نمونه سوالات آزمون های پرفیوژن

Placeholder

نمونه هشت

بسمه تعالیکتاب آقای دکتر یوسف­ نیا ۲۱۶. خروجی پمپ غلتکی به چه عواملی وابسته می باشد؟۱) تعداد چرخش ۲) قطر داخلی لوله۳) طول قسمت ... بیشتر بخوانید
Placeholder

نمونه هفت

بسمه تعالیسوالات کتاب آقای حمید شفیعی ۱۵۱. کدام گزینه در مورد آناتومی شریان کرونر راست صحیح است؟الف- شریان کرونر راست از پشت لت راست ... بیشتر بخوانید