ستارگان پرفیوژن

ستارگان و پیشگامان تکنولوژی گردش خون برون پیکری ایران

شادروان

ابراهیم اکبری دوگلسر پرفیوژنیست

شادروان نادر شایسته پرفیوژنیست

شادروان ناصر معدنی پرفیوژنیست

شادروان موسی احمدی پرفیوژنیست

شادروان جمال اصغر نژاد کاردان بیهوشی – کارشناس پرستاری

همکاران بازنشسته

 • مختار میرزاجانی
 • یدالله امینیان
 • محمد اسکندری
 • علی قدیانی
 • حسن احمی 
 • ثانی جعفری 
 •  اکبر نریمانی
 •  محمد احمدی
 • اسماعیل نعمت اللهی
 • سحر پورحاجی حسینی
 • داوود رهگذر 
 •  موسی الرضا مهربان
 •  سید رسول حسینی
 • سید مجتبی محمد خانی
 • محمد موسوی
 • هادی خالقی
 • خدیجه آذره
 • جهاندار مقدم
 • حسینعلی پیکانفر
 •  علیرضا محمد پور گلشنی
 •  آذر بامشاد
 • فریدون کبودی مقدم
 • یوسف تجسسی
 •  ساسان منیری راد
 •  حسین کاوه
 • محمد باقر باقری
 • محمد حسین یوسف زاده
 • زهرا میرچی
 • شیبان حاجی بابایی
 • احمد نوروزی
 • علی هاشمی
 • یدالله بناکار
 • حسین معصومی اقدام
 • مرضیه اسدی
 • فریدون اسدی
 • نجفعلی بافنده
 • محمد علی خان احمدی