اعضای افتخاری انجمن

اعضای افتخاری انجمن تکنولوژی گردش خون برون پیکری ایران

Prof. Phillip Desomer

Perfusionist

Belgium

Anne Louise Bellaiche

Perfusionist

Denmark

Peter Fast Nielsen

Perfusionist, ECCP, MCT

Denmark

علی بابایی

ایران

ایرج امیری

سوئد

دکتر حمید دربان

عربستان

حسن کارگر

امارات متحده عربی