نمونه سوالات آزمون های پرفیوژن

Placeholder

نمونه دو

بسمه تعالیسری دوم سوالات کتاب آقای شول و زارعی ۱. عدم استقبال از دکستروز ۵ درصد در پرایم به چه دلیل کاهش یافت؟ الف- ... بیشتر بخوانید
Placeholder

نمونه یک

بسمه تعالی سوالات کتاب آقای شول و همکاران PaO2 مهمترین عامل تعیین کننده ظرفیت حمل اکسیژن خون کدام است؟.۱الف- میزانflow ب- هماتوکریتج- میزان د- ... بیشتر بخوانید