزایش قابل توجه تون عضلات میوکارد می شود
۱) √ صحیح ۲) نادرست
۳۰۷- مغز انسان:
۱)۲۰ درصد از مصرف اکسیژن کل بدن را به خود اختصاص می دهد
۲)۱۵ درصد از بازده قلب را به خود اختصاص می دهد
۳)جریان خون مغز در قسمت کورتیکال ۸۰- ۷۵ و در قسمت ساب کورتیکال ۲۰ سی سی در هر ۱۰۰ گرم مغز در دقیقه می باشد
√ 4)همه موارد
۳۰۸- وقتی می گوییم جریان خون مغز به صورت Auto Regulation ( خود تنظیمی) کنترل می شود یعنی چه؟
۱)مغز دارای توانایی خاص در تنظیم مقاومت عروقی خود در حرارت نرمال داشته تا بتواند جریان خون را در محدوده خاص ثابت نگه دارد
۲) مغز دارای توانایی خاص در تنظیم مقاومت عروقی خود در هیپوترمی داشته تا بتواند جریان خون را در محدوده خاص ثابت نگه دارد
۳) مغز دارای توانایی خاص در تنظیم مقاومت عروقی خود درمحدوده وسیعی از فشار متوسط شریانی داشته تا بتواند جریان خون را در محدوده خاص ثابت نگه دارد
۴ √) همه موارد
۳۰۹- اگر فشار متوسط شریانی )MAP )بیمار پایین تر از ————–میلی جیوه و بالاتر از————میلی متر جیوه قرار گیرد خود تنظیمی مغز توانایی خود را—————-و جریان خون مغز وابسته به مقدار —————-خواهد شد.
۱)۳۰،۱۴۰- حفظ می کند- فشار خون
√ 2) 150،۵۰- از دست می دهد- فشار خون
۳)۱۶۰،۶۰ – از دست می دهد- فلو
۴)۱۵۰،۵۰ – حفظ می کند- فلو
۳۱۰- در چه دمایی عملکرد خود تنظیمی مغز مختل می شود
√ 1)پایین تر از ۲۲ درجه ۲)پایین تر از ۲۶ درجه
۳)پایین تر از ۲۸ درجه ۴)پایین تر از ۱۸ درجه
۳۱۱- تغییر در فشار پرفیوژن مغز (CPP ) سبب تغیرات مستقیم در تون عضلات صاف عروقی می شود
۱) √ صحیح ۲) نادرست
۳۱۲- در حرارت ۱۸ درجه سانتیگراد مصرف اکسیژن مغز به ————درصد شرایط طبیعی می رسد.
۱) ۲۰ √ 2)10
۳)۳۰ ۴)۵۰
۳۱۳- هر چه طول مدت DHCA —————-باشد بهبود سرعت متابولیسم اکسیژن مغزCMRO2 ———– می یابد.
۱)کمتر- کاهش √ 2)بیشتر- کاهش
۳)بیشتر – بیشتر ۴)بیشتر- فرقی نمی کند
۳۱۴- عوامل موثر در کاهش مدت زمان جهت بهبود متابولیسم مغزی بعد ازDHCA چیست؟
۱)Topical colling 2) Trickle Flow
۳) افزایش اشباع اکسیژن قبل از DHCA √ 4) موارد۱و۲
۳۱۵- پرفیوژن آنتی گرید مغز،موثرترین و نزدیکترین روش طبیعی جهت برقراری جریان خون مغز در حین TCA می باشد
۱) √ صحیح ۲) نادرست
۳۱۶- فعالیت الکتریکی مغز در چه درجه حرارتی متوقف می شود
۱)۱۶ √ 2)18
۳)۲۰ ۴)۲۲
۳۱۷- در پرفیوژن آنتی گرید مغز دمای خون تزریقی—————میزان جریان خون————و با فشار خون—————- می باشد
۱)۲۲ درجه سانتی گراد- ۳۰۰ سی سی در دقیقه- ۴۰ میلی متر جیوه
۲) ۲۰ درجه سانتی گراد- ۳۰۰ سی سی در دقیقه- ۲۰ میلی متر جیوه
۳) ۱۸ درجه سانتی گراد- ۲۰۰ سی سی در دقیقه- ۲۰ میلی متر جیوه
۴ √) 18 درجه سانتی گراد- ۲۰۰ سی سی در دقیقه- ۴۰ میلی متر جیوه
۳۱۸- در پرفیوژن رتروگرید مغز عبور خون از چه قسمتهایی موجب Steal syndrome می شود
۱)از ورید آزیگوس به TVC 2)وریدهای جدار توراکس
۳)شبکه وریدی پری ورتبرال √ 4) همه موارد
۳۱۹- سرد شدن یکنواخت و کامل مغز در روش پرفیوژن رتروگرید مغز بهتر از روش آنتی گرید است
۱ √) صحیح ۲) نادرست
۳۲۰-صدمات ناشی از DHCA بر مغز شامل:
۱)ضایعات عروق کوچک ۲) حرکات کره ای شکل
۳) تشنج و اختلال در حافظه √ 4) همه موارد
۳۲۱- روشهای پیشگیری از صدمات DHCA کدامند
۱) استفاده از استراتژی PH-state 2) جلوگیری از افزایش قند
۳) اولترافیلتراسیون در حین گرم شدن √ 4) همه موارد
۳۲۲- ورود هوا به کرونر راست سبب ایسکمی و اختلال عملکرد بطن راست می شود
۱ √) صحیح ۲) نادرست
۳۲۳- بهترین زمان عمل جراحی بر بیماران حامله در چه زمانی می باشد
۱) سه ماهه اول √ 2)سه ماهه دوم
۳)سه ماهه سوم ۴) فرقی نمی کند
۳۲۴- مهمترین علل مرگ جنین چیست؟
۱) عدم اکسیژن رسانی مطلوب
۲) کاهش جریان خون نبض دار
۳)اختلال در خون رسانی به جفت
۴ √)همه موارد
۳۲۵- هپارین از جفت عبور نمی کند بنابراین می توان بیمار حامله را هپارینه کرد
√ 1) صحیح ۲) نادرست
۳۲۶- بیمار حامله را بر روی تخت اتاق عمل کمی به سمت——————————چرخانده و پهلوی —————را به اندازه —————درجه بالا می برندتا فشار از روی ————-برداشته شود
۱) چپ-راست-۳۰- ورید اجوف
۲) راست-چپ- ۲۰-۱۵- ورید اجوف
۳) راست-چپ -۳۰- ورید اجوف
√4) چپ-راست-۲۰-۱۵- ورید اجوف
۳۲۷- در بیماران حامله ،هماتوکریت —————–،میزان جریان خون برابر با————–لیتر در دقیقه متر مربع،حرارت به صورت————–و فشار شریانی برابر با ——————-میلی متر جیوه می باشد
۱) ۲۰ درصد – 5/3 – هیپوترمی متوسط- ۵۰
۲√) 25 درصد –3 – هیپوترمی متوسط- ۷۰
۳) ۲۵ درصد – 5/3 – هیپوترمی متوسط- ۷۰
۴) ۲۰ درصد – 3 – هیپوترمی متوسط- ۷۰
۳۲۸- ——————موجب انحراف منحنی اشباع اکسیژن به سمت———–شده که نتیجه آن————اکسیژن رسانی به جنین است
√ 1)آلکالوزتنفسی- چپ- کاهش
۲)اسیدوز تنفسی- چپ- کاهش
۳) آلکالوزتنفسی- راست- افزایش
۴) اسیدوز تنفسی- راست- کاهش
۳۲۹- در بیماری کم خونی سلول داسی شکل تعویض دو لیتر از خون بیمار موجب کاهش ۴۰ درصد از هموگلوبین داسی شکل می شود.
۱) √ صحیح ۲) نادرست
۳۳۰- عوامل زیر تمایل به داسی شکل شدن گلبول ها را به شدت افزایش می دهد
۱)هیپوکسی ۲)اسیدوز
۳)هیپوترمی √ 4)همه موارد
۳۳۱- در بیماران کم خونی سلول داسی شکل در هنگام کلامپ آئورت بهتر است ابتدا از کاردیوپلژی ———–استفاده کرد
۱)کریستالوتید سرد √ 2)کریستالوتید گرم
۳)خونی سرد ۴)خونی گرم
۳۳۲- در آگلوتینین سرد می بایست حرارت بیمار در حالت—————–حفظ شود و محلول پرایم را به میزان———-درجه سانتی گراد نگه داشت
۱)هیپوترمی- ۳۳ √ 2)نرموترمی -۳۷
۳)هیپوترمی- ۳۷ ۴) نرموترمی ۳۳
۳۳۳- در هیپوترمی ناشی از حوادث باید محلول پرایم سرد و بیمار به آهستگی ( ۴ درجه سانتی گراید در هر ساعت) و با گرادیان ۶-۴ درجه گرم شود.
۱) √ صحیح ۲) نادرست
۳۳۴- هموگلوبین مناسب در هنگام خروج از پمپ برای بیمارانی که ۷۰ سال داشته اند ،EF حدود ۳۰ درصد تنگی شریان کاروتید چپ ۴۰ در صد و راست ۴۵در صد بهتر است به چه میزان باشد؟
۱)در محدوده ۷ ۲)در محدوده ۶
۳√)در محدوده ۱۰ ۴) در محدوده ۱۳
۳۳۵- کدام ارگان در حین CPB به سرعت سرد و گرم می شود
۱) قلب ۲) ریه √ 3)مغز ۴)کبد
۳۳۶- کدام گزینه غلط می باشد؟
۱- مغز اطفال ۳۴ درصد از برون ده قلبی را دریافت می کند
۲- تنظیم درجه حرارت بدن در نوزادان مختل می باشد
۳√- سیستم عروقی اطفال دارای انعطاف کمتری نسبت به بالغین می باشد
۴- سیستم ایمنی نوزادان از رشد کافی برخوردار نمی باشد
۳۳۷- در سندرم قلب چپ کوچک ( HLHS )
۱- اندازه شریان آئورت محوری ۵-۱ میلی متر می باشد
۲- کانولاسیون از طریق شریان ریوی انجام می شود
۳- جهت جلوگیری از افزایش جریان خون به ریه ، می بایست شریانهای ریوی راست و چپ مسدود شود
۴√- تمام موارد بالا صحیح می باشد
۳۳۸- ورید اجوف————را معمولاً با یک کانول ————کانوله می کنند
۱- تحتانی- سر کج بلند
۲√- تحتانی – سر کج کوتاه
۳- فوقانی- سرکج بلند
۴- موارد ۱و ۲ صحیح می باشد
۳۳۹- انسداد ورید اجوف فوقانی باعث:
۱- افزایش فشار ورید ژوکولار
۲- کاهش فشار پرفیوژن مغز
۳- ادم مغز
۴√- هر سه مورد صحیح است
۳۴۰- میزان هپارین موجود در پرایم ( نوزادان) شامل:
۱√- 100 واحد به ازای هر کیلو گرم وزن
۲- ۱۰ واحد به ازای هر کیلو گرم وزن
۳- ۵۰ واحد به ازای هر کیلو گرم وزن
۴- ۵۰۰ واحد به ازای هر کیلو گرم وزن
۳۴۱- بافر اضافه شده به پرایم نوزادان شامل:
۱√- 2 میلی اکی والان به ازای هر ۱۰۰ سی سی حجم پرایم
۲- ۴ میلی اکی والان به ازای هر ۱۰۰ سی سی حجم پرایم
۳- ۶ میلی اکی والان به ازای هر ۱۰۰ سی سی حجم پرایم
۴- ۸ میلی اکی والان به ازای هر ۱۰۰ سی سی حجم پرایم
۳۴۲- شروع CPB در اطفال، بهتر است به کدامیک از روش زیر باشد؟
۱- محلول پرایم قبل از شروع گرم شده باشد
۲- CPB به آرامی آغاز گردد
۳- کلامپ از روی مسیر وریدی به مرور برداشته شود
۴√- هر سه مورد صحیح است
۳۴۳-کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
۱- با هیپوترمی حفاظت از ارگانهای حیاتی افزایش می یابد
۲- هیپوترمی سبب کاهش کتابولیسم می شود
۳- ضریب کاهش به ازای هر ده درجه سانتی گراد در اطفال ۶۵/۳ و در بالغین ۶/۲ می باشد
۴√- همزمان با کاهش درجه حرارت بدن، مصرف CMRO2 کاهش و میزان MRFR افزایش می یابد
۳۴۴- عوامل موثر بر جریان مغز شامل؟
۱- دی اکسید کربن و حرارت
۲- ویسکوزیته
۳- خود تنظیمی
۴√- تمام موارد صحیح است
۳۴۵- در پرفیوژن رترو گرید مغز کدام گزینه نادرست می باشد؟
۱- حداکثر فشار تزریق ۳۰mmHg می باشد
۲- از این روش می توان در جهت خارج کردن هوا از مغز ( آمبولی وسیع هوایی) استفاده کرد
۳- این روش از طریق ورید فمورال نیز امکان پذیر می باشد
۴√- میزان جریان خون در این حالت ۶۰۰ سی سی در دقیقه می باشد
۳۴۶- در توقف گردش خون در حین DHCA—-
۱- حداکثر اختلاف دمای بین خون و بیمار ۶-۴ درجه سانتی گراد می باشد
۲- در بیماران مبتلا به آترواسکلروز و دیابت روند سرد و گرم کردن یکنواخت نسوج بطور کامل انجام نمی گیرد
۳- گرم کردن سریع بیمار عوارض مغزی را افزایش می دهد
۴- √تمام موارد صحیح است
۳۴۷- تزریق————-سبب بلوکه کردن گیرنده ترومبوکسان A2 و خنثی سازی رادیکالهای آزاد می شود
۱- √آپروتینین
۲- ترانس آمین
۳- مانیتول
۴- منیزیوم
۳۴۸- کدام گزینه در DHCA نادرست است؟
۱- می بایست مراقب افزایش قند خون بود
۲- √خون را با اختلاف ۱۰ درجه سانتی گراد گرم و اکسیژنه کنید و منتظر پایان DHCA باشید
۳- هر ۱۵-۱۰ دقیقه یک آزمایش ( ABG ) از خون موجود در اکسیژناتور و مدار بفرستید
۴- خون موجود در مدار را در حالت آلکالوز حفظ نمایید
۳۴۹- عوامل اختلال کارکرد قلب در نوزادان شامل:
۱- پاسخ سیستم التهابی
۲- ادم قلبی
۳- وجود هوا در کرونر
۴- √هر سه مورد
۳۵۰- از——–جهت افزایش فشار خون بیماران حامله در حین CPB استفاده می شود
۱- آدر نالین ۲- دوبوتامین
۳√- هیدرالازین ۴- نوراپی نفرین
۳۵۱- حداکثر گرادیان حرارت بین آب و خون————-درجه سانتی گراد می باشد
۱- ۱۲-۱۰ √ 2- 10-8
۳- ۸-۶ ۴- ۶-۴
۳۵۲- —————-SVR در حین CPB موجب گرم شدن ————بیمار و ——–گرادیان حرارت بین مناطق مختلف بدن می شود
۱√- افزایش- سریع- افزایش ۲- افزایش- آهسته – افزایش
۳- کاهش- سریع- افزایش ۴- کاهش- آهسته- افزایش
۳۵۳- جهت بهتر گرم شدن بیمار می بایست به کدامیک از نکات زیر توجه نمود ؟
۱- درجه حرارت اتاق عمل مناسب باشد( محیط سرد نباشد)
۲- با قرار دادن مقاومت در مسیر وریدی و با هماهنگی تیم جراحی می توان جریان نبض دار بوجود آورد
۳- از داروهای وازودیلاتور استفاده نمود
۴√- میزان جریان خون را ۲۰ درصد افزایش داد
۳۵۴-آمادگی جهت جدا شدن از پمپ به کدامیک از موارد زیر بستگی دارد؟
۱- حرارت بیمار و اکسیژناسیون بافتی
۲- هاتوکریت و الکترولیت ها
۳- اسیدوز و عملکرد قلب
۴√- همه موارد
۳۵۵- افزایش مقاومت عروقی و تشدید آسیب پرفیوژن از عوارض ——-
۱- هیپوکلسمی √ 2- هیپرکلسمی
۳- هیپوکالمی ۴- هیپرکالمی
۳۵۶- عوامل تولید آمبولی در حین CPB شامل کدامیک از موارد زیر می باشد؟
۱- عوامل بیولوژیک ۲- تجهیزات
۳- عوامل انسانی ( پرفیوژنیست، جراح، بیهوشی)
۴√- همه موارد
۳۵۷- در مورد آمبولی هوایی مهم است که بدانیم با——————شعاع کره،تغییرات حجم نسبت به سطح———– می باشد
۱√- افزایش- بیشتر ۲- کاهش- بیشتر
۳- افزایش- تغییر نمی کند ۴- کاهش- تغییر نمی کند
۳۵۸- مهمترین تولید کننده آمبولی گازی و غیر گازی ———– می باشد
۱- آکسیژناتور √ 2- ساکشن کاردیوتومی
۳- Cavitation 4- نحوه سرد و گرم کردن
۳۵۹- میکرو بابل های آزاد در خون موجب موارد زیر به جز کدام مورد می شوند؟
۱- تغییر در شمارش اریتروسیتها ۲- فعال شدن فاکتور هاگمن
۳- تاثیر برفسفولیپیدها √ 4- افزایشACT
۳۶۰- فیلتر ———– از فیبرهای بهم فشرده از جنس پلی اورتال می باشد
۱√- عمقی ۲- صفحه ای ۳- هردو مورد
۳۶۱-هر چقدر افت فشار در آتریال فیلتر ———-باشد احتمال عبور حبابها از فیلتر ——–می شود
۱- افزایش- کاهش
۲- کاهش- بیشتر
۳√- افزایش- بیشتر
۴- افزایش- فرقی نمی کند
۳۶۲- اندازه فیلتر کاردیو پلژی خونی ————–و کاردیوپلژی کریستالوئید——— می باشد
۱√- 40 میکرون و ۲دهم میکرون
۲- ۴۰ میکرون و ۲ میکرون
۳-۲ میکرون و ۴۰ میکرون
۴-۲دهم میکرون و ۲ میکرون
۳۶۳- اندازه فیلتر گازی ————– می باشد
۱- ۵ میکرون ۲- ۵دهم میکرون
۳- ۲ میکرون √ 4- دودهم میکرون
۳۶۴- اندازه فیلتر تزریق خون ————–می باشد
۱√- 40 میکرون ۲- ۵ میکرون
۳- ۲ دهم میکرون ۴- ۱۰ میکرون
۳۶۵- اندازه فیلتر لکوسیت فیلتر ————–می باشد
۱- ۲۰ میکرون √ 2- 40 میکرون
۳- ۱۰ میکرون ۴- ۵ میکرون
۳۶۶- عوامل مهم در تعیین ضریب اولترافیلتراسیون شامل؟
۱- اندازه قطر ۲- تعداد منافذ
۳- قطر منافذ √ 4- همه موارد
۳۶۷- با —————فشار جریان خون و———— فشارمنفی ( ساکشن) میزان فیلتراسیون———-می یابد
۱- افزایش- کاهش- افزایش
۲√- افزایش- افزایش- افزایش
۳- کاهش- افزایش- افزایش
۴- کاهش- کاهش- افزایش
۳۶۸- اندازه منافذ سطح مامبران هموفیلتر در حدود ———–آنگستروم می باشد که می تواند مولکولهای با وزن———————دالتون را از خود عبور دهد
۱- ( ۵۰-۲۰) – 000/30 2-( 40-30) – 000/30
۳- ( ۱۵-۱۰) – 000/20 4√-( 35-10) – 000/20
۳۶۹- در روش MUF ،خون به مدت ————-دقیقه و بافلوی——————سی سی در دقیقه فیلتر شده و سپس به دهلیز راست باز گرداننده می شود
۱- ۲۰-۱۰ دقیقه- ۲۰۰ سی سی ۲-۳۰-۲۰ دقیقه- ۳۰۰ سی سی
۳√-20-10 دقیقه- ۱۰۰ سی سی ۴-۳۰-۲۰ دقیقه- ۲۰۰ سی سی
۳۷۰- مزایای MUF شامل؟
۱- خروج مایعات اضافه
۲- تمام خون مدار به بیمار بر می گردد
۳- همودینامیک بیمار ثابت می ماند
۴√- موارد ۱ و ۲ صحیح است
۳۷۱- در این روش اولترافیلتراسیون،حجم مایع برداشت شده با حجم مایع اضافه شده برابر می باشد
۱√- Z-Buf 2- DUF 3 – MUF 4- همه موارد
۳۷۲- کدام سیتوکنین که نقش حفاظتی دارداز طریق هموفیلتر دفع می شود؟
۱- اینترلوکین۱ ۲- اینترلوکین۶ ۳- اینترلوکین۸ ۴- √اینترلوکین۱۰
۳۷۳- اولترافیلتراسیون با تاثیر مثبت بر————-باعث بهبود وضعیت بیمار می شود؟
۱- ریه ۲- کلیه ۳- مغز √ 4- همه موارد
۳۷۴- با——–هماتوکریت ویسکوزیته———– می یابد
√1- کاهش- کاهش ۲- افزایش- کاهش
۳- افزایش- کاهش ۴- هیچ کدام
۳۷۵- به ازای کاهش هر ———–درجه سانتی گراد ، ویسکوزیته خون در حدود——-افزایش می یابد
۱- ۸ درجه( ۲۵-۲۰ درصد) ۲- ۱۲ درجه( ۲۰-۱۵ درصد)
۳- ۱۰ درجه( ۱۸-۱۵ درصد) ۴- ۱۰ درجه( ۲۵-۲۰ درصد)
۳۷۶- میزان قابل قبول مقاومت عروقی در حین ECC در محدوده ———–می باشد
۱- ۱۳۰۰-۱۱۰۰ ۲- ۹۰۰-۸۰۰
۳- ۱۵۰۰-۱۳۰۰ ۴-√ 1100-900
۳۷۷- پرفیوژن سریع مانیتول سبب————می شود
۱- افزایش فشار خون √ 2- کاهش فشار خون
۳- تاثیری بر فشار خون ندارد ۴- هیچکدام
۳۷۸- کدامیک جزءمحلولهای کریستالوتید متعادل می باشد
۱- رینگرلاکتات ۲- پلاسمولیت
۳- هارتمن √ 4- همه موارد
۳۷۹- ———-در حدود ۸۰ درصد از فشار انکوتیک پلاسما را بوجود می آورد
۱- فیبرینوژن ۲- گلوبولین
۳ √ – آلبومین ۴- ژلاتین
۳۸۰- محدوده طبیعی فشار اسموتیک کلوتیدی ———-میلی متر جیوه می باشد و کاهش این فشار به———میلی متر جیوه سبب ادم بافتی می شود
۱- √ ( 30-25)- (16-15) 2-( 35-30)- (20-15)
۳- ( ۲۲۰-۲۰)- (۱۲-۱۰) ۴- ( ۱۰-۱۵)- (۱۲-۱۰)
۳۸۱- ژلاتین باعث ———اثر آپروتینین و آلبومین سبب———–اثر آپروتینین می شود
۱- کاهش- کاهش ۲- افزایش- افزایش
۳- افزایش- کاهش √ 4- کاهش – افزایش
۳۸۲- جهت به حداقل رساندن حجم پرایم می بایست
۱- از روش Rap استفاده نمود
۲- از VAVD استفاده نمود
۳- استفاده از مدار کوچک تر
۴- √ تمام موارد
۳۸۳- عوامل موثر بر کاهش برگشت وریدی شامل:
۱- افزایش و کاهش بیش از اندازه ارتفاع بین بیمار و مخزن وریدی
۲- انسداد کانول و تجمع هوا در مسیر وریدی
۳- √ موارد ۱و۲ ۴- افزایش ویسکوزیته
۳۸۴- کدام مورد مربوط به عوارض کانولاسیون آئورت نمی باشد
۱- آتروآمبولی ۲- آسیب به دیواره آئورت
۳- خونریزی ۴-√ دایسکشن رتروگرید شریانی
۳۸۵- عوارض کانولاسیون شریان فمورال شامل:
۱- ایسکمی اندام تحتانی
۲- ترومبوز و پارگی عروق
۳- عفونت و فیستول
۴- √همه موارد
۳۸۶- مناسب ترین جنس لوله دور غلطک یابوت————می باشد
۱-√ سیلیکان ۲- PVC 3- پلی اورتان ۴- هیچکدام
۳۸۷- در نوزادان ریه ها در زمان تولد ————و تا ————سالگی به روند رشد و تکامل خود ادامه می دهند.
در این حالت تهداد آلوئولهای ریه در نوزادان ( هنگام تولد) ———–بالغین می باشد.
۱- نارس- ۳- یک پنجم √ 2- نارس-۸- یک دهم
۳- نارس- ۱- یک سوم ۴- نارس- ۵- یک دهم
۳۸۸- در اطفال مقاومت عروقی کلیه ها ————و مکانیسم باز جذب و ترشح سدیم———-می باشد.
۱- بالا- محدود ۲- پایین – کامل
۳√- پایین- محدود ۴- بالا- کامل
۳۸۹-نوزادان به عملهای جراحی همراه با ———-،در مقایسه با———بهتر پاسخ می دهند
۱- هیپوترمی عمیق- کودکان ۲- هیپوترمی- کودکان
۳- هیپوترمی عمیق- بالغین √ 4- موارد ۱و ۳
۳۹۰- بیمارانی با آئورت————به———–کانول شریانی نیاز دارند
۱- گسسته-دو ۲- گسسته- یک
۳- معمولی-یک √4- موارد ۱و ۳
۳۹۱- کانولاسیون از طریق شریان ریوی معمولاً در————-انجام می گیرد
۱- در نوزادان با بیماری TGA
۲√- در نوزادان با سندرم قلب چپ (HLHS )
۳- در نوزادانی با آئورت گسسته
۴- موارد ۱و ۳
۳۹۲- ایست قلبی ناشی از تزریق کاردیوپلژی در حدود ———–از متابولیسم پایه قلب را کاهش می دهد.
۱- ۵۰ درصد ۲- ۶۰ درصد ۳- ۷۰ درصد √ 4- 90درصد
۳۹۳- عوامل زیر نقش موثری در کاهش مدت زمان برای بهبود متابولیسم مغزی ایفا می کنند
۱- Topical Colling 2- Trickle Flow
۳√- موارد ۱و ۲ ۴- اسیدوز نگهداشتن بیمار
۳۹۴- جریان خون ————در بیماران حامله———–درصد———-می یابد
۱- کلیوی- ۵۰ الی ۷۰- افزایش ۲- مغزی ۱۳۰ الی ۵۰ درصد- افزایش
۳- کلیوی -۳۰- کاهش √ 4- کلیوی- ۳۰ الی ۵۰ – افزایش
۳۹۵-عوامل موثر در تولید میکروبابل کدام است ؟
۱- ضربه های فیزیکی به اکسیژناتور ۲- افزایش فشار در مامبران
۳- کاهش حجم مخزن وریدی √ 4- همه موارد صحیح می باشد
۳۹۶- عوامل موثر در تولید میکروبابل شامل:
۱- تزریق دارو از محل نمونه گیری و عدم اکلوژن مناسب
۲- حرکات ناگهانی و سریع به اکسیژناتور
۳- جریان نبض دار
۴√- همه موارد
۳۹۷- کدام فیلتر قادر است باکتریها و عوامل ایندوتوکسین را جدا نماید؟
۱- آرتریال فیلتر ۲- کلوسیت فیلتر
۳√- پری بای پس فیلتر ۴- موارد ۱و ۲
۳۹۸- فشار لازم برای انجام ————–بیش از آنکه به کمک فشار——-محلول انجام گیرد در نیمه اختلاف فشار ————–بین دو طرف غشای نیمه تراوا ایجاد می شود.
۱√- اولترافیلتراسیون- اسموتیک- هیدروستاتیک
۲- اولترافیلتراسیون- هیدروستاتیک- اسموتیک
۳- همودیالیز- اسموتیک- هیدروستاتیک
۴- موارد ۲و۳
۳۹۹-هپارین با وزن مولکولی ———–هزار دالتون می باشد که انتظار ———در حین اولترافیلتراسیون از خون خارج شود.
۱- ۲۰ الی ۳۰- نمی رود
۲- ۶ الی ۲۵- نمی رود
۳√- 6 الی ۲۵- می رود
۴-۲۰ الی ۳۰- می رود
۴۰۰- اولترافیلتراسیون باعث کاهش سطح سرمی ————-می شود
۱- آپروتینین ۲- میدازولام
۳- آلفنتانیل √ 4- همه موارد
۴۰۱- به نیرویی که به قسمتی از مایع وارد شده و سبب حرکت آن می شود———–گویند.
۱√- Shear Stress 2- Sheare Rate
۳- نیروی اسمزی ۴- موارد ۱ و ۳ صحیح است
۴۰۲- شوک———-ناشی از پرفیوژن مایع بدون خون در شروع CPB دیده می شود
۱- هیپوولومیک √ 2- هیپوکسی
۳- هیپوترمی ۴- موارد ۱و ۳
۴۰۳- با تخلیه ناگهانی و سریع خون از بیمار به سمت مخزن وریدی ، بیمار در وضعیت شوک———–قرار می گیرد
۱√- هیپوولومیک ۲- هیپوکسی
۳- هیپوترمی ۴- موارد ۱و ۳
۴۰۴- جهت جلو گیری از شوک ——–بهتر است بیمار را به تدریج و در مدت ———دقیقه روی پمپ بود.
۱- هیپوکسی- ۱الی ۳ دقیقه ۲- هیپوکسی- ۳الی ۵ دقیقه
۳- هیپوولومیک – ۳الی ۵ دقیقه √ 4- هیپوولومیک- ۱الی ۳ دقیقه
۴۰۵- علت شوک———-در ابتدای پمپ فعال شدن سیستم ————–می باشد
۱√- هیپوترمی- کالیکرین- برادی کنین
۲- هیپوترمی- کالیکرین
۳- هیپوولومی- کالیکرین- برادی کنین
۴- هیپوولومی- برادی کنین
۴۰۶- اثر دیوریتکی مانیتول حداکثر تا———–ساعت پس از تزریق ادامه دارد
۱- ۵ ساعت ۲- ۷ ساعت
۳- ۱۰ ساعت √ 4- 12 ساعت
۴۰۷- در Spallation ،لوله بوت———–
۱- از خارج خرد شده و سلیکان به جریان خون وارد می شود
۲√- از داخل خرد شده و سلیکان به جریان خون وارد می شود
۳- از داخل خرد شده ولی سلیکان به جریان خون وارد نمی شود
۴- دچار پارگی شده و خون از لوله بوت به خارج نشت می کند
۴۰۸- جریان خون———–در حین CPB سبب———–مقاومت عروقی می شود
۱- بدون نبض- کاهش ۲- نبض دار- افزایش
۳- نبض دار – تغییری در مقاومت عروقی ندارد
۴√- نبض دار- کاهش
۴۰۹- جریان خون نبض دار سبب:
۱- کاهش لاکتات مغز ۲- کاهش اسیدوز مغز
۳- عملکرد بهتر پانکراس √ 4- همه موارد
۴۱۰- کدامیک از ویژگیهای زیر سبب افزایش عملکرد اکسیژناتور می شود؟
۱- کاهش حجم پرایم ۲- افزایش سطح موثر جهت انتشار گاز
۳- به حداقل رساندن فاصله انتقال گاز در خون
۴√- همه موارد
۴۱۱- در حین CPB طولانی امکان مسدود شدن روزنه های فیبرها به وسیله ———ونشت مایع به ———آنها وجود دارد.
۱- پروتین ها- داخل ۲- پلاکت ها- داخل
۳- پروتین ها – خارج √ 4- او ۲
۴۱۲- اشکال در تخلیه هوا،کنترل حجم و افزایش مقاومت در برابر بازگشت وریدی مربوط به مخزن————می باشد
۱- مخزن وریدی با پوسته نرم ۲- سیستم بسته
۳- مخزن وریدی با پوسته سخت √ 4- او ۲
۴۱۳- عامل ضد کف با ——–کشش سطحی حبابها ی هوایی مانع از تشکیل ——-می شود
۱√- کاهش- میکروآمبولی هوایی ۲- افزایش- میکروآمبولی هوایی
۳- کاهش- میکرو آمبولی اجسام خارجی ۴- افزایش- آمبولی چربی
۴۱۴- حجم زمان واکنش ) Reaction Time Voloume ) بیماری با مشخصات زیر چقدر می باشد؟ فلو=۵۰۰۰ سی سی- زمان عکس العمل= ۶ ثانیه
۱- ۳۰۰ سی سی ۲- ۴۰۰ سی سی √ 3- 500 سی سی
۴- ۶۰۰ سی سی
۴۱۵- هر چه فشردگی فیلتر ها و کف زدا ———–باشد حجم تاخیری نیز ————–یافته در نتیجه حجم پرایم———– می یابد
۱-بیشتر- کمتر- بیشتر ۲- بیشتر- بیشتر- بیشتر
۳- کمتر- کمتر- کمتر √ 4- موارد ۲و ۳
۴۱۶- به تغیرات قابل برگشت میوکارد که در اثر قطع یا کاهش جریان خون عروق کرونر بوجود می آید———-گویند
۱- آپوپتوزیس √ 2- استانینگ
۳- انفارکتوس ۴- ۲ و ۳
۴۱۷- تخریب غشاء سلول ،تورم سلول و شروع پاسخ های التهابی نتیجه———-می باشد
۱- آپوپتوزیس ۲- استانینگ
۳√- انفارکتوس ۴- ۲ و ۳
۴۱۸- اگر در حین گرم کردن بیمار درجه حرارت بیمار ۳۰ درجه سانتی گراد باشد دستگاه هیترکولو خراب شده و جایگزینی برای آن نداشته باشید بهترین روش برای گرم کردن بیمار چیست؟
۴۱۹- رادیکالهای آزاد اکسیژن از تبدیل————به ———–بواسطه آنزیم گزانیتن اکسیداز تولید می شود.
۱- هیپوگزانتین- اسیداوریک ۲- هیپوگزانتین-گزانتین
۳- گزانتین- هیپوگزانتین √ 4- 1و ۲
۴۲۰- ادم میوکارد به علت:
۱- افزایش فشار اسموتیک داخل سلولی
۲- افزایش نفوذ پذیری عروق
۳- بهم خوردن پتانسیل الکتریکی در غشای سلول
۴√- همه موارد
۴۲۱- پارادوکس ———بدنبال تصحیح ————-بوجود می آید
۱√- کلسیم- هیپوکلسمی
۲- کلسیم- هیپرکلسمی
۳- پتاسیم- هیپوکلسمی
۴- پتاسیم- هیپرکلسمی
۴۲۲- تحریک گیرنده های A2 آدنوزین سبب:
۱- گشاد شدن عروق کرونر ۲- افزایش ترشح رنین
۳- تولید رادیکالهای اکسیژن را کاهش می دهد
۴√- همه موارد
۴۲۳- NO تحمل قلب را نسبت به ایسکمی ها ————–و آسیب ناشی از پرفیوژن مجدد را ————-می دهد.
۱√- افزایش- کاهش ۲- کاهش- افزایش
۳- افزایش- افزایش ۴- کاهش- کاهش
۴۲۴- روش کنترل سیستم کمپلمان در حین CPB شامل:
۱- Coated نبودن سطوح اکسیژناتور
۲- استفاده از کلوسیت فیلتر
۳- استفاده از آنتی بادیهای خاص
۴√- همه موارد
۴۲۵- آلکالوزو ———-سبب تشدید———–می شود.
۱√- تجویز انسولین- هایپوکالمی
۲- تجویز انسولین- هایپرکالمی
۳- تجویز منیزیم- هایپوکالمی
۴- تجویز فسفات- هایپرکالمی
۴۲۶- شناخت شانت شریانی – وریدی با———–و————-و————اختلاف بین این دو مسیر می باشد.
۱- Pao2 بالا- Pvo2 پایین- افزایش
۲- Pao2 بالا- Pvo2 بالا- افزایش
۳√- Pao2 بالا- Pvo2 بالا- کاهش
۴- Pao2 پایین- Pvo2 بالا- کاهش
۴۲۷- اگر———-به کمتر از ۸۰mmHg برسد،O2cont ————-یافته بنابراین سطح اکسیژن بافتی ———-می یابد.
۱-Pao2 – کاهش- افزایش
۲- Pvo2 – کاهش – افزایش
۳- Pvo2 – افزایش – کاهش
۴√–Pao2 – کاهش- کاهش
۴۲۸- ————ترشح H+ را —————-داد،که نیمه آن ————می باشد
۱√- هایپوکالمی- کاهش- اسیدوز
۲- هایپرکالمی-افزایش- آلکالوز
۳- هایپرکالمی-کاهش- آلکالوز
۴- هایپوکالمی- کاهش- اسیدوز
۴۲۹- علائم مسمومیت با اکسیژن شامل:
۱- تشنج ۲- مسمومیت ریوی اکسیژن
۳- فیبروپلازی پشت عدسی چشم √ 4- همه موارد
۴۳۰- عوامل موثر در تسریع تولید رادیکالهای آزاد مشتق از اکسیژن شامل:
۱- افزایش مصرف اکسیژن ۲- آهن فرو هموگلوبین
۳- اشعه یونیزه کننده √ 4- همه موارد
۴۳۱- اثرCo2 بر مغز شامل:
۱- کنترل جریان خون مغز ۲- تاثبر بر تحریک پذیری نرونها
۳- اثر بر CSF √ 4- همه موارد
۴۳۲- کرایوجز——————–و سرد پلاسمااست که پس از ذوب پلاسمای منجمد تازه در دمای ————-بدست می آید
۱√- غیر محلول- ۱ الی ۶ درجه ۲- محلول- ا الی ۶ درجه
۳- غیر محلول- ۵ الی ۸ درجه ۴- محلول- ۵ الی ۸ درجه
۴۳۳- نام فاکتور II ———–می باشد
۱√- پروترومبین ۲- فیبرینوژن
۳- کلسیم ۴- هاگمن
۴۳۴- نوتروفیل ———–تعداد گلبول سفید و بیشترین تعداد گلبول سفید را ——————و کمترین را ————–تشکیل می دهد.
۱- بازوفیل- نوتروفیل √ 2- نوتروفیل- بازوفیل
۳- لنفوسیت- مونوسیت ۴- لنفوسیت- بازوفیل
۴۳۵- زمان انجام نمونه های ABG و VBG در حین CPB را توضیح دهید؟
۴۳۶- روش شستشوی مدار و اکسیژناتور با CO2 را توضیح دهید؟
۴۳۷- در صورتیکه ACT بیمار بعد از تزریق هپارین به میزان ۳۰۰ ثانیه باشد ( مسیر تزریق هپارین و میزان دوز تزریق صحیح می باشد) جهت افزایش ACT چه مراحلی را باید انجام داد؟
۴۳۸- در صورتیکه که با تزریق کاردیوپلژی آنتی گرید،قلب از حرکت نیافتد ،چه روشهای را برای ارست قلب پیشنهاد می دهید؟ علت عدم ارست قلب چیست؟
۴۳۹- اگر در حین CPB متوجه شوید که دستگاه حباب یاب بابل های کوچک را تشخیص داده ولی دستگاه پمپ را خاموش نمی کند چه می کنید؟علت بوجود آمدن بابل های کوچک در این حالت چیست؟
۴۴۰- بهترین روش سرد کردن و گرم کردن بیماری که قراراست TCA بگیرد چیست؟
۴۴۱- اگر در حین گرم کرد بیمار دستگاه هیترکولر خراب شده ودستگاهی برای جاگیزینی آن نداشته باشیم،بیمار را چگونه گرم می کنید؟
۴۴۲- اگر از مسیر وریدی بابل های به سمت مخزن حرکت نماید و این حالت ادامه داشته باشد شما چه روش هایی را جهت جلوگیری از ورد هوا به مخزن انجام می دهید؟
۴۴۳- عوامل اولیگوری در حین CPB چیست؟چه راهکارهایی را جهت جلوگیری از اولیگوری درمان آن پیشنهاد می دهید؟
۴۴۴- بهترین محل مناسب جهت نصب حباب یاب در چه ناحیه ای از مدار می باشد؟
۴۴۵-اگردر حین سرد کردن بیمار متوجه شوید که Pressure drop افزایش یافته است چه راهکارهایی را پیشنهاد می دهید؟
۴۴۶- آیا اکسیژناتوری که پرایم شده است را می توان برای عمل جراحی روز بعد استفاده نمود؟
۴۴۷- اگر نتوان آئورت بیمار را جهت تزریق کاردیو پلژی کانوله نمود برای ارست قلب چه روشی را پیشنهاد می دهید؟
۴۴۸- جهت کاهش تاثیرات SIRS در اطفال چه پیشنهادی دارید؟
۴۴۹- میزان هپارین لازم در پرایم اطفال- کودکان و بالغین به چه میزان می باشد؟
۴۵۰- مهمترین عوامل موفقیت پرفیوژنیست در اعمال جراحی دایسکشن آئورت چیست؟
۴۵۱- بیمار خانم حمیدی،۳۰ ساله حامله در هفته ۲۹ می بایست تحت عمل جراحی AVR قرار گیرد. تمهیدات شما جهت پوزیشن ، میزان جریان خون، میزان همانوکریت و تعادل اسیدوباز چیست؟
۴۵۲- بیمار آقای حمیدی،۷۰ ساله با آنمی ( HCt=30 ) می بایست تحت عمل جراحی CABG قرار گیرد.روشهایی که شما می توانید Hct را افزایش دهید چیست؟
۴۵۳- عوامل همولیز در حین CPB چیست و جهت درمان آن چه باید کرد؟
۴۵۴- عوامل افزایش لاکتات در حین CPB چیست؟
۴۵۵- جهت افزایش عملکرد هموفیلتر از چه روش هایی می توان استفاده نمود؟

نمونه سوالات آزمون های پرفیوژن

دیدگاهتان را بنویسید