اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره انجمن تکنولوژی گردش خون برون پیکری ایران در دوره پنجم ۱۳۹۸ – ۱۳۹۵

علی بروجردی

رئیس هیات مدیره

آمنه قنبری

نائب رئیس هیات مدیره

پوریا صالحی

خزانه دار

امیر حسن زاده

مسئول امور اداری

علیرضا مرادی

مسئول روابط عمومی

فربد شهسواری

مسئول پیگیری ها

علی مرادی

مسئول امور علمی

علی هاشمی

بازرس انجمن