اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره انجمن تکنولوژی گردش خون برون پیکری ایران در دوره پنجم 1398 – 1395

علی بروجردی

رئیس هیات مدیره

آمنه قنبری

نائب رئیس هیات مدیره

پوریا صالحی

خزانه دار

امیر حسن زاده

مسئول امور اداری

علیرضا مرادی

مسئول روابط عمومی

فربد شهسواری

مسئول پیگیری ها

علی مرادی

مسئول امور علمی

علی هاشمی

بازرس انجمن